Spider 2

Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu

...což mu kom­pli­ku­je tou­ha doká­zat, že by Spider-Man mohl konat mno­hem vět­ší skut­ky, než kte­rých se zatím odvá­žil - ale když se obje­vu­je nový padouch Vulture (Michael Keaton), oci­tá se...Číst dál »
Hejdi

Červencové premiéry

...Chce hodit minu­lost za hla­vu a dál pokra­čo­vat pros­tou pří­tom­nos­tí, kte­rou před­sta­vu­jí ile­gál­ní boxer­ské zápa­sy. Z toho­hle kom­for­tu ho vytrh­ne býva­lá kole­gy­ně, zběh­lá agent­ka Nicky (Julia Stiles), kte­rá mu při­po­me­ne, že na...Číst dál »

Zhodnocení roku 2002 až 2003

...Krále - První ofi­ci­ál­ní Trailer (1003, 30. 09. 2003, Redakce) 3.      Matrix Revolutions - Trailer (894, 03. 10. 2003, Redakce) 4.      Harry Potter a vězeň z Azkabanu (646, 21. 11. 2003, Redakce) 5.      Piráti z Karibiku (626, 10. 08. 2003, Redakce)...Číst dál »
SWStory

Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu

k ní sna­ži­li tak­to při­stu­po­vat. Chtěl jsem vytvo­řit posta­vu, do kte­ré bych se tou­žil vžít. Ne posta­vu, kte­rou bych obdi­vo­val nebo se s ní tou­žil ože­nit, ale posta­vu, do kte­ré se chci...Číst dál »
JackRian

Jack Ryan: V utajení

kte­rý je nucen kri­tic­kou situ­a­cí ve svě­tě zajít za hra­ni­ci svých mož­nos­tí, ale záro­veň před­sta­vu­je tuto posta­vu nově a v sou­čas­né CIA. Aby se jim poda­ři­lo spo­jit kla­sic­ké a moder­ní vlast­nos­ti této posta­vy...Číst dál »
Avengers 03 3460

Avengers: Endgame

Avengers 03 2490 Avengers 03 2500 Avengers 03 2510 Avengers 03 2520 Avengers 03 2530 Avengers 03 2540 Avengers 03 2550 Avengers 03 2560 Avengers 03 2570 Avengers 03 2580...Číst dál »
Michael

George Michael

Georgios Kyriacos Panayiotou (Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου), umě­lec­kým jmé­nem George Michael (25. čer­ven 1963 Londýn – 25. pro­si­nec 2016 Goring, Oxfordshire[1]), byl brit­ský zpě­vák, skla­da­tel a pro­du­cent s kyper­ský­mi koře­ny. V letech 1981 až 1986 půso­bil...Číst dál »
enmansomheterove

Už 11. Lisopadu začíná v Praze festival severských filmů a poté se přesouvá do dalších vybraných měst

...jiné­ho. Festival se dlou­ho­do­bě sna­ží vyjít vstříc i divá­kům se slu­cho­vým posti­že­ním. Všechny fil­my jsou opat­ře­ny barev­ně upra­ve­ný­mi titul­ky. Každá důle­ži­tá posta­va má svou bar­vu titul­ků. Nechybí ani infor­ma­ce o hlu­cích a všech...Číst dál »
RezidentEvil

Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu

...Každý, kdo se na jejich vzni­ku podí­lel, to dělal s obrov­ským nad­še­ním. Myslím, že divá­ky tako­vá dáv­ka ener­gie a nad­še­ní oslo­vu­je.“             Australská hereč­ka Ruby Rose, kte­rá ve fil­mu Poslední kapi­to­la před­sta­vu­je...Číst dál »
1

Které filmové trháky podle knižní předlohy přichystal rok 2016?

lhos­tej­nou kra­ji­nou. Při živo­tě jej drží pře­de­vším nená­vist a tou­ha po odpla­tě. Musí pře­ko­nat bru­tál­ní zimu a hlad, divo­ké řeky, bojov­né indi­án­ské kme­ny a doko­nat svou pomstu. Hlavní posta­vu lov­ce Hugha Glasse bra­vur­ně ztvár­nil Leonardo...Číst dál »
PrichosPlak

Příchozí - OBSAH/O FILMU

...je napros­té ticho,“ vysvět­lu­je zvu­ko­vou strán­ku fil­mu Villeneuve. „Snažil jsem se, aby film půso­bil vzduš­ně. Přistupuji k němu poměr­ně mini­ma­lis­tic­ky. Sylvain Bellemare, zvu­ko­vý inže­nýr fil­mu, při­šel s někte­rý­mi veli­ce pozo­ru­hod­ný­mi zvu­ky. Mimozemšťané...Číst dál »
F4 093

Fantastická čtyřka - neúspěch po čtvrté

...022 F4 023 F4 024 F4 025 F4 026 F4 027 F4 028 F4 029 F4 030 F4 031 F4 032 F4 033 F4 034 F4 035 F4 036 F4...Číst dál »
Avengers2 065

Avengers: Age of Ultron - Trailer 3

...Avengers2 027 Avengers2 028 Avengers2 029 Avengers2 030 Avengers2 031 Avengers2 032 Avengers2 033 Avengers2 034 Avengers2 035 Avengers2 036 Avengers2 037 Avengers2 038 Avengers2 039 Avengers2 040 Avengers2 041...Číst dál »
nejlepsi filmy062

