Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > 7 přírodních adaptogenů, které vám pomohou zvládnout stres

7 přírodních adaptogenů, které vám pomohou zvládnout stres

Adaptogeny

Stres je v našem živo­tě bohu­žel všu­dypří­tom­ný. Setkáváme se s ním den­ně, doma i v prá­ci. Nemusíme snad při­po­mí­nat, že krát­ko­do­bý stres vás sice může vybur­co­vat k maxi­mál­ní­mu výko­nu, ale když jste vysta­ve­ni dlou­ho­do­bé­mu stre­su, vaše­mu zdra­ví to roz­hod­ně nepro­spí­vá.

Jak přežít stres bez újmy na zdraví?

Zvýšení hla­di­ny stre­so­vé­ho hor­mo­nu kor­ti­zo­lu, kte­ré vás dosta­ne do sta­vu vol­by boj nebo útěk, může být v urči­tém oka­mži­ku pozi­tiv­ní, ale pokud se to děje něko­li­krát den­ně, je to jed­no­znač­ně špat­ně. Chronický stres způ­so­bu­je stár­nu­tí, potí­že se zaží­vá­ním a celou řadu dal­ších pří­zna­ků. Trpíte-li chro­nic­kým stre­sem, je uži­teč­né při­zvat na pomoc pří­rod­ní medi­cí­nu v podo­bě adap­to­ge­nů. Co si vlast­ně pod pojmem adap­to­ge­ny před­sta­vit? Jde o léči­vé byli­ny, kte­ré nám pomá­ha­jí adap­to­vat se na ztí­že­né pod­mín­ky pro­stře­dí a čelit chro­nic­ké­mu stre­su.

Ženšen pro vitalitu

Podporuje dlou­ho­vě­kost, sexu­a­li­tu, psy­chic­kou i fyzic­kou kon­di­ci. U mla­dých dospě­lých zlep­šu­je nála­du, vyrov­na­nost a výkon pamě­ti. Několik stu­dií uká­za­lo, že sice pří­mo neo­vliv­ňu­je hla­di­nu kor­ti­zo­lu, ale na dru­hou stra­nu tlu­mí stre­so­vé reak­ce, a to hlav­ně tím, že blo­ku­je ACTH v nadled­vi­nách (hor­mon, kte­rý sti­mu­lu­je pro­duk­ci kor­ti­zo­lu).

Klanopraška k očistě těla

Nabízí vel­mi sil­né anti­o­xi­dač­ní účin­ky. Dlouhodobý stres zvy­šu­je pro­duk­ci vol­ných radi­ká­lů v těle, což zna­me­ná start pro mno­ho civi­li­zač­ních cho­rob. Účinky kla­no­praš­ky pod­po­ru­jí inten­ziv­ní očis­tu těla od vol­ných radi­ká­lů, nežá­dou­cích pro­duk­tů dlou­ho­do­bé­ho stre­su. Tím pádem vám pomá­ha­jí ten­to stres zvlá­dat a vrov­nat se s ním.

Ašvaganda proti depresi

Tlumí úzkos­ti, pomá­há při depre­si. Zlepšuje kva­li­tu spán­ku, sni­žu­je hla­di­nu stre­so­vých hor­mo­nů. Jde o pří­rod­ní anti­de­pre­si­vum, kte­rý může být vhod­ným doplň­kem ke kon­venč­ní léč­bě depre­se. Studie z roku 2000 napo­ví­dá, že u sku­pi­ny star­ších žen s mír­nou depre­sí, kte­ré po dobu šes­ti týd­nů uží­va­ly jako dopl­něk tera­pie Ašvagandu, se množ­ství depri­mo­va­ných výraz­ně sní­ži­lo.

Lékořice na regulaci stresových hormonů

Pozitivně ovliv­ňu­je krev­ní tlak a hla­di­nu dras­lí­ku. Zároveň pomá­há regu­lo­vat hla­di­ny stre­so­vých hor­mo­nů včet­ně kor­ti­zo­lu, což bylo doká­zá­no i při stu­dii u dob­ro­vol­ní­ků. Účinky vyka­zu­je i při pre­ven­ci vře­dů. Ženám pomá­há sni­žo­vat množ­ství tes­toste­ro­nu a andro­ge­nů. Pozor by si na ni ale měli dát hyper­to­ni­ci, ti by se měli radě­ji poo­hléd­nout po jiném adap­to­ge­nu.

Rhodiola jako silný antioxidant

Vykazuje sil­né anti­o­xi­dač­ní vlast­nos­ti. Podporuje srd­ce a krev­ní oběh, posi­lu­je těles­nou i dušev­ní výkon­nost. V roce 2009 švéd­ští věd­ci tes­to­va­li vliv rho­di­o­ly na lidi, kte­ří vyka­zu­jí sil­nou stre­so­vou úna­vu. Ukázalo se, že tlu­mí úna­vu a zvy­šu­je sou­stře­dě­ní. Zároveň pomá­há sni­žo­vat akut­ní stre­so­vou reak­ci. Pozitivně půso­bí i na zvý­še­ní pra­cov­ní­ho výko­nu, při poru­chách spán­ku nebo vyso­kém krev­ním tla­ku.

