Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Pozvánky na akce > 8. ročník VEGEFESTu – nově festivalu soběsta(te)čnosti se uskuteční 29. - 30. září 2018 na Vyšehradě

8. ročník VEGEFESTu – nově festivalu soběsta(te)čnosti se uskuteční 29. - 30. září 2018 na Vyšehradě

Vegan
Vegan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Festival VEGEFEST po sed­mi letech exis­ten­ce dokon­čil pro­mě­nu z fes­ti­va­lu zamě­ře­né­ho pri­már­ně na stra­vo­vá­ní na fes­ti­val věno­va­ný udr­ži­tel­né­mu a soběstač­né­mu život­ní­mu sty­lu, neboť původ­ní poslá­ní fes­ti­va­lu s těžiš­těm v oblas­ti stra­vo­vá­ní bylo napl­ně­no spo­leč­ně s roz­ší­ře­ním veřej­ně dostup­ných mož­nos­tí vege­ta­ri­án­ské­ho, vegan­ské­ho i raw stra­vo­vá­ní.

Hlavním cílem sou­čas­né­ho fes­ti­va­lu je při­vést pozor­nost k neo­hle­du­pl­né­mu naklá­dá­ní se zdro­ji pla­ne­ty, na kte­ré žije­me, k eko­lo­gic­ké sto­pě, kte­rou obec­ně pře­sy­ce­ná a na zisk ori­en­to­va­ná západ­ní spo­leč­nost vytvá­ří a inspi­ro­vat návštěv­ní­ky k pozi­tiv­ním změ­nám, kte­ré lze v tom­to ohle­du uči­nit v kaž­do­den­ním živo­tě.

 

ZMĚNA KONCEPCE FESTIVALU S SEBOU NESE NĚKOLIK ORGANIZAČNÍCH ZMĚN:

Do orga­ni­zač­ní­ho týmu fes­ti­va­lu vstu­pu­je SoMA (School of Modern Art) a Akademie soběstač­nos­ti

Na fes­ti­val bude VOLNÝ vstup bez pokla­den – návštěv­ní­ci při­spě­jí na orga­ni­zač­ní zajiš­tě­ní fes­ti­va­lu dob­ro­vol­ným zakou­pe­ním bam­bu­so­vé­ho pří­bo­ru, kte­rý umož­ní kon­zu­ma­ci na mís­tě. S tím sou­vi­sí mož­nost  roz­pro­střít stán­ky po vět­ší plo­še a popr­vé otevřít pro­stor fes­ti­va­lu i pro kolemjdou­cí turis­ty.

Vegefest aktiv­ně pokra­ču­je v kon­cep­ci ZeroWaste nejen na mís­tě, ale i během pří­pra­vy fes­ti­va­lu. „Baví nás hle­dat, kde všu­de lze uči­nit malé kro­ky ke sní­že­ní plýtvá­ní a zjiš­ťu­je­me, že všu­de. Proto letos ruší­me komerč­ní tis­ky a bude­me pro­pa­go­vat fes­ti­val zejmé­na elek­tro­nic­kou ces­tou. Doufáme, že se VEGEFEST sta­ne inspi­ra­cí pro dal­ší fes­ti­va­ly a akce kona­né ve veřej­ném pro­sto­ru“, říká orga­ni­zá­tor­ka fes­ti­va­lu Tereza Dlabalová.

Všichni pro­dej­ci se stej­ně jako loni zavá­za­li k pou­ži­tí kom­posto­va­tel­né­ho nádo­bí, kte­ré pro fes­ti­val dodá­vá spo­leč­nost Bio Planeta a zajis­tí jeho likvi­da­ci, a také likvi­da­ci bio odpa­du. I letos bude pro­bí­hat tří­dě­ní odpa­du na mís­tě před oči­ma návštěv­ní­ků, s komen­tá­řem odbor­ní­ků k jed­not­li­vým mate­ri­á­lům a postu­pům recyk­la­ce. Opakovatelně pou­ži­tel­ný bam­bu­so­vý pří­bor SPORK („spoon+fork“ - lžič­ko­vi­d­lič­ka) se letos stá­vá dob­ro­vol­nou vstu­pen­kou na fes­ti­val a kro­mě toho, že se tím­to kro­kem ušet­ří mno­ho jed­no­rá­zo­vých pří­bo­rů, návštěv­ní­kům zůsta­ne i po skon­če­ní fes­ti­va­lu.

Stejně jako v minu­lých letech se VEGEFEST zce­la obe­jde bez alko­ho­lu.

Případný výte­žek z fes­ti­va­lu popu­tu­je na pod­po­ru pro­jek­tu BOSQUE MEDICINAL, kte­rý má za cíl ochra­nu člo­vě­kem nedo­tče­né čás­ti ekvá­dor­ské­ho ama­zon­ské­ho pra­le­sa.

