#90 - Záhada Blair Witch (1999)

Mnohými milo­va­ný, mnou zatra­co­va­ný horor, kte­rý začal éru „found foo­tage“, kte­rá na roz­díl od japon­ských duchař­ských horo­rů zatím nic na zájmu neztra­ti­la.

Záhada Blair Witch

The Blair Witch Project

USA, 1999, 81 minut

Režie: Daniel Myrick a Eduardo Sánchez

Scénář: Daniel Myrick a Eduardo Sánchez

Hrají:

Heather Donahue (Heather Donahue)

Joshua Leonard (Joshua Leonard)

Michael C. Williams (Michael Williams)

Když tenhle film při­šel do kin, měl svůj smy­sl. Tím smys­lem byla mar­ke­tingo­vá kam­paň, kte­rá se nás sna­ži­la pře­svěd­čit o tom, že tenhle film je zázna­mem sku­teč­ných udá­los­tí, kte­ré se sta­ly, že pás­ka byla nale­ze­na a poté byl uká­zán osud sku­teč­ných postav. Humbuk, kte­rý kolem toho byl, sám o sobě zna­me­nal urči­tý mez­ník v his­to­rii horo­ru, ale když se člo­věk na film dívá s odstu­pem, prá­vě otáz­ka toho, že se jed­ná o sku­teč­ný záznam, niko­li o film, je jedi­né, co na tom může nadchnout.

Příběh fil­mu je vel­mi jed­no­du­chý a v pod­sta­tě se nejed­ná o nic nové­ho v žán­ru. Je to duchař­ská his­tor­ka, v pod­sta­tě moder­ní urban legen­da o tom, že kde­si v hlu­bo­kých hvozdech žije čaro­děj­ni­ce, kte­rá žere zlé děti. Trojice ama­tér­ských doku­men­ta­ris­tů se vydá pát­rat po prav­dě. Tak se nám obje­vu­je para­le­la s fil­my Candyman a „Kruh“, kde se podob­ný prvek také vysky­tl, i když zde samo­zřej­mě nešlo o sna­hu vytvo­řit rádo­by auten­tic­ký film.

Pokud mám rov­nou pre­zen­to­vat svůj názor, tak pros­tě říkám, že „Záhadu Blair Witch“ nemám rád. Neděsila mě, snad pro­to, že jsem dáv­no věděl, že to je jen film. Příběh je neza­jí­ma­vý a nejed­ná se o nic omra­ču­jí­cí­ho, for­ma pře­vlá­dá nad pří­bě­hem, což je sice hez­ké, ale pou­ze do chví­le, kdy ješ­tě pole­mi­zu­je­te o tom, jest­li se to sku­teč­ně moh­lo stát. Potom je to jenom jeden rádo­by sku­teč­ný záznam, kte­rý nefun­gu­je. A už vůbec ne ve svě­tě, kde je něče­ho podob­né­ho tolik, kde kaž­dý má tako­vé mož­nos­ti, že si něco podob­né­ho může nato­čit sám. Osobně mám rad­ši „Paranormal Activity“, mys­lím tím jed­nič­ku, samo­zřej­mě. Smysl je stej­ný, pří­běh také není úpl­ně ori­gi­nál­ní, ale film je mi pros­tě bliž­ší. Možná pro­to, že pro mě osob­ně fun­gu­je i bez toho, abych věřil tomu, že je to sku­teč­nost.

„Záhada Blair Witch“ zby­teč­ně tla­čí na pilu, je zde až pří­liš vel­ká sna­ha o to, aby to vypa­da­lo auten­tic­ky, pře­de­vším pro­to, že se kame­ra ani na chví­li nevy­pne, pořád je zapnu­tá, a to i v těch nej­vy­pja­těj­ších oka­mži­cích. Kdyby to bylo pod­le sku­teč­nos­ti, pros­tě nevě­řím tomu, že by se takhle lidi cho­va­li. A pokud to mělo být co nejau­ten­tič­těj­ší, něco tomu pros­tě chy­bí. Jak říkám, film pros­tě moc tla­čí na pilu a chce být až moc sku­teč­ným zázna­mem. Není tak odpor­ný jako „Cannibal Holocaust“, ale přes­to bych ho klid­ně zařa­dil do kate­go­rie fil­mů, kte­ré ve mně neza­ne­cha­ly žád­ný sil­ný odkaz.

„Záhada Blair Witch“ je však přes­to fil­mem, kte­rý zau­jal, kte­rý měl své obdo­bí slá­vy a kte­rý se zapsal do his­to­rie. Stále si ale mys­lím, že jeho nej­dů­le­ži­těj­ší odkaz je sku­teč­nost, jak byla vede­na mar­ke­tingo­vá kam­paň, a šílen­ství, kte­ré kolem toho­to fil­mu vznik­lo. Film uká­zal směr, jak kam­paň vést, jak se poku­sit o to zaú­to­čit na divá­ky a jejich smys­ly ve všech smě­rech. Pokud se týká samot­né­ho fil­mu a jeho poje­tí, je to horor, kte­rý postup­ně stup­ňu­je své napě­tí, v pod­sta­tě kla­sic­ké dílo, kte­ré ničím, kro­mě for­my nevy­bo­ču­je.

„Záhada Blair Witch“ je v jis­tém slo­va smys­lu mez­ník horo­ru, ale pokud se týká mě, já osob­ně tenhle film nepo­va­žu­ju za tako­vý skvost, aby se uchá­zel o mís­to jed­no­ho z nej­lep­ších horo­rů. Forma je zde dota­že­ná téměř k doko­na­los­ti a to je... všech­no.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Dobře zvo­le­ný mar­ke­tingo­vý tah, kte­rý v době vzni­ku fil­mu skvě­le fun­go­val.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Jako film Blair Witch pří­mo nese­lhá­vá, ale není ničím sku­teč­ně výji­meč­ným.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 30.11.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,25710 s | počet dotazů: 226 | paměť: 46635 KB. | 28.01.2021 - 07:54:59