Kritiky.cz > Filmové recenze > 101 nejlepších hororů > #72 - Poltergeist (1982)

#72 - Poltergeist (1982)

Steven Spielberg si nato­čil pořád­nou horo­ro­vou ducha­ři­nu. Až na to, že reží­ro­vat měl Tobe Hooper. Skončilo to nako­nec u tro­chu drs­něj­ší pohád­ky.

Poltergeist

Poltergeist

USA, 1982, 114 minut

Režie: Tobe Hooper

Scénář: Steven Spielberg, Michael Grais, Mark Victor

Hrají:

Craig T. Nelson (Steve Freeling)

JoBeth Williams (Diane Freeling)

Beatrice Straight (Dr. Lesh)

Heather ORourke (Carol Anne Freeling)

I když je jako reži­sér uve­den Tobe Hooper, důle­ži­těj­ší je prv­ní jmé­no, kte­ré je uve­de­no ve scé­ná­ři, tedy jmé­no Stevena Spielberga. Na fil­mu je totiž poznat, že se jed­ná více o Spielbergův než o Hooperův film. Zejména v tom smys­lu, že se vel­kou čás­tí hod­ně podo­bá Spielbergovu fil­mu té doby. Mám na mys­li samo­zřej­mě sní­mek „E.T. – Mimozemšťan“, kte­rý je pro mě nej­vět­ším zkla­má­ním od toho­to reži­sé­ra a snad i jeden z důvo­dů, proč jeho fil­my pro mě nejsou těmi nej­vy­hle­dá­va­něj­ší­mi.

„Poltergeist“ je do vel­ké míry kon­ci­po­ván jako rodin­ný film. Ze začát­ku tro­chu stra­ši­del­ný, ale pořád se jed­ná o rodin­ný film, kte­rý si na horor hra­je zají­ma­vý­mi efek­ty a něko­li­ka málo scé­na­mi, kte­ré mohou při­jít děsi­vé pře­de­vším těm, co se lek­nou, když někdo zakle­pe na dve­ře. Ale fajn, beru to, jen si pros­tě nemys­lím, že je film tak skvě­lým horo­rem. Je to film až sko­ro roz­to­mi­lý, a pokud se bude­te bát, tak až u posled­ní půl hodi­ny, kde si fil­ma­ři dovo­li­li pře­ce jen tro­chu více. Pravdou však je, že pokud už se schy­lo­va­lo ke sku­teč­ně odpor­né scé­ně, byl to jen sen, aby bylo jas­né, že se nic tako­vé­ho nemů­že stát.

Příběh fil­mu je sta­rý zná­mý. Máme tu stra­ši­del­ný dům, kte­rý se na prv­ní pohled tvá­ří poměr­ně klid­ně. Žije v něm spo­řá­da­ná rodi­na, kde rodi­če sice tro­chu po nocích hulí, ale kdo ne? Mají tři děti, kdy už v prv­ní scé­ně zjis­tí­me, že nejmlad­ší hol­čič­ka má zvlášt­ní způ­so­by komu­ni­ka­ce. Potom, co v tele­vi­zi dozní národ­ní hym­na, děv­če si sed­ne k zrní­cí a bli­ka­jí­cí obra­zov­ce a poví­dá si s nezná­mý­mi. A div­né udá­los­ti pokra­ču­jí i na tak poklid­ném před­měs­tí, kde rodi­na žije. Něco tu hod­ně není v pořád­ku. Po hodi­ně se doví­dá­me, co to je. Aby se moh­lo před­měs­tí posta­vit, musel se pře­su­nout hřbi­tov, kte­rý na tom mís­tě stál. Jenže duše mrtvých jsou poměr­ně vytr­va­lé a moc se jim nelí­bí, že mís­to jejich památ­ní­ků jim nad hla­va­mi sto­jí krás­né moder­ní ame­ric­ké dom­ky.

Film fun­gu­je pře­de­vším jako kri­ti­ka spo­leč­nos­ti a toho, že lidé jsou schop­ni pro pení­ze udě­lat vlast­ně coko­li. Znesvětí hřbi­tov a je jim napros­to jed­no, jaké to bude mít násled­ky. Samozřejmě to jde pře­nést i mimo tuto mys­te­ri­óz­ní rovi­nu na oby­čej­né lid­ské jed­ná­ní a jeho honbu za mamo­nem. Takoví pros­tě jsme, ale jest­li v tom bude­me pokra­čo­vat, může se nám stát, že bude­me trpět.

