TV Tipy 27.9.- 3.10.2004

...mla­dé vdo­vě Lauře, jejím rodi­čům i dce­ři Julii řadu cito­vých pro­blé­mů... Italský roman­tic­ký film (2001). Hrají A. Galienaová, B. Herzsprung, F. Sartor... Režie E. Oldoni 29. 9. 2004 - Nova 20:40 Inspektor Gadget...Číst dál »

TV Tipy 20.9.- 26.9.2004

20. 9. 2004 - ČT2 21:30 2001: Vesmírná ody­sea (2001: A Space Odyssey) Britský film nato­če­ný pod­le lite­rár­ní před­lo­hy A. C. Clarkea, oce­ně­ný Oscarem za vizu­ál­ní efek­ty (1968). Hrají: K. Dullea, G. Lockwood,...Číst dál »

TV tipy na poslední týden v řijnu

25.10. - 31.10. 200425. 10. 2004 - Nova 09:05 Tajemný ost­rov /P/ (Nora Robert´s Sanctuary) Americký film (2001). Hrají M. Gilbert, C. Mandylor, L. Hope, K. Welsh, K. Baker... Režie K. Shea 25. 10. 2004...Číst dál »

Zhodnocení roku 2002 až 2003

...Krále - První ofi­ci­ál­ní Trailer (1003, 30. 09. 2003, Redakce) 3.      Matrix Revolutions - Trailer (894, 03. 10. 2003, Redakce) 4.      Harry Potter a vězeň z Azkabanu (646, 21. 11. 2003, Redakce) 5.      Piráti z Karibiku (626, 10. 08. 2003, Redakce)...Číst dál »
Hejdi

Červencové premiéry

...2016           Terminátor Z roku 2029 je do Los Angeles roku 1984 vyslán zabi­jác­ký stroj podob­ný člo­vě­ku. Má za úkol zabít Sarah Connorovou dřív, než při­ve­de na svět syna, kte­rý se má...Číst dál »

NOVA - 29.07.2018

...je život Ondřej Vetchý sní, že je taj­ným agen­tem. Ve sku­teč­ném živo­tě je despo­tic­ký otec rodi­ny, kte­rý tero­ri­zu­je své tři dce­ry, jejich nápad­ní­ky i man­žel­ku. ČR 2014, kome­die. Dále hra­jí Simona...Číst dál »
1111

Křižáček Václava kadrnky po boku nových filmů George Ovashviliho a Borise Chlebnikova v Hlavní soutěži 52. MFF KV

...KV 2004), po jeho smr­ti v roce 2014 obtíž­ně rea­li­zo­va­tel­ný film postup­ně dokon­či­la. Ralang Road / Ralang Road / Cesta do Ralangu Režie: Karma Takapa Indie, 2017, 112 min, Světová pre­mi­é­ra Příběh...Číst dál »
StrazciGal

Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

...s Idrisem Elbou. Seriál byl odvy­sí­lán v pro­sin­ci 2015 a Haddock byla v roce 2016 nomi­no­vá­na na cenu Critics Choice Television Award v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon v tele­viz­ním fil­mu nebo mini­sé­rii. V roce 2015 se...Číst dál »
Kleopatra

Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka...

...vlád­ce, ale sobě rov­né­ho part­ne­ra nalé­zá až v Marcu Antoniovi, kte­ré­ho ztvár­nil Richard Burton. Jejich váš­ni­vý vztah může roz­hod­nout o osu­du nej­vět­ších svě­to­vých impé­rií. Nova Cinema 1.8.2018  20:00 Nova Cinema 2.8.2018  16:25...Číst dál »

Invaze dokumentů do kin pokračovala i v roce 2011 – premiéru mělo 21 snímků, o 5 více než v roce 2010

roce ze stra­ny ČT výraz­ně niž­ší pod­po­ru než v roce 2010 (z 2 488 000 Kč exter­ních nákla­dů v r. 2010 na 670 000 Kč v r. 2011; a z 2 685 000 Kč inter­ních nákla­dů v r 2010 na 900 000 Kč v r. 2011). Otázkou je,...Číst dál »
Michael

George Michael

one­moc­něl upro­střed své­ho evrop­ské­ho tur­né. Upadl teh­dy i do koma­tu a léka­ři mu muse­li pro­vést tra­che­o­to­mii. V roce 2013 v Anglii vypa­dl z jedou­cí­ho auta na dál­ni­ci. Další hospi­ta­li­za­ci absol­vo­val v květ­nu 2014.[2] V noci z nedě­le 25. na...Číst dál »
enmansomheterove

Už 11. Lisopadu začíná v Praze festival severských filmů a poté se přesouvá do dalších vybraných měst

...titu­ly z minu­lých roč­ní­ků. Severský fil­mo­vý pod­zim 2016 nabíd­ne 32 sním­ků z 6 sever­ských zemí – 12 švéd­ských, 9 nor­ských, 5 dán­ských, 3 fin­ské, 2 island­ské a 1 litev­ský. Festival slav­nost­ně zahá­jí­me ve...Číst dál »

Natalie Portmanová

...2002-05-23, [cit. 2008-01-24]. . (ang­lic­ky) ↑ POOLE, Oliver. Star Wars actress tells of her own batt­le with fame . The Daily Telegraph, 2002-04-23, [cit. 2009-03-28]. . (ang­lic­ky) ↑ Natalie Portman...Číst dál »