Nejlepší filmy roku 2003 - Část druhá

...se dala zhod­no­tit i fil­mo­vá adap­ta­ce Pavučiny snů dle kni­hy Stephena Kinga. Není tedy divu, že finál­ní sou­boj měsí­ce sve­dl pro­ti sobě dva sním­ky ze zce­la jiných vod - Hodiny a Město...Číst dál »
MFF

Co si nenechat ujít ve Varech

...obje­vu­je, aniž by si však coko­li pama­to­val. Jde o návrat sku­teč­né­ho syna pát­ra­jí­cí­ho po své iden­ti­tě, nebo je to stra­te­gic­ký kal­kul pod­vod­ní­ka? 4.7. v 17.00 – Herec Sergi López uve­de film Nová kůže ve Velkém sále...Číst dál »
669 reziser filmu rodinne stesti szabolcs hajdu

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

...25 000 USD pro reži­sé­ra a pro­du­cen­ta. Slovensko - čes­ký film Učitelka,  reži­sé­ra Jiřího Hřebejka pojed­ná­va­jí­cí o tříd­ní uči­tel­ce základ­ní ško­ly, kte­rá vyu­ží­vá své­ho posta­ve­ní, aby moh­la přes své žáky mani­pu­lo­vat s jejich rodi­či zís­kal...Číst dál »
StatsZari

Nejčtenější články od 05.09.2016 do 11.09.2016

NHL 17 - 552 zobr. Soutěž o kni­hu Dobr Obr - 260 zobr. Soutěž o Blu-ray Bridget Jonesová – S rozu­mem v kon­cích - 194 zobr. MasterChef Česko řada II. díl 7 - 175 zobr. Zloději zele­ných koní - 86 zobr....Číst dál »
trans

Transformers

...obra­zov­ky i fil­mo­vé­ho plát­na. V sou­čas­né době hra­je posta­vu Dannyho McCoye v seri­á­lu z pro­duk­ce NBC Las Vegas. Loni si zahrál s Melissou George a Olivií Wilde v horo­ru Turistas a v roce 2004 ztvár­nil titul­ní posta­vu kome­die z pro­duk­ce...Číst dál »

Nejčtenější články od 06.06.2016 do 12.06.2016

...62 zobr. Warcraft: První střet – O PRODUKCI – Respektování a roz­ši­řo­vá­ní: Návrh Warcraftu - 26 zobr. Film Jana Němce v hlav­ní sou­tě­ži na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu - 25 zobr. Tymiánové dopi­sy: Hloubka skry­tá v roman­ti­ce a his­to­rii - 25 zobr. Warcraft:...Číst dál »
Stats

Nejčtenější články od 20.06.2016 do 27.06.2016

...25 zobr. Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi - 22 zobr. Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho pri­a­te­lia (a sem-tam neja­ký nepri­a­teľ) - 20 zobr. MANDAUSOVÁ, Klára. My doko­na­lé. - 18 zobr. Šťastní lidé čtou a pijou kávu...Číst dál »
ManualKava

Manuál pro milovníka kávy - Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu

Milujete kávu, ale nemů­že­te cho­dit po kavár­nách? Chcete si doma při­pra­vit sku­teč­ně dobrou kávu, ale neví­te jak? Právě v tomhle vám pora­dí tato kni­ha, díky kte­ré se nau­čí­te, jak si doma jed­no­du­še...Číst dál »
vune neviditelneho 1

#1852: Vůně neviditelného - 55 %

...Kresba: Milo Manara Milo Manara je legendou erotického komiksu, minimálně toho evropského, ale myslím si, že je možné mluvit i o světovém vlivu. Jeho kresba je taková, že se celkem snadno...Číst dál »
Game of Thrones 8 2510

Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu

...Game of Thrones 8 1600 Game of Thrones 8 1610 Game of Thrones 8 1620 Game of Thrones 8 1630 Game of Thrones 8 1640 Game of Thrones 8 1650...Číst dál »
Gradanew

Grada - novinky od 17. 10. do 23. 10. 2016

...o kva­lit­ní výcho­vu, vzdě­lá­vá­ní, osob­nost­ní roz­voj a začle­ně­ní han­di­ca­po­va­né­ho člo­vě­ka do spo­leč­nos­ti. Tato úspěš­ná pub­li­ka­ce při­ná­ší základ­ní pře­hled o obo­ru spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ka. 14×21 cm | 168 stran | 978-80-271-0095-8 | Katalog. č.: 27525...Číst dál »
Top2016

Nejčtenější články roku 2016

Statistiky roku 2016. Radka Třeštíková: Bábovky - 2 961 zobr. Zkáza krá­sou - 2 652 zobr. Pustina 5. díl. - 2 083 zobr. Pustina 6. díl. - 2 073 zobr. Pustina 7. díl. - 1 938 zobr. Karolína Lipowská - 1 567 zobr. Teorie tyg­ra nabí­zí moud­ra pro osla­be­né...Číst dál »
Graf2016 10

Top říjen 2016

...302 zobr. Výměna man­že­lek – 12.10.2016 - 257 zobr. Kino Pilotů chys­tá Večer írán­ských fil­mů - 247 zobr. Albert Fuka - 195 zobr. Doctor Strange – 80 % - 178 zobr. Soutěž pro nové fanouš­ky face­boo­ku - 169 zobr.      ...Číst dál »