Kritiky.cz > Filmové recenze > 101 nejlepších hororů > #85 - Candyman (1992)

#85 - Candyman (1992)

„Candyman“ je kla­sic­kou ukáz­kou toho, jak krás­ně je mož­né zpra­co­vat měst­ské legen­dy do fil­mu, kte­rý se nepod­bí­zí, ale doká­že vydě­sit.

Candyman

Candyman

USA, 1992, 99 minut

Režie: Bernard Rose

Scénář: Bernard Rose pod­le povíd­ky Cliva Barkera

Hrají:

Virginia Madsen (Helen Lyle)

Tony Todd (Candyman)

Xander Berkeley (Trevor Lyle)

Kasi Lemmons (Bernadette Walsh)

Americké urban legend jsou čas­to námě­tem pro horo­ro­vé fil­my, ane­bo ale­spoň díly něja­kých těch horo­ro­vých seri­á­lů. „Supernatural“ na tom v pod­sta­tě sto­jí, podob­ně je to u „Akta X“ ane­bo u tako­vé „Buffy, pře­mo­ži­tel­ka upí­rů“. „Candyman“ je zář­ným pří­kla­dem, a co na tom, že to není původ­ní legen­da, ale pří­běh vymyš­le­ný Clivem Barkerem. Dokonce se zde setká­vá­me s lid­mi, kte­ří legen­da­mi žijí a sna­ží se je sto­po­vat a zjis­tit jejich pod­sta­tu. Právě jed­nou z těch je Virginia Madsen, kte­rá hra­je Helen Lylovou, ženu, kte­rá se pídí po Candymanovi, muži s hákem, kte­rý se obje­ví pokaž­dé, když jeho jmé­no pět­krát řek­ne­te před zrca­dlem.

Jedna z poměr­ně kla­sic­kých urban legend a v USA je mož­né se s nimi setkat ve více podo­bách. Říká vám něco Bloody Mary? Jedná se v pod­sta­tě o stej­nou legen­du, jen její jmé­no sta­čí říct před zrca­dlem tři­krát a ona se zje­ví. Ke zje­ve­ní duchů, kte­ří zemře­li násil­nou smr­tí, se váže i sku­teč­nost, že tako­ví ducho­vé vět­ši­nou nema­jí pří­liš dob­ré úmys­ly, ale pře­de­vším jim jde o to, aby bez­věr­ce, kte­ří jejich jmé­no vola­jí, potresta­li. A tres­tem je samo­zřej­mě smrt. Alespoň vět­ši­nou. V pří­pa­dě Helen Lylové je to něco pře­ce jen tro­chu hor­ší­ho – šílen­ství.

Vrah s hákem je sou­čas­né veřej­nos­ti spí­še zná­mý z fil­mů Tajemství loň­ské­ho léta. Ale zkus­te se podí­vat prá­vě na „Candymana“. Já osob­ně si mys­lím, že je mno­hem děsi­věj­ší než tyhle tee­nage­rov­ské vyvraž­ďo­vač­ky. „Candyman“ je taky tak tro­chu vyvraž­ďo­vač­kou, ale jeho smy­sl je pře­ci jen tro­chu hlub­ší a vyzně­ní celé­ho fil­mu děsi­věj­ší. Virginia Madsen je skvě­lá hereč­ka, kte­rá sku­teč­ně hra­je, je lid­skou, niko­li pito­mou, což bývá u moder­ních horo­rů poměr­ně pro­blém.

O co tedy vlast­ně v „Candymanovi“ jde? Helen Lylová spo­lu se svo­jí kama­rád­kou Bernie je na sto­pě téhle legen­dy, zají­ma­jí se o lidi, kte­ří o tomhle pří­bě­hu něco sly­še­li, ale zají­má je hlav­ně ona legen­dár­ní pod­sta­ta. Ani jed­na z nich samo­zřej­mě nevě­ří, že by Candyman mohl být sku­teč­ný. Jenže pak se Helen dostá­vá k pří­pa­du, kdy žena sku­teč­ně zemře­la, prav­dě­po­dob­ně tak, že jí někdo roz­pá­ral hákem. A tohle zjiš­tě­ní se sta­ne Helen osud­ným, navíc ve chví­li, kdy pět­krát před zrca­dlem vyřkne Candymanovo jmé­no. Ale, pře­kva­pi­vě, nesta­ne se to, co obvykle – Helen neu­mí­rá, ale je Candymanem pro­ná­sle­do­vá­na. Snad aby sama pocho­pi­la, proč se tohle všech­no děje. Docházíme i ke zjiš­tě­ní, proč ji Candyman oka­mži­tě neza­bil. No, prav­da, tohle zjiš­tě­ní není ničím neče­ka­ným, ani pří­liš ori­gi­nál­ním, ale pros­tě to k těmhle legen­dám pat­ří.

