Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > 8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat

8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat

8mm

Nicolas Cage a Joel Schumacher. Sama tahle kom­bi­na­ce může být pro něko­ho dosta­teč­ně vra­žed­ná. Natolik, že se na film ani nepo­dí­vá. Já mám Cage rád, tak­že v tomhle pro­blém není. Režisér Joel Schumacher? To už je dru­há stra­na min­ce. Jenže i Joel je schop­ný nato­čit kva­lit­ní film. Jako vždy mě prv­ní napad­ne Telefonní bud­ka. Nebo co tře­ba „Volný pád“? No, a když jsme u toho lep­ší­ho, co Joel kdy nato­čil, tak je potře­ba jme­no­vat i sní­mek „8 MM“. Docela mě dojí­má, že ino­va­ce v čes­kém názvu je pou­ze v tom, že je do něj při­dá­na meze­ra. Nic, rad­ši neře­šit.

Tohle rozhodně není film pro každého.

„8 MM“ je důka­zem toho, že Cage i s tím svým ublí­že­ným výra­zem doká­že zahrát posta­vu, kte­rá vás strh­ne, a záro­veň Joel doka­zu­je, že má schop­nos­ti na pořád­ný thriller, kte­rý s vámi zamá­vá. S Cagem to sice máva­lo víc, ale když vidí­te sní­mek nedo­tče­ní něja­kým vět­ším horo­ro­vým (nebo dokon­ce snu­ff) hnu­sem, „8 MM“ na vás udě­lá dojem a mys­lím, že někte­ré scé­ny bude­te muset roz­dý­chá­vat.

Cage si našel hodně... specifického parťáka.

Detektiv v podá­ní Nicolase Cage se dosta­ne k zají­ma­vé­mu pří­pa­du. No, zají­ma­vé­mu, mož­ná tro­chu hazar­du­ji se slo­vy. Jedna vdo­va našla ve věcech své­ho man­že­la video, kte­ré by žád­ná žena nechtě­la najít. Na videu je zazna­me­ná­no, jak je nezná­má dív­ka muče­na a nako­nec zavraž­dě­na mužem v kože­né kuk­le. Je to sku­teč­ný záznam vraž­dy ane­bo jen snu­ff? Tohle je otáz­ka, na kte­rou chce vdo­va znát odpo­věď. Cage by měl být tím, kdo jí odpo­věď poskyt­ne. Vydává se pát­rat po půvo­du pás­ky.

Ale stejně se musí podívat na další a ještě přizvat parťáka.

Dostává se do komu­ni­ty por­no­prů­mys­lu, v kte­ré by se nor­mál­ní člo­věk nej­spíš neo­ci­tl, ane­bo by to neřekl nahlas. Jenže u toho nekon­čí, on se potře­bu­je dostat ješ­tě hlou­bě­ji, zjis­tit prav­du, dově­dět se, kam až to vede. Jeho pát­rá­ní je v kon­tras­tu k jeho rodi­ně, vzta­hu k vlast­ní ženě. Čím hlou­bě­ji se dostá­vá, tím více se pro­hlu­bu­je rodin­ná kri­ze. Bude jeho žena tou záchra­nou, kte­rou potře­bu­je? Pravda, bez toho­hle bych se klid­ně obe­šel, pro­to­že jinak film fun­gu­je sku­teč­ně skvě­le, nemluvě pak o tom, jak se nako­nec Cagův detek­tiv zacho­vá ve chví­li, kdy pozná prav­du a odha­lí lidi, kte­ří za vším sto­jí.

Nevypadají jako velcí drsňáci, ale sralbotky to nejsou.

Joel Schumacher nato­čil na své stan­dar­dy sku­teč­ně výji­meč­ný film s dob­rým pří­bě­hem, kte­rý se nevy­hý­bá drs­ným scé­nám, ale do úpl­ných kraj­nos­tí neza­chá­zí. Přesto se toho ode­hrá­vá dost, co vás donu­tí zdě­še­ně polk­nout. Proč? Především pro­to, že je zde mož­nost, ať už je jak­ko­li veli­ká, že tako­vá pás­ka sku­teč­ně exis­tu­je, a je jich mno­ho, a to, co je na nich uve­de­no, je pra­vé. Jak moc věří­te téhle spo­leč­nos­ti a jak moc si mys­lí­te, že je zvrá­ce­ná? Má lid­ský život cenu jed­no­ho fil­mu a výděl­ků z něj?

Hodnocení: 80%


Režie: Joel Schumacher

Scénář: Andrew Kevin Walker

Hrají:

Nicolas Cage (Tom Welles)

Joaquin Phoenix (Max California)

James Gandolfini (Eddie Poole)

Peter Stormare (Dino Velvet)


8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat
Hodnocení: 4.7 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...