5 tipů: Jak získat vysněnou práci?

5 tipu

Změna prá­ce občas potká kaž­dé­ho z nás. V letoš­ním roce se navíc dá oče­ká­vat vel­ký nárůst neza­měst­na­nos­ti vzhle­dem k vývo­ji situ­a­ce oko­lo covi­du. Na jed­no pra­cov­ní mís­to se tedy bude hlá­sit více lidí a pro jeho zís­ká­ní je oprav­du nut­né odli­šit se od ostat­ních. Jak zís­kat vysně­né pra­cov­ní mís­to vám pora­dí­me v násle­du­jí­cím člán­ku.

Začněte skvělým životopisem

Životopis, nebo­li CV, je prv­ní věc, kte­rou váš budou­cí zaměst­na­va­tel obdr­ží. Ještě dří­ve než na něj bude­te moct udě­lat dojem na poho­vo­ru, musí na něj udě­lat skvě­lý dojem váš živo­to­pis, aby vás vůbec na onen poho­vor pozval. Měli bys­te si tedy na tom­to důle­ži­tém doku­men­tu dát sku­teč­ně zále­žet.

V dneš­ní době se nej­čas­tě­ji vyu­ží­va­jí tzv. struk­tu­ro­va­né živo­to­pi­sy, kte­ré nejsou pří­liš tex­to­vě nároč­né. V jed­not­li­vých bodech musí­te vyzdvih­nout to nej­dů­le­ži­těj­ší, ale záro­veň pořád udr­žo­vat struč­nou, pře­hled­nou a jas­nou for­mu toho­to doku­men­tu.

Jak vypa­dá správ­ně slo­že­ný struk­tu­ro­va­ný živo­to­pis?

 • Hlavička – v úvod­ní čás­ti vaše­ho CV by se měly nachá­zet základ­ní infor­ma­ce o vás. Většinou sem pat­ří jmé­no, pří­jme­ní, adre­sa byd­liš­tě, tele­fon a e-mail. Můžete při­dat datum naro­ze­ní, rodin­ný stav nebo foto­gra­fii, avšak ani jed­na z těch­to infor­ma­cí není povin­ná.
 • Vzdělání – pokra­čuj­te pře­hle­dem vaše­ho dosa­že­né­ho vzdě­lá­ní. Postupujte od toho nej­vyš­ší­ho k nej­niž­ší­mu. Ke kaž­dé kolon­ce při­dej­te časo­vé obdo­bí vaše­ho stu­dia (posta­čí měsíc a rok začát­ku a závě­ru). Také při­dej­te infor­ma­ci o způ­so­bu ukon­če­ní stu­dia. Uvádějte pou­ze dokon­če­ná nebo pro­bí­ha­jí­cí stu­dia, pokud máte vyš­ší vzdě­lá­ní než základ­ní, neu­vá­děj­te základ­ní ško­lu.
 • Praxe a pra­cov­ní zku­še­nos­ti – napros­to stej­ným způ­so­bem postu­puj­te u vašich pra­cov­ních zku­še­nos­tí a pra­xí. Opět zapi­suj­te vaše zku­še­nos­ti vze­stup­ně. Do své pra­xe urči­tě také zapiš­te absol­vo­va­né rekva­li­fi­kač­ní kur­zy. Osvědčení o rekva­li­fi­ka­ci vás oprav­ňu­je vyko­ná­vat danou pozi­ci a zaměst­na­va­te­lé rekva­li­fi­kač­ní kur­zy hod­no­tí vel­mi klad­ně, jeli­kož uka­zu­jí vaši ocho­tu vzdě­lá­vat se i v dospě­lém věku.
 • Speciální doved­nos­ti – v patič­ce celé­ho živo­to­pi­su pak může­te uvést spe­ci­ál­ní doved­nos­ti a dal­ší infor­ma­ce, kte­ré se jinam nevešly. Patří sem jazy­ko­vé doved­nos­ti, řidič­ský prů­kaz apod.

Odpovězte na pracovní nabídky

Inzeráty a nabíd­ky prá­ce nej­čas­tě­ji najde­te na inter­ne­tu. Noviny a inzert­ní tabu­le se dnes již pří­liš nevy­u­ží­va­jí. Projděte si pra­cov­ní nabíd­ky a odpo­věz­te na ty, kte­ré vás nej­ví­ce zau­ja­ly. Měly by vám také vyho­vo­vat z prak­tic­ké­ho hle­dis­ka napří­klad kvů­li dojíž­dě­ní, smě­nám apod.

Ke kaž­dé ode­sla­né žádosti při­poj­te své CV a krát­ký moti­vač­ní dopis, kde vyzdvih­ne­te důvo­dy, proč vás nabíd­ka zau­ja­la. Nyní nezbý­vá nic jiné­ho než počkat na odpo­vě­di zaměst­na­va­te­lů. Pak vaše sna­ha zís­kat vysně­né zaměst­ná­ní může pokra­čo­vat – zpra­vi­dla na poho­vo­ru.

Doražte na pohovor včas a řádně připraveni

Kdo poz­dě cho­dí,... však to zná­te. U poho­vo­ru to však pla­tí dvoj­ná­sob. Naplánujte si ces­tu na domlu­ve­nou schůzku dosta­teč­ně podrob­ně a radě­ji počí­tej­te s časo­vou rezer­vou. Pokud dora­zí­te na mís­to s před­sti­hem, nechoď­te dovnitř pří­liš brzy. Mohli bys­te zby­teč­ně stre­so­vat zaměst­na­va­te­le a vyví­jet na něj tlak.