A co nás čeká závě­rem? No, není to úpl­ně něco geni­ál­ní­ho, ale máme tu hod­ně drs­ný hap­py end, kte­rý je vykou­pe­ný něko­li­ka násob­nou smr­tí a také fak­tem, že tady je dost mís­ta pro pokra­čo­vá­ní, kte­rá samo­zřej­mě nato­če­na byla. Ale může­me říct, že ve fil­mu nako­nec téměř kaž­dý dostal to, co si zaslou­žil. Vlastně je to tako­vá pěk­ná horo­ro­vá pohád­ka.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Skvělá Virginia Madsen a poměr­ně hod­ně dob­rý „padouch“, kte­rý by se mohl stát iko­nic­ký, hned ved­le Freddyho, Jasona nebo Michaela, ale k tomu pře­ce jen nedo­šlo, i když Tony Todd je pros­tě pro tuhle roli jak uši­tý. Navíc jeho upra­ve­ný hlas mu dává ješ­tě děsi­věj­ší podo­bu.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Tenhle film mož­ná až pří­liš pou­ka­zu­je na raso­vou odliš­nost, což je až pře­hna­ně pre­zen­to­vá­no ve scé­ně pohřbu. Na dru­hou stra­nu má film hlub­ší pod­text, kte­rý lze oce­nit, navíc pou­ka­zu­je na to, že raso­vá odliš­nost exis­tu­je i v moder­ní civi­li­za­ci, i když ji mož­ná na prv­ní pohled nevi­dí­me.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 26.10.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

  • Dle showrunnera seriálu Mandalorian Jona Favreaua by...18. srpna 2020 Dle showrunnera seriálu Mandalorian Jona Favreaua by... Dle showrunnera seriálu Mandalorian Jona Favreaua by natáčení 3. řady seriálu mohlo bez problémů fungovat i v případě neukončené pandemie, jednoduše díky stylu natáčení kdy je na placu […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Projekty České televize k srpnu 1968 – část druhá16. srpna 2018 Projekty České televize k srpnu 1968 – část druhá Rok 1968 je rokem společenských, politických a kulturních proměn. V cyklu nazvaném 1968 milimetrů budou moci diváci shlédnout, jaké změny byly i ve světě v roce 1968. První díl má název […] Posted in Speciály
  • Souboje s mýtickým bytostmi v Assassin's Creed Valhalla29. srpna 2020 Souboje s mýtickým bytostmi v Assassin's Creed Valhalla Souboje s mýtickým bytostmi v Assassin's Creed Valhalla Posted in Krátké herní aktuality
  • Obrázky z nové adventury Tell Me Why od tvůrců Life is...1. července 2020 Obrázky z nové adventury Tell Me Why od tvůrců Life is... Obrázky z nové adventury Tell Me Why od tvůrců Life is Strange+4 Posted in Krátké aktuality
  • Recenze: Bourák11. června 2020 Recenze: Bourák Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom z těch […] Posted in Filmové recenze
  • Pampeliškový med25. května 2020 Pampeliškový med Pampeliškový med je další úžasná věc, kterou nám může příroda na jaře dopřát. Tolik vitamínů, minerálů a skvělých účinků na tělo, to prostě musíte zkusit!   Pampeliškový […] Posted in Recepty
  • Nesmrtelný (Self/less) - 55 %4. srpna 2015 Nesmrtelný (Self/less) - 55 % Kdo má peníze, ten si může koupit, co si jen zamane, třeba i zdravé tělo. Damian je nemocný muž, který má sice mládí za sebou, ale hromadu peněz při sobě. Tak proč vyzkoušet novou metodu […] Posted in Filmové recenze
  • Truman Show18. května 2005 Truman Show Film Truman Show jsem v kinech úspěšně nějakou dobu ignoroval a i po té, co mi byl různými lidmi doporučen, začínal jsem se na něj dívat s nedůvěrou. Jim Carrey v hlavní roli pro mě do té […] Posted in Filmové recenze
  • Gran Torino9. března 2008 Gran Torino Clint Eastwood, narozen roku 1930. Mnozí z vás si řeknou, že již dávno odešel na zasloužilý odpočinek do filmového důchodu a někde u řeky Mississippi v […] Posted in Recenze
  • Brak17. listopadu 2002 Brak Honza, Karel a Petr dostanou bezva nápad. Honzovi rodiče odjíždějí do Francie - proč si teda nepůjčit volnej kvartýr k pořádný pařbě? A protože vyjma Karla nemají pod palcem nějakou prima […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...