Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > 5 tipů, jak zvládnout boj s vysokými letními teplotami díky přírodním pomocníkům

5 tipů, jak zvládnout boj s vysokými letními teplotami díky přírodním pomocníkům

Jak se zchladit

Léto máme za dveř­mi a tep­lo­měr jis­tě brzy zase začne lámat rekor­dy. Pro lid­ský orga­nis­mus to roz­hod­ně není dob­rá zprá­va. I zdra­vé jedin­ce dlou­ho­tr­va­jí­cí vyso­ké tep­lo­ty znač­ně vyčer­pá­va­jí, a to nemlu­ví­me o nemoc­ných lidech, pro­to­že hor­ka ohro­žu­jí zejmé­na oso­by s kar­di­o­vasku­lár­ní­mi cho­ro­ba­mi. Je tedy roz­hod­ně na mís­tě mys­let na to, jak zchla­dit svůj orga­nis­mus a nene­chat se hor­kem zasko­čit.

1.Detoxikujte s citronem

citrusy

 

Dobrým recep­tem je při­pra­vit si deto­xi­kač­ní nápoj, kte­rý vás při pra­vi­del­ném popí­je­ní osvě­ží a záro­veň účin­ně pomů­že vylu­čo­vat škod­li­vé lát­ky z těla. Jeho pří­pra­va je veli­ce jed­no­du­chá. Kupte si cit­ron nebo limet­ku v bio kva­li­tě - to zna­me­ná, že jde o plo­dy, jejichž kůra není che­mic­ky ošet­ře­na. Nakrájejte je na ten­ké plát­ky. Vložte je do skle­ně­né lah­ve a zalij­te kva­lit­ní pit­nou vodou. Přidejte špet­ku kva­lit­ní moř­ské soli a lehce zakáp­ně­te teku­tou bio sté­vií. Lehce pro­mí­chej­te. Vlažný nápoj popí­jej­te během celé­ho dne.

Určitě jste už sly­še­li o pro­spěš­nos­ti popí­je­ní vody s cit­ro­nem, kte­rá vám pro­čis­tí orgá­ny a pomá­há fun­go­vá­ní meta­bo­lis­mu. Proč ale při­dá­vat sůl? Stačí pou­há špet­ka soli, aby si voda udr­že­la svo­ji ion­to­vou struk­tu­ru. Díky tomu bude lépe hyd­ra­to­vat orga­nis­mus, zajis­tí v něm rov­no­váhu elek­t­ro­ly­tů. Nahradíte tak teku­ti­ny, kte­ré v hor­kých dnech ztrá­cí­te poce­ním, zajis­tí­te si správ­nou funk­ci led­vin i regu­la­ci krev­ní­ho tla­ku. Ulehčíte také srd­ci, pro­to­že při dehyd­ra­ta­ci je srd­ce obzvlášť namá­há­no.

2.Zkuste teplý čaj a bylinky

A když už jsme u toho pití v létě obec­ně, vět­ši­na lidí se za tro­pic­kých tep­lot pro­lé­vá ledo­vý­mi čaji, což je dal­ší vel­ká chy­ba. Tělo se totiž po chlad­ném nápo­ji sna­ží zahřát a vy se pře­ce potře­bu­je­te zchla­dit! Mnohem lep­ší vol­bou je tep­lý, niko­li však hor­ký čaj. Po napi­tí se tělo sna­ží nápoj zchla­dit a tím záro­veň zchla­zu­je sebe samo.

Rozhodně vol­te kva­lit­ní čaje, ať už zele­né, čer­né či bylin­ko­vé. Vynikající je fenyklo­vý čaj, kte­rý neje­nom zchla­zu­je, ale také pod­po­ru­je trá­ve­ní, kte­ré je vli­vem hor­ka poma­lé. Skvělou vol­bou pro zchla­ze­ní jsou také bylin­ky.

Pokud pře­ce jenom nemá­te chuť na tep­lé, výbor­ná je vlaž­ná máto­vá limo­ná­da. Stačí vho­dit do kva­lit­ní vody pár sní­tek máty. Totéž může­te vyzkou­šet i s bazalkou. K ochla­zo­va­cím bylin­kám se řadí rov­něž kori­an­dr, kte­rý fun­gu­je jako neutra­li­zá­tor pachů. Jestliže se hod­ně potí­te, při­dá­vej­te si ho do jíd­la.

