Kritiky.cz > Výsledky hledání pro '(온라인카지노)↥-바카라하는곳-☣마카오 mgm 카지노✒〔〕➴〖opm65.xyz〗홀덤 게임[]┶╆X[]ψ[]5ne룰렛 사이트mo블랙 잭 룰02019-03-25-16-27카지노 돈세탁[]'
Mgm logo

Příběh loga filmového studia Metro-Goldwyn-Mayer

...než ostat­ní. Lev George byl k vidě­ní ve dvou pro­ve­de­ních loga MGM. Od roku 1956 pak George nahra­zu­je Leo, kte­ré­ho v logu MGM může­me vídat dodnes. Leo je zatím nejmlad­ší lev, kte­rý...Read more »
Les sebevrahů

Les sebevrahů Aokigahara

...napí­na­vé kni­hy se auto­ro­vi dle mě urči­tě nepo­ved­lo. Autor: Jeremy Bates Nakladatelství: XYZ Žánr: horo­ry Počet stran: 464 Hodnocení: 75 % Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství XYZ, kde ji lze také zakou­pit....Read more »
200911182215 N123839 fb3e11

„ROCKY BALBOA“

...Marciana ve 13tém kole. -          Comeback iko­ny 80. let stál stu­dio MGM stříz­li­vých 24 mili­o­nů a podob­ný byl i jeho debut v ame­ric­kých kinech (22. – 24. 12. 2006) v hod­no­tě 12,1 mil. dola­rů. Jelikož se pro­mí­tal...Read more »
CabinintheWoods

The Cabin in the Woods – 45 %

...pro­blémy stu­dia MGM, kte­ré film pro­du­ko­va­lo, až musel být pro­jekt na něko­lik let ulo­žen k ledu. Po něja­ké době se nako­nec stu­dio MGM zota­vi­lo a pro­da­lo dis­tri­buč­ní prá­va spo­leč­nos­ti Lionsgate, kte­rá koneč­ně ten­to...Read more »
200911182202 n7697eef3f373ac001c7067be621

„ROCKY IV.“

...nej­vět­ší zisk ze všech dílů. 300 mili­o­nu $. -          Ve sku­teč­nos­ti, nemoh­li sovět­ští vojá­ci pro­fe­si­o­nál­ně boxo­vat za stu­de­né vál­ky. -          Utkání Draga pro­ti Creedovi se natá­če­lo v MGM Grand hotel/casino. MGM...Read more »
1 2

Creed 2 by mohl jít do kin už příští rok

...Tuto zprá­vu ozná­mil ředi­tel stu­dia MGM Gary Barber, kte­rý se nechal sly­šet, že Creed 2 by se v kinech mohl obje­vit již v lis­to­pa­du příští­ho roku. To ovšem s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí zna­me­ná, že...Read more »
katakomby2 e1531044890952

Hororový příběh, při kterém se vám bude tajit dech a běhat mráz po zádech, taková je kniha „Paříž katakomby“.

Chcete-li se bát nad skvě­lou kni­hou a poznat jed­no z neza­po­me­nu­tel­ných míst, nenech­te si ujít kni­hu s názvem „Paříž kata­kom­by“, kte­ré napsal Jeremy Bates a vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ. Paříž, pro něko­ho má neza­po­me­nu­tel­né roman­tic­ké...Read more »
DSCN4122

Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy

...a Julian Hirtmann, býva­lý ženevský pro­ku­rá­tor a séri­o­vý vrah desí­tek žen. Kniha měla vel­ký úspěch i u nás, neboť ji v roce 2015 vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ. Toto nakla­da­tel­ství vyda­lo i dal­ší kni­hy s odváž­ným kri­mi­na­lis­tou (Kruh, Tma)....Read more »
word image

Babí léto ve znamení lokálních kuchařských show

...glo­bál­ní znač­ky Sundance Channel a MGM Channel, tak popu­lár­ní kaná­ly s lokál­ním význa­mem a růz­no­ro­dým žán­ro­vým zamě­ře­ním. Více infor­ma­cí najde­te na www.amcnetworks.com/amcni O spo­leč­nos­ti AMC Networks: Společnost AMC Networks Inc. (NASDAQ: AMCX) se...Read more »
Zrud

#10 - Zrůdy

...a to poprask tako­vé­ho raže­ní, že se stu­dio MGM od sním­ku distan­co­va­lo. A Tod Browning doslo­va padl v nemi­lost. Rozhodně se od něj oče­ká­va­lo ješ­tě mno­ho fil­mů. Po Zrůdách se podí­lel pou­ze na čtyřech,...Read more »
keaton bomb 2

BUSTER KEATON - Komik s vážnou tváří

...živo­ta. Zpočátku šťast­né man­žel­ství s žár­li­vou hereč­kou Natalií Talmadge se roz­padlo za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí. V roz­vo­do­vém říze­ní ho při­pra­vi­la o veš­ke­rý maje­tek a styk se syny.   Nešťastným se uká­zal i pře­chod k fil­mo­vé spo­leč­nos­ti MGM, kte­rý...Read more »

Zahulíme, uvidíme

...napsa­li scé­nář nazva­ný Filthy a nabíd­li ho stu­diu MGM, se však jejich život změ­nil: zača­li uva­žo­vat o tom, že se pře­su­nou do Hollywoodu a poku­sí se uplat­nit jako sce­náris­té. O čty­ři roky poz­dě­ji moh­li...Read more »

Vánoční nabídka

...Lom, Burt Kwouk, Dyan Cannon Zvuk: Český dabing mono, 5.1 čes­ké titul­ky Bonusy: Kinotrailer © 2002 MGM   FimFáRum / FimFáRum Celovečerní lout­ko­vý film na moti­vy legen­dár­ních pohá­dek pro malé...Read more »

Filmové premiéry v září

...pro­du­cen­ty byli Kelley Smith-Wait, Michael Yanover Gotham Chopra a Caroline Macaulayová. Koproducenty jsou Brent O´ Connor a Alan G.Glazer. MGM dis­tri­bu­u­je film ve Spojených stá­tech, v Kanadě a ve Francii. Lakeshore Films uvá­dí film...Read more »
G1

Grinch - Film má rodinný charakter a pobaví každého, kdo se nechá vtáhnout do bláznivého světa animovaného filmu plného nápadů.

