the king and i 3

Král a já / The King and I

...respek­to­vat a jejich spo­lu­prá­ce obě­ma změ­ní život. Děj je zalo­žen na kni­ze Margaret Landon „Anna a král Siamu“, sku­teč­ném pří­bě­hu Angličanky, kte­rá byla v letech 1862–1867 vycho­va­tel­kou dětí siam­ské­ho krá­le Mongkuta. Muzikál Král...Read more »
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

Premiéra v nedě­li 17. 11. a ve stře­du 27. 11. na ČT1 Jakub Železný divá­kům při­po­me­ne zlo­mo­vé udá­los­ti lis­to­pa­du 1989 Před 30 lety odstar­to­va­la stu­dent­ská demon­stra­ce sled udá­los­tí, kte­ré vyvr­cho­li­ly pádem reži­mu o pou­hých pár týd­nů poz­dě­ji....Read more »

HOREM PÁDEM NA DVD

...za hlav­ní žen­skou roli. Jan Hřebejk si jako reži­sér zopa­ko­val vítěz­ství z prv­ní­ho roč­ní­ku Českého lva v roce 1993, když skle­ně­nou soš­ku dostal za Šakalí léta, a z roku 2000, v němž tri­um­fo­val sní­mek Musíme...Read more »
FestvalSpFilmu

10. festival LA PELÍCULA spouští předprodej; představí ceněné novinky, filmy z Latinské Ameriky i perličky s Banderasem

...svým oblí­be­ným reži­sé­rem, jenž stál i u zro­du jeho kari­é­ry - Pedrem Almodóvarem. Cyklus uza­ví­rá bláz­ni­vá kome­die Letní déšť, kte­rou Banderas sám reží­ro­val. Festival letos láká i do zemí Latinské Ameriky. Diváky i odbor­nou...Read more »

Muž se železnou maskou

...sami. Filip zůsta­ne zce­la v moci Ludvíka. Královna - mat­ka i d’Artagnan se ho sice zastá­va­jí, ale král je nemi­lo­srd­ný. Nechá Filipa vsa­dit zpět do želez­né mas­ky a uvěz­nit do jed­né z  pod­zem­ních...Read more »
pele kral fotbalu 1

#1996: Pelé: Král fotbalu - 60 %

...že se z něj stala hvězda, udržel si svou pokoru. Nebo to nám alespoň chce komiks "Pelé: Král fotbalu" sdělit. Při čtení knihy "Pelé: Král fotbalu" budete mít pocit, že...Read more »
AKral

Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)

...věz­ní žár­li­vý král. Spolu se Savarym odjíž­dí na Sardinii najít svou život­ní lás­ku. Herecké obsazení: Angelika: Michèle Mercier. Joffrey de Peyrac: Robert Hossein. Desgrez: Jean Rochefort. Král Ludvík XIV.: Jacques Toja. Filip du Plessis-Bellière: Claude Giraud. Bachtiary Bej: Sami Frey. Mme de...Read more »
eské stopy v mezinárodních k. Úkryt v zoo

Jubilejní Finále Plzeň startuje za deset dní, na programu budou i zahraniční filmy

Finále Plzeň, kte­ré odstar­tu­je již 20. dub­na v zápa­do­čes­ké met­ro­po­li, zve­řej­ni­lo kom­plet­ní pro­gram. Přestože je fes­ti­val zejmé­na sou­těž­ní pře­hlíd­kou 40 nomi­no­va­ných čes­ký ch a slo­ven­ských fil­mů a tele­viz­ních a inter­ne­to­vých pro­jek­tů, nabíd­ne rov­něž 92...Read more »

České filmy v Cannes 2017

Už za pár dní odstar­tu­je ve fran­couz­ském pří­moř­ském leto­vis­ku nej­vět­ší fil­mo­vá udá­lost roku - Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Cannes (17. -28. 5. 2017). V ofi­ci­ál­ním pro­gra­mu a dal­ších důle­ži­tých sek­cích budou opět zastou­pe­ni i čeští tvůr­ci,...Read more »
kdopak to tu bezel

Kdopak to tu běžel? zvířecí stopy ve skutečné velikosti

Víte, že se jezev­čím norám říká hrad? A že liš­čí sto­py se podo­ba­jí psím? Nebo že sto­py jele­na mohou být od sebe vzdá­le­né až jede­náct met­rů? Nevěděli jste to? Opět se...Read more »

Král zlodějů (Král‘ zlodejov)

...(či jiných cen­nos­tí.) Král zlo­dě­jů má vel­mi dob­rý pří­běh a ten je i vel­mi dob­ře zre­a­li­zo­va­ný a pře­de­vším zahra­ný. (ačko­liv jsem si s postu­pem času nebyl jis­tý jest­li si Barbu uvě­do­mu­je, že se stal obě­tí...Read more »
word image 10

Připravované projekty na ČT

...Kolařík, Matouš Rajmont, John Bok, Éva Bandor, Vincent Navrátil a dal­ší DOKUMENTY Dosud nevi­dě­né archi­vy v doku­men­tech České tele­vi­ze Sametová FAMU DOKUMENTY scé­nář a režie: Jan Šikl dra­ma­tur­gie: Lucie Králová kame­ra: Adam...Read more »
Netflix The King Timothee Chalamet e1572793056636 700x299

Král | The King

Netflix po menší odmlce a pár méně nákladných snímcích připravuje závěr roku ve velkém stylu. A jedním ze stěžejních snímků letošního podzimu streamovací stanice je snímek Král, ve kterém se...Read more »
fff

15. Festival francouzského filmu v České republice (22. – 28. 11. 2012)

...Pocta Alainu Resnaisovi při­po­me­ne jeho tři krát­ko­me­tráž­ní fil­my (Guernica, Také sochy umí­ra­jí, Noc a mlha) a osm celo­ve­čer­ních fil­mů, mezi kte­rý­mi nebu­de chy­bět Můj strý­ček z Ameriky, oce­ně­ný Velkou cenou poro­ty na...Read more »
FebioFest

Febiofest slaví 20 let S Geraldine Chaplinovou, novou soutěžní sekcí a ve všech krajích České republiky!

