Kritiky.cz > Filmové recenze > 101 nejlepších hororů > #75 - Re-Animátor (1985)

#75 - Re-Animátor (1985)

Jedna z mých nej­ob­lí­be­něj­ších, hod­ně čer­ných horo­ro­vých kome­dií, kte­ré se vyrov­ná snad jen „Braindead“. tohle je Stuart Gordon ve vrchol­né for­mě.

Re-Animátor

Re-Animator

USA, 1985, 86 minut

Režie: Stuart Gordon

Scénář: Stuart Gordon, William Norris a Dennis Paoli pod­le povíd­ky H. P. Lovecrafta

Hrají:

Jeffrey Combs (Herbert West)

Bruce Abbott (Dan Cain)

Barbara Crampton (Megan Halsey)

David Gale (Dr. Carl Hill)

„Re-Animátor“ je pro mě osob­ně jeden z nej­zá­bav­něj­ších horo­rů, kte­ré jsem kdy viděl. Všechno je zde dota­že­né do kon­ce a nechut­nos­ti jsou sku­teč­ně nato­lik uni­kát­ní, že tohle není film pro něko­ho, kdo nedo­ká­že zkous­nout krev a vnitř­nos­ti na plát­ně. Možná bych to tro­chu při­rov­nal k Braindead, kte­rý bych do toho­hle žeb­říč­ku mož­ná zařa­dil radě­ji než jiné fil­my, a kte­rý mi zde napros­to chy­bí. Hlavně pro­to, že je sku­teč­ně zábav­ný a zají­ma­vý. „Re-Animátor“ je podob­ný.

„Re-Animátor“ je napros­to čer­no­čer­nou horo­ro­vou kome­dií, kte­rá ješ­tě o pár let před­běh­la Sama Raimiho a jeho Evil Dead. „Re-Animátor“ je hnus­ný, je vtip­ný, je nechut­ný a urči­tě vás pobou­ří, pokud na tako­vé fil­my nejste zvyk­lý. Ale jest­li máte horor rádi, jest­li se doká­že­te pou­smát nad nechut­nost­mi a nebrat je tolik váž­ně, tak vás „Re-Animátor“ uchvá­tí, jako kdy­si uchvá­til mě. Je to film, kte­rý má svo­je kouz­lo a kte­rý si zaslou­ží, aby byl zařa­zen mezi 101 nej­lep­ších horo­rů ane­bo do podob­né­ho žeb­říč­ku. I když je zde Evil Dead ane­bo Braindead, kte­ré osob­ně pova­žu­ji za kva­lit­něj­ší, „Re-Animátor“ má mezi horo­ry svo­je mís­to a urči­tě se nikdy neztra­tí.

O co že to vlast­ně v „Re-Animátorovi“ jde? Ocitáme se na Miscatonické uni­ver­zi­tě, kde se setká­vá­me se stu­den­tem Danem, kte­rý při­jí­má nové­ho spo­lubyd­lí­cí­ho, podi­ví­na Herberta Westa. West při­jel do Ameriky ze Švýcarska, kde došlo k podiv­né smr­ti jeho uči­te­le Grubera. Zdá se, že West v jeho smr­ti měl namo­če­né prs­ty, ale buď ute­kl, ane­bo mu nic doká­zá­no neby­lo. Jakmile se však v USA obje­ví, je jas­né, že se začnou dít špat­né věci. A k těm sku­teč­ně dochá­zí. West je ukáz­ko­vým šíle­ným věd­cem, kte­rý jde doslo­va přes mrt­vo­ly, aby svůj vyná­lez zdo­ko­na­lil, aby doká­zal, že má prav­du. A jeho vyná­le­zem není nic men­ší­ho, než spe­ci­ál­ní sérum, kte­ré doká­že mrt­vé­ho člo­vě­ka při­vést zpět k živo­tu. Nedovídáme se, jak sérum vznik­lo, jen pros­tě víme, že ho West vytvo­řil a že ho tes­tu­je.

Po něko­li­ka neú­spěš­ných tes­tech zjis­tí, že je potře­ba co nej­čer­s­tvěj­ší tělo, aby byl pokus sku­teč­ně úspěš­ný a aby se „zno­vuna­ro­ze­ný“ nepo­ku­sil své „stvo­ři­te­le“ zabít. West, Dan i jeho snou­ben­ka se dostá­va­jí do víru šíle­ných udá­los­tí, kde nechy­bí odsek­nu­tá hla­va, kte­rá Danovu snou­ben­ku prz­ní, pro­to­že na ní už má dáv­no zálusk, živá stře­va, kte­rá se sna­ží Westa uškr­tit, kočka, kte­rá oží­vá i s pře­ra­že­nou páte­ří, a vůbec tu máme spous­tu dal­ších pře­ži­vších, kte­ří mají záli­bu v nási­lí. Je zde spous­ta momen­tů, kte­rá vás poba­ví a zne­chu­tí záro­veň.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Skvělé scé­ny, kte­ré jsou sku­teč­ně ori­gi­nál­ní jako hla­va, kte­rá se sna­ží o sex s dív­kou a doce­la se jí to daří. Je to nechut­né, je to ubo­hé, ale je to pros­tě zábav­né. Podobných momen­tů je zde více, navíc je vše pod­kres­le­no sku­teč­ně per­fekt­ní hud­bou.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Ať je film jaký chce, pros­tě je to níz­ké umě­ní. Nebudete osl­ně­ni, ale může­te se jen poba­vit. Jednoduchý horor s jed­no­du­chým pří­bě­hem poda­ný v tako­vé for­mě, že to odpu­zu­je a při­ta­hu­je záro­veň.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 17.8.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...