Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #76 - Moucha (1986)

#76 - Moucha (1986)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Legendární film Davida Crinenberga, kte­rým se zapsal do dějin. Jestli někdo chce dělat rema­ke, ať se učí prá­vě od něj. Tohle je jed­no z nej­lep­ších děl o šíle­ném věd­ci a jeho posed­los­ti.

Moucha

The Fly

USA, 1986, 96 minut

Režie: David Cronenberg

Scénář: Charles Edward Pogue a David Cronenberg pod­le povíd­ky George Langelaana

Hrají:

Jeff Goldblum (Seth Brundle)

Geena Davis (Veronica Quaife)

John Getz (Stathis Borans)

Joy Boushel (Tawny)

Jeff Goldblum je jeden z těch her­ců, kte­ré si člo­věk pros­tě zapa­ma­tu­je. Jeho herec­ký pro­jev je nato­lik jedi­neč­ný a nato­lik skvě­lý, že pros­tě sto­jí za to. Osobně ho mám rád snad v kaž­dém fil­mu, ve kte­rém hrál a pros­tě se na něj rád dívám. Vlastně si mys­lím, že dotá­hl herec­ká ges­ta k doko­na­los­ti. Jeho herec­tví je mož­ná diva­del­ní, ale přes­to si mys­lím, že je to jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších her­ců, kte­ré Hollywood stvo­řil, mož­ná taky pro­to, že začí­nal fil­mo­vat v New Yorku.

David Cronenberg si zase umí skvě­le vybrat her­ce, stej­ně jako si skvě­le umí vybrat lát­ku, kte­rou hod­lá pře­vést na plát­no. Jeho fil­my jsou děsi­vé a „Moucha“ si jed­no­znač­ně zaslou­ží být mezi 101 nej­lep­ší­mi horo­ry. Je to pře­de­vším pro­to, že trans­for­ma­ce, kte­rá je zde pou­ká­zá­na, je sku­teč­ně pří­šer­ná. Je to pře­de­vším pro­to, že se sou­stře­dí­me na samot­nou pro­mě­nu, kte­rou pro­ží­vá­me od počát­ku až do kon­ce. Navíc na poza­dí mile­nec­ké­ho troj­ú­hel­ní­ku, což činí všech­no kom­pli­ko­va­něj­ším a ješ­tě hrůz­něj­ším, pro­to­že je to mno­hem blí­že rea­li­tě.

„Moucha“ není novou lát­kou na fil­mo­vém plát­ně, popr­vé byla zfil­mo­vá­na v roce 1958 a jed­nu z hlav­ních rolí sehrál Vincent Price. Ale musím říct, že Cronenbergeova „Moucha“ je mno­hem zne­po­ko­ji­věj­ší. Všechno začí­ná stej­ně jako jiné pří­běhy o „šíle­ných věd­cích“. Je tu skvě­lý vyná­lez, kte­rý není úpl­ně doko­na­lý, ale když se zdá, že ano, tak ho vědec vyzkou­ší sám na sobě. A ono se něco zvrt­ne. V tomhle pří­pa­dě se člo­věk tele­por­tu­je spo­lu s mou­chou a při­jme část její DNA. I když se nejdřív zdá, že je všech­no v pořád­ku a on vlast­ně jen nabral na síle, změ­na je mno­hem kom­plex­něj­ší a navíc neod­vrat­ná. V tomhle smě­ru se vyřá­di­li pře­de­vším mas­ké­ři.

Masky ve fil­mu jsou pros­tě úžas­né. Přeměna člo­vě­ka v mou­chu se uká­za­la jako vel­mi vhod­nou pro ztvár­ně­ní. Cronenberg chtěl, abychom moh­li sle­do­vat jed­not­li­vé fáze, a ty jsou sku­teč­ně omra­ču­jí­cí. Jeff Goldblum se mění k nepo­zná­ní, chví­le­mi při­po­mí­ná Sloního muže. Je hnus­ný a odpor­ný, stej­ně jako byla hnus­ná a odpor­ná Mláďata v před­cho­zím Cronenbergově fil­mu, kte­rý jsme tu recen­zo­va­li. Ale pře­mě­na není jen fyzic­ká, má i svou psy­chic­kou podo­bu a také ta je dota­že­ná k doko­na­los­ti. Cronenberg je v tomhle ohle­du génius a doká­že zachy­tit tako­vou psy­chic­kou pře­mě­nu, kte­rou by nikdo jiný nedo­ká­zal. Navíc nikdo jiný jako Cronenberg by nedo­ká­zal být tak odváž­ný a názor­ný v zob­ra­zo­vá­ní hnus­né­ho a nechut­né.

Cronenbergovy fil­my nejsou pro večer­ní dívá­ní se s pří­tel­ky­ní, kte­rá chce roman­tic­ký film. Z toho­hle se jí může zved­nout žalu­dek. Ale prá­vě díky tomu je „Moucha“ jed­ním z nej­lep­ších horo­rů, pro mě jed­no­znač­ně. Staví se zde na skvě­lých herec­kých výko­nech, kdy Jeff je geni­ál­ní a Gena Davis se k němu doko­na­le hodí. Tihle dva si pad­li do noty, a i když jejich lás­ka nekon­čí šťast­ně, pořád mezi nimi fun­gu­je doko­na­lá che­mie.

Film nemá hap­py end a ani ho mít nemů­že. To, co nám „Moucha“ v závě­ru před­vá­dí je sku­teč­ně odpor­né. I když se zdá, že v někte­rých momen­tech Cornenberg upřed­nost­ňu­je nená­zor­nost, pak na nás vyta­sí tako­vý natu­ra­lis­mus, až se z toho člo­vě­ku zve­dá kufr. Je to jen dob­ře. Takhle to totiž má být. Když vás kous­ne radi­o­ak­tiv­ní pavouk, nej­spíš se z vás nesta­ne Spider-Man, ale pros­tě umře­te. Když se omy­lem tele­por­tu­je­te s mou­chou, taky neče­kej­te, že se vám poštěs­tí zís­ká­ní super­schop­nos­ti létat. Finále toho­hle fil­mu nám nád­her­ně uka­zu­je, jak dale­ko pře­mě­na může zajít. Nic pěk­né­ho.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

I když říkám, že na film bys­te se nemě­li dívat s pří­tel­ky­ní, já ho popr­vé prá­vě s pří­tel­ky­ní viděl. Ona byla doce­la zne­chu­ce­ná, ale já jsem byl nad­še­ný. A jsem nad­še­ný pokaž­dé, když tenhle film vidím, i když mě tro­chu mrzí, jak se můj oblí­be­nec odpor­ně mění.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Jeden z vel­mi, vel­mi odpor­ných, ale při­tom napros­to skvě­lých fil­mů. Zaslouží si být mezi 101 nej­lep­ší­mi horo­ry. Já nemám co vytý­kat.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 24.8.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,39535 s | počet dotazů: 275 | paměť: 60936 KB. | 07.06.2023 - 00:18:33