...v roce 1957. Následně byla zpra­co­vá­na a zpo­pu­la­ri­zo­vá­na v tele­viz­ním fil­mu reži­sé­ra Chucka Jonese (1966; Metro-Goldwyn-Mayer’s MGM Animation/Visual Arts stu­dio). Další film vzni­kl v roce 2000 pod názvem Grinch, kde se v roli Grinche pře­ve­dl...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

JEDEN SVĚT NESTAČÍ

Asi pří­liš nepře­že­nu, když napíšu, že 19. bon­dov­ka Jeden svět nesta­čí pro mě byla nej­o­če­ká­va­něj­ším fil­mem roku 2000. JEDEN SVĚT NESTAČÍ USA, 1999, čes­ké titul­ky, MGM/Bontonfilmrežie: Michael Aptedhra­jí: Pierce Brosnan, Sophia...Read more »
Jumanji

Jumanji: Vítejte v džungli! - O tvůrcích

...MGM s Johnem Travoltou, Umou Thurman a Vincem Vaughnem, rema­ke sním­ku Kráčející ská­la z roku 2004 či sní­mek Král Škorpion. JACK BLACK (Bethany) se zapsal do pově­do­mí divá­ků jako jed­na z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších a nej­vše­stran­něj­ších osob­nos­tí...Read more »
srvadm pr local share a fmcg 01 klienti amc 2018

Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard

...Americe. AMCNI zahr­nu­je jak glo­bál­ní znač­ky SundanceTV a MGM Channel, tak popu­lár­ní kaná­ly s lokál­ním význa­mem a růz­no­ro­dým žán­ro­vým zamě­ře­ním. Více infor­ma­cí najde­te na www.amcnetworks.com/amcni. O spo­leč­nos­ti AMC Networks: Společnost AMC Networks Inc....Read more »
Jordan

MICHAEL B. JORDAN

...a Tessou Thompson pro spo­leč­nos­ti MGM a Warner Brothers Pictures. Kromě celé řady oce­ně­ní, kte­rých se ten­to sní­mek dočkal, obdr­žel Jordan také cenu NAACP Image Award v kate­go­rii Výjimečný herec­ký výkon v celo­ve­čer­ním fil­mu...Read more »
red dawn image02

Rudý úsvit | Red Dawn [45%]

Chápu poin­tu tvůr­ců a chá­pu sna­hu s jakou se do díla pus­ti­li, bohu­žel nechá­pu, proč bych se na to měl dívat zno­vu.   Hodnocení: 45 % Koktejl:  25% Akce 25% Prázdná ges­ta a patri­o­ti 50%...Read more »
Zpivani

Zpívání v dešti - O FILMU

Na počát­ku fil­mu stál poža­da­vek vliv­né­ho šéfa pro­dukč­ní sku­pi­ny MGM Arthura Freeda, aby sce­náris­té Betty Comdenová a Adolph Green napsa­li muzi­kál, v němž by se uplat­ni­lo Zpívání v deš­ti a dal­ší pís­ně, kte­ré on...Read more »
http 1 bp blogspot com w10ma0a3liwithukbbroqixki

Skyfall [90%]

...svém 23. dob­ro­druž­ství, potře­tí s tvá­ří Daniela Craiga. Cesta za dal­ším dob­ro­druž­stvím byla pro agen­ta 007 díky finanč­ním pro­blé­mům MGM před pár lety tro­chu del­ší, než původ­ně čekal, nicmé­ně Skyfall je tady....Read more »
StrazciGal

Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

...před nedáv­nem obje­vil v roli Martyho v horo­ro­vém sním­ku spo­leč­nos­tí MGM/Blumhouse The Belko Experiment. Byl k vidě­ní také ve fil­mu The Specials, na kte­rém se podí­lel také jako kopro­du­cent, ve fil­mu The Man...Read more »

ROLAND EMMERICH

...brá­ny, jejich fil­mo­vé­ho hitu z roku 1994. Na pro­jek­tu budou spo­lu­pra­co­vat s MGM a Warner Bros. a plá­nu­jí ten­to pro­jekt jako tri­lo­gii. V létě roku 2013 při­šel do kin akč­ní film Útok na Bílý...Read more »
CarovnyLesFinal

Čarovný les - Obsah/O Filmu

...kres­le­né gro­tes­ky spo­leč­nos­ti MGM ve čty­ři­cá­tých a pade­sá­tých letech vytvo­řil slav­nou posta­vu vlka v oble­ku, si Depp ve své roli na sebe chtěl tak­též vzít oblek. Naštěstí pro něj byli tvůr­ci fil­mu...Read more »

SAMUEL L. JACKSON

...stu­dio MGM. V roce 2006 Jackson ztvár­nil roli v kul­tov­ní fil­mo­vé kla­si­ce Hadi v leta­dle v režii Davida Ellise. Jackson si zahrál po boku Julianne Moorové ve fil­mu Ve stí­nu prav­dy reži­sé­ra Joe Rotha...Read more »