Ideální je dora­zit 5 minut pře­dem na domlu­ve­né mís­to. V pří­pa­dě, že se bude­te muset ohlá­sit na recep­ci a najít pří­sluš­nou kan­ce­lář, může­te dora­zit cca 10 minut pře­dem. Budete mít dosta­tek času najít kon­krét­ní míst­nost, zapsat se nebo ohlá­sit recepč­ní, ale záro­veň nebu­de­te půso­bit nedo­čka­vým dojmem.

Na poho­vor se vhod­ně oblék­ně­te, ide­ál­ně v jed­nom z těch­to sty­lů:

 • busi­ness for­mal – vel­mi for­mál­ní, vhod­né pro vedou­cí a mana­žer­ské pozi­ce
 • busi­ness casu­al – zla­tý střed, ide­ál­ní pro úřed­nic­ké, admi­nis­tra­tiv­ní pozi­ce
 • smart casu­al – nejmé­ně for­mál­ní styl, pro uvol­ně­něj­ší atmo­sfé­ru, přes­to ele­gant­ní

Ujistěte se, že je vaše oble­če­ní čis­té a nepo­ško­ze­né. Zvolte méně výraz­né oble­če­ní, vhod­né mate­ri­á­ly i stři­hy a vyhně­te se pří­liš barev­ným a vzo­ro­va­ným kous­kům z vaše­ho šat­ní­ku. Také odváž­né kous­ky krát­kých stři­hů a vrš­ky s hlu­bo­kým výstři­hem nech­te radě­ji doma. Nepřehánějte to s parfé­mem ani make-upem.

Pokud pat­ří­te mezi kuřá­ky, vynech­te těs­ně před poho­vo­rem svůj zvyk, ač jste tře­ba ner­vóz­ní. Nebo ale­spoň pou­žij­te žvý­kač­ku, kte­rou však včas vyhoď­te.

Den před poho­vo­rem bys­te také nemě­li vyrá­žet na noč­ní pár­ty a pose­ze­ní s alko­ho­lem. Raději se pořád­ně vyspě­te, ať půso­bí­te fit a odpo­ča­tě. Věřte, že noč­ní jíz­da by na vás byla urči­tě poznat, i kdy­bys­te se ji sna­ži­li skrý­vat sebe­líp.

Otázky a odpovědi na pohovoru

Personalisté pou­ží­va­jí pro ově­ře­ní ucha­ze­čů urči­tou sadu otá­zek, kte­rá se pří­liš nemě­ní. Samozřejmě může­te oče­ká­vat něja­ké zají­ma­vé a ori­gi­nál­ní otáz­ky, kte­rý­mi vás zaměst­na­va­tel pře­kva­pí, avšak na někte­ré stá­li­ce si může­te při­pra­vit odpo­vě­di dopře­du. Mezi nej­čas­těj­ší otáz­ky pat­ří:

 • Tak se nám tro­chu před­stav­te vlast­ní­mi slo­vy.
 • Jak jste se dozvěděl/a o pra­cov­ní nabíd­ce a čím vás zau­ja­la?
 • Proč bys­te se na tuto pra­cov­ní pozi­ci hodil/a prá­vě vy?
 • Jaké jsou vaše sil­né strán­ky?
 • Jaké jsou vaše sla­bé strán­ky?
 • Jak se vyrov­ná­vá­te se stre­sem?
 • Proč jste si vybral/a naši fir­mu a co o ní víte?
 • Co pova­žu­je­te za svůj nej­vět­ší pra­cov­ní úspěch?
 • Kde se vidí­te za 5 nebo za 10 let?

Vyhněte se pomlou­vá­ní před­cho­zí­ho maji­te­le, kte­ré v žád­ném pří­pa­dě nepů­so­bí dob­ře. Zkuste se zamys­let nad otáz­ka­mi a klid­ně si nech­te pár chvil na roz­myš­le­nou. Ovládejte svo­ji never­bál­ní komu­ni­ka­ci. Protáčení očí, zkří­že­né paže nebo tika­ní očí ze stra­ny na stra­nu pro­zra­zu­je vaši ner­vo­zi­tu nebo nega­tiv­ní vztah k téma­tu. A vždy mluv­te po prav­dě, nikdy totiž neví­te, jak rych­le by se lež moh­la pro­zra­dit. Nebojte se při­znat i něja­kou tu sla­bi­nu, ale vzá­pě­tí zkus­te dodat, že na ní již pra­cu­je­te, pří­pad­ně i jakým způ­so­bem.

Vzdělávejte se dál v oboru

Rozloučením u poho­vo­ru to nekon­čí. Zaměstnavatel vám zpra­vi­dla během něko­li­ka dní dá vědět, zda jste uspě­li či neu­spě­li. Pokud si vás pozve na dal­ší kolo poho­vo­ru, oče­ká­vej­te něja­ký podrob­něj­ší test, dotaz­ník nebo úkol, kte­rý bude pro­vě­řo­vat vaše schop­nos­ti.

Nejčastějším úko­lem bývá vytvo­ře­ní pre­zen­ta­ce, vypl­ně­ní tes­tu o spo­leč­nos­ti nebo spe­ci­fic­ký úkol pro daný obor. Vyplatí se vám tedy dále se vzdě­lá­vat v obo­ru a zjiš­ťo­vat si nové infor­ma­ce, kte­ré se vám na dru­hém kole budou hodit.

Věříme, že váš poho­vor dopad­ne na jed­nič­ku. Zachovejte klid­nou hla­vu a vykroč­te vstříc své vysně­né budouc­nos­ti.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,66060 s | počet dotazů: 215 | paměť: 45891 KB. | 16.01.2021 - 08:33:06