Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 6.Batalion

6.Batalion

Film byl inspi­ro­va­ný sku­teč­ným pří­bě­hem elit­ní­ho 6. pra­po­ru pod vele­ním pod­plu­kov­ní­ka Henryho Mucciho, kte­rý pod­ni­ká odváž­nou záchran­nou misi. Vojáci ces­tu­jí 30 mil za nepřá­tel­skou linii aby osvo­bo­di­li přes 500 ame­ric­kých váleč­ných zajat­ců z nechval­ně pro­slu­lé­ho japon­ské­ho zaja­tec­ké­ho tábo­ra, kte­rý pod­ni­ká odváž­nou záchran­nou misi.

Už více než 3 roky oku­pu­jí celé Filipíny Japonci. V zaja­tec­kých tábo­rech je v nelid­ských pod­mín­kách drže­no přes 500 ame­ric­kých věz­ňů, kte­ří už pře­ží­va­jí jen díky své­mu nadřízenému- majo­ru Gibbonovi (Joseph Fiennes) a fili­pín­ské­mu odbo­ji vede­né­mu majo­ro­vou pří­tel­ky­ní Margaret (Connie Nielsen). Ti všich­ni se sna­ží věz­ňům pomá­hat růz­ný­mi pro­střed­ky.                      

           

 Nyní však na Filipíny koneč­ně dora­zi­la ame­ric­ká armá­da, kte­rá má ten­to utla­čo­va­ný stát osvo­bo­dit a tyto věz­ně ze zaja­tec­kých tábo­rů osvo­bo­dit. Jenže háček je v tom, že Japonci při sebe­men­ším názna­ku napa­de­ní těch­to tábo­rů všech­ny věz­ně postří­lí.

                                 

  Proto se na pří­kaz gene­rá­la MacArthura vydá­vá 150 skvě­le vycvi­če­ných, ale nezku­še­ných vojá­ků pod vede­ním drs­né­ho plu­kov­ní­ka Henryho Mucciho (Benjamin Bratt) a mla­dé­ho kapi­tá­na Prince (James Franco) na tako­vou ‘‘mis­si­on impossi­ble‘‘. Hluboko za nepřá­tel­skou linii, do míst s tisí­ce Japonci a s odhod­lá­ním vysvo­bo­dit své dru­hy ze zaje­tí.  Začíná dlou­hý pochod, na jehož kon­ci čeká na vojá­ky buď život nebo smrt..

 

Pro mě osob­ně je sní­mek 6.batalion doce­la zkla­má­ním. Místo oče­ká­va­né akce je ve fil­mu popi­so­ván spí­še vztah ame­ric­ké­ho věz­ně a zdra­vot­ní sest­ry. Celý film gra­du­je až v samot­ném závě­ru. ( Na ten si urči­tě počkej­te, sto­jí za to.)  Ale ve srov­ná­ní s fil­mem Zachraňte vojí­na Ryana (ten má podob­ný ráz jako 6.batalion- záchran­ná akce) musím film zařa­dit mezi prů­měr­né váleč­né dra­ma­ta. Myslím si, že si scé­náris­ti si svou úlo­hu na fil­mu znač­ně odflák­li, pro­to­že vět­ši­na scén půso­bí hod­ně nedo­dě­la­ně. Kde se sta­la chy­ba? Prostě měli vsa­dit spí­še na vět­ší akci, než-li na hlu­bo­ký a lid­ský pří­běh. Aspoň tedy pod­le mého vlast­ní­ho názo­ru.  

                                

Natočeno na moti­vy knih: William B. Breuer (The Great Raid on Cabanatuan / Velká razie v Cabanatuan), Hampton Sides (Ghost Soldiers / Duch vojá­ků)

  
Český název: Šestý bata­li­on / 6. bata­li­on
Originální název: The Great Raid
Natočeno: USA / Austrálie 2005
Délka: 132 minut
Žánr: Akční / Válečný / Drama
Režie: John Dahl
Scénář: Carlo Bernard, Doug Miro
Kamera: Peter Menzies
Hudba: Trevor Rabin
Hrají: Benjamin Bratt (Lt. Colonel Mucci), James Franco (kapi­tán Prince), Robert Mammone (kapi­tán Fisher), Maximilian Martini (1seržant), James Carpinello (Aliteri), Mark Consuelos (Guttierez)            

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 13,06792 s | počet dotazů: 223 | paměť: 61007 KB. | 23.05.2022 - 17:49:09