Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > 7 tipů jak se naučit pít vodu

7 tipů jak se naučit pít vodu

antioxidant beverage closeup cold water dehydration detox 1459531 pxhere.com

Hydratace je klí­čem ke zdra­ví - při­ná­ším vám 7 tipů, jak zařa­dit pití vody do své­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta.

Jaro je v plném roz­pu­ku, začí­ná se otep­lo­vat a my bychom měli pama­to­vat na náš pit­ný režim. Někteří z vás se mohou cítit una­ve­ni, mohou být letar­gič­tí, trpět bolest­mi hla­vy, suchou pokož­kou a akné. To vše může mít jeden spo­leč­ný důvod a to, že málo pije­me vodu.

Jaro je orgá­nem jater a sle­zi­ny - tělo by se mělo čis­tit, mělo by vypla­vo­vat škod­li­vi­ny usa­ze­né po zimě a celé se opět nadech­nout a revi­ta­li­zo­vat. Nejjednodušší způ­sob vypla­vo­vá­ní škod­li­vých látek z těla ven je přes led­vi­ny močí. Aby led­vi­ny pra­co­va­ly jak mají a orga­nis­mus se mohl čis­tit, potře­bu­je tělo dosta­tek čis­té vody.

Kdy pít?

Z důvo­du správ­né­ho trá­ve­ní se pije v době mezi jíd­ly. Velmi důle­ži­tá je skle­ni­ce vody poko­jo­vé tep­lo­ty po ránu, když vsta­ne­te. Organismus je po dlou­hé noci dehyd­ra­to­va­ný a men­ší dáv­ku vody při­jme s povdě­kem. Pokud si do ran­ní skle­nič­ky vymač­ká­te půl­ku citró­nu, nastar­tu­je­te tak své trá­ve­ní a pomů­že­te odky­se­lit svůj orga­nis­mus.

Nepijte během jíd­la. Je to z důvo­du ome­ze­ní čin­nos­ti trá­vi­cích šťáv. Raději se vždy napij­te nejdří­ve tak půl hodi­ny po jíd­le a čtvrt před jíd­lem.

Kolik vody potře­bu­je­me?

Obecně bychom měli za den vypít 8 - 10 skle­nic vody. Každý jsme ale jiný, kaž­dé­mu vyho­vu­je něco jiné­ho. Záleží na tom, jest­li cvi­čí­te, na vaší fyzic­ké náma­ze, na poča­sí, jaké jíte přes den jíd­lo (jest­li spí­še polév­ky, omáč­ky, kaše, nebo jíd­lo s mini­mem teku­tin) a mno­ho dal­ší­ho.

Začněte tedy 8 skle­ni­ce­mi vody den­ně a sle­duj­te svo­ji moč. Ta je totiž nej­dů­le­ži­těj­ší. Pokud je svět­le žlu­tá až sko­ro prů­hled­ná, máte pit­né­ho reži­mu dosta­tek. Pokud je však tma­vě žlu­tá až hně­dá, měli bys­te vody vypít více, vaše tělo je dehyd­ra­to­va­né.

7 tipů, jak se nau­čit pít vodu

Přináším vám pár zají­ma­vých tipů, kte­ré vám při­po­me­nou se přes den napít a dodr­žet váš pit­ný režim:

Používejte barev­né lah­ve na pití

Na trhu je mno­ho lah­ví na pití, kte­ré se tre­fí pří­mo do vaše­ho vku­su. Skleněné, plas­to­vé, jed­no­ba­rev­né, pokres­le­né a mno­ho dal­ší­ho. Nebojte se expe­ri­men­to­vat a udě­lat si z vaší lah­ve svůj mód­ní dopl­něk.

Nastavte si budík na tele­fo­nu

Nastavte si jed­nou za hodi­nu upo­zor­ně­ní vaše­ho tele­fo­nu, že se máte napít. Můžete si budík jed­no­du­še pojme­no­vat, napří­klad: „Hej, kou­kej se napít vody!“ 🙂

Voda je všu­de!

Připravte si lahev oby­čej­né vody všu­de tam, kde se bude­te celý den nachá­zet. Dejte si ji na kuchyň­skou lin­ku, do prá­ce na stůl, vez­mě­te si ji s sebou do auta, do baťo­hu na výlet. Mějte ji zkrát­ka stá­le při ruce, aby vás nesti­hl pře­pad­nout pocit žíz­ně.

Označte si svo­ji lahev

Máte men­ší lahev a víte, že musí­te za den vypít 8 těch­to lah­ví? Navlékněte si na ní barev­né gumič­ky a vždy, když jed­nu lahev dopi­je­te, sun­dej­te gumič­ku. Takhle bude­te stá­le vidět, kolik vám ješ­tě do kon­ce dne zbý­vá vypít.

Přichuťte si vodu

Že vám oby­čej­ná voda nechut­ná? Udělejte si ji zají­ma­vou! Nakrájejte si do ní plát­ky citró­nů nebo lime­tek, hoď­te do vody kous­ky ovo­ce (může být i zmra­že­né), při­dej­te bylin­ky (máta, meduň­ka). Do vody může­te dát také za stu­de­na lou­ho­vat zele­ný čaj, kde se vám jeho chuť bude postup­ně uvol­ňo­vat a bude o to inten­ziv­něj­ší a chut­něj­ší.

Zkuste brč­ka

Je to zají­ma­vé, ale někdo vypi­je více vody, když pije brč­kem. Pořiďte si lah­ve s brč­kem nebo si dej­te brč­ka do skle­ni­ček a pij­te.

Používejte apli­ka­ci

Jsme moder­ní lidé a spous­ta z nás nedá tele­fon z ruky. Využijte to ve svůj pro­spěch a naista­luj­te si apli­ka­ci, kte­rá vám hlí­dá sama pří­jem vody a množ­ství, kte­ré bys­te měli vypít. Sama se vám i při­po­mí­ná, že bys­te se měli napít. I to je dnes mož­né :).

A co vy, máte něja­ké zají­ma­vé tipy, jak pít více čis­té vody?


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,08140 s | počet dotazů: 214 | paměť: 54313 KB. | 14.04.2021 - 09:48:39
X