Kritiky.cz > Filmové recenze > 101 nejlepších hororů > #69 - Kvílení vlkodlaků (1981)

#69 - Kvílení vlkodlaků (1981)

Kvileni

V roce 1981 vznik­ly dva fil­my o vlkod­la­cích, kte­ré změ­ni­ly ten­to žánr. Tím prv­ním bylo prá­vě „Kvílení vlkodla­ků“, prv­ní trans­for­ma­ce vlkodla­ka v reál­ném čase.

Kvílení vlkodla­ků

The Howling

USA, 1981, 91 minut

Režie: Joe Dante

Scénář: John Sayles a Terence H. Winkless pod­le romá­nu Gary Brandnera

Hrají:

Dee Wallace (Karen White)

Patrick Macnee (Dr. George Waggner)

Dennis Dugan (Chris)

Christopher Stone (Bill Neill)

Joe Dante je reži­sé­rem, kte­rý na fil­mo­vá plát­na pře­ve­dl původ­ní horor „Piraňa“, ale také „Gremliny“ pod­le scé­ná­ře Chrise Columbuse. Ano, toho Columbuse, co má na svě­do­mí prv­ní dva „Pottery“ nebo prv­ní dva fil­my „Sám doma“. Právě za „Gremliny“ jsem mu maxi­mál­ně vděč­ný. Je to jeden z mých prv­ních „horo­rů“ a vůbec jeden z fil­mů mého mlá­dí, kte­ré jsem pros­tě milo­val. Ani po dlou­hé době se nic nezmě­ni­lo.

„Kvílení vlkodla­ků“ je fil­mem, o kte­rém jsem věděl, ale nikdy dří­ve jsem ho nevi­děl. Zase tak moc neli­tu­ji. Film roz­hod­ně není pro­pa­dák, to nechci říkat, ale na dru­hou stra­nu, mě osob­ně pří­liš neu­chvá­til. Přiznám se, že nevím, čím přes­ně to je. Ale mám pocit, že v tomhle fil­mu šlo pře­de­vším o to, abychom se popr­vé podí­va­li, jak se člo­věk mění ve vlkodla­ka, a to tak, aby se před námi ode­hrál celý pro­ces. Ten je sice vel­mi pove­de­ný, ale sku­teč­nost, že hlav­ní posta­va jen sto­jí a sle­du­je, jak se člo­věk mění v mon­strum, mi to celé kazi­la. Takhle se pros­tě nehra­je. Kdyby se pře­de mnou někdo měnil ve vlkodla­ka, tak kolem sebe trou­sím a sna­žím se zmi­zet, jak rych­le to jde. Škoda, pro­to­že jinak by se mi scé­na vel­mi líbi­la.

Ale co fil­mu pří­liš nelze vytknout, jsou prá­vě mas­ky a efek­ty, i když v jed­nu chví­li, kdy se dva lidé mění před ohněm, je patr­né, že spíš jde o ani­mo­va­ný film než o film hra­ný. Jinak jsou ale mas­ky úžas­né, a když při­jde na scé­nu Eddie, jehož trans­for­ma­ci sle­du­je­me kom­plet­ní, musí­me uznat, že tohle pros­tě dělal pro­fe­si­o­nál. Žádné digi­tál­ní efek­ty, nic tako­vé­ho. V tomhle je film pros­tě úžas­ný. Skoro se mi chce říct, že se mu moder­ní digi­tál­ní „Vlkodlak“ nemů­že nikdy rov­nat. Ale i přes­to mě „Kvílení vlkodla­ků“ tolik nenadchlo.

Asi je to pře­de­vším herec­ký­mi výko­ny, kte­ré nejsou ničím osl­ni­vým, a v pod­sta­tě o ně vůbec nejde. Dee Wallace mi jako hlav­ní hrdin­ka pří­liš nese­dí a pro mě film netáh­ne. Kdyby tam byl někdo jiný, vůbec bych se nezlo­bil. Unylost někte­rých nápa­dů je pro mě až smr­tí­cí kom­bi­na­ce. Hlavně nemož­nost nastar­to­vat auto­mo­bil. To už oprav­du není mož­né vymys­let nic jiné­ho? Já nevím, mož­ná před tři­ce­ti lety to byl sku­teč­ně pro­blém, zas tak dale­ko moje paměť nesa­há.

Děj sním­ku se točí kolem toho, že tele­viz­ní repor­tér­ka je málem obě­tí vraž­dy, z čehož se nedo­ká­že jen tak dostat, v čemž jí má pomo­ci pobyt v osa­dě, kde jsou dal­ší lidé s pro­blé­mem. Jenže psy­cho­a­na­lý­za je tady tro­chu pro­blém, pro­to­že všich­ni v osa­dě jsou váž­ně div­ní. Ne jen tím lid­ským způ­so­bem.