...20. MFF Febiofest Praha 25.3.-12.4 – regi­o­nál­ní ozvě­ny ve 12 měs­tech: České Budějovice – 25.-27. 3.; Liberec – 26.-28. 3.; Děčín – 27.-29. 3. Jihlava  – 28.-30. 3.; Plzeň – 29.-31. 3.; Hradec Králové  – 2.-4. 4. Pardubice...Read more »

Mikrofestival Miloše Formana zahájí Velikonoce v České televizi

Čtyři fil­my Miloše Formana ve čtyřech dnech, a popr­vé ve vyso­kém roz­li­še­ní, pre­mi­é­ru tří doku­men­tů, rodin­nou kla­si­ku i tra­dič­ní Pomozte dětem odvy­sí­lá o letoš­ních Velikonocích Česká tele­vi­ze. Velikonoce ve jmé­nu Miloše Formana v České...Read more »
CeskePohadky

Klasické české pohádky

Které pohád­ky mají děti nej­ra­dě­ji? Pokud pomi­ne­me mód­ní tren­dy v podo­bě Mašinky Tomáše nebo Ledového krá­lov­ství, beze­spo­ru ty kla­sic­ké čes­ké – Zlatovlásku, Hrnečku, vař!, Čerta a Káču nebo Sedmero krkav­ců. I když –...Read more »
tlk online use 013 dp 0040 comp v0703 right rec709.1145

Lví král (The Lion King) – Recenze – 60%

Disneyho série předělávek jeho slavných klasických animáků pokračuje – jen letos si už stihli odbýt premiéru Dumbo i Aladin a nyní po nich vstupuje do kin Lví král. Režíroval jej...Read more »
O 10 let mladsi Martina Randova a manzele Hudcovi

TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!

...Ruzek, pro­gra­mo­vá ředi­tel­ka TV Nova. Dáma a Král Mimořádně úspěš­ný detek­tiv­ní seri­ál se vra­cí na tele­viz­ní obra­zov­ky! Lenka Braunová (Tereza Hofová), Milan (Michal Dalecký), Prokop Král (Matěj Hádek), Rudolf Černý (Miroslav...Read more »

Král Artuš - Nuda, nuda, nuda!

...pořád­ně nepa­ma­tu­ji, kdy jsem napo­sle­dy napsal recen­zi, kte­rá by daný film vylo­že­ně chvá­li­la. Řeknete si: „Jdi do háje, Duku. Král Artuš je pros­tě Král Artuš a ty nám to nevy­vrá­tíš!“ Ano,...Read more »

ČESKÝ LEV 2004 - NOMINACE

...- Král zlo­dě­jů Jan Hřebejk - Horem Pádem Marek Najbrt - Mistři SCÉNÁŘ Ivan Fíla - Král zlo­dě­jů Robert Geisler, Benjamin Tuček, Marek Najbrt - Mistři Petr Jarchovský - Horem...Read more »

Král Artuš

Historikové si po sta­le­tí mys­le­li, že je král Artuš pou­ze mýtem, avšak tato legen­da byla zalo­že­na na sku­teč­ném hrdi­no­vi, jehož život byl roz­vrá­cen vnitř­ním bojem mezi osob­ní­mi ambi­ce­mi a smys­lem pro zod­po­věd­nost....Read more »
p9788075435293 zkrocena kralovna gregory 200 311 2710621

Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha

...král Kateřinu vez­me. Kateřina odmí­tá tím­to způ­so­bem hře­šit, ale Nan nechce, aby její milo­va­nou sest­ru nechal král popra­vit, jako svo­je pře­de­šlé ženy. Nadešel čas svat­by. V Londýně řádí mor a tak král...Read more »
DEN 3-015

Babovřesky 2

...pocho­pi­tel­ný v jeho jem­ných nuan­cích. Českému humo­ru mají asi nej­blí­že slo­van­ské náro­dy, mož­ná pol­ský či rus­ký divák by oce­nil humor toho­to fil­mu. Projekt Babovřesky ale není Vaší prv­ní spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Troškou, že?...Read more »
cfk 2016 73 m 1

Ceny české filmové kritiky rozdány

Rodinný film reži­sé­ra Olma Omerzua zví­tě­zil na 7. roč­ní­ku Cen čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky. Cenu za nej­lep­ší sní­mek roku pře­da­la Iva Janžurová. Čtyři ceny dostal por­trét vra­žed­ky­ně ze 70. let, film Já, Olga...Read more »
rada

Malá Rada / Small Council – Hra o Trůny

...sku­pi­na Krále Sedmi Království a při­pra­vu­je poli­ti­ku na jeho pří­kaz. Je to vnitř­ní (pro­to „malá“), Rada Krále. Členové jsou jme­no­vá­ni Králem a teo­re­tic­ky jím mohou být i odvo­lá­ni dle libos­ti, což ale může...Read more »