Tohle je film pod­le Spielberga. I když rodi­na ve fil­mu trpí, nemů­že se stát, že by ji něco roz­dě­li­lo, vše nako­nec dob­ře dopad­ne. Rodina je pořád spo­lu a zlý deve­lo­per mož­ná koneč­ně pro­zře. Film je děsi­vý, jsou zde obra­zy, kte­ré mohou vyvo­lá­vat strach, ale na dru­hou stra­nu je to všech­no v tako­vém až nehez­kém pohád­ko­vém hávu. I když jsou zde růz­né potvo­ry, kte­ré jsou na svou dobu vel­mi dob­ře pro­ve­de­né, jako vůbec všech­ny tri­ky ve fil­mu, pořád jsou jen děsem, kte­rý v pod­sta­tě nic nedě­lá, jen stra­ší. Výjimkou je pak klaun. A s tím sou­hla­sím, klauni jsou ty nej­zrůd­něj­ší bes­tie ze všech. Jejich pro­ta­že­né úsměvy, bílé obli­če­je... Něco s nimi není v pořád­ku.

Film nám při­ná­ší hap­py end. Dům je sice srov­nán se zemí, ale nikdo neu­mřel, niko­mu se nic nesta­lo, všich­ni jsou v pořád­ku a mrt­ví mohou zase klid­ně odpo­čí­vat. Spielberg pro­du­ko­val film, kte­rý je čis­tě jeho, je zosob­ně­ním jeho stra­chů, a měl úspěch, jako s kaž­dým svým fil­mem. Já mu ho pře­ji, ale pokud bych měl „Poltergeista“ vyzdvi­ho­vat jako film, budu vel­mi mír­ný a vel­mi nenad­še­ný.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Pěkné vizu­ál­ní efek­ty, klaun, a k tomu výteč­né herec­ké výko­ny rodi­čů v podá­ní Nelsona a Williams. Ti jsou sku­teč­ně ozdo­bou fil­mu, stej­ně jako malá Heather ORourke, jed­no z těch krás­ných malých dětí, na kte­ré si Spielberg tolik potr­pí.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Je to hez­ký rodin­ný film, kte­rý má postra­šit, ale stej­ně tak nás má ujis­tit, že to je v pořád­ku, že sice bude­me vystra­še­ni a máme záži­tek na celý život, ale bude­me oukej a všech­no dob­ře skon­čí. Ano, jsem pro­ti Spielbergovi zau­ja­tý. Dávno pryč jsou doby jeho parád­ních „Čelistí“.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 27.7.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

  • #13 - The Old Dark House3. června 2019 #13 - The Old Dark House Filmy o strašidelných domech mají vždycky své kouzlo. Některé jen proto, že jsou to brakové podivnosti. Ale některé dokážou zaujmout. Starý temný dům je jedním z těch případů a je nejen […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #54 - Čelisti (1975)16. března 2020 #54 - Čelisti (1975) Steven Spielberg není můj nejoblíbenější režisér, příliš jej ani nevyhledávám, ale nelze mu upřít, že "Čelisti" jsou filmem, který se mu prostě povedl a který byl již tolikrát […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #67 - Osvícení (1980)15. června 2020 #67 - Osvícení (1980) Stanley Kubrick natočil horor, který je pro mě osobně jedním z nejlepších, jaké jsem kdy viděl. Skvělá atmosféra, skvělé herecké výkony a k tomu literární předloha Stephena Kinga. […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #41 - The Devil Rides Out (1968)16. prosince 2019 #41 - The Devil Rides Out (1968) Christopher Lee, to je záruka toho, že film bude stát za to. Mně stačí se na něj dívat a doslova se rozplývám. A i ve snímku "The Devil Rides Out" dokazuje, že by mohl charisma rozdávat […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #63 - Phantasm (1979)18. května 2020 #63 - Phantasm (1979) Trochu absurdní horor, hlavně svým pojetím, ale jinak klasika, která si vysloužila několik pokračování. Na Vysokého muže hned tak nezapomenete a už vůbec ne na létající kouli. […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #73 - Hlad (1983)27. července 2020 #73 - Hlad (1983) Máte hlad? Tak si představte, jaký má asi hlad osoba, která potřebuje ke svému životu krev? A navíc ještě sexuální naplnění. Tony Scott ve vrcholné formě. Hlad The […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #30 - Neviňátka (1961)30. září 2019 #30 - Neviňátka (1961) A zase jedny děti, s nimiž to není úplně v pořádku. Jsou to démoni? Jsou posedlé? Kdo na to vlastně dokáže odpovědět? Slečna Giddensová v podání Deborah Kerr určitě ne. […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #52 - Texaský masakr motorovou pilou (1974)2. března 2020 #52 - Texaský masakr motorovou pilou (1974) Slasher je jeden ze žánrů, které si svoje místo mezi hororem vydobyly své jedinečné postavení a když se řekne horor, mnoho lidí si pod ním představuje právě slasher. A tím prvním klasickým […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #34 - Strašení (1963)28. října 2019 #34 - Strašení (1963) "Haunting" je jedním z klasických hororů o domech hrůzy, filmem, který se dočkal velmi špatného remaku se skvělými herci a navíc snímkem, který potvrdil, že Robert Wise je všeuměl. […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Transformers6. června 2018 Transformers „Už od chvíle, kdy se Transformers poprvé objevili, patřím k jejich největším fanouškům,“ říká Steven Spielberg, který zastal u nového filmu o slavných robotech roli vedoucího výroby. „A […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...