Kritiky.cz > Filmové recenze > 101 nejlepších hororů > #82 - Jakubův žebřík (1990)

#82 - Jakubův žebřík (1990)

Vietnamská vál­ka a její neko­neč­ný odkaz, kte­rý se bude pro­mí­tat ješ­tě do mno­ha gene­ra­cí ame­ric­kých fil­ma­řů. Adrian Lyne uká­zal, že nato­čí sko­ro vše.

Jakubův žeb­řík

Jacobs Ladder

USA, 1990, 113 minut

Režie: Adrian Lyne

Scénář: Bruce Joel Rubin

Hrají:

Tim Robbins (Jacob Singer)

Elizabeth Peña (Jezzie)

Danny Aiello (Louis)

Matt Craven (Michael)

Kdo by to byl řekl, že reži­sér, kte­rý měl na svém kon­tě „Flashdance“, „Osudovou při­taž­li­vost“ a „9 a ½ týd­ne“, nato­čí film, kte­rý je jed­nou z nej­sil­něj­ších odpo­vě­dí na vál­ku ve Vietnamu. „Jakubův žeb­řík“ je ukáz­kou toho, že nejen David Lynch natá­čí fil­my, kte­ré je těž­ké pocho­pit, fil­my, kte­rým se nemu­sí rozu­mět, ale fil­my, kte­ré se pro­ží­va­jí a hlav­ní je jejich dopad na divá­ka, niko­li tak úpl­né pocho­pe­ní pří­bě­hu.

Válka ve Vietnamu zane­cha­la v Američanech sil­né trau­ma, v těch, kte­ří si jí pro­ži­li na vlast­ní kůži, je toto trau­ma ješ­tě sil­něj­ší. Už jsme tu jed­nu horo­ro­vou odpo­věď na ten­to kon­flikt měli – „Dead of Night“ bylo fil­mem, kte­rý pou­ka­zo­val na to, jak vál­ka lidi změ­ni­la, jak se sta­li v pod­sta­tě živou­cí­mi mrt­vo­la­mi, neschop­ný­mi se zařa­dit zpět do spo­leč­nos­ti. V pod­sta­tě i v „Jakubově žeb­ří­ku“ se uka­zu­je, že tohle je stá­le pro­blém. Trauma, kte­ré si zde člo­věk pro­žil, se s ním táh­ne celý zby­tek jeho živo­ta. I když je prav­da, že neví­me, jest­li je Jacob šíle­nec, ane­bo to všech­no, co se děje, je v něja­kém podiv­ném smys­lu prav­da.

Jacob Singer je vete­rán z Vietnamu, kte­rý se vrá­til, po zra­ně­ní se uzdra­vil, roz­ve­dl se se svou ženou a žije s Jezzie, kte­rá je hod­ně dob­rá v poste­li. Jenže Jacob, i když se na prv­ní pohled zdá, že se vyrov­nal s vál­kou, kte­rou pro­žil, má pro­blém. Dějí se mu hod­ně div­né věci, kte­ré se dají jen stě­ží vysvět­lit. Potkává démo­ny, kte­ří mu usi­lu­jí o život a jak se uka­zu­je, není v tom úpl­ně sám. O život usi­lu­jí i jeho spo­lu­bo­jov­ní­kům, kte­ří kon­flikt pře­ži­li. Nechápe, co se děje. Myslí si, že za to může armá­da a její tes­ty, kte­ré byly na vojá­cích pro­vá­dě­ny. A armá­da se sku­teč­ně zapo­ju­je, když Jacobovi dává naje­vo, aby mlčel o tom, že se moh­lo na vojá­cích dít něco nezá­kon­né­ho.

Film je úžas­nou ukáz­kou toho, kdy jsou divá­ko­vi podá­vá­ny jed­not­li­vé obra­zy a jed­not­li­vé scé­ny, a ten až postup­ně začí­ná chá­pat, co se vlast­ně děje a co to všech­no asi moh­lo zna­me­nat. Anebo to bylo všech­no úpl­ně jinak? Divák je pone­chán v děsi­vé nejis­to­tě. Dějí se sku­teč­ně zvlášt­ní věci – Jacob málem umí­rá v met­ru, když se nemů­že dostat ven, honí ho vůz, na jehož zad­ním seda­dle sedí posta­va, kte­rá se neu­stá­le obje­vu­je a mizí. Jednoznačně je předob­ra­zem něče­ho děsi­vé­ho, což také při­chá­zí.

Jacob se dostá­vá do nemoc­ni­ce, je pře­vá­žen na rent­gen, ale najed­nou jako by pro­jíž­děl sta­rým skla­diš­těm a dostá­val se do šíle­né­ho krva­vé­ho sana­to­ria, kde mu posta­va bez obli­če­je dává injek­ci rov­nou do moz­ku. Je tohle sen? Anebo se to sku­teč­ně sta­lo? Je Jacob mrt­vý a tohle je jeho posmrt­ný život? Co se vlast­ně sak­ra děje?