3.Houba reishi podpoří krev

Jak už bylo řeče­no, ved­ra neú­měr­ně zatě­žu­jí kar­di­o­vasku­lár­ní sys­tém a také plí­ce. Je totiž tře­ba brát v úva­hu zvý­še­nou náma­hu, kte­rou musí srd­ce odvést. Rovněž pot­ní žlá­zy fun­gu­jí napl­no. Čínská medi­cí­na ozna­ču­je krev jako sil­ně jino­vou lát­ku. Horko nao­pak pod­po­ru­je jan­go­vou ener­gii. Proto je namís­tě uží­vat lát­ky, kte­ré povzbu­dí v těle jino­vou ener­gii. Můžete zvo­lit spó­ro­vý prá­šek z hou­by reishi. Reishi nebo­li lesklo­kor­ka lesk­lá pod­le čín­ské medi­cí­ny půso­bí pozi­tiv­ně na ener­gii srd­ce, krve a plic. Výborně tak pod­po­ří­te prá­ci své­ho srd­ce a záro­veň uve­de­te tělo do ener­ge­tic­ké rov­no­váhy.

4.Vodní meloun odvede horkost

Jistě to dob­ře zná­te. Trpíte žíz­ní. Mohou při­jít boles­ti hla­vy, ty vel­mi čas­to sig­na­li­zu­jí dehyd­ra­ta­ci. Neustále se kou­pe­te ve vlast­ním potu. Nemáte chuť nic dělat. Objevuje se nechu­ten­ství. Na jíd­lo, kte­ré jin­dy sní­te s chu­tí, nemá­te ani pomyš­le­ní. Může se obje­vit i zvý­še­ná tep­lo­ta, nezříd­ka i čer­ve­ný jazyk. Co jíst? Zapomeňte na slad­ké zmrz­li­ny a sla­ze­né limo­ná­dy, kte­ré se podo­ba­jí spí­še koktej­lu che­mi­ká­lií. Tyto kom­bi­na­ce nao­pak pod­po­ru­jí žízeň a hor­ka vás roz­hod­ně nezba­ví. Sáhněte po por­ci jino­vé ener­gie v podo­bě vod­ních melou­nů ide­ál­ně v biokva­li­tě. Jejich kon­zu­ma­cí zchla­dí­te orga­nis­mus mno­hem lépe. Velmi účin­ně odvá­dí pří­liš­né hor­ko moče­ním. Podobnou služ­bu poskyt­nou také okur­ky a citru­so­vé ovo­ce. Skvělá je syro­vá zele­ni­na, ze kte­ré si při­pra­ví­te chut­ný salát, zde se fan­ta­zii meze nekla­dou.

5.Vykoupejte si nohy

vodni lazen pro nohy

Dalším účin­ným způ­so­bem, jak pod­po­řit jin ve svém těle na úkor hor­ké jan­go­vé ener­gie ve vašem těle je večer­ní kou­pel nohou. Připravte si vel­ký lavor vlaž­né vody a ponoř­te do něj cho­di­dla. Vody by mělo být tolik, aby její hla­di­na saha­la nad aku­punk­tur­ní bod sle­zi­ny, kte­rý se nalé­zá 10 cm nad kost­na­tou čás­tí vnitř­ní stra­ny kot­ní­ku. V aku­punk­tur­ním bodě se sbí­ha­jí dráhy sle­zi­ny, led­vin a jater a jde o jeden z nej­sil­něj­ších jino­vých bodů orga­nis­mu. Do kou­pe­le může­te pro pří­jem­něj­ší záži­tek při­dat tře­ba tro­chu levan­du­lo­vé­ho ole­je nebo heř­mán­ko­vý čaj.


Fotky: Pixabay

Pavel Štěpka se věnuje oblasti přírodní medicíny již přes 20 let. Je odborníkem na Tradiční čínskou medicínu, a to především v oblasti medicinálních hub a léčivých rostlin.

Je zakladatelem obchodu Superionherbs.cz. Produkty, které obchod prodává, Pavel pečlivě vybírá na základě vlastních zkušeností a poznatků, které si přiváží ze svých pravidelných cest do jihovýchodní Asie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,64496 s | počet dotazů: 209 | paměť: 53238 KB. | 15.04.2021 - 05:02:12
X