Ale film má své sil­né posel­ství. Poukazuje pře­de­vším na to, jak je spo­leč­nost zka­že­ná. Nechci tvr­dit, že jsme všich­ni vlkod­la­ci, ale do jis­té míry je to prav­da. Snažíme se najít mís­ta, kde nám pomo­hou, jako je komu­ni­ta ve fil­mu, ale při­tom vlast­ně nachá­zí­me něco úpl­ně jiné­ho. Nejsilnější je pak zakon­če­ní fil­mu, kte­ré má oprav­du sil­né posel­ství. Ať se v tele­vi­zi děje v pod­sta­tě coko­li, je to jen tele­vi­ze, je to jen fik­ce. Pokud toho nejsme svěd­ky pří­mo na mís­tě, abso­lut­ně nás to neza­sáh­ne a je nám to jed­no.

Finální scé­na a finál­ní záběr je sku­teč­ně pove­de­ný a pro mě osob­ně závěr vyzdvi­há­vá film o něco výše. Hlavně je zde pro­stor pro pokra­čo­vá­ní, čehož se tvůr­ci chyt­li a nato­či­li celou řadu dal­ších fil­mů. O kva­li­tě lze opět pole­mi­zo­vat.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Film má skvě­lé mas­ky a efek­ty. Film je asi jed­ním z nej­lep­ších fil­mů o vlkod­la­cích, ale osob­ně si mys­lím, že tenhle horo­ro­vý podžánr má na více. Uvidíme, jak se k tomu posta­ví „Americký vlkodlak v Londýně“, kte­rý bude recen­zo­ván brzy, neboť byl natá­čen ve stej­né době jako „Kvílení vlkodla­ků“.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Unylé herec­ké výko­ny pro mě osob­ně nej­ví­ce film srá­že­jí k zemi. Do jis­té míry to vyna­hra­zu­je úpl­né finá­le, kte­ré si sku­teč­ně nese posel­ství a je vel­mi sil­ným momen­tem.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 6.7.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

  • #59 - Hory mají oči (1977)20. dubna 2020 #59 - Hory mají oči (1977) "Hory mají oči" jsou dalším Cravenovým zářezem do historie hororu. Ukázal, že násilí mu není cizí a stal se v tomhle smyslu velmi vynalézavým. Film rozhodně hned nezapomenete. […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #42 - Noc oživlých mrtvol (1968)23. prosince 2019 #42 - Noc oživlých mrtvol (1968) Klasika George A. Romera, jeden z úhelných kamenů hororu a film, od něhož se odvíjel moderní zombie horor. Tenhle film je plný superlativů a zaslouženě. Nikdy nezůstane zapomenut a jeho […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #77 - Henry: Portrét masového vraha (1986)24. srpna 2020 #77 - Henry: Portrét masového vraha (1986) Filmy o sériových vrazích mají svou tradici. Snímek "Henry: Portrét masového vraha" je jedním z těch, které tuhle tradici založily. Henry: Portrét masového […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #20 - Putovala jsem se Zombií (1943)22. července 2019 #20 - Putovala jsem se Zombií (1943) V názvu se vyskytuje zombie a v příběhu také, ale ještě nám chybí ten poslední krok, abychom zombie chápali jako monstrum, které se snaží sežrat lidský mozek. Film o voodoo a o […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #76 - Moucha (1986)17. srpna 2020 #76 - Moucha (1986) Legendární film Davida Crinenberga, kterým se zapsal do dějin. Jestli někdo chce dělat remake, ať se učí právě od něj. Tohle je jedno z nejlepších děl o šíleném vědci a jeho […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #41 - The Devil Rides Out (1968)16. prosince 2019 #41 - The Devil Rides Out (1968) Christopher Lee, to je záruka toho, že film bude stát za to. Mně stačí se na něj dívat a doslova se rozplývám. A i ve snímku "The Devil Rides Out" dokazuje, že by mohl charisma rozdávat […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #60 - Úsvit mrtvých (1978)27. dubna 2020 #60 - Úsvit mrtvých (1978) George A. Romero pokračoval ve skvěle načatém díle a i "Úsvit mrtvých" ukázal, že je pro zombie horor skutečným otcem a připravil půdu svým následovatelům. Úsvit […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #12 - Bílá Zombie27. května 2019 #12 - Bílá Zombie Zombie filmy jsou spojeny především s tvorbou George A. Romera, který v podstatě založil kult moderních zombie. Ale ještě před ním tu byly klasické karibské zombie oživované voodoo. A […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #70 - E tu vivrai nel terrore - L'aldila (1981)6. července 2020 #70 - E tu vivrai nel terrore - L'aldila (1981) Trochu jsem se divil, když jsem zjistil, že mezi 101 nejlepšími horory byl zařazen pouze jeden film od Lucia Fulciho. "E tu vivrai nel terrore – L'aldilà" navíc není úplně klasickým […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • #22 - Bad Seed (1956)5. srpna 2019 #22 - Bad Seed (1956) Horory mají mnoho podob, ale ty, v nichž vystupují děti jako zosobnění zla, jsou velmi znepokojující. Dětská naivita a nevinnost jsou v rozporu se zlem, které dýmá kdesi uvnitř. The Bad […] Posted in 101 nejlepších hororů

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com