Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > 5. ROČNÍK FESTIVALU SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM PŘINESE OD KAŽDÉHO ŽÁNRU TROCHU

5. ROČNÍK FESTIVALU SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM PŘINESE OD KAŽDÉHO ŽÁNRU TROCHU

PRAHA, KINO LUCERNA, 1. – 5. 10. 2014

BRNO, KINO ART, 1. – 5. 10. 2014

HOSTIVICE, SOKOLOVNA, 17. – 18. 10. 2014

CHOCEŇ, KINO MÁJ, 2. – 5. 10. 2014

CHRASTAVA, KINO CHRASTAVA, 13. – 17. 10. 2014

JESENÍK, ENNEA CAFFÉKINO POHODA, 2. – 22. 10. 2014

JIČÍN, BIOGRAF ČESKÝ RÁJ, 1. – 29. 10. 2014

LITOMĚŘICE, KINO MÁJ, 15. – 31. 10. 2014

OSTRAVA, MINIKINO, 6. – 12. 10. 2014

PLZEŇ, MĚŠŤANSKÁ BESEDA, 8. – 30. 10. 2014

ÚSTÍ NAD LABEM, EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR MUMIE, 27. – 31. 10. 2014

TEPLICE, DŮM KULTURY TEPLICE, 13. – 14. 10. 2014

VESELÍ NAD MORAVOU, KINO MORAVA, 11. – 12. 10. 2014

ZLÍN, GOLDEN APPLE CINEMA, 2. – 5. 10. 2014

Polární záře opět roz­b­li­ká plát­na praž­ské Lucerny a dal­ších tři­nác­ti čes­kých a morav­ských kin. Již popáté bude Českou repub­li­kou puto­vat pod­zim­ní fes­ti­val sever­ské kine­ma­to­gra­fie, kte­rý nabíd­ne divá­kům pes­t­rý pro­gram napříč vše­mi žán­ry. Diváci se mohou těšit na pepr­né kome­die a sever­sky syro­vá dra­ma­ta. Na své si ale při­jdou i pří­z­niv­ci detek­ti­vek, sci-fi, skan­di­náv­ské pří­ro­dy a dob­ré hud­by. Chybět letos nebu­de ani roman­ti­ka.

Naším cílem roz­hod­ně není uvrh­nout divá­ky do depre­se. Pro ty, kte­rým těž­ká sever­ská dra­ma­ta nevy­ho­vu­jí, máme při­pra­ve­no něko­lik kome­dií a dva vylo­že­ně roman­tic­ké fil­my“, říká Lenka Bazinková, ředi­tel­ka fes­ti­va­lu.

Na pro­gra­mu je cel­kem 19 fil­mů z 5 sever­ských zemí – 7 švéd­ských, 3 fin­ské, 2 nor­ské, 5 dán­ských a 2 island­ské. Uvedeny budou jak fil­my nové, tak méně zná­mé sním­ky star­ší­ho data výro­by a na přá­ní divá­ků i někte­ré úspěš­né titu­ly z minu­lých roč­ní­ků k tomu fes­ti­val letos popr­vé vyu­ži­je Malý sál praž­ské Lucerny s kapa­ci­tou 51 seda­del.

Festival bude zahá­jen 1. říj­na, švéd­ským sci-fi fil­mem LFO (2013). Tento sní­mek, je čas­to při­rov­ná­ván k fil­mům nové vlny indie sci-fi fil­mů, jako jsou Vynález (USA, 2004) a Berberian Sound Studio (Velká Británie, 2012). Děj pojed­ná­vá o šíle­ném radio-amatérovi, kte­rý obje­ví zvlášt­ní frek­ven­ci, kte­rá umož­ňu­je ovlá­dat mysl ostat­ních lidí. Svůj vyná­lez samo­zřej­mě zne­u­ži­je k neu­vě­ři­tel­ným, čas­to znač­ně zvrá­ce­ným činům. Pozvání na zahá­je­ní fes­ti­va­lu při­ja­li tvůr­ci LFO – Antonio Tublén (reži­sér) a Alexander Brøndsted (pro­du­cent).

