#55 - Přichází Satan! (1976)

Satanské horo­ry si zís­ka­ly vel­kou obli­bu, a tak není divu, že se do jed­no­ho pus­til i tako­vý člo­věk jako Richard Donner. Svým fil­mem „Přichází Satan!“ doká­zal, jak vše­stran­ný je.

Přichází Satan!

The Omen

USA, Velká Británie, 1976, 111 minut

Režie: Richard Donner

Scénář: David Seltzer

Hrají:

Gregory Peck (Robert Thorn)

Lee Remick (Katherine Thorn)

David Warner (Keith Jennings)

Harvey Stephens (Damien Thorn)

Jeden ze základ­ních fil­mů, kte­ré zob­ra­zu­jí Satana a činy, kte­ré je scho­pen vyko­nat. Satan je tím, kdo doká­že vstou­pit na svět a ovlád­nout. Bůh nee­xis­tu­je, i když v něj chce­me tolik věřit. Ani muž víry není před Satanem a jeho silou chrá­něn. Ve fil­mu se to jed­no­znač­ně uka­zu­je, když je kně­ží pro­klát hro­mosvo­dem, kte­rý se urve při bou­ři.

„Přichází Satan!“ je fil­mem, kte­rý se ode­hrá­vá v Anglii a sko­ro by se mi chtě­lo říci, že půso­bí gotic­ky. Ač s ame­ric­kou pro­duk­cí, vzni­kl film, kte­rý se tolik odli­šu­je od fil­mů, kte­ré si ame­ric­ké pub­li­kum tolik oblí­bi­lo. Pro dobu jsou typič­těj­ší fil­my jako Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou, kte­rý zde již recen­zo­ván byl, ane­bo „Halloween“, „Hory mají oči“, či dal­ší skvě­lý zom­bie sní­mek George A. Romera s názvem „Úsvit mrtvých“. O těch­to se ješ­tě bude­me v našem seri­á­lu bavit. Díky těm­to fil­mům „Přichází Satan!“ tak tro­chu zapa­dl, k čemuž dopo­moh­la také pokra­čo­vá­ní s vel­mi níz­kou kva­li­tou. A nut­no říci, že ani rema­ke z roku 2006 nebyl žád­ným zázra­kem, i když je prav­da, že nelze mlu­vit ani o úpl­ném prů­švi­hu. Ale ori­gi­nál je ori­gi­nál a v tomhle pří­pa­dě to jed­no­znač­ně pla­tí.

„Omen“ je fil­mem o tom, co čes­ký název řekl rov­nou. Přichází Satan a jsou zde o tom jas­ná zna­me­ní. Lidé začí­na­jí umí­rat. Každá smrt v tom­to výteč­ném fil­mu je iko­nic­ká a sku­teč­ně zapa­ma­to­va­tel­ná. Platí to již o prv­ním úmr­tí, kdy upro­střed dět­ské osla­vy naro­ze­nin dojde z niče­ho nic k obě­še­ní dív­ky, kte­rá byla pečo­va­tel­kou malé­ho Damiena. Na chlap­ce v tu chví­li nic neu­ka­zu­je, ale když vidí­me jeho záchvat ve chví­li, kdy má jít do kos­te­la, pocho­pí­me, odkud vět­ry vanou. A děsi­vé udá­los­ti pokra­ču­jí. Před vše­mi se sna­ží varo­vat výše zmi­ňo­va­ný muž víry, ale je uml­čen. Zprávu však doká­zal pře­dat a v momen­tě, kdy při neho­dě málem umí­rá žena titul­ní­ho hrdi­ny a Damienova mat­ka, se Robert Thorn v podá­ní Gregoryho Pecka vydá­vá pát­rat po minu­los­ti dítě­te, kte­ré při smr­ti vlast­ní­ho potom­ka při­jal za vlast­ní, aniž by to své ženě sdě­lil. Ukazuje se, že to byla sku­teč­ně chy­ba.

Thornovi v pát­rá­ní pomá­há foto­graf Keith Jennings, kte­rý na svých foto­gra­fi­ích zazna­me­nal jak mrt­vou chůvu, tak i kně­ze. A u obou se na foto­gra­fi­ích obje­vi­lo podiv­né zna­me­ní, kte­ré jako by před­ur­čo­va­lo jejich osud. Stejné zna­me­ní se pak obje­vi­lo i na foto­gra­fii, kde Jennings zachy­til sám sebe. Má tedy moti­va­ci zjis­tit, co se děje, a tak se spo­ju­je s Thornem, kte­rý se vra­cí do Itálie, aby zjis­til, kdo byla Damienova sku­teč­ná mat­ka.

