#51 - Dead of Night (1974)

„Dead of Night“ je sní­mek, kte­rý mi tro­chu vyra­zil dech. Krásné spo­je­ní horo­ru a téma­tu viet­nam­ské vál­ky, kte­ré při­ve­dl k doko­na­los­ti sní­mek „Jakubův žeb­řík“. „Dead of Night“ ale byl prv­ní a skvě­lý.

Dead of Night

USA, Kanada, Velká Británie, 1974, 88 minut

Režie: Bob Clark

Scénář: Alan Ormsby

Hrají:

John Marley (Charles Brooks)

Lynn Carlin (Christine Brooks)

Richard Backus (Andy Brooks)

Anya Ormsby (Cathy Brooks)

Koprodukční film, kte­rý tra­til pře­de­vším na tom, že měl níz­ký roz­po­čet a nikdy se z něj nestal trhák, kte­rý by se vyhří­val ale­spoň v arto­vých kinech nebo při půl­noč­ních vysí­lá­ních. „Dead of Night“ je zapo­me­nu­tý film, kte­rý si ke mně našel ces­tu jen díky kni­ze, z kte­ré celá tahle série člán­ků vychá­zí. Musím říci, že se mi zamlou­vá, jak kni­ha „101 horo­rů, kte­ré musí­te vidět, než zemře­te“ při­ná­ší sku­teč­ně širo­ké spek­trum horo­rů, a já se tak díky ní dosta­nu i k fil­mům, s nimiž bych se jinak nese­tkal. Díky téhle kni­ze jsem se roz­ho­dl zají­mat o horor ješ­tě hlou­bě­ji a pozná­vat všech­ny jeho jem­né nuan­ce.

Více na Kritiky.cz
WILL SMITH ...
Recenze filmu: Řbitov zvířátek / Pet sematary (Stephen King 2019) ...
Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše Je těžké tomu uvěřit, ale když tvůrci filmu Jurský svět začali roku 2015 s jeho příprav...
Anthony Hopkins Sir Anthony Hopkins, CBE (celým jménem Philip Anthony Hopkins, * 31. prosince 1937 v Port Talbot, ...
Ranč Stříbrný poník - Bublina - vyzrají Terka s Míšou na nafoukanou Alžbětu? Terka byla v sedmém nebi. Zrovna totiž cválala na své milované Hvězdě po louce, až na ni mus...

Ale zpět k „Dead of Night“. Jedná se o sku­teč­ně zají­ma­vý film, kte­rý jako prv­ní v našem pra­vi­del­ném setká­vá­ní akcen­tu­je téma vál­ky ve Vietnamu. Téma, kte­ré se od 70. let táh­ne ame­ric­kou kine­ma­to­gra­fií jako čer­ve­ná nit. Film nás uvá­dí poměr­ně krát­kou, ale jas­nou scé­nou, kdy se dostá­vá­me do bojů ve Vietnamu a nahlí­ží­me na smrt jed­no­ho z vojá­ků. Nutno říci, že v této scé­ně je jed­no­znač­ně patr­né, že film neměl závrat­ný roz­po­čet, pro­to­že se „boje“ ode­hrá­va­jí v lese mír­né­ho pásu, roz­hod­ně ne v sub­tro­pic­ké džun­g­li Vietnamu. Nemluvě o skrom­nos­ti scé­ny. Tyto drob­nos­ti film tro­chu srá­že­jí, ale niko­li na tako­vou úro­veň, aby se dalo říci, že se jed­ná o brak.

Více na Kritiky.cz
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást b...
Zkouškové 4 - Na koleji ...
Sklapni a zastřel mě „Shut Up and Shoot Me“ je ne tak úplně česká komedie, která potěší svým černým humore...
Škyt Abych mohl shlédnout maďarský film Škyt, musel jsem zapomenout na to, že bych ho viděl v někt...
Jak poznat alkoholika - Příznaky Pro většinu lidí, kteří pijí, je alkohol neškodnou součástí večera - pivo po práci, skle...

