Kritiky.cz > Recenze her > 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?

911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?

plain

V dneš­ní hře si spo­leč­ně vyzkou­ší­me, jaké to je být ope­rá­to­rem tís­ňo­vé lin­ky a už teď mi věř­te, že to není žád­ný „med“ !

Strategický simu­lá­tor s cel­kem dost detail­ně pro­pra­co­va­ný. Hra obsa­hu­je sluš­ný základ hra­tel­nos­ti a samo­zřej­mě obsa­hu. Že Vám obsah nesta­čí? V tom pří­pa­dě může­te za pár „šuš­ní“ dokou­pit DLC jako jsou Special Resources, kte­rý byl sou­čás­tí i mého balíč­ku – nové vyba­ve­ní, a nové situ­a­ce kte­ré bude­te řešit. Celkem 4 DLC s čehož je jed­no zdar­ma. To zna­me­ná vel­ká dáv­ka obsa­hu poté, co vás základ­ní hra omr­zí.

Musím kon­sta­to­vat, že jsem vel­ký fanou­šek stra­te­gií, ale ten­to stra­te­gic­ký simu­lá­tor mi dával dost zabrat, vybí­ral jsem pro­střed­ní obtíž­nost a měl jsem mož­ná začít s tou prv­ní. Celkem dob­ře popsa­ná prv­ní výu­ko­vá mise nebo­li služ­ba, kde Vám vysvět­lí základ­ní ovlá­dá­ní hry. V kari­é­ře postup­ně ode­my­ká­te měs­ta, kte­rá jsou čím dál slo­ži­těj­ší na obslu­hu – tedy aspoň pro mě. Aby jste byli efek­tiv­ní, je nut­né si oprav­du dob­ře roz­vrh­nout své jed­not­ky a posí­lat je tak, jak je oprav­du potře­ba, což mi ze začát­ku děla­lo pro­blémy. Hra spouš­tí naho­di­lé udá­los­ti, kde po roz­klik­nu­tí zjis­tí­te, o co jde a co je potře­ba – poli­cie, záchran­ka, hasi­či. Avšak to není vše! Pokud pošle­te napří­klad poli­cej­ní motor­ku na „zatý­kač­ku“, zůsta­ne tam a čeká na posi­ly, pro­to­že poli­cej­ní důstoj­ník nemá kam pacha­te­le nalo­žit. Stejně tak nemu­sí­te posí­lat poli­cej­ní dodáv­ku na pře­kro­če­ní rych­los­ti. Do toho bude­te řešit tele­fon­ní hovo­ry – máte něko­lik mož­nos­tí jak může roz­ho­vor skon­čit – Buď vyře­ší­te situ­a­ci po tele­fo­nu (to samo­zřej­mě nejde vždy) ale ušet­ří­te si tím jed­not­ku a výjezd. Nebo se jed­ná o omyl a tím pádem tam zase nemu­sí­te jet, nebo zjis­tí­te kde kdy a jak se co sta­lo a pošle­te pří­sluš­ný oddíl na mís­to. Samozřejmě u dost výjez­dů je potře­ba koo­pe­ra­ce záchran­ných slo­žek, tak­že musí jet napří­klad poli­cie a záchran­ná služ­ba. Jeden roz­ho­vor mě veli­ce pře­kva­pil. Znáte pří­běh ženy kte­rá si na tís­ňo­vé lin­ce „objed­ná­va­la“ piz­zu a zachrá­ni­la si tak život? Tento hovor jsem měl na své tís­ňo­vé lin­ce a v prv­ní fázi jsem chtěl ihned zavě­sit, ale pak jsem se zeptal jest­li paní nevo­lá špat­ně a svě­te div  se, pře­svěd­či­la mě že oprav­du potře­bu­je pomoc. Pokud by Vás pře­ci jen neba­vi­la kam­paň, může­te se smě­le vrh­nout do vol­né hry 😊

Čeština je ofi­ci­ál­ně psa­ná v Steam popi­su hry, avšak v běž­ném nasta­ve­ní jsem jí nena­šel, až ve worksho­pu, kde jsem jí stáh­nul a fun­gu­je bez­vad­ně!

Hra mě pří­jem­ně pře­kva­pi­la auten­tič­nos­tí, a tím že přes­ně spl­ňu­je to, co by měla. HW nároč­nost je vel­mi pří­jem­ná a vět­ši­na hrá­čů se nemu­sí bát, že by si hru nemoh­li zahrát.

Líbí se mi hrát si s myš­len­kou COOP reži­mu, kte­rý ve hře sice není, ale smy­sl by mít mohl. Dokáži si před­sta­vit jak s kama­rá­dem na dis­cor­du řeší­te jako dva ope­rá­to­ři,“ kam jakou jed­not­ku poslat a kdo si vez­me na sta­rost jaký hovor nebo pří­pad.“

Hru musím hod­no­tit vel­kým hod­no­ce­ním už jen z hle­dis­ka nápa­du, hra­tel­nos­ti, obsa­hu a také hlav­ně tím, že hra nabí­zí přes­ně to, co od ní čeká­te.


Foto: Jutsu Games

Adam Hruš

25 let
Geek, hráč her, HW blázen co rád staví počítače
recenzuji převážně hry, SW a HW :)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,21613 s | počet dotazů: 214 | paměť: 51949 KB. | 12.05.2021 - 18:27:28
X