Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > 7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna

7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna

SedmDni

Film byl inspi­ro­ván sku­teč­ný­mi udá­lost­mi, kte­ré se udá­ly v sed­mi pová­leč­ných dnech na Šumpersku roku 1945. Agnes, žena les­ní­ka Jana Olšana, ute­če z domu a neza­ne­chá po sobě žád­ný dopis. Jan se jí vydá hle­dat, pro­to­že život v lesích a na odleh­lých samo­tách se stá­vá nebez­peč­ným. Snaží se nalézt pomoc u Přikryla, kte­rý je jeho bra­tra­nec a po vál­ce se stal před­se­dou ONV( Okresní národ­ní výbor). Jenže před­se­da má na sta­ros­ti důle­ži­těj­ší úko­ly. Musí dohlí­žet na bez­pro­blé­mo­vé vystě­ho­vá­ní němec­kých oby­va­tel a do prázd­ných cha­lup se začí­na­jí stě­ho­vat noví osad­ní­ci. Národní gar­du a pořá­dek v kra­ji dělá se svou par­tou nohsle­dů Brachtl (Attila Mokos). Ten má své před­sta­vy o tom, jak má vypa­dat pořá­dek v kra­ji a jedi­ný, z koho má respekt, je rus­ký major Uvarov (Fjodor Bondarčuk). Ostatní oby­va­te­lé se buď bojí nebo s ním spo­lu­pra­cu­jí. I Brachtl má svůj zájem, proč zmi­ze­lou ženu najít. V této nepře­hled­né situ­a­ci má Agnes své důvo­dy, proč chce zmi­zet. Především má strach, pro­to­že má němec­ký původ a její bra­tr Jürgen (Jarek Hylebrant) bojo­val na fron­tě. Ale ona se bojí o svůj život z jiné­ho důvo­du. Nechtěně se dosta­la do situ­a­ce, se kte­rou by se dal­ší účast­ní­ci nechtě­li chlu­bit. A strach má také Jan. I on si postup­ně uvě­do­mu­je, že v kra­ji vlád­ne pra­vi­dlo sil­něj­ší­ho a dostá­vá se do pro­blé­mů. Hledá svou ženu a sou­čas­ně si musí chrá­nit i svůj život. Komu může věřit a kdo mu pomů­že?

Scénář fil­mu napsal Josef Urban (Habermannův mlýn) a opět se sna­žil zachy­tit kom­pli­ko­va­né lid­ské osu­dy z obdo­bí vál­ky a krát­ce po jejím kon­ci. Politická situ­a­ce a váleč­né trau­ma však není hlav­ním téma­tem pří­bě­hu. Lidské pova­hy se mohou pro­je­vo­vat v růz­ných situ­a­cích a konec vál­ky při­ne­sl i urči­té obdo­bí bez­vlá­dí. Vládl ten, kdo se doká­zal pro­sa­dit, kdo se v nové situ­a­ci doká­zal pohy­bo­vat a kdo doká­zal situ­a­ci vyu­žít pro sebe. Proto je v pří­bě­hu více rolí, kte­ré nabí­ze­jí šká­lu růz­ně pokrou­ce­ných cha­rak­te­rů. Jan a jeho žena Agnes jsou jako dva osa­mo­ce­ní naiv­ní dob­rá­ci, kte­ří dou­fa­jí, že se jim poda­ří v divo­ké době pře­žít. Příběh sice pro tuto dvo­ji­ci kon­čí dob­ře, ale pachuť té doby se nevy­tra­ti­la. Josef Urban napsal scé­nář pod­le sku­teč­né udá­los­ti na Šumpersku a v roce 2012 vyšla v nakla­da­tel­ství Fragment i kni­ha.

Režisérem fil­mu je Jiří Chlumský, kte­rý je zná­mý divác­ky úspěš­ný­mi TV seri­á­ly (Doktoři z Počátků, Kriminálka Anděl, Ošklivka Katka). Pro drs­ný pří­běh z hor­ských samot se sna­žil vybrat kva­lit­ní herec­ké obsa­ze­ní a maxi­mál­ně vyu­žil pro­stře­dí krás­né kra­ji­ny Jeseníků. Lesy a osa­mo­ce­né used­los­ti nechal pro­mě­nit z poe­tic­ké nála­dy v pro­stor plný napě­tí a nebez­pe­čí. Zřejmě pro­to se vět­ši­na akč­ních scén ode­hrá­vá prá­vě zde. Jenže vše­ho moc ško­dí a dlou­hé sek­ven­ce útě­ku Agnes jdou až na samou hra­ni­ci únos­nos­ti. Místo úkry­tu se lesy pro­mě­ní v nepře­hled­ný pro­stor, kde se ztrá­cí a v pod­sta­tě se nedo­sta­ne z dosa­hu svých pro­ná­sle­do­va­te­lů. Jednou z málo pocho­pi­tel­ných scén fil­mu pak je její uvěz­ně­ní v odlehlém sta­ve­ní. V jiných situ­a­cích se hned stří­lí a mor­du­je a najed­nou se zápor­ný hrdi­na Brachtl cho­vá s opa­tr­nos­tí. Koho se může bát, když ostat­ní se bojí jeho? Tato situ­a­ce však umož­ní pří­běh natáh­nout k šťast­né­mu setká­ní s Janem a ješ­tě uká­zat drs­né mra­vy míst­ních oby­va­tel, kte­ří vyu­ží­va­jí své posta­ve­ní pro rabo­vá­ní.

