Kritiky.cz > Festivaly > 5. ROČNÍK FESTIVALU SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM PŘINESE OD KAŽDÉHO ŽÁNRU TROCHU

5. ROČNÍK FESTIVALU SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM PŘINESE OD KAŽDÉHO ŽÁNRU TROCHU

PRAHA, KINO LUCERNA, 1. – 5. 10. 2014

BRNO, KINO ART, 1. – 5. 10. 2014

HOSTIVICE, SOKOLOVNA, 17. – 18. 10. 2014

CHOCEŇ, KINO MÁJ, 2. – 5. 10. 2014

CHRASTAVA, KINO CHRASTAVA, 13. – 17. 10. 2014

JESENÍK, ENNEA CAFFÉKINO POHODA, 2. – 22. 10. 2014

JIČÍN, BIOGRAF ČESKÝ RÁJ, 1. – 29. 10. 2014

LITOMĚŘICE, KINO MÁJ, 15. – 31. 10. 2014

OSTRAVA, MINIKINO, 6. – 12. 10. 2014

PLZEŇ, MĚŠŤANSKÁ BESEDA, 8. – 30. 10. 2014

ÚSTÍ NAD LABEM, EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR MUMIE, 27. – 31. 10. 2014

TEPLICE, DŮM KULTURY TEPLICE, 13. – 14. 10. 2014

VESELÍ NAD MORAVOU, KINO MORAVA, 11. – 12. 10. 2014

ZLÍN, GOLDEN APPLE CINEMA, 2. – 5. 10. 2014

Polární záře opět roz­b­li­ká plát­na praž­ské Lucerny a dal­ších tři­nác­ti čes­kých a morav­ských kin. Již popáté bude Českou repub­li­kou puto­vat pod­zim­ní fes­ti­val sever­ské kine­ma­to­gra­fie, kte­rý nabíd­ne divá­kům pes­t­rý pro­gram napříč vše­mi žán­ry. Diváci se mohou těšit na pepr­né kome­die a sever­sky syro­vá dra­ma­ta. Na své si ale při­jdou i pří­z­niv­ci detek­ti­vek, sci-fi, skan­di­náv­ské pří­ro­dy a dob­ré hud­by. Chybět letos nebu­de ani roman­ti­ka.

Naším cílem roz­hod­ně není uvrh­nout divá­ky do depre­se. Pro ty, kte­rým těž­ká sever­ská dra­ma­ta nevy­ho­vu­jí, máme při­pra­ve­no něko­lik kome­dií a dva vylo­že­ně roman­tic­ké fil­my“, říká Lenka Bazinková, ředi­tel­ka fes­ti­va­lu.

Na pro­gra­mu je cel­kem 19 fil­mů z 5 sever­ských zemí – 7 švéd­ských, 3 fin­ské, 2 nor­ské, 5 dán­ských a 2 island­ské. Uvedeny budou jak fil­my nové, tak méně zná­mé sním­ky star­ší­ho data výro­by a na přá­ní divá­ků i někte­ré úspěš­né titu­ly z minu­lých roč­ní­ků k tomu fes­ti­val letos popr­vé vyu­ži­je Malý sál praž­ské Lucerny s kapa­ci­tou 51 seda­del.

Festival bude zahá­jen 1. říj­na, švéd­ským sci-fi fil­mem LFO (2013). Tento sní­mek, je čas­to při­rov­ná­ván k fil­mům nové vlny indie sci-fi fil­mů, jako jsou Vynález (USA, 2004) a Berberian Sound Studio (Velká Británie, 2012). Děj pojed­ná­vá o šíle­ném radio-amatérovi, kte­rý obje­ví zvlášt­ní frek­ven­ci, kte­rá umož­ňu­je ovlá­dat mysl ostat­ních lidí. Svůj vyná­lez samo­zřej­mě zne­u­ži­je k neu­vě­ři­tel­ným, čas­to znač­ně zvrá­ce­ným činům. Pozvání na zahá­je­ní fes­ti­va­lu při­ja­li tvůr­ci LFO – Antonio Tublén (reži­sér) a Alexander Brøndsted (pro­du­cent).

