Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Čarodějky VI (20, 21)'
Lev

Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň - Kdysi dávno v Narnii

Pokud má film v pro­duk­ci Disney, vzni­ká pod­le vele­ú­spěš­né kniž­ní pohád­ko­vé před­lo­hy od C. S. Lewise a reží­ru­je Andrew Adamson (Shrek, Shrek 2), není pří­liš prav­dě­po­dob­né, že koneč­ný výsle­dek bude akč­ní thriller. Proto mě...Read more »
Walker III

Nejlepší seriálové znělky (5.-1. místo): kolikátý skončil ranger Walker? A kdo je absolutním vítězem?

Jak už to tak bývá, údě­lem podob­ných žeb­říč­ků je, že se roz­hod­ně nezavdě­čí všem. A je pocho­pi­tel­né, že snad kaž­dý tu bude něja­ké­ho své­ho favo­ri­ta postrá­dat. Přesto jsem se během šes­ti týd­nů dnem...Read more »
Zakl01

Zaklínač - Henry Cavill se vrací ještě silnější a krvavější

Za dáv­ných časů, když ješ­tě exis­to­va­ly kouz­la, dra­ci a vše­mož­né pří­še­ry,  tak pro lov tako­vých tem­ných drav­ců byla jedi­ná mož­nost povo­lat Zaklínače, mutan­ta, kte­rý doká­zal jako jedi­ný odo­lat  všem tem­ným kouz­lům a pomo­cí své...Read more »
Zmrzla

Hastrman - Rozhovor se Simonou Zmrzlou

Jak jste se při­pra­vo­va­la na roli nespou­ta­né rych­tá­řo­vy dce­ry Katynky? Už něja­ký čas před natá­če­ním jsem si pře­čet­la román Miloše Urbana. Hodně mě zau­ja­la jeho prv­ní část, kte­rá je výrazná svým spe­ci­fic­kým...Read more »
Pirati

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

- Mladý herec Brenton Thwaites, kte­rý ve fil­mu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta ztvár­nil posta­vu Henryho, byl fanouš­kem této fil­mo­vé série už jako ško­lák v aus­tral­ském stá­tě Queenslandu. Jeho radost tak byla hned dvo­jí...Read more »
Pirati

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu

            OBSAH             V novém fil­mu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se na fil­mo­vá plát­na v roli iko­nic­ké­ho dob­ro­dru­ha a anti­hr­di­ny Jacka Sparrowa vra­cí Johnny Depp. V dal­ším pokra­čo­vá­ní svých fan­tas­tic­kých dob­ro­druž­ství se kapi­tán Jack, ke...Read more »
Hayao Miyazaki

Pražské Bio Oko chystá první tuzemskou přehlídku legendy animovaného filmu Hajao Mijazakiho

V praž­ském Biu Oko se od stře­dy 18. do pát­ku 27. led­na usku­teč­ní pře­hlíd­ka fil­mů japon­ské­ho reži­sé­ra Hajao Mijazakiho. Diváci budou mít mož­nost vidět cel­kem sedm celo­ve­čer­ních fil­mů jed­no­ho z nej­vliv­něj­ších ani­má­to­rů dru­hé polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí,...Read more »

George Miller

George Miller vlast­ním jmé­nem George Miliotis se naro­dil 3.3.1945 v Austrálii. Po vystu­do­vá­ní střed­ní ško­ly se dal na medi­cí­nu v Novém Jižním Walesu a vystu­do­val ji. Díky jeho brat­ru Chrisovi, se kte­rým spo­leč­ně nato­či­li krát­ký sní­mek,...Read more »

Lucie Vondráčková

Read more »

Rowan Atkinson

Tento herec, celým jmé­nem Rowan Sebastian Atkinson, se naro­dil 6. Ledna 1955 ve Stockfieldu v Anglii jako nejmlad­ší ze tří bra­trů (Rupert a Rodney). Nejprve stu­do­val mate­ma­ti­ku a fyzi­ku na uni­ver­zi­tě v Newcastlu a v Oxfordu, ale po skon­če­ní...Read more »

Moje krásná čarodějka

Mírně praš­tě­ná roman­tic­ká kome­die o natá­če­ní tele­viz­ní­ho seri­á­lu, ve kte­rém roli čaro­děj­ky ztvár­ní sku­teč­ná čaro­děj­ka.Read more »