„Dead of Night“, zná­mý také jako „Deathdream“, má svá jed­no­znač­ná pozi­ti­va. Už samot­ný pří­běh je jed­nou z prv­ních sil­ných odpo­vě­dí na viet­nam­skou vál­ku, což samo o sobě by sta­či­lo, ale když se člo­věk na film dívá, sku­teč­ně vidí, že je zde síla dané výpo­vě­di, že si film doká­zal úžas­ně pohrát s meta­fo­rou vete­rán z Vietnamu = nemrt­vý, kte­rý tou­ží dál žít a odmí­tá se smí­řit s tím, že je po smr­ti.

Více na Kritiky.cz
Divergence - 75% Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autork...
Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller V dnešní recenzi odhlédnu od hororů a podívám se na film z žánru, který je s hororem mnoh...
The Escapists Hra zdarma pro Xbox live Gold pro Xbox One....
Holky pod zámkem - 24. 5. 2017 ...
#31 - Karneval duší (1962) "Karneval duší" je trochu jiným černobílým hororem, což je dáno dokumentárními prvky. Pře...

Andy, voják zastře­le­ný ve Vietnamu, se vra­cí domů, i když jeho rodi­ně již bylo sdě­le­no, že na bojiš­ti padl. Jaký je to pak zázrak, když se zdr­ce­ná rodi­na setká­vá se svým ztra­ce­ným synem! Jenže není všech­no zla­to, co se třpy­tí, a tak po počá­teč­ní rados­ti násle­du­je roz­ča­ro­vá­ní, a to pře­de­vším v oso­bě otce. Matka v „Dead of Night“ před­sta­vu­je city, emo­ce, kdež­to otec je tím raci­o­nál­ním, kte­rý si prav­du uvě­do­mil vel­mi rych­le. Není zde však tím sil­ným, kdo by doká­zal pro­blém řešit, tako­vá posta­va tu vlast­ně celou sto­páž chy­bí. Je zamě­ře­no na Andyho a na jeho podiv­né cho­vá­ní, kte­ré je chlad­né, bez citu, bez zájmu, ale s agre­siv­ní­mi výbuchy. A tak sle­du­je­me, jak lidé umí­ra­jí, víme, kdo je pří­či­nou, ale nikdo nic nemě­ní. Otec jde na poli­cii, ale své­ho vlast­ní­ho syna není scho­pen udat. Andy smě­le vraž­dí dál. Vraždí, pro­to­že musí. Je jako upír. Lační po krvi, kte­rá ho drží na živu, a pře­de­vším v tako­vém sta­vu, kte­rý lze pova­žo­vat za neroz­pa­da­jí­cí se – když si Andy del­ší dobu nevez­me něčí krev, začí­ná se postup­ně roz­klá­dat. A tak musí stá­le a stá­le pít krev, když si jí píchá, je jako závis­lý, kte­rý si bere dro­gu. Opět zde máme krás­ně horo­ro­vou meta­fo­ru, mezi zom­bie a viet­nam­ský­mi vete­rá­ny, kte­ří se mnoh­dy nedo­ká­za­li vzpa­ma­to­vat z toho, co ve Vietnamu vidě­li, a tak nachá­ze­li výcho­dis­ko v dro­gách. Východisko dočas­né, když „vystříz­li­vě­li“, svět byl stej­ně hnus­ný a oni se zase začí­na­li roz­pa­dat, stej­ně jako se roz­pa­dá Andy. Když potře­bu­je krev, neva­dí mu jít přes mrt­vo­ly, neva­dí mu se krmit na dív­ce, kte­rá ho milo­va­la a kte­rou on kdy­si milo­val, neva­dí mu ani vystar­to­vat pro­ti vlast­ní sestře. Stejně jako je to v absťá­ku jed­no feťá­ko­vi. Skutečně zají­ma­vá meta­fo­ra, kte­rá film posou­vá výše.

Více na Kritiky.cz
Letec 11 nominací na Oscara, 3 Zlaté Glóby, 4 ceny Britské filmové a televizní akademie, více než ...
Film Lab 2015 Ondřej Jirásek - Workshop ...
Game of Thrones | Season 8 | Official Tease: Dragonstone (HBO) ...
Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když ...
Vánoční pomerančový dort babičky Marty Vánoční pomerančový dort je naprosto úžasný dort, vřele ho doporučuji. Je vláčný, díky...