Film je jed­ním z neji­ko­nič­těj­ších fil­mů, i když je prav­dou, že ve své době pro­hrál bitvu s fil­mem podob­né­ho raže­ní – s horo­rem Vymítač ďáb­la, kte­rý byl kon­tro­verz­něj­ší, drs­něj­ší a ve své době oblí­be­něj­ší. Ale roz­hod­ně nejde říci, že by „Přichází Satan!“ jak­ko­li zao­stá­val. Naopak. Je to vel­mi sil­ný film a jeho finál­ní vyzně­ní je sku­teč­ně děsi­vé. Žádný hap­py end. Tady se rov­nou natvr­do říká, že zlo je mezi námi a že dob­ro není to, kte­ré vítě­zí, ale prá­vě zlo má navrch a my v pod­sta­tě nemá­me jak se mu brá­nit.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Příběh satan­ské­ho dítě­te je sám o sobě sil­ný, ale v tom­to pro­ve­de­ní je sku­teč­ně parád­ní. Nesmím opo­me­nout herec­ké výko­ny Gregoryho Pecka, ane­bo i malé­ho Damiena, kte­ré­ho si zahrál Harvey Stephens, pro něhož byla tato role v pod­sta­tě jedi­nou herec­kou pří­le­ži­tos­tí, i když se pak spí­še jako kom­par­zis­ta obje­vil i ve zmi­ňo­va­ném rema­ku. Výtečná atmo­sfé­ra a hroz­ba kon­ce jen skvě­le film dokres­lu­jí, potře­ba je se zmí­nit i o výteč­né hud­bě Jerry Goldsmithe.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Filmu je vytý­ká­na kon­venč­nost, ale je to spí­še jen z toho důvo­du, že film vzni­kl v době horo­rů, kte­ré se vyzna­čo­va­ly drs­ný­mi scé­na­mi a děsi­vý­mi zabi­já­ky, ať už v podo­bě šílen­ců, žra­lo­ků ane­bo dege­ne­ro­va­ných vra­hů. „Přichází Satan!“ je pro mě fil­mem, kte­ré­mu k doko­na­los­ti chy­bí jen málo.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 30.3.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • #30 - Neviňátka (1961)30. září 2019 #30 - Neviňátka (1961) A zase jedny děti, s nimiž to není úplně v pořádku. Jsou to démoni? Jsou posedlé? Kdo na to vlastně dokáže odpovědět? Slečna Giddensová v podání Deborah Kerr určitě ne. […]
  • #38 - Viy (1967)25. listopadu 2019 #38 - Viy (1967) Ruský horor není úplně pojem, který by ve světě něco znamenal, rozhodně se při něm nerozezní v hlavě zvonečky jako ve chvíli, kdy se řekne japonský, americký nebo britský horor. Ale přesto […]
  • #1 - Kabinet doktora Caligariho13. března 2019 #1 - Kabinet doktora Caligariho A máme tu první film ze série 101 nejlepších hororů. Jedná se o legendární dílo, které doslova umělecky kombinuje výtvarno a film v nezapomenutelných obrazech a příběhu, který uchvátí i v […]
  • #34 - Strašení (1963)28. října 2019 #34 - Strašení (1963) "Haunting" je jedním z klasických hororů o domech hrůzy, filmem, který se dočkal velmi špatného remaku se skvělými herci a navíc snímkem, který potvrdil, že Robert Wise je všeuměl. […]
  • #41 - The Devil Rides Out (1968)16. prosince 2019 #41 - The Devil Rides Out (1968) Christopher Lee, to je záruka toho, že film bude stát za to. Mně stačí se na něj dívat a doslova se rozplývám. A i ve snímku "The Devil Rides Out" dokazuje, že by mohl charisma rozdávat […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • #51 - Dead of Night (1974)24. února 2020 #51 - Dead of Night (1974) "Dead of Night" je snímek, který mi trochu vyrazil dech. Krásné spojení hororu a tématu vietnamské války, které přivedl k dokonalosti snímek "Jakubův žebřík". "Dead of Night" ale byl první […]
  • #56 - Carrie (1976)30. března 2020 #56 - Carrie (1976) Stephen King má lepší knihy a horší knihy, stejně jako adaptace jeho děl jsou lepší a horší. "Carrie" je rozhodně jedním z toho lepšího - nejlepšího - co můžeme sledovat. […]
  • #35 - Onibaba (1964)4. listopadu 2019 #35 - Onibaba (1964) Japonský film odehrávající se v lánech rákosí, v polích, kde se může skrývat láska, smrt, ale i jedna obrovská díra, chřtán, který polyká lidská těla stejně jako lidské duše. […]
  • #4 - Čarodějnictví v průběhu věků1. dubna 2019 #4 - Čarodějnictví v průběhu věků V našem seriálu, v němž mapujeme 101 nejlepších hororů všech dob, se seznamujeme s filmem, který je ze všeho hlavně dokumentem, zábavným, děsivým a rozhodně na svou dobu hodně […]