PROGRAM 8. ROČNÍKU:

Hlavní pro­gram osmé­ho VEGEFESTu bude sestá­vat hlav­ně z před­ná­šek a worksho­pů z oblas­tí per­ma­kul­tu­ry, pří­rod­ní­ho sta­vi­tel­ství, zdra­vé­ho stra­vo­vá­ní, domá­cí výro­by, zero was­te, alter­na­tiv­ních zdro­jů ener­gií, lokál­ní eko­no­mi­ky, komu­nit, osob­ní­ho roz­vo­je a dal­ších. VEGEFEST ote­ví­rá pro­stor jako pro nové infor­ma­ce a vzdě­lá­vá­ní, tak pro sdí­le­ní již naby­tých zku­še­nos­tí ze soběstač­né­ho živo­ta.

Program bude pro­bí­hat v sobo­tu od 11 do 19h a v nedě­li od 10 do 18h, v blo­cích o dél­ce 1 – 2 hodi­ny,  sou­běž­ně v sále Starého Purkrabství a ve ven­kov­ním šapi­tó. Jednotlivé semi­ná­ře, před­náš­ky a worksho­py budou hra­ze­ny účast­ní­ky na mís­tě pří­mo lek­to­rům.

Hlavní před­náš­ko­vý pro­gram bude dopl­něn zdra­vým vege­ta­ri­án­ským i vegan­ským občer­stve­ním a vol­ně ply­nou­cím dopro­vod­ným pro­gra­mem oko­lo ohně.  Nebude opět chy­bět ani dět­ský kou­tek, cvi­če­ní pod širým nebem, masáž­ní stan, dařiš­těpro­dej doplň­ko­vých pro­duk­tů s důra­zem na BIO a lokál­ní výrob­ky.

Festival se koná za kaž­dé­ho poča­sí.

Pražskému fes­ti­va­lu před­chá­zel  ve dnech 22. – 29. čer­ven­ce 2018 1. roč­ník týden­ní­ho Festivalu soběsta(te)čnosti v medi­tač­ním cen­t­ru Sklenářka a posky­tl za účas­ti cca 100 návštěv­ní­ků vět­ší pro­stor pro pra­xi (stav­ba eko­do­mu, šití bot, prá­ce s hlí­nou, tvo­ře­ní per­ma­kul­tur­ních záho­nů, výro­ba domá­cí kos­me­ti­ky ad.). Na oba fes­ti­va­ly navá­ží Soběsta(te)čné víken­dy kona­né od pod­zi­mu 2018 měsíč­ně tam­též, a vrcho­lí­cí 2. roč­ní­kem týden­ní­ho fes­ti­va­lu na pře­lo­mu čer­ven­ce a srp­na 2019.

PROGRAM:

 • Přírodní sta­vi­tel­ství a ener­ge­tic­ká soběstač­nost (Pavel Černý)
 • Osobní dům a rodo­vá zahra­da (ing. Arch. Petr Hájek)
 • Česká per­ma­kul­tu­ra (Alena Suchánková)
 • Rodina v kli­du – jak v dneš­ní době vycho­vá­vat děti k soběstač­nos­ti (Martina Elterlein)
 • Bosá chůze, bosé boty (Filip Pathik Vystavěl)
 • Koncept eko­ves­ni­ce (Spolek Zeměsouznění)
 • Šťastná a udr­ži­tel­ná spo­leč­nost (Alena Suchánková)
 • Kruhy kme­nů – ochut­náv­ka porad­ní­ho kru­hu (Natural Spirit)
 • Učení pří­rod­ních náro­dů (Honza Dlabal)
 • Pěstování ovoc­ných stro­mů (i ve měs­tě) (PagoPago)
 • Ženské bylin­né ritu­á­ly (Alexandra Martina Běhalová)
 • Agnihotra – vyu­ži­tí síly ohně (Ulrich Berk)
 • Jak žít prav­du (Tomáš Šimo)

SOBOTA ODPOLEDNE

MODEROVANÁ DISKUSE „CESTY K SOBĚSTAČNOSTI“

účin­ku­jí: Pavel Černý, Petr Skořepa, Wlasta Hlinková, Tomáš Svoboda, Petr Hába

pro­vá­zí: Stanislav Miler

Ve spo­lu­prá­ci se Sacred Chants budou sou­čás­tí Vegefestu dva večer­ní kon­cer­ty:

SOBOTA v 19h: NESSI GOMES (brit­ská zpě­vač­ka, kte­rá se naro­di­la na malém ost­ro­vě Guernsey v por­tu­gal­ské rodi­ně, spo­ju­je vli­vy obou čás­tí své­ho etnic­ké­ho půvo­du, mísí tra­dič­ní, emo­ci­o­nál­ní fol­ko­vou hud­bu Fado s brit­skou pro­gre­siv­ní moder­ní inspi­ra­cí).

NEDĚLE v 18h: MAOK (mul­ti­ta­len­to­va­ný slo­ven­ský hudeb­ník, jehož hud­ba zave­de poslu­cha­če do svě­tů vnitř­ních i vesmír­ných).

Vstupenky na oba kon­cer­ty jsou samo­stat­ně v před­pro­de­ji na GoOut (https://goout.net/en/prague/).

