Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #91 - Šestý smysl (1999)

#91 - Šestý smysl (1999)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

M. Night Shyamalan a jeho mis­trov­ské dílo, kte­rým si zís­kal fanouš­ky, jež v posled­ní době ztrá­cí. Bohužel. „Šestý smy­sl“ je ale legen­dou.

Šestý smy­sl

The Sixth Sense

USA, 1999, 107 minut

Režie: M. Night Shyamalan

Scénář: M. Night Shyamalan

Hrají:

Bruce Willis (Dr. Malcolm Crowe)

Haley Joel Osment (Cole Sear)

Toni Collette (Lynn Sear)

Olivia Williams (Anna Crowe)

M. Night Shyamalan je jed­ním z těch mužů, kte­ří vystří­le­jí všech­ny nej­lep­ší nápa­dy hned v počát­ku svo­jí kari­é­ry. V roce 1999 to byl jeden z nej­na­děj­něj­ších reži­sé­rů, v sou­čas­nos­ti jsou jeho fil­my, bohu­žel nut­no říci spra­ved­li­vě, spí­še kri­ti­zo­vá­ny, než vyná­še­ny do nebe. Famózním úspě­chem toho­to Inda byl prá­vě sní­mek „Šestý smy­sl“, kte­rý se musel dostat do 101 nej­lep­ších horo­rů. Mnohými je ozna­čo­ván za jeden z nej­lé­pe vypoin­to­va­ných fil­mů vůbec. V tom­to musím sou­hla­sit. Bohužel pro­blém s tím­to sním­kem je i u toho, že pokud ho vidí­te podru­hé, už něco ztra­til ze své­ho kouz­la. Ale sledujete-li „Šestý smy­sl“ popr­vé, musí na vás udě­lat dojem. Na mě roz­hod­ně udě­lal.

„Šestý smy­sl“ je fil­mem, kte­rý nám před­sta­vu­je dět­ské­ho psy­chi­at­ra Malcolma Crowa, kte­ré­ho skvě­le zahrál Bruce Willis a opět pro­ká­zal, že ne pou­ze akč­ní fil­my jsou jeho sil­ná strán­ka. Zjišťujeme, že Malcolm je uzná­va­ným mužem své­ho obo­ru, ale přes­to má jeden pří­pad, kte­rý je jeho kost­liv­cem ve skří­ni. Ale dostá­vá se mu mož­nos­ti, aby toto napra­vil ve chví­li, kdy se setká­vá s malým Colem Searem, kte­rý má být jeho dal­ším paci­en­tem. Chlapce zařa­zu­je do kate­go­rie para­no­id­ních schi­zofre­ni­ků, kte­ří trpí halu­ci­na­ce­mi, a to halu­ci­na­ce­mi sku­teč­ně děsi­vý­mi, pro­to­že Cole vidí mrt­vé lidi. Malcolm nevě­ří tomu, že exis­tu­je coko­li para­nor­mál­ní­ho, vůbec se nad tím ani neza­mys­lí, ale nako­nec i on dosta­ne poměr­ně jas­ný důkaz o tom, že na chlap­co­vě tvr­ze­ní něco bude. My zjiš­ťu­je­me, že to sku­teč­ně bude prav­da, a s malým Colem odkrý­vá­me zlo­čin, na kte­rý chtě­la upo­zor­nit mrt­vá dív­ka. Jedna z vel­mi sil­ných scén fil­mu, kte­rý se jimi doslo­va hemží.

Shyamalan, muž, jehož fil­my pro mne osob­ně mají stá­le své kouz­lo, doká­zal nato­čit dílo, kte­ré by v jeho poměr­ně mla­dém věku snes­lo srov­ná­ní s „Občanem Kanem“, kdy Orson Welles také nato­čil svůj geni­ál­ní opus na počát­ku kari­é­ry, ale i když jeho násle­du­jí­cí fil­my měly stá­le vyso­kou úro­veň, žád­ný není ceněn tak vyso­ko. U Shyamalana je to stej­né. „Šestý smy­sl“ je vrchol jeho tvor­by, a i když pak nato­čil vel­mi dob­ré sci-fi „Vyvolený“ a výteč­ná „Znamení“, zby­tek jeho tvor­by je bohu­žel sil­ně prů­měr­ný. Jako by se s kaž­dým fil­mem pro­pa­dal o něco níž. Já mu ale pře­ji, aby se z toho zase zber­chal a pře­kva­pil nás něčím jedi­neč­ným. Určitou vějič­kou a názna­kem do budouc­na může být film „Ďábel“, ke kte­ré­mu sice napsal jen pří­běh, ale přes­to je zde poznat jeho ruko­pis a film je lep­ší než oby­čej­ný prů­měr.