Dánské dra­ma EXPERIMENT pojed­ná­vá o soci­ál­ním expe­ri­men­tu, kte­rý měl v pade­sá­tých letech za cíl pře­vy­cho­vat děti grón­ských Inuitů na malé Dány. Ti se měli stát mode­lem pro budou­cí grón­skou spo­leč­nost. Film byl jed­ním ze šes­ti sním­ků pod­po­ře­ných v roce 2009 vlád­ním gran­tem pro svůj význam pro grón­skou kul­tu­ru. A prá­vě díky tomu­to fil­mu a úsi­lí Ellen Hillingsø, kte­rá ztvár­ni­la hlav­ní roli vycho­va­tel­ky, se Grónsko koneč­ně dočka­lo ofi­ci­ál­ní omlu­vy za újmy způ­so­be­né dětem a rodi­nám, kte­ré expe­ri­men­tem pro­šly.

Za zmín­ku sto­jí i nor­ský dra­ma­tic­ký pří­běh V ŘÍŠI DIVŮ, kte­rý zís­kal nor­skou národ­ní cenu Amanda za nej­lep­ší kame­ru. Film vyprá­ví o ženě, kte­rá se po 10 letech ve věze­ní sna­ží začle­nit do spo­leč­nos­ti a vytvo­řit poklid­ný domov pro sebe a svou dce­ru. Právě do této vidi­ny vklá­dá veš­ke­ré své nadě­je. Naneštěstí její sna­hy naru­šu­je nepří­z­ni­vá minu­lost, kte­rá se vra­cí jako bume­rang. Toto dra­ma je autor­ským dílem Arilda Østina Ommundsena, jenž je nejen reži­sé­rem fil­mu, ale také jeho sce­náris­tou, pro­du­cen­tem, kame­ra­ma­nem a stři­ha­čem. Do hlav­ních rolí obsa­dil vlast­ní ženu a dce­ru, ve fil­mu se obje­vi­la i jeho sest­ra.

Strhující záži­tek pře­de­vším pro fanouš­ky fin­ské sym­pho­nic meta­lo­vé kape­ly Nightwish, ale také pro pří­z­niv­ce fan­ta­sy žán­ru, nabíd­ne film finsko-kanadské kopro­duk­ce IMAGINAERUM.

Mezi slí­be­né roman­tic­ké sním­ky pat­ří TI PRAVÍ (FI) a SNY O VŮNI CITRÓNŮ (SE). Nejenom žen­ské pub­li­kum potě­ší i úsměv­ná švéd­ská kome­die ŽENSKÁ ZA VOLANTEM.

Festival se dlou­ho­do­bě sna­ží vyjít vstříc i divá­kům se slu­cho­vým posti­že­ním. Všechny fil­my jsou opat­ře­ny barev­ně upra­ve­ný­mi titul­ky. Každá důle­ži­tá posta­va má svou bar­vu titul­ků. Nechybí ani infor­ma­ce o hlu­cích a všech dějích, kte­ré jsou mimo záběr nebo nejsou nesly­ší­cí­mu divá­ko­vi dostup­né a při­tom jsou nezbyt­né pro pocho­pe­ní pří­bě­hu. Podle ohla­sů barev­né titul­ky víta­jí i sly­ší­cí divá­ci, kte­rým usnad­ňu­jí ori­en­ta­ci ve slo­ži­těj­ších dia­lo­zích. Organizátoři neza­po­mí­na­jí ani na cizin­ce – při pro­mí­tá­ní v Praze, Brně a Ostravě budou fil­my navíc opat­ře­ny titul­ky ang­lic­ký­mi.

Festival pořá­dá občan­ské sdru­že­ní Severský fil­mo­vý klub za pod­po­ry Hlavního měs­ta Prahy, Ministerstva kul­tu­ry a amba­sád sever­ských stá­tů.

Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu a jed­not­li­vých fil­mech najde­te na strán­kách Severského fil­mo­vé­ho klu­bu: www.sfklub.cz

KONTAKT: Jana Stránská, tel. +420 776 356 730, [email protected]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73081 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55869 KB. | 23.05.2022 - 16:03:46