70 nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách a na Moravě

02kostely

Obsáhlá pub­li­ka­ce plná vel­kých barev­ných foto­gra­fií potě­ší nejen milov­ní­ky sakrál­ní archi­tek­tu­ry, ale i ty, kte­ří rádi ces­tu­jí po České repub­li­ce a obje­vu­jí její krá­sy.

Kostelů a kap­lí je u nás více než sedm tisíc. Autor vybral do kni­hy jen zlo­mek z nich, kte­rý repre­zen­tu­je růz­no­ro­dost sva­tostán­ků napříč tisí­ci­le­tím. Přihlédl jed­nak k umě­lec­ké­mu, tak i k duchov­ní­mu výź­na­mu sta­veb, ale poku­sil se do kni­hy „dostat“  také zastou­pe­ní jed­not­li­vých slo­hů a regi­o­nů.

„Kostely  vní­má­me v čes­ké kra­ji­ně jako samo­zřej­most. Stojí téměř v kaž­dé obci, domi­nu­jí návsím, náměs­tím a stá­le ješ­tě i pano­ra­ma­tům měst. Kostel má pro věří­cí i dnes jis­tou výji­meč­nost, duchov­ní obsah. Přitom od počát­ku křes­ťan­ství i archi­tek­tu­ry, už na Velké Moravě, byl kos­tel i mís­tem, k jehož stav­bě a výzdo­bě smě­řo­va­ly nej­lep­ší lid­ské schop­nos­ti, byl vrcho­lem sta­vi­tel­ství i umě­ní. Bohu dáva­li lidé ze sebe to nej­lep­ší… Kostely jsou tedy ved­le mís­ta duchov­ní­ho spo­či­nu­tí i kul­tur­ní­mi pokla­dy, jedi­neč­ný­mi sou­bo­ry vrchol­ných tvůr­čích výko­nů své doby a mís­ta.“

Kniha posky­tu­je čte­ná­řům nejen základ­ní tex­to­vou a obra­zo­vou infor­ma­ci o his­to­rii, archi­tek­tu­ře a výzdo­bě jed­not­li­vých kos­te­lů, ale i mož­nost sle­do­vat na pří­kla­dech vývoj sakrál­ní archi­tek­tu­ry od jejích předro­mán­ských počát­ků až po mezi­vá­leč­nou moder­nu. Proto autor řadil do kni­hy stav­by chro­no­lo­gic­ky, tedy od počát­ku jejich zalo­že­ní. Zvláštními pří­pa­dy jsou památ­ky, kte­ré pro­šly pře­stav­ba­mi. Pokud byla pře­stav­ba nato­lik zásad­ní, že pře­vá­žil sloh pře­stav­by nad slo­hem stav­by původ­ní, zařa­dil autor kos­tel do kni­hy dle doby jeho pře­stav­by. „Tak je tomu tře­ba u Santiniho pře­sta­veb  gotic­kých kláš­ter­ních kos­te­lů nebo u neo­go­tic­kých pře­sta­veb katedrál­ních kos­te­lů v Brně a Olomouci.  Naproti tomu tře­bíč­ská bazi­li­ka je zařa­ze­na na pome­zí román­ské­ho a gotic­ké­ho slo­hu, pro­to­že barok­ní úpra­va stře­do­vě­kou archi­tek­tu­ru nepo­tla­či­la.“

Ačkoli kos­te­ly nepat­ří na roz­díl od hra­dů nebo zám­ků k nej­na­vště­vo­va­něj­ším stav­bám, opo­mí­je­né jsou neprá­vem. Toto jedi­neč­né kul­tur­ní dědic­tví sto­jí za pozná­ní. Jedinečný genius loci, duch mís­ta, kte­rý je neza­mě­ni­tel­ným souč­tem posvát­né úcty a obdi­vu­hod­né­ho umě­lec­ké­ho vze­pě­tí, totiž nena­jde­te v žád­ném muzeu ani gale­rii.

Každé ze sedm­de­sá­ti sakrál­ních sta­veb věno­val autor jed­nu kapi­to­lu, uvo­ze­nou malou map­kou s vyzna­če­ním mís­ta stav­by. Čtenář tak na prv­ní pohled zís­ká infor­ma­ci o tom, v jaké čás­ti repub­li­ky se stav­ba nachá­zí.

Kromě cel­ko­vé foto­gra­fie inte­ri­é­ru sakrál­ní stav­by dopro­vá­zí text i foto­gra­fie z inte­ri­é­ru a foto­gra­fie mimo­řád­ných prv­ků, napří­klad malíř­ské nebo sochař­ské výzdo­by.