Změna pro­gra­mu vyhra­ze­na. Festival se koná za kaž­dé­ho poča­sí.

Spolupořadatelé: Floresta, SoMA, Sklenářka, Akademie soběstač­nos­ti, NKP Vyšehrad

Hlavní part­ne­ři: Maitrea, Bioplaneta

Partneři:  Envirostyl, Sacred Chants

Mediální part­ne­ři: Cesty k sobě, Pravý domá­cí časo­pis, Meduňka, Letáček, Regenerace, BIO měsíč­ník, Můžeme jíst zdra­vě­ji, Proti šedi, fes­ti­val Ezotera, fes­ti­val Ezofest (SK)

Gastronomie: Floresta, Sri Lanka Curry House, Loving Hut

Nápoje: Dobrá čajov­na, KOFI KOFI, Kombucha Bohyně, Shake-it, limo­ná­dy F&T Trading s.r.o., limo­ná­dy NewArtLine s.r. o.

Tržnice: Almaterra Superfoods, ShivaShop, Pathik Shoes, Dagmar Clair, Intao s.r.o., Naboso s.r.o., Luz&Lulie, Feel Good Family s.r.o., Dar z nebe s.r.o., Petra Lammas, Nutt.cz

Vstupné na fes­ti­val:

- dob­ro­vol­ný pří­spě­vek 100 Kč za bam­bu­so­vý pří­bor SPORK a na pod­po­ru orga­ni­zač­ní­ho zajiš­tě­ní fes­ti­va­lu. Tuto „vstu­pen­ku“ bude mož­né zakou­pit od 1. červ­na i v před­pro­de­ji na GoOut.

- jed­not­li­vé před­náš­ky a worksho­py hra­ze­né pří­mo lek­to­rům v hoto­vos­ti na mís­tě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot29. června 2020 Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot „Kdybychom žili v harmonii s našimi nejniternějšími pocity, mohli bychom tuto energii využít mnohem lépe a efektivněji,“ píše Miki Krefting ve své příručce ke kapesnímu Crowleymu tarotu. […] Posted in Recenze knih, Knihovnička
 • Historie novely: Padesát odstínů začíná12. února 2015 Historie novely: Padesát odstínů začíná To, co začalo šuškandou v létě 2011, se brzy stalo fenoménem, který zásadně zasáhl současnou literaturu. Rozhovory lidí začaly stále častěji zahrnovat variace na tu samou otázku: „Už jsi […] Posted in Speciály
 • Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE14. června 2017 Pobřežní hlídka - MSTITELÉ PLÁŽE Ve Smaragdovém zálivu (Emerald Bay) nikdo nevyčnívá víc než legendární záchranář, poručík Mitch Buchannon (Johnson). Jako leader Pobřežní hlídky se z Mika stal někdo jako místní lidový […] Posted in Speciály
 • Omezovací prostředky jinak7. října 2022 Omezovací prostředky jinak Posted in Komiks
 • Zabiják & bodyguard | The Hitman's Bodyguard [75%]22. srpna 2017 Zabiják & bodyguard | The Hitman's Bodyguard [75%] Akční komedie ještě nevymřely! Populární žánr především v devadesátých letech to měl v posledních letech docela těžké, nicméně díky několika kasovně úspěšným projektům posledních let se […] Posted in Filmové recenze
 • Vývojová verze Resident Evil: Village unikla na internet. To...17. prosince 2020 Vývojová verze Resident Evil: Village unikla na internet. To... Vývojová verze Resident Evil: Village unikla na internet. To má za následek nespočet spoilerů a lze se dočíst také o samotném konci hry. Posted in Krátké herní aktuality
 • Robin Hood: Král zbojníků15. června 2021 Robin Hood: Král zbojníků Po útěku ze zajetí se Robin (Kevin Costner) vrací zpátky domů do Anglie, spolu se svým maurským přítelem Azeemem (Morgan Freeman). Vzápětí se dozvídá, že jeho otce zabili lidé sloužící […] Posted in Retro filmové recenze
 • VÁCLAV NEUŽIL (1979)1. října 2014 VÁCLAV NEUŽIL (1979) Narodil se v Plzni. Po absolvování JAMU v Brně působil na těchto brněnských scénách: Divadlo pro děti a mládež Polárka, Národní divadlo Brno, Divadlo v 7 a půl a HaDivadlo. Od roku 2006 je […] Posted in Profily osob
 • 18. Festival francouzského filmu22. listopadu 2015 18. Festival francouzského filmu Od středy 18.listopadu probíhá v pražských kinech Festival francouzského filmu, který představuje to nejlepší a nejzajímavější z francouzské filmové tvorby v současnosti i v letech […] Posted in Festivaly
 • Smrtelné zlo 22. listopadu 2022 Smrtelné zlo 2 Ash (Bruce Campbell) se svou přítelkyní Lindou (Denise Bixler) přijíždí na chatu, která stojí opuštěná v lese. Tam si pustí pásku, na které je nahrán úvodní text Necronomicu, pradávné […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24858 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60960 KB. | 08.06.2023 - 22:32:28