Zajímavé je finá­le, kte­ré uka­zu­je to, že jedi­ný, kdo doká­že běs­ně­ní ukon­čit, je v pod­sta­tě jen a pou­ze samot­ný Andy, kte­rý si již pro své potře­by při­pra­vil hřbi­tov s náhrob­kem, na kte­rý si vyryl vlast­ní smrt.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Velmi sil­ná a suges­tiv­ní výpo­věď o tom, jak půso­bi­la vál­ka ve Vietnamu nejen na vojá­ky, kte­ří se jí účast­ni­li, ale i na lidi, kte­ří na vete­rá­ny čeka­li doma a kte­ří vál­ku sle­do­va­li v pohod­lí své­ho domo­va.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Nízkorozpočtový film, kte­rý si pří­liš nehra­je na krá­su a může být pro divá­ka těž­ko stra­vi­tel­ný hlav­ně pro­to, že se zde mís­ty mno­ho nedě­je, navíc vizu­ál­ní strán­ka fil­mu není prá­vě osl­ni­vá. Samozřejmě, moh­lo se jed­nat o záměr, kte­rý dokres­lu­je tem­no­tu duše a roz­pa­du, ale spí­še si mys­lím, že šlo pros­tě o nedo­sta­tek finan­cí.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 2.3.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • #22 - Bad Seed (1956)5. srpna 2019 #22 - Bad Seed (1956) Horory mají mnoho podob, ale ty, v nichž vystupují děti jako zosobnění zla, jsou velmi znepokojující. Dětská naivita a nevinnost jsou v rozporu se zlem, které dýmá kdesi uvnitř. The Bad […]
  • #45 - Les levres rouges (1971)13. ledna 2020 #45 - Les levres rouges (1971) Francouzské osvěžení v podobě hororu "Les lèvres rouges" nám vypráví klasickou legendu, spojenou s ještě jinou pověstí, a dohromady nám dává silný příběh, který doplácí na podivný […]
  • #36 - Maska rudé smrti (1964)11. listopadu 2019 #36 - Maska rudé smrti (1964) Vincent Price a Roger Corman, to je kombinace, která svého času fungovala velmi dobře. A to nemluvím ani o tom, že se k jejich mistrovskému tažení přidal i Edgar Allan Poe, i když […]
  • #18 - Vlkodlak (1941)8. července 2019 #18 - Vlkodlak (1941) Poslední klasické monstrum čekalo na svůj příchod. A přišlo poměrně ve velkém. Hlavně díky svému představiteli - Lon Chaney Jr. se stal třetím legendárním zástupcem klasického hororu 30. a […]
  • #11 - Upír aneb podivné dobrodružství Davida Graye20. května 2019 #11 - Upír aneb podivné dobrodružství Davida Graye Upíři jsou tématem, které se prolíná celou filmovou historií. Jejich podoby jsou různé. Nejčastěji je upírem Dracula, ale jindy je příběh jiný, nový a zajímavý. A nádherně poetický jako […]
  • #55 - Přichází Satan! (1976)23. března 2020 #55 - Přichází Satan! (1976) Satanské horory si získaly velkou oblibu, a tak není divu, že se do jednoho pustil i takový člověk jako Richard Donner. Svým filmem "Přichází Satan!" dokázal, jak všestranný je. […]
  • #15 - King Kong17. června 2019 #15 - King Kong King Kong je prostě legendou, která je nezapomenutelnou ukázkou toho, jak byli schopni filmaři vytvořit silný a trikově náročný příběh i v první polovině 20. století. King […]
  • #13 - The Old Dark House3. června 2019 #13 - The Old Dark House Filmy o strašidelných domech mají vždycky své kouzlo. Některé jen proto, že jsou to brakové podivnosti. Ale některé dokážou zaujmout. Starý temný dům je jedním z těch případů a je nejen […]
  • #7 - Vrah mezi námi (M)22. dubna 2019 #7 - Vrah mezi námi (M) Tenhle film by se i v češtině měl nazývat prostě M. Je to výstižné, je to tajemné a je to zároveň symbolické pojmenování, které k tomuhle filmu prostě patří. Proto jsem si dovolil ponechat […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]