Ale zpět k „Šestému smys­lu“. V tomhle fil­mu se sešlo všech­no dob­ré, co by film měl mít. Skvělé sil­né scé­ny, tajem­ství, pro­pra­co­va­ný střih a zají­ma­vá prá­ce s hud­bou a se zvu­ky, kte­ré jsou v někte­rých momen­tech sice malin­ko prvo­plá­no­vé, ale přes­to fun­gu­jí skvě­le. Opět hlav­ně teh­dy, když film vidí­te popr­vé. Pointa je hod­na génia, hlav­ně ve chví­li, kdy si divák uvě­do­mí, že ji měl celou dobu před sebou. Pak je potře­ba zmí­nit i herec­ké výko­ny. Bruce Willis, jak již bylo řeče­no, je pros­tě na úrov­ni a výteč­ně ztvár­nil hlav­ní roli, ale přes­to je zde někdo, kdo nad něj vyni­ká – Haley Joel Osment. Nominace na Oscara napros­to zaslou­že­ná, jeho věta o tom, že vídá mrt­vé, zamra­zí. Ve věku dese­ti let zahrál výteč­ný cha­rak­ter, kte­rý bude v žán­ru horo­ru navždy neza­po­me­nu­tel­ný. A ať už M. Night nato­čí coko­li, bude pro „Šestý smy­sl“ stej­ně tak neza­po­me­nut i on. Jen dou­fám, že si nezís­ká i dru­hou pověst, kte­rá by se sho­do­va­la s pověs­tí Eda Wooda.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Jeden z nej­lep­ších horo­rů, kte­rý je tak skvě­le vysta­vě­ný, že vás pros­tě musí uchvá­tit. Je to horor, je to dra­ma a hlav­ně je to sil­ný pří­běh a kon­cert dvou skvě­lých her­ců.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Na tomhle fil­mu mi vadí jed­na jedi­ná věc. Když ho člo­věk vidí podru­hé, už ztrá­cí své kouz­lo. Pořád je to skvě­lý film, ale poin­ta je již pro­zra­ze­na. A poin­ta je v tomhle pří­pa­dě zásad­ní.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 7.12.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ninja série Shinobi bude bojovat na Nintendu 3DS v listopadu tohoto roku8. července 2018 Ninja série Shinobi bude bojovat na Nintendu 3DS v listopadu tohoto roku Společnost SEGA je u Nintenda velmi známá, a proto nebylo až takovým překvapením, že vyjde z jejich produkce další hra pro Nintendo 3DS. Tím je ninja mlátička Shinobi, která opět slibuje […] Posted in Recenze her
  • Mája a ohnivý lišáček – příběh o jednom neobyčejném přátelství10. září 2022 Mája a ohnivý lišáček – příběh o jednom neobyčejném přátelství Má vaše dítě problémy s kamarády? Těžko si je hledá? Chcete prožít krásný příběh o holčičce a pandě červené? Hledáte milou knihu pro své začínající čtenáře? Kniha Mája a ohnivý lišáček, […] Posted in Recenze knih
  • Samuraj - Zatoichi3. dubna 2004 Samuraj - Zatoichi Další japonský film, který k Čech přišel. Tentokrát o slepém masérovi, který je skrytým samurajem. Režie se ujal Takeshi Kitano.Masér Zatoichi se lehce přemisťuje z vesničky do vesničky, […] Posted in Filmové recenze
  • Logan - trailer a novinky20. října 2016 Logan - trailer a novinky Jak jsem již psal, Hugh Jackman dá příští rok sbohem své nejikoničtější roli filmem s příznačným názvem Logan. Dnes jsme se dočkali prvního traileru na tuto derniéru.V traileru Logan […] Posted in Kritický Klub
  • Hvězdná pěchota6. října 2022 Hvězdná pěchota Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina rád, za druhé protože jsem jeho knížku Starship Troopers před rokem a půl přečetl jedním dechem, a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Návrat do budoucnosti2. ledna 2004 Návrat do budoucnosti Christopher Lloyd sestrojil stroj na cestování časem a Michael J. Fox s jeho pomocí odcestuje do minulosti. Omylem se ale ocitne v jiné době, než chtěl a bude mít hodně práce, dát všechno […] Posted in TV Recenze
  • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […] Posted in Speciály
  • #62 - Upír Nosferatu (1979)11. května 2020 #62 - Upír Nosferatu (1979) Původní "Upír Nosferatu" byl klasickým existenciálním hororem. Nová verze tohoto filmu v režii Wernera Herzoga je podobně existenciální, gotický horor. Upír […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • U babičky na venkově17. listopadu 2020 U babičky na venkově Každé dítě od malička fascinují zvířátka. Při procházkách po venkově bývají nejčastějším výletním cílem ohrady s kravami, kozami, ovcemi,… A při návštěvách venkovských babiček často dojde […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20979 s | počet dotazů: 283 | paměť: 60408 KB. | 24.03.2023 - 13:37:08