Ačkoliv je hlav­ní dějo­vá lin­ka věno­vá­na pře­de­vším Agnes a její­mu muži, kte­rý ji hle­dá, pro­sa­zu­jí se v pří­bě­hu i dal­ší výraz­né posta­vy, jejichž zájmy a osu­dy jsou vzá­jem­ně pro­vá­za­né. Kromě míst­ních oby­va­tel se v něko­li­ka krát­kých scé­nách také obje­ví rus­ký major, kte­ré­ho hra­je Fjodor Bondarčuk. Není žád­ným tajem­ství, že se pro toho­to zná­mé­ho her­ce a reži­sé­ra upra­vo­val ješ­tě scé­nář. Postava stro­hé­ho vojen­ské­ho důstoj­ní­ka přes­to vel­ký pro­stor ve fil­mu nedo­sta­la. Působí osa­mě­le, pro­to­že je to posta­va bez voj­ska. Přes veš­ke­rou sna­hu her­ce půso­bí rus­ký důstoj­ník jen jako sym­bol hie­rar­chie moci v osvo­bo­ze­ném úze­mí. K herec­kým výko­nům ostat­ních dra­ma­tic­kých postav nemám výhra­dy. Je vidět, že samot­né her­ce pří­běh zau­jal a své chví­le před kame­rou se sna­ži­li maxi­mál­ně vyu­žít. Jenže přes veš­ke­rou sna­hu tvůr­ců zůstal fil­mo­vý pří­běh na kra­ji sil­né­ho fil­mo­vé­ho zážit­ku. Možná je to jen můj dojem, ale ve fil­mu pře­va­žu­jí nega­tiv­ní posta­vy, nási­lí a nená­vist. A jestli­že tou pro­ti­vá­hou měl být vztah Jana a Agnes, pak závě­reč­ná scé­na na hřbi­to­vě mi při­šla až pří­liš skrom­ná.

Běh o záchra­nu živo­ta je pro­po­jen s rych­lým sle­dem zábě­rů, kte­ré půso­bí dob­ře v kon­tras­tu se zábě­ry do poklid­né kra­ji­ny. Napětí se však zvy­šu­je při pohle­du do vyra­bo­va­ných used­los­tí a s pří­cho­dem čle­nů Národních gard. Zajímavý námět je zpra­co­va­ný způ­so­bem, kte­rý chvil­ka­mi při­po­mí­ná styl akč­ních fil­mů. Proto může být film divác­ky při­taž­li­vý a své obdi­vo­va­te­le může najít i na fil­mo­vých fes­ti­va­lech. 

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
7 dní hříchů
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna
Hodnocení: 4.3 - ‎60 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Nebyly Národní gar­dy ani Rudé gar­dy. Ty vra­žed­né a lou­pe­ži­vé koman­da si říka­ly Revoluční gar­dy...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable23. srpna 2017 „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable Česká televize připravila komediální seriál režiséra Michala Vajdičky, který vznikl podle scénáře spisovatelky Ireny Obermannové, Trapný padesátky. „Padesátka je pro ženu důležitý životní […]
 • Staříci - O filmu4. října 2019 Staříci - O filmu Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají v obytném voze napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy […]
 • Krev zmizelého - další milostný příběh v době 2. světové války8. října 2019 Krev zmizelého - další milostný příběh v době 2. světové války Krev zmizelého je rozsáhlé vyprávění tragického životního příběhu česko-německé ženy Helgy Skládalové, jejíž trápení pramení z národnostní nenávisti. K Čechům i Němcům, díky Čechům, Němcům […]
 • Celovečerní hraný film Staříci míří do českých kin4. října 2019 Celovečerní hraný film Staříci míří do českých kin Nový film režisérů a scenáristů Ondřeje Provazníka a Martina Duška se divákům představil již v červnu na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Ve svérázné roadmovie se dva bývalí […]
 • Staříci - Schmitzer a Mrkvička už jsou taky COOL důchodci25. listopadu 2019 Staříci - Schmitzer a Mrkvička už jsou taky COOL důchodci Bývalý politický vězeň Vlasta si v pozdním věku a připoután na kolečkové křeslo nepřipouští, že by měl rezignovaně vzpomínat na radosti mládí. Spíš než vzpomínky na mladické období má […]
 • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […]
 • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […]
 • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […]
 • 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947.13. června 2019 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947. Devatenáctiletý Ivan chce  zapadnout mezi  skupinu mladých lidí, kde se každý snaží zaujmou osobitostí a bohémským stylem života. Ivan si vybral dráhu básníka a píše, co mu slina na jazyk […]
 • Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela15. května 2019 Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je jisté, že se mnozí z nás na nové dítko jednoho z nejúspěšnějších filmařů české moderní vlny jen […]