Cordyceps tlumí záněty a oxidační stres

Medicinální hou­ba hou­se­ni­ce čín­ská čili cor­dy­ceps tlu­mí zánět­li­vé pro­ce­sy a oxi­dač­ní stres a sni­žu­je hla­di­ny kor­ti­zo­lu. Příkladem je stu­die z roku 2006, kte­ré se zúčast­ni­li dospě­lí muži se seda­vým zaměst­ná­ním. Když uží­va­li cor­dy­ceps v práš­ku, uká­za­lo se, že po stre­su, kte­rý vyvo­lá­vá cvi­če­ní, mají lépe regu­lo­va­né hla­di­ny kor­ti­zo­lu a záro­veň nejsou tak una­ve­ní.

Bazalka svatá proti stárnutí

Zlepšuje stre­so­vé reak­ce, což je dáno pří­tom­nos­tí tří antistre­so­vých slou­če­nin, kte­ré záro­veň doká­žou sni­žo­vat dal­ší ze stre­so­vých hor­mo­nů kor­ti­koste­ron. Zároveň pod­po­ru­je i funk­ci ner­vo­vých pře­na­še­čů v moz­ku. Podle stu­dií zabra­ňu­je i tvor­bě vře­dů stre­so­vé­ho půvo­du a také žalu­deč­ních vře­dů.


Foto: Superionherbs.cz

  • Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti1. září 2019 Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti Každá žena chce být krásná, cítit se pro sebe a své okolí atraktivní a žádoucí. A aby tomu tak bylo, měla by mít krásnou pleť bez podráždění, pupínků či jiných nedostatků. Ano, slyšíte […] Posted in Zdraví
  • Vlastnosti a účinky vitamínu D20. listopadu 2019 Vlastnosti a účinky vitamínu D Vitamin D je většinou spojen s prevencí křivice a osteoporózy. Málokdo ví, že vitamin D může také zabránit rozvoji deprese a cukrovky. Měl by být také přítomen ve stravě lidí, kteří chtějí […] Posted in Zdraví
  • Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin31. srpna 2019 Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin   Zásady sběru léčivých roslin Důležitým předpokladem úspěšného sběru léčivých rostlin je dobrá znalost jednotlivých druhů. Pokud máte pochybnosti, čerpejte informace z některé […] Posted in Zdraví
  • Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu11. října 2019 Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu Závislost na alkoholu je častější u mužů, ale ženy jsou také náchylné k této nemoci. Nemoc se vyvíjí stejně u obou pohlaví a léčebné metody se shodují. Liší se pouze důvody k pití […] Posted in Zdraví
  • Bylinky jako koření22. srpna 2019 Bylinky jako koření Bez koření a bylinek si v dnešní době nedokážeme představit jakoukoliv přípravu každodenních běžných pokrmů, které jim dodává typicky příznačnou chuť, ale i vůni. Bez nich by byly pokrmy […] Posted in Zdraví
  • Asertivita jako zlatá střední cesta5. září 2019 Asertivita jako zlatá střední cesta „Asertivita je hledání střední cesty mezi agresivitou a pasivitou, respektující osobní hranice všech společenských vztahů.“ (Mark Dombeck)  Pokud by si všichni lidé na světě osvojili […] Posted in Zdraví
  • Letní osvěžení v podobě mátové marmelády5. srpna 2019 Letní osvěžení v podobě mátové marmelády K osvěžení do horkých letních dnů bez pochyby patří máta, a to ať už v jakékoliv podobě. Ale co takhle zkusit ráno k snídani výbornou osvěžující mátovou marmeládu, která nejen skvěle […] Posted in Zdraví
  • Výživový koutek: pampelišky22. května 2020 Výživový koutek: pampelišky Všimli jste si, že je kolem vás krásně žluto? Popadněte děti, vezměte si košíčky a vyražte si nasbírat velkou jarní sílu z přírody. Pampeliška je úžasná jarní bylinka, kterou se […] Posted in Zdraví
  • Intuice aneb šestý smysl?16. září 2019 Intuice aneb šestý smysl? O intuici se často mluví jako o šestém smyslu, ale co to vlastně ta intuice je? Zamyslete se na chvíli na tím, jakou roli hrají naše další smysly jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat […] Posted in Zdraví
  • Umění relaxovat ...14. října 2019 Umění relaxovat ... Naučit se relaxovat je jeden z nejtěžších úkolů dnešní doby, neboť své životy žijeme příliš rychle a zběsile, což má pak nepříznivý dopad nejen na náš duševní a emocionální život, ale i […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Pavel Štěpka

Pavel Štěpka se věnuje oblasti přírodní medicíny již přes 20 let. Je odborníkem na Tradiční čínskou medicínu, a to především v oblasti medicinálních hub a léčivých rostlin.

Je zakladatelem obchodu Superionherbs.cz. Produkty, které obchod prodává, Pavel pečlivě vybírá na základě vlastních zkušeností a poznatků, které si přiváží ze svých pravidelných cest do jihovýchodní Asie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...