Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > 7 let den po dni s Lénou Brauner

7 let den po dni s Lénou Brauner

7let

V polo­vi­ně pro­sin­ce se v pod­zem­ním foyer praž­ské­ho Divadla Komedie usku­teč­nil křest kni­hy 7 let den po dni s Lénou Brauner. Pětadvacetiletá éte­ric­ky půso­bí­cí výtvar­ni­ce vytvo­ři­la na námět Ivany Auingerové kni­hu, kte­rá se pro mno­hé může stát oprav­do­vým pokla­dem pro ucho­vá­ní vzpo­mí­nek – deník, zachy­cu­jí­cí sedm let živo­ta.

Lenka Brabcová, vnuč­ka legen­dár­ní­ho Majora Zemana Vladimíra Brabce, toho přes své mlá­dí stih­la hod­ně. Změnit si jmé­no, při­jmout pseu­do­nym Léna Brauner, nosit liš­čí ocas, vdát se, poro­dit dce­ru, roz­vést se, ale hlav­ně si jako uměl­ky­ně vytvo­ři­la čitel­ný a neza­mě­ni­tel­ný ruko­pis – sno­vé kra­ji­ny zabydlu­je své­ráz­ný­mi bytost­mi, vět­ši­nou žen­ské­ho pohla­ví, nebo tvo­ry. V její tvor­bě se snou­bí dět­ská nai­vi­ta s někdy až surre­a­lis­tic­kým pohle­dem. Její díla vybí­ze­jí ke sně­ní a vykro­če­ní z rea­li­ty.

Na kni­ze 7 let den po dni s Lénou Brauner zaujmou nejen ilu­stra­ce po okra­jích strá­nek, ale hlav­ně nápad. Vychází z teze o magic­kých sed­mi letech, během kte­rých se „prý buň­ky naše­ho těla kom­plet­ně vymě­ní. Změní se mož­ná i naše pova­ha, pří­stup k živo­tu, naše hod­no­ty, lás­ky, lidé a věci kolem nás…“ Z vědec­ké­ho hle­dis­ka je teo­rie o výmě­ně těl­ních buněk během sed­mi let hloupost, pro­to­že 10 bili­o­nů růz­ných buněk, z nichž se naše tělo sklá­dá, „žije“ růz­ně dlou­ho. Buňky tlus­té­ho stře­va „žijí“ tři dny, zatím­co mozko­vé buň­ky se z čás­ti neob­mě­ňu­jí vůbec. Pravda ale urči­tě je, že během sed­mi let se život může oto­čit o sto osm­de­sát stup­ňů. Stejně tak se se stár­nu­tím doza­jis­ta mění způ­sob pří­stu­pu k živo­tu a hod­no­ty.

Pokud pat­ří­te k lidem, kte­ří dnes již neví, co bylo vče­ra, kte­ří by si rádi čas od času při­po­mně­li pěk­né i trp­ké oka­mži­ky posled­ních let, diář máte plný pra­cov­ních povin­nos­tí a na psa­ní dení­ku nemá­te čas, je pro vás kni­ha Lény Brauner tím pra­vým. Asi pět cen­ti­me­t­rů sil­ná kni­ha je v pod­sta­tě jakým­si kalen­dá­řem – jen uzpů­so­be­ným pro zaná­še­ní infor­ma­cí během násle­du­jí­cích sed­mi let. Každá stra­na je věno­vá­na jed­no­mu dni v roce a roz­dě­le­na na sedm čás­tí – let. Při pra­vi­del­ném zapi­so­vá­ní začne­te 1. led­na a skon­čí­te 31. pro­sin­ce, abys­te se dal­ší rok opět vrá­ti­li na strán­ku věno­va­nou 1. led­nu a pod zápis z loň­ské­ho roku při­po­ji­li ten letoš­ní. Bude zají­ma­vé zjis­tit, jaké rados­ti i trá­pe­ní, úspě­chy a neú­spě­chy jste si loni, před­lo­ni a před­před­lo­ni zazna­me­na­li. V okén­kách pro zápis není pří­liš mís­ta na roze­pi­so­vá­ní, k zazna­me­ná­ní postře­hů, emo­cí a vzpo­mí­nek kaž­dé­ho dne ale budou sta­čit. Nejlepší je samo­zřej­mě začít se zápi­sy 1. led­na, ale díky důmy­sl­né­mu pro­pra­co­vá­ní kni­hy to není nemož­né v pod­sta­tě kdy­ko­li. V dneš­ním uspě­cha­ném svě­tě může být pře­ce fajn, se kaž­dý večer na chvil­ku zasta­vit a v tichos­ti pro sebe zre­ka­pi­tu­lo­vat den.

Hodnocení: 100 %

  • 7 let den po dni s Lénou Brauner
  • ilu­stra­ce: Léna Brauner
  • Vydáno: 2017, CPress
  • Albatros Media a.s.
  • Počet stran: 400

Knihu si může­te kou­pit se sle­vou na AlbatrosMedia.cz.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,84957 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53297 KB. | 17.09.2021 - 15:47:02