Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #97 - Noc s nabroušenou břitvou (2003)

#97 - Noc s nabroušenou břitvou (2003)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Že by prá­vě tohle byl ten film, kte­rým zača­la nová fran­couz­ská vlna? Rozhodně to byl jeden z prv­ních. Když jsem se k němu vra­cel poté, co jsem upra­vo­val recen­zi, musím říct, že na mě udě­lal vět­ší dojem, než jsem si prve při­pus­til.

Noc s nabrou­še­nou břitvou

Haute Tension

Francie, 2003, 90 minut

Režie: Alexandre Aja

Scénář: Alexandre Aja a Grégory Levasseur

Hrají:

Cécile De France (Marie)

Maïwenn (Alexia)

Philippe Nahon (Vrah)

Alexandre Aja a jeho film, kte­rý mu ote­vřel dve­ře rov­nou do ame­ric­ké­ho horo­ro­vé­ho pek­la. Tady si může natá­čet rema­ke sta­rých horo­rů jako „Hory mají oči“ nebo „Piraňa 3D“. Co nejde Ajovi roz­hod­ně zazlí­vat je fil­mař­ská tech­ni­ka, kte­rou zvlá­dá dob­ře, stej­ně jako gore, kte­ré je ve vět­ši­ně jeho fil­mů vel­mi pře­svěd­či­vé, vel­mi krva­vé a vel­mi čas­to vyu­ží­va­né. Nutno říct, že prá­vě „Noc s nabrou­še­nou břitvou“ (to je váž­ně jeden z nej­pri­gi­nál­něj­ších čes­kých názvů fil­mů) je Ajovým dopo­sud nej­lep­ším fil­mem, a to i přes­to, že pro mě osob­ně je tro­chu zkla­má­ním.

„Noc s nabrou­še­nou břitvou“ je název, kte­rý do jis­té míry hovo­ří sám za sebe. „Haute Tension“ už tak sdíl­né není. Ale nech­me názvy názvům a zaměř­me se na samot­ný pří­běh. Není špat­ný. Vlastně vůbec není špat­ný a dává pro­stor pro parád­ní sla­sher. A sla­sher se pove­dl. Sice je vět­ši­na postav zabi­ta hned v prv­ní půl­ho­di­ně, ale to nic nemě­ní na tom, že je tato část pro­ve­de­na napros­to pre­ciz­ně, se zna­los­tí žán­ru a s lás­kou k němu. Aja se nebo­jí postup­ně vyvraž­dit celou rodi­nu a malé­ho syn­ka si nechat na konec. Nevidíme zde scé­nu, kte­rá by pří­mo zabí­ra­la, jak je hoch zasa­žen, ale sko­ro mám pocit, že Aja ješ­tě věděl, co uká­zat a co nechat divá­ka domys­let. V tako­vém fil­mu „Piraňa 3D“ už něco podob­né­ho nevi­dí­me, i když je prav­da, že „Piraňa 3D“ je horor roz­hod­ně jiný a vede­ný jiným smě­rem. Tam se pře­ce jen víc dba­lo na zába­vu. „Noc s nabrou­še­nou břitvou“ je psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tem, i když něja­ká ta „zvrh­lá legrác­ka“ se tu taky najde. První scé­na s Vrahem je jed­nou z tako­vých.

Příběh se odví­jí a my čeká­me, jest­li Marie Alex zachrá­ní. Skoro to vypa­dá, že jí vrah dosta­ne, ale nako­nec jej Marie pře­mů­že a Alex pře­ži­je. Ale ne! Ono je všech­no vlast­ně úpl­ně jinak. V tomhle ohle­du pro mě film selhá­vá. Ne úpl­ně, ale jsou zde nelo­gič­nos­ti, kte­ré mi pros­tě nese­dí. Proč tam byla ona zmi­ňo­va­ná prv­ní scé­na s Vrahem, kde si ho nechá vykou­řit odříz­nu­tou hla­vou? Měla hlub­ší význam, ane­bo chtěl Aja pros­tě pou­ze divá­ka pobavit/šokovat? Volím dru­hou vari­an­tu a v tako­vém pří­pa­dě mi při­jde vyzně­ní scé­ny laci­né. Ale budiž. Ono to pře­ce jen všech­no zapa­dá do sebe, jen s tím, že je to více schi­zofre­nic­ké, a my jsme celou dobu sle­do­va­li něco úpl­ně jiné­ho, než se ve sku­teč­nos­ti dělo.