Text není jen chro­no­lo­gic­kým výčtem pře­sta­veb, jde o cel­ko­vý pohled na his­to­rii stav­by a pří­pad­ně pan­ství, dozví­te se infor­ma­ce sta­vi­te­li nebo doná­to­ro­vi. Autor upo­zor­ňu­je na jed­not­li­vé zají­ma­vos­ti, čte­nář prá­vem zís­ká pocit, že je kaž­dá stav­ba uni­kát­ní. Zajímavé jsou pasá­že o sou­čas­nos­ti sta­veb.

Na vnitř­ních des­kách kni­hy je nakres­le­ná mapa České repub­li­ky, na kte­ré je vyzna­če­no všech sedm­de­sát kos­te­lů, respek­ti­ve měst a obcí, ve kte­rých tyto skvos­ty sto­jí. Stačí vzít jen batoh na záda a obout dob­ré boty a výlet za kul­tur­ním dědic­tvím může začít – ať už za rotun­dou sv. Petra a Pavla na Budči, za kos­te­ly sv. Václava a sv. Klimenta do Staré Boleslavi, za rotun­dou sv. Kateřiny do Znojma nebo za kos­te­lem sv. Jana Křtitele do Kroměříže.

 • Kostely. Sedmdesát nej­krás­něj­ších sakrál­ních sta­veb v Čechách a na Moravě
 • Autor: Petr Dvořáček
 • Vydala: Grada
 • Rok vydá­ní: 2020
 • Počet stran: 304
 • Hodnocení: 100 %

Foto: Grada Publishing a.s.

 • O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech8. května 2016 O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech [adrotate banner="50"] Petr Vomastek i Radim Passer jsou uznávanými odborníky v oblasti podnikání s realitami. V tomto […] Posted in Recenze knih
 • Ad Astra – Recenze – 60%20. září 2019 Ad Astra – Recenze – 60% Slavný astronaut Clifford McBride (Tommy Lee Jones) byl průkopníkem, jenž se jako jeden z prvních vydal k okraji sluneční soustavy hledat mimozemské formy života (v blíže […] Posted in Filmové recenze
 • Star Wars: Squadrons přeci jenom dostane nový obsah. Do...20. listopadu 2020 Star Wars: Squadrons přeci jenom dostane nový obsah. Do... Star Wars: Squadrons přeci jenom dostane nový obsah. Do galaktické střílečky z první osoby míří dvě nové lodě - B-wing a TIE/d. a mapa. Posted in Krátké herní aktuality
 • Ektomie11. prosince 2020 Ektomie Posted in Komiks
 • Kachní sezóna15. března 2006 Kachní sezóna Mexický film bez po zuby ozbrojených drsných mužů, tzn. že se v něm nestřílí? Odehrávající se celý v paneláku? V české distribuci??? Tak to musí určitě stát za to! Matka právě odešla z […] Posted in Filmové recenze
 • Hříchy z mládí vyplouvají na povrch v nové detektivce Potopa24. října 2018 Hříchy z mládí vyplouvají na povrch v nové detektivce Potopa Boom severské krimi na českém knižním trhu trvá nepřetržitě už několik let. Za začátku jakoby tato disciplína byla hlavně doménou mužů, ale feminizace zasáhla i do této oblasti a poslední […] Posted in Recenze knih
 • Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny21. června 2019 Jak poznat rakovinu plic - Příznaky a příčiny Rakovina plic je typ rakoviny, který vzniká v plicích. Vaše plíce jsou dva houbovité orgány v hrudníku, které přijímají kyslík, když vdechujete, a uvolňují oxid uhličitý, když vydechujete. […] Posted in Jak...
 • Koření života14. května 2010 Koření života Koření života 27.9.2007 recenze Přečteno: 142 krát Koření života není původní americký projekt, ale remake […] Posted in Recenze
 • Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy25. října 2004 Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy Vzhledem k tomu, že první díl Puprurových řek byl ukončený příběh, byl jsem zvědav, jak na něj chce Olivier Dahan navázat. Žádné navazování se však nekoná. Andělé apokalypsy jsou zcela […] Posted in Filmové recenze
 • Zlatá krása podmaleb3. března 2020 Zlatá krása podmaleb Dne 26. 2. 2020 byla zahájena výstava Uměleckoprůmyslového musea v Praze s názvem V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV aneb Umění podmalby na skle ze sbírek UPM. Připravila ji dlouholetá kurátorka […] Posted in Výstavy

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,79927 s | počet dotazů: 223 | paměť: 46700 KB. | 17.01.2021 - 09:33:18