Vzpomínky se stří­da­jí se sku­teč­nos­tí, sku­teč­nost se snem, a nikdo vlast­ně nedo­ká­že přes­ně určit, co je vzpo­mín­ka, co je sku­teč­nost a co je sen. A v tom je kouz­lo i hrůz­nost toho fil­mu. Jacob se vyrov­ná­vá s něko­li­ka tragé­di­e­mi své­ho živo­ta – se smr­tí syna a s násled­ky viet­nam­ské vál­ky. Nedokáže žít nor­mál­ní život, pro­to­že ty násled­ky jsou pří­liš sil­né. Není bez­cit­ným hrdi­nou, kte­rým byla posta­va ve fil­mu „Death of Night“, je hrdi­nou, kte­rý hle­dá prav­du. Anebo mož­ná jen vykou­pe­ní...

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Skvělý výkon Tima Robbinse, kte­rý v posled­ních letech bohu­žel zapa­dl, což si herec jeho for­má­tu neza­slou­žil. Dobrých rolí se mu dostá­vá po málu. Milá je také pří­tom­nost malé­ho Macaulaye Culkina, kte­rý byl sku­teč­ně jed­ním z nej­lep­ších dět­ských her­ců – kde ty loň­ské sněhy jsou. Obecně je ale film sil­ným zážit­kem, kte­rý má své děsi­vé momen­ty a k jehož pocho­pe­ní dojde až v úpl­ném závě­ru. Pravda, poin­ta je tro­chu tuše­ná, ale stá­le nejis­tá. Jednoznačně nej­lep­ší film reži­sé­ra Adriana Lynea.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Komplikovaný film, kte­rý není jed­no­du­chý na pocho­pe­ní, ale kte­rý dá v závě­ru poměr­ně vel­ký smy­sl. I když je film na prv­ní pohled kom­pli­ko­va­ný a nesou­ro­dý, což může odra­zo­vat, je zde na linie, kte­rá doká­že v závě­ru vše pro­po­jit. Pokud to divák zvlád­ne do kon­ce, bude mít vel­mi tíži­vý pocit.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 5.10.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

  • Gangy v Night City budou hrát stěžejní roli18. září 2020 Gangy v Night City budou hrát stěžejní roli Gangy v Night City budou hrát stěžejní roli Posted in Krátké herní aktuality
  • Recenze filmu Blade Runner24. září 2018 Recenze filmu Blade Runner Je velice obtížné napsat recenzi k tak kultovnímu, k tak sugestivnímu dílu, jakým Blade Runner bezesporu je. Blade Runner je už starší dílo, premiéru měl film už v roce 1982. Film režiséra […] Posted in Retro filmové recenze
  • Trenéra tenistek a sester Williamsových si ve filmu King...15. října 2020 Trenéra tenistek a sester Williamsových si ve filmu King... Trenéra tenistek a sester Williamsových si ve filmu King Richard nakonec zahraje Liev Schreiber. Původně se měl ve filmu jako tenisový trenér D. Paul Cohen představit Liev Schreiber. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Podzim v České televizi - 136. srpna 2019 Podzim v České televizi - 13 Posted in Videa
  • Posilování dolních zádových svalů12. února 2020 Posilování dolních zádových svalů Při posilování důležitých částí těla nesmíme zapomínat ani na záda. U nich se zaměřujeme zejména na dva svaly: Horní část zad tvoří zejména trapézový sval a spodní část zad potom […] Posted in Pro muže
  • Fallout 415. listopadu 2015 Fallout 4 Tak zas vyšla úspěšná hra. Není to pokračování GTA, ale je to postapokalyptický svět ve světě Fallout. První Fallout vyšel v roce 1997. Poslední díl vyšel tento listopad. Co nás čeká? […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal (PC)9. března 2016 Far Cry Primal (PC) Tak na našem webu Kritiky.cz  najdete recenzi Far Cry Primal. Je to ale konzolová verze. Já jsem si předobjednal PC verzi, která byla aktivována až  na začátku března. Co očekáváme ve Far […] Posted in Recenze her
  • S02E10: The Passenger18. června 2018 S02E10: The Passenger Ukázka na poslední epizodu 2. sezóny seriálu Westworld. https://youtu.be/HH-wE7d5LJc Posted in Trailery
  • Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 318. července 2017 Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 3 Soutěž trvá ode dneška do 23. 7. 2017 na našem facebooku Kritiky.cz. Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz Soutěž byla […] Posted in Soutěže
  • Zdroj9. ledna 2006 Zdroj Ropa jako Zdroj – zdroj bídy, utrpení, nesvobody, ponižování,... Ropa jako Zdroj - zdroj bohatství, blahobytu, pohodlí, svobody,... Říká se jí černé zlato. Zatímco to opravdové "zlaté" […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...