Řešení poin­ty mi nepři­jde tak leh­ké a sil­né jako v pří­pa­dě fil­mu „Šestý smy­sl“, na kte­rý „Noc s nabrou­še­nou břitvou“ do jis­té míry odka­zu­je. V „Šestém smys­lu“ všech­no zapa­dá skvě­le do sebe, podob­ně jako v horo­ru „Ti dru­zí“. „Noc s nabrou­še­nou břitvou“ je o něco šíle­něj­ší, a tak tro­chu nedo­la­dě­ná. Ale když při­stou­pí­me na Ajovy myš­len­ko­vé hry, vlast­ně před sebou máme doce­la dob­ré sla­sher horo­ro­vé psy­cho­lo­gic­ké – ane­bo psy­cho­pa­tic­ké? – dra­ma. Aja si zaslou­žil, aby se o něj více zají­ma­la ame­ric­ká stu­dia. Teď by měl jenom ješ­tě pře­svěd­čit o tom, že doká­že nato­čit ješ­tě více nad­prů­měr­né fil­my. Osobně si stá­le mys­lím, že na to má, ale že nás ješ­tě tro­chu šet­ří. Udělá ješ­tě jeden film podob­ný „Piraňa 3D“ a pro mě osob­ně se dosta­ne na úro­veň Eli Rotha, což nepo­va­žu­ji za lichot­ku.

„Noc s nabrou­še­nou břitvou“ je ukáz­kou toho, že Evropa (hlav­ně Francie) má horo­ro­vý poten­ci­ál, což si ješ­tě doká­že­me, a záro­veň ukáz­kou toho, jak snad­no může být ten­to poten­ci­ál pře­ne­sen za moře, kde je pře­ce jen tro­chu víc peněz. Co si bude­me nalhá­vat, na „Noci s nabrou­še­nou břitvou“ je pro Američany při­taž­li­vé pře­de­vším to, že se jed­ná o film for­mou v pod­sta­tě ame­ric­ký. Kdyby se tam nemlu­vi­lo fran­couz­sky, klid­ně by se to někde v Americe moh­lo ode­hrá­vat. Možná i pro­to, aby tomu reži­sér při­dal punc Francie, vybral si pro hlav­ní roli skvě­lou hereč­ku, kte­rá se jme­nu­je Cecile De France.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Aju uzná­vám a stá­le je pod­le mě jed­ním z nej­lep­ších mlad­ších reži­sé­rů, ale v pod­sta­tě s kaž­dým dal­ším fil­mem čekám, jest­li bude scho­pen něče­ho seri­óz­něj­ší­ho, něče­ho, co se sku­teč­ně vry­je do pamě­ti. Taková „Piraňa 3D“ poba­ví, ale to je všech­no. „Noc s nabrou­še­nou břitvou“ je pře­ce jen na vyš­ší úrov­ni, tak proč nezku­sit zase něco podob­né­ho?

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Snaha o poin­tu je mož­ná až pří­liš vel­ká, odha­le­ní přes prů­mys­lo­vou kame­ru... ale jo, vlast­ně proč ne. Jen kdy­by se scé­nář ješ­tě malin­ko vychy­tal, moh­lo to všech­no do sebe zapad­nout doko­na­le­ji.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 18.1.2021


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,94203 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61736 KB. | 28.09.2023 - 02:57:42