7 kvalitních knížek, které letos nadělit manželovi k Vánocům

kniha kritiky cz

Rok 2020 bude za chví­li minu­los­tí a je poma­lu na čase začít pře­mýš­let o tom, čím potě­šit svůj milo­va­ný pro­těj­šek na Vánoce. V sou­čas­nos­ti jsou mož­nos­ti pří­pad­né­ho kul­tur­ní­ho vyži­tí znač­ně ome­ze­ny a lze před­po­klá­dat, že situ­a­ce se v blíz­ké budouc­nos­ti pří­liš nezmě­ní. Proto je dnes ješ­tě vhod­něj­ším dár­kem než v minu­los­ti dob­ře vybra­ná kni­ha, kte­rá pomů­že zpří­jem­nit chví­le strá­ve­né u rodin­né­ho krbu. Jaké jsou nej­lep­ší TOP kni­hy roku 2020, kte­ré potě­ší kaž­dé­ho muže?

Karin Lednická: Šikmý kostel

Milovníky dějin jis­tě zaujme prv­ní díl his­to­ric­ké romá­no­vé tri­lo­gie Šikmý kos­tel, kte­rý napsa­la Karin Lednická. Jeho děj se ode­hrá­vá na pře­lo­mu deva­te­nác­té­ho a dva­cá­té­ho sto­le­tí na Karvinsku a líčí život dnes zapo­me­nu­té pas­te­vec­ké osa­dy, kte­rá se záslu­hou těž­by uhlí sta­la výstav­ním měs­tem. Život v tam­ním kra­ji ovliv­ní vel­ké důl­ní neštěs­tí, kte­ré donu­tí řadu lidí k pře­mýš­le­ní a pře­hod­no­ce­ní vlast­ních život­ních hod­not.

Eliška Vyhnánková, Michelle Losekoot: Jak na sítě. Ovládněte 4 principy úspěchu na sociálních sítích

Pro muže, kte­ří si úpl­ně nety­ka­jí s moder­ní­mi infor­mač­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi, je vhod­nou čet­bou pub­li­ka­ce Jak na sítě. Ovládněte 4 prin­ci­py úspě­chu na soci­ál­ních sítích. Kniha obsa­hu­je celou řadu názor­ných pří­kla­dů a pomá­há dosáh­nout úspě­chu i návo­dy k tvor­bě ori­gi­nál­ní­ho obsa­hu strá­nek.

Martin Řezníček: Rozpojené státy

Zájemci o poli­tic­ké dění si jis­tě nene­cha­jí ujít kni­hu zahra­nič­ní­ho zpra­vo­da­je České tele­vi­ze Martina Řezníčka, kte­rý ve své kni­ze při­ná­ší svě­dec­tví o sou­čas­né Americe. Na zákla­dě osob­ní sku­teč­nos­ti vyvra­cí někte­ré mýty, kte­ré u nás panu­jí. Jeho kni­ha je ori­gi­nál­ním svě­dec­tvím o sou­čas­né Americe, kte­rá se ocit­la na roz­ces­tí mezi zce­la odliš­ným pre­zi­dent­ským man­dá­tem Baracka Obamy a Donalda Trumpa.

Jan Vojáček: Umění být zdráv

Autor kni­hy je nejen býva­lým vrcho­lo­vým fot­ba­lo­vým bran­ká­řem, ale i léka­řem a odbor­ní­kem na funkč­ní medi­cí­nu. Ve své kni­ze se věnu­je pře­de­vším léč­bě chro­nic­kých sta­vů, při­čemž uvá­dí důvo­dy, proč si s nimi není kla­sic­ká medi­cí­na schop­ná pora­dit. Funkční pří­stup je tu kom­bi­no­ván s kla­sic­kou medi­cí­nou a pomá­há najít har­mo­nii mezi tělem a duší.

Matthew Walker: Proč spíme

Je vše­o­bec­ně zná­mou sku­teč­nos­tí, že kva­lit­ní spá­nek před­sta­vu­je jed­nu z nej­dů­le­ži­těj­ších pre­mis dob­ré­ho zdra­ví a dosa­že­ní dlou­ho­vě­kos­ti. Řada mužů při­tom spá­nek znač­ně zane­dbá­vá a má i mno­ho nezdra­vých návy­ků. Je mož­né, že po pře­čte­ní této kni­hy začne pre­fe­ro­vat abso­lut­ní tmu a vyho­dí budík z lož­ni­ce.

Hans Rosling: Faktomluva

Českého vydá­ní se dočka­la i tato kni­ha, z níž byl Bill Gates nad­šen do tako­vé míry, že ji roku 2018 zakou­pil pro všech­ny kon­čí­cí ame­ric­ké stře­do­ško­lá­ky jako uži­teč­ný dárek do živo­ta. Publikace pře­svěd­čí i zarpu­ti­lé pesi­mis­ty, že se svět neří­tí do zká­zy, ale nao­pak vše je lep­ší, než se zdá na prv­ní pohled. Zvláště v dneš­ní době se jed­ná o čet­bu nanej­výš žádou­cí.

Stephen King: Outsider

Příznivci detek­tiv­ních romá­nů jis­tě oce­ní dal­ší dílo kla­si­ka toho­to žán­ru, kte­rý popi­su vyšet­řo­vá­ní vraž­dy jede­nác­ti­le­té­ho chlap­ce, z níž byl obvi­něn base­ballo­vý tre­nér mlá­de­že Terry Maitland. Ten má ovšem ali­bi a v sou­vis­los­ti s tím je tře­ba zod­po­vě­dět i na prv­ní pohled pri­mi­tiv­ní otáz­ku, jest­li může být člo­věk v jed­né chví­li na dvou mís­tech.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,98886 s | počet dotazů: 227 | paměť: 46361 KB. | 18.01.2021 - 08:06:42