Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů

8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů

Bruklin
Bruklin

Detektivních seri­á­lů jsou plné obra­zov­ky, pro­to si asi řek­ne­te, proč bych se měl dívat zrov­na na Brooklyn 99. Přinášíme vám hned 8 důvo­dů, proč jsou detek­ti­vo­vé z newy­or­ské­ho okrsku lep­ší než jiní.

  1. Nejlepší kome­di­ál­ní seri­ál

Jasně, kaž­dý seri­ál o sobě tvr­dí, že je ten nej­lep­ší. Brooklyn 99 má ale důkaz. Už rok od pre­mi­é­ry byl oce­ně­ný Zlatým gló­bem za nej­lep­ší kome­di­ál­ní seri­ál. Mezi dal­ší důka­zy lze zařa­dit stov­ky fanouš­ků po celém svě­tě. I v čes­kých žeb­říč­cích oblí­be­nos­ti si seri­ál drží poměr­ně vyso­ká hod­no­ce­ní. Pokud ale chce­te dát na vlast­ní úsu­dek, mrk­ně­te na Prima Comedy Central, kde Brooklyn 99 vysí­la­jí.

  1. Brooklyn v Kalifornii?

Andy Samberg, před­sta­vi­tel nej­vtip­něj­ší­ho a nej­leh­ko­váž­něj­ší­ho poli­cis­ty Jakea Peraulta, si natá­če­ní oprav­du uží­val. Když se ho novi­ná­ři pta­li, jak se mu líbi­lo natá­če­ní v Brooklynu, musel je opra­vit. Seriál se totiž natá­čel ve slun­né Kalifornii. Nebezpečné ulič­ky oso­bi­té newy­or­ské čtvr­ti jsou tak ve sku­teč­nos­ti čás­tí Los Angeles.

  1. Skutečný poli­cej­ní výcvik

Herci netvo­ří tým jen na fil­mo­vém pla­ce, ale i mimo něj. Představitelé hlav­ních rolí pod­stou­pi­li ost­rý poli­cej­ní výcvik. Do zbro­je musel tře­ba i 66 letý Joel McKinnon Miller, kte­rý v seri­á­lu hra­je obtloust­lé­ho a nepří­liš inte­li­gent­ní­ho pol­du Normana Scullyho. Jediná věc, kte­rá tak nemotor­né­ho a líné­ho člo­vě­ka drží u okrsku řadu let je ta, že dělá dob­ré kafe.

  1. Hra v mobi­lu kvů­li seri­á­lu

Nejdřív se nato­čí úspěš­ný film nebo seri­ál, pak se udě­lá hra, tohle je běž­ný postup. Tvůrci Brooklyn 99 chtě­li do seri­á­lu pou­žít hru Candy Crush Saga. Jenže… licen­ce na pou­ži­tí byla tak dra­há, že se jim vypla­ti­lo rad­ši vytvo­řit novou app­ku. Voilá! A tak spat­ři­la svět­lo svě­ta hra Kwazy Cupcakes!

  1. Kámoši z dět­ství

Jake Perault, hlav­ní posta­va seri­á­lu, má sice nekon­venč­ní meto­dy a moc nedo­dr­žu­je pra­vi­dla, ale i přes­to je to jeden z nej­ú­spěš­něj­ších poli­cis­tů v Brooklynském okrsku. Baví ho totiž zatý­kat lidi. Jeho pra­vým opa­kem je kole­gy­ně Gina, kte­rá vymýš­lí nej­růz­něj­ší způ­so­by, jak se ulít od nud­né admi­nis­tra­tiv­ní prá­ce a dotěr­ných kole­gů. Její vtip­né hláš­ky ale všich­ni milu­jí. Tedy, ale­spoň co se divá­ků týče. Zajímavostí je, že před­sta­vi­te­lé těch­to postav, Andy Samberg a Chelsea Peretti, se zna­jí už odma­la - cho­di­li do stej­né základ­ní ško­ly. Situaci pře­ne­sl na plát­no i scé­nář a jejich přá­tel­ské pou­to potvr­zu­je pomoc Giny v momen­tě, kdy se z Jakea málem sta­ne bez­do­mo­vec.

  1. Slavný reži­sér jako herec?

Známý stand-up komik Craig Robinson, hereč­ka Kyra Sedgwick, kte­rá hrá­la spo­leč­ně s Tomem Cruisem ve fil­mu Narozen 4. čer­ven­ce, nebo Marc Evan Jackon, kte­rý se obje­vil v novém Jumanji. Takové hvězd­né hos­ty seri­ál Brooklyn 99 uví­tal. Herec Andy Samberg má ale ješ­tě hvězd­něj­ší přá­ní. Vyslovil se, že by v jed­nom díle rád účin­ko­val ved­le legen­dár­ní­ho reži­sé­ra Martina Scorseseho. Objeví se holly­wo­od­ská legen­da v někte­rém díle? Nechme se pře­kva­pit.

  1. A teď bude­te impro­vi­zo­vat!

Kvůli auten­tič­nos­ti dostá­va­li během natá­če­ní seri­á­lu her­ci poky­ny k impro­vi­za­ci. Některé vtíp­ky a dia­lo­gy tak vůbec nena­jde­te ve scé­ná­ři. Je ale prav­dou, že spous­ta her­ců se impro­vi­za­ci radě­ji vyva­ru­je, jako tře­ba před­sta­vi­tel ser­žan­ta Terryho. Po 13 hodi­nách na pla­ce jsou her­ci čas­to rádi, že ode­jdou domů „po svých“ a scé­nář je tak dobrou opo­rou.  Myslíte si, že pozná­te chvil­ky impro­vi­za­ce? Otestujte se na Prima Comedy Central, kde Brooklyn 99 vysí­la­jí.

  1. Nepostradatelný chlap z rekla­my na deo­do­rant

Terryho Crewse zná­me všich­ni moc dob­ře z tele­viz­ních obra­zo­vek díky rekla­mě na deo­do­rant. Mnozí z vás ho zna­jí i z iko­nic­ké­ho fil­mu Postradatelní, kde si Crews zahrál po boku Sylvestera Stallona, Arnolda Schwarzenegera nebo Bruce Willise. Už ale jen hrst­ka z vás tuší, že Crews byl před svo­ji herec­kou drá­hou pro­fe­si­o­nál­ním hrá­čem ame­ric­ké­ho fot­ba­lu. V nej­sle­do­va­něj­ší lize pla­ne­ty NFL ode­hrál šest sezon. V seri­á­lu Brooklyn 99 ho může­te vídat jako ser­žan­ta Terryho Jeffordse, kte­rý se kvů­li oba­vám o svůj život a budouc­nost svých malých dcer rád zdr­žu­je za kan­ce­lář­ským sto­lem. Koukněte na Prima Comedy Central a zkus­te porov­nat, kde je Terry vtip­něj­ší – v rekla­mě, nebo na poli­cej­ní sta­ni­ci?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,18275 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56695 KB. | 01.07.2022 - 09:55:54