HOREM PÁDEM NA DVD

hereč­ky reži­sér Jan Hřebejk, kte­rý ji obsa­dil do fil­mu Horem Pádem a chtěl, aby se obje­vi­la i v při­pra­vo­va­né Krásce v nesná­zích.   25. leden 2005 V čas­ných ran­ních hodi­nách úte­rý 25. led­na se vyhla­šo­va­ly osca­ro­vé nomi­na­ce....Číst dál »
n200908291240 Vnit

Filmové premiéry září 2009

...Rogen. Uspokojit zájem­ce o his­to­ric­ké fil­my se poku­sí americko-český sní­mek Kněžna Libuše (The Pagan Queen, 2007). Šestici fil­mů uza­ví­rá ame­ric­ké dra­ma Julie a Julia (Julie and Julia, 2009) s Amy Adamsovou a Meryl Streepovou....Číst dál »

MS 2016 - sestavy ver 1.2

Postup insta­la­ce sou­pi­sek MS 2016 1.2 1)Soubory db.viv a tuning.viv zko­pí­ruj­te do slož­ky se hrou a to do slož­ky db. 2)Soubory local bh a local viv opět do slož­ky se hrou a to do slož­ky...Číst dál »

Tipsport Extraliga 2015/16 - ELH 1.1 - ELH k 4.3.2016

Postup insta­la­ce sou­pi­sek Tipsport Extraligy 2015/16 1)Soubory db.viv a tuning.viv zko­pí­ruj­te do slož­ky se hrou a to do slož­ky db 2)Soubory exhibition.exh a exhi­bi­ti­on exha.tdb do slož­ky NHL09, kte­rou nalez­ne­te v doku­men­tech a opět dáte...Číst dál »

Můj soused zabiják 2 - preview

...1995, Casino, 1995, 3000 mil na útě­ku – 3000 Miles to Graceland, 2001) a Natasha Henstridge (Mutant – Species, 1995, Nahoru, dolů – Bounce, 2000, Duchové Marsu – John Carpenter‘s Ghosts...Číst dál »
Futuregate

FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL

...Praha, Kino Bio Oko /12. -15. 3.2015/ Čt 12. 3. 2015 | 20:30 | The History of Future Folk (2012) Pá 13. 3. 2015 | 15:00 | Ceny hrá­čů 2014 (slav­nost­ní vyhlá­še­ní nej­lep­ších her roku)...Číst dál »

MS 2016 - sestavy

Tipsport extra­li­gy k datu 4.3.2016 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 25.10.2015 - Soupisky NHL k datu 25.10.2015 (kro­mě letoš­ních fina­lis­tů, kte­ří mají aktu­ál­ní sou­pis­ky) - Soupisky KHL k datu 11.9.2015 - Soupisky...Číst dál »

MS 2016 - sestavy ver 1.1

extra­li­gy k datu 4.3.2016 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 25.10.2015 - Soupisky NHL k datu 25.10.2015 (kro­mě letoš­ních fina­lis­tů, kte­ří mají aktu­ál­ní sou­pis­ky) - Soupisky KHL k datu 11.9.2015 - Soupisky němec­ké...Číst dál »
Dub

Úterní premiéra Dubčeka překoná vše, co tento týden bude v TV

...20.8.2018 Sedm statečných (2016) Prima 20:15 Městečko Rose Creek neu­stá­le ohro­žu­je ban­da lotrů bez­o­hled­né­ho prů­my­sl­ní­ka Bartholomewa Boqua (Peter Sarsgaard), kte­rý se v hon­bě za zis­kem neza­sta­ví před ničím. Zoufalí oby­va­te­lé pod...Číst dál »
Palm Off Fest 2018

Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy

titul­ky   23. 10. 2018 16.00–18.00 PalmOff Studio Svět pod­le Daliborka , 2017, Česká repub­li­ka Režie: Vít Klusák 105 minut, v čes­kém zně­ní   24. 10. 2018 16.00–18.00 PalmOff Studio Milda , 2017, Česká repub­li­ka Režie: Pavel...Číst dál »

EHA 15 soupisky/rosters 1.2

...-sou­pis­ky in Columbus to-date February 19, 2015 - Rosters Cup 2014 to date 11. 5. 2014-update takes pla­ce just befo­re the World Championships in Prague 2015 Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz...Číst dál »

EHA 15 soupisky/rosters 1.1

...19. 2. 2015 - Soupisky ALL STAR NHL v Columbusu k datu - 19.2. 2015 - Soupisky MS 2014 k datu 11. 5. 2014-proběhne aktu­a­li­za­ce těs­ně před MS v Praze 2015   It’s necessa­ry to have EHA NHL 15...Číst dál »

Film Distribution Artcam – nové akvizice pro rok 2012

Premiéra: 27. září 2012 / Speciální uve­de­ní: Nová scé­na, 11. září 2012 (líst­ky budou v před­pro­de­ji od čer­ven­ce 2012) Režie a scé­nář: Vittorio a Paolo Tavianiové Originální název: Cesare deve mori­re ( fes­ti­va­lo­vý ang­lic­ký název...Číst dál »