#91 - Šestý smysl (1999)

M. Night Shyamalan a jeho mis­trov­ské dílo, kte­rým si zís­kal fanouš­ky, jež v posled­ní době ztrá­cí. Bohužel. „Šestý smy­sl“ je ale legen­dou.

Šestý smy­sl

The Sixth Sense

USA, 1999, 107 minut

Režie: M. Night Shyamalan

Scénář: M. Night Shyamalan

Hrají:

Bruce Willis (Dr. Malcolm Crowe)

Haley Joel Osment (Cole Sear)

Toni Collette (Lynn Sear)

Olivia Williams (Anna Crowe)

M. Night Shyamalan je jed­ním z těch mužů, kte­ří vystří­le­jí všech­ny nej­lep­ší nápa­dy hned v počát­ku svo­jí kari­é­ry. V roce 1999 to byl jeden z nej­na­děj­něj­ších reži­sé­rů, v sou­čas­nos­ti jsou jeho fil­my, bohu­žel nut­no říci spra­ved­li­vě, spí­še kri­ti­zo­vá­ny, než vyná­še­ny do nebe. Famózním úspě­chem toho­to Inda byl prá­vě sní­mek „Šestý smy­sl“, kte­rý se musel dostat do 101 nej­lep­ších horo­rů. Mnohými je ozna­čo­ván za jeden z nej­lé­pe vypoin­to­va­ných fil­mů vůbec. V tom­to musím sou­hla­sit. Bohužel pro­blém s tím­to sním­kem je i u toho, že pokud ho vidí­te podru­hé, už něco ztra­til ze své­ho kouz­la. Ale sledujete-li „Šestý smy­sl“ popr­vé, musí na vás udě­lat dojem. Na mě roz­hod­ně udě­lal.

„Šestý smy­sl“ je fil­mem, kte­rý nám před­sta­vu­je dět­ské­ho psy­chi­at­ra Malcolma Crowa, kte­ré­ho skvě­le zahrál Bruce Willis a opět pro­ká­zal, že ne pou­ze akč­ní fil­my jsou jeho sil­ná strán­ka. Zjišťujeme, že Malcolm je uzná­va­ným mužem své­ho obo­ru, ale přes­to má jeden pří­pad, kte­rý je jeho kost­liv­cem ve skří­ni. Ale dostá­vá se mu mož­nos­ti, aby toto napra­vil ve chví­li, kdy se setká­vá s malým Colem Searem, kte­rý má být jeho dal­ším paci­en­tem. Chlapce zařa­zu­je do kate­go­rie para­no­id­ních schi­zofre­ni­ků, kte­ří trpí halu­ci­na­ce­mi, a to halu­ci­na­ce­mi sku­teč­ně děsi­vý­mi, pro­to­že Cole vidí mrt­vé lidi. Malcolm nevě­ří tomu, že exis­tu­je coko­li para­nor­mál­ní­ho, vůbec se nad tím ani neza­mys­lí, ale nako­nec i on dosta­ne poměr­ně jas­ný důkaz o tom, že na chlap­co­vě tvr­ze­ní něco bude. My zjiš­ťu­je­me, že to sku­teč­ně bude prav­da, a s malým Colem odkrý­vá­me zlo­čin, na kte­rý chtě­la upo­zor­nit mrt­vá dív­ka. Jedna z vel­mi sil­ných scén fil­mu, kte­rý se jimi doslo­va hemží.

Shyamalan, muž, jehož fil­my pro mne osob­ně mají stá­le své kouz­lo, doká­zal nato­čit dílo, kte­ré by v jeho poměr­ně mla­dém věku snes­lo srov­ná­ní s „Občanem Kanem“, kdy Orson Welles také nato­čil svůj geni­ál­ní opus na počát­ku kari­é­ry, ale i když jeho násle­du­jí­cí fil­my měly stá­le vyso­kou úro­veň, žád­ný není ceněn tak vyso­ko. U Shyamalana je to stej­né. „Šestý smy­sl“ je vrchol jeho tvor­by, a i když pak nato­čil vel­mi dob­ré sci-fi „Vyvolený“ a výteč­ná „Znamení“, zby­tek jeho tvor­by je bohu­žel sil­ně prů­měr­ný. Jako by se s kaž­dým fil­mem pro­pa­dal o něco níž. Já mu ale pře­ji, aby se z toho zase zber­chal a pře­kva­pil nás něčím jedi­neč­ným. Určitou vějič­kou a názna­kem do budouc­na může být film „Ďábel“, ke kte­ré­mu sice napsal jen pří­běh, ale přes­to je zde poznat jeho ruko­pis a film je lep­ší než oby­čej­ný prů­měr.

Ale zpět k „Šestému smys­lu“. V tomhle fil­mu se sešlo všech­no dob­ré, co by film měl mít. Skvělé sil­né scé­ny, tajem­ství, pro­pra­co­va­ný střih a zají­ma­vá prá­ce s hud­bou a se zvu­ky, kte­ré jsou v někte­rých momen­tech sice malin­ko prvo­plá­no­vé, ale přes­to fun­gu­jí skvě­le. Opět hlav­ně teh­dy, když film vidí­te popr­vé. Pointa je hod­na génia, hlav­ně ve chví­li, kdy si divák uvě­do­mí, že ji měl celou dobu před sebou. Pak je potře­ba zmí­nit i herec­ké výko­ny. Bruce Willis, jak již bylo řeče­no, je pros­tě na úrov­ni a výteč­ně ztvár­nil hlav­ní roli, ale přes­to je zde někdo, kdo nad něj vyni­ká – Haley Joel Osment. Nominace na Oscara napros­to zaslou­že­ná, jeho věta o tom, že vídá mrt­vé, zamra­zí. Ve věku dese­ti let zahrál výteč­ný cha­rak­ter, kte­rý bude v žán­ru horo­ru navždy neza­po­me­nu­tel­ný. A ať už M. Night nato­čí coko­li, bude pro „Šestý smy­sl“ stej­ně tak neza­po­me­nut i on. Jen dou­fám, že si nezís­ká i dru­hou pověst, kte­rá by se sho­do­va­la s pověs­tí Eda Wooda.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Jeden z nej­lep­ších horo­rů, kte­rý je tak skvě­le vysta­vě­ný, že vás pros­tě musí uchvá­tit. Je to horor, je to dra­ma a hlav­ně je to sil­ný pří­běh a kon­cert dvou skvě­lých her­ců.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Na tomhle fil­mu mi vadí jed­na jedi­ná věc. Když ho člo­věk vidí podru­hé, už ztrá­cí své kouz­lo. Pořád je to skvě­lý film, ale poin­ta je již pro­zra­ze­na. A poin­ta je v tomhle pří­pa­dě zásad­ní.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 7.12.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,78249 s | počet dotazů: 225 | paměť: 46427 KB. | 18.01.2021 - 23:54:19