Dánské dra­ma EXPERIMENT pojed­ná­vá o soci­ál­ním expe­ri­men­tu, kte­rý měl v pade­sá­tých letech za cíl pře­vy­cho­vat děti grón­ských Inuitů na malé Dány. Ti se měli stát mode­lem pro budou­cí grón­skou spo­leč­nost. Film byl jed­ním ze šes­ti sním­ků pod­po­ře­ných v roce 2009 vlád­ním gran­tem pro svůj význam pro grón­skou kul­tu­ru. A prá­vě díky tomu­to fil­mu a úsi­lí Ellen Hillingsø, kte­rá ztvár­ni­la hlav­ní roli vycho­va­tel­ky, se Grónsko koneč­ně dočka­lo ofi­ci­ál­ní omlu­vy za újmy způ­so­be­né dětem a rodi­nám, kte­ré expe­ri­men­tem pro­šly.

Za zmín­ku sto­jí i nor­ský dra­ma­tic­ký pří­běh V ŘÍŠI DIVŮ, kte­rý zís­kal nor­skou národ­ní cenu Amanda za nej­lep­ší kame­ru. Film vyprá­ví o ženě, kte­rá se po 10 letech ve věze­ní sna­ží začle­nit do spo­leč­nos­ti a vytvo­řit poklid­ný domov pro sebe a svou dce­ru. Právě do této vidi­ny vklá­dá veš­ke­ré své nadě­je. Naneštěstí její sna­hy naru­šu­je nepří­z­ni­vá minu­lost, kte­rá se vra­cí jako bume­rang. Toto dra­ma je autor­ským dílem Arilda Østina Ommundsena, jenž je nejen reži­sé­rem fil­mu, ale také jeho sce­náris­tou, pro­du­cen­tem, kame­ra­ma­nem a stři­ha­čem. Do hlav­ních rolí obsa­dil vlast­ní ženu a dce­ru, ve fil­mu se obje­vi­la i jeho sest­ra.

Strhující záži­tek pře­de­vším pro fanouš­ky fin­ské sym­pho­nic meta­lo­vé kape­ly Nightwish, ale také pro pří­z­niv­ce fan­ta­sy žán­ru, nabíd­ne film finsko-kanadské kopro­duk­ce IMAGINAERUM.

Mezi slí­be­né roman­tic­ké sním­ky pat­ří TI PRAVÍ (FI) a SNY O VŮNI CITRÓNŮ (SE). Nejenom žen­ské pub­li­kum potě­ší i úsměv­ná švéd­ská kome­die ŽENSKÁ ZA VOLANTEM.

Festival se dlou­ho­do­bě sna­ží vyjít vstříc i divá­kům se slu­cho­vým posti­že­ním. Všechny fil­my jsou opat­ře­ny barev­ně upra­ve­ný­mi titul­ky. Každá důle­ži­tá posta­va má svou bar­vu titul­ků. Nechybí ani infor­ma­ce o hlu­cích a všech dějích, kte­ré jsou mimo záběr nebo nejsou nesly­ší­cí­mu divá­ko­vi dostup­né a při­tom jsou nezbyt­né pro pocho­pe­ní pří­bě­hu. Podle ohla­sů barev­né titul­ky víta­jí i sly­ší­cí divá­ci, kte­rým usnad­ňu­jí ori­en­ta­ci ve slo­ži­těj­ších dia­lo­zích. Organizátoři neza­po­mí­na­jí ani na cizin­ce – při pro­mí­tá­ní v Praze, Brně a Ostravě budou fil­my navíc opat­ře­ny titul­ky ang­lic­ký­mi.

Festival pořá­dá občan­ské sdru­že­ní Severský fil­mo­vý klub za pod­po­ry Hlavního měs­ta Prahy, Ministerstva kul­tu­ry a amba­sád sever­ských stá­tů.

Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu a jed­not­li­vých fil­mech najde­te na strán­kách Severského fil­mo­vé­ho klu­bu: www.sfklub.cz

KONTAKT: Jana Stránská, tel. +420 776 356 730, pr@sfklub.cz

  • John Fowles - Francouzova milenka4. ledna 2020 John Fowles - Francouzova milenka Francouzova milenka je asi nejslavnější knihou britského autora Johna Fowlese (o jehož skvělém Mágovi jsem tu již dříve psal). Autor tento román situoval do roku 1867, tedy do poměrně […] Posted in Recenze knih
  • Gandhi27. října 2003 Gandhi „Když je mi nejhůř, vzpomenu si, že v celé historii cesta pravdy a lásky vždy zvítězila. Vždy tu byli tyrani a vrahové a někdy se zdáli být nepřemožitelní, ale nakonec musí vždy padnout. […] Posted in Filmové recenze
  • 2Bobule15. srpna 2019 2Bobule 2Bobule jsou dějově volným pokračováním úspěšné filmové komedie Bobule. Vrací se v něm všechny staré známé postavy plus spousta nových tváří. Jirka (Lukáš Langmajer) se v novém příběhu […] Posted in Speciály
  • Umění starých herbářů. Od renesance po 19. století s předmluvou od Chiary Nepiové21. ledna 2020 Umění starých herbářů. Od renesance po 19. století s předmluvou od Chiary Nepiové Chcete-li se nechat okouzlit velmi křehkou, něžnou krásou a i léty prověřenou moudrostí starých herbářů, určitě si nenechte mezi prsty proklouznout nádhernou publikaci "Umění starých […] Posted in Recenze knih
  • Sin City - Město hříchu25. prosince 2005 Sin City - Město hříchu Robert Rodriguez si docela zavařil, když k režii přizval autora comicsové předlohy Sin City Franka Millera (kromě něj si ještě komandování herců zkusil Quentin Tarantino). Filmové odbory z […] Posted in Filmové recenze
  • Čest ničemy- román plný napětí a neskonalého citu4. února 2019 Čest ničemy- román plný napětí a neskonalého citu Máte rádi romány plné napětí a zároveň neskonalého citu? Chcete se vrátit do roku 1823 a prožít vášnivý příběh? Věřte, že kniha Čest ničemy vás určitě nezklame. Tak jako mě. Píše se rok […] Posted in Recenze knih
  • Without Remorse se odkládá, konkrétně z 2. 10. 2020 na 21....27. června 2020 Without Remorse se odkládá, konkrétně z 2. 10. 2020 na 21.... Without Remorse se odkládá, konkrétně z 2. 10. 2020 na 21. 2. 2021 Posted in Krátké aktuality
  • Volání divočiny 1 - Putování začíná - přežijí mladí medvědi sami v divočině?27. října 2018 Volání divočiny 1 - Putování začíná - přežijí mladí medvědi sami v divočině? Matka medvědice povídala svým dětem příběh. Kallika byla opřená o maminku a bedlivě poslouchala a spolu s ní i její bratr Taqqiq. Ten však byl na rozdíl od sestry trošku živější, prostě […] Posted in Recenze knih
  • Dogman – Recenze – 50%25. října 2018 Dogman – Recenze – 50% Na zuboženém předměstí Říma bydlí vyzáblý a citlivý Ital Marcello, který zde provozuje psí hotel/salon. Je to hodný člověk, co má rád svoji živnost a svou dceru (kterou mu půjčuje […] Posted in Filmové recenze
  • Jablečný ocet28. ledna 2020 Jablečný ocet Jablečný ocet je prospěšný na srdce, cévy a má velmi příznivý vliv na pokožku. Je skvělým pomocníkem při hubnutí. Suroviny: 1 kg jablek 3 l vody Postup: Jablky omyjte a nahrubo […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...