Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli

70 cvičení pro zklidnění těla a mysli

Cviceni
Cviceni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

“Být více vší­ma­ví, to zní skvě­le, ale nej­spíš bude nut­né, abys­te změ­nám ve svém živo­tě něco obě­to­va­li.” (str. 23)

Chcete žít pří­tom­nos­tí, ale pořád se vám to neda­ří? Utíkáte od toho, co se prá­vě děje do minu­los­ti nebo budouc­nos­ti? Trápí vás nepří­jem­né a nega­tiv­ní myš­len­ky? V této kni­ze najde­te 70 cvi­če­ní, kte­ré vám pomo­hou k tomu, abys­te se cíti­li šťast­něj­ší a byli více v pří­tom­nos­ti než kde­ko­li jin­de.

Musím říct, že kni­ha byla napros­to jiná, než jsem čeka­la. K mému pře­kva­pe­ní to bylo dob­ře. Kniha je roz­dě­le­ná na 4 čás­ti - ráno, dopo­led­ne, odpo­led­ne a večer. Z kaž­dé čás­ti si může­te vybrat něko­lik návy­ků, kte­ré by vám měli pomoct s tím, abys­te se nau­či­li vší­mat oka­mži­ku, kte­rý se prá­vě teď děje. Ke kaž­dé­mu návy­ku je ješ­tě kra­tič­ké poví­dá­ní, plán pro jeho rea­li­za­ci a doplň­ko­vá lite­ra­tu­ra, kdy­bys­te si o tom chtě­li zjis­tit více.

“Když se oddě­lí­te od svých myš­le­nek a bude­te je sle­do­vat s odstu­pem, ode­be­re­te jim část síly, kte­rou mají nad vaši­mi emo­ce­mi.” (str. 40)

Bylo to oprav­du skvě­lé. Kromě těch samot­ných cvi­če­ní, se mi líbi­lo také to, že auto­ři psa­li tako­vým milým sty­lem, kde niko­mu nic nenu­ti­li a sami psa­li, že na to musí­te jít poma­lu a s kli­dem. Tenhle pří­stup jsem vel­mi oce­ňo­va­la, pro­to­že nesná­ším, když autor své čte­ná­ře téměř až nutí, aby pro­vá­dě­li to, co je popsa­né v kni­ze.

Hodně se mi líbi­lo, že jako jed­na z mála knih, mě oprav­du donu­ti­la k tomu, abych to, co jsem si pře­čet­la, pře­ved­la do rea­li­ty. Nejspíš to bylo tím, že nemu­sí­te slo­ži­tě vymýš­let výzvy, ale pár si jich vybe­re­te ze sezna­mu a ty poma­lu začí­ná­te prak­ti­ko­vat. A abych zhod­no­ti­la kni­hu i z toho, co mi to při­nes­lo, tak z hle­dis­ka vší­ma­vos­ti mě kni­ha hod­ně dala. Pracuju na tom a člo­vě­ku je sku­teč­ně pak mno­hem lépe.

“Jestliže se na chvil­ku zasta­ví­te a uvě­do­mí­te si, jak se cítí­te, ote­vře­te si tak dve­ře k nale­ze­ní řeše­ní - buď vykro­čí­te jiným smě­rem, nebo vše nechá­te být.” (str. 111)

Jedinou vadou pro mě bylo to, že někte­ré výzvy se opa­ko­va­li a byli napsá­ny tře­ba ve třech čás­tích. I poví­dá­ní o nich bylo téměř stej­né, ale zase to nebyl něja­ký výraz­ný pro­blém, kvů­li kte­ré­mu bych kni­ze str­há­va­la hod­no­ce­ní. Pokud by vám to hod­ně vadi­lo, může­te jed­not­li­vé výzvy pře­sko­čit a celý pro­blém tak bude vyře­šen.

Knihu bych urči­tě dopo­ru­či­la všem, kdo chtě­jí něja­kým způ­so­bem změ­nit svůj pří­stup k tomu, aby neby­li nikde mimo sou­čas­ný oka­mžik. Kniha je uži­teč­ná a bez­po­chy­by pří­nos­ná a to je vždy jedi­ně dob­ře.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,46491 s | počet dotazů: 230 | paměť: 58193 KB. | 15.08.2022 - 09:31:35