Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > 5 pravidel pro nošení saka a blejzru s džíny

5 pravidel pro nošení saka a blejzru s džíny

sako

5 pravidel pro nošení saka a blejzru s džíny

Ukážeme si pět pra­vi­del pro noše­ní saka s dží­ny. Možná si říká­te, že nikdy nemů­že­me zkom­bi­no­vat tyto dvě věci dohro­ma­dy, ale je pár výji­mek, kte­ré vám pomo­hou toto pra­vi­dlo obe­jít a dou­fá­me, že vám pomo­hou udě­lat ta správ­ná roz­hod­nu­tí a nezka­zí váš oblek či v nich nebu­de­te vypa­dat jako když neví­te co dělá­te.

Pravidlo č. 1

Když kom­bi­nu­je­te sako a dží­ny, měli bys­te mít ješ­tě jeden funkč­ní oblek navíc. Neměli bys­te mít pou­ze jed­no sako a pokou­šet se ho kom­bi­no­vat. Klidně běž­te do seká­če a kup­te si tam správ­ný blej­zr nebo spor­tov­ní sako. Máte-li oblek, u kte­ré­ho jsou kalho­ty nějak potr­ha­né, roz­hod­ně běž­te do saka s džín­sy.

Pravidlo č.2

Sako by vám mělo doko­na­le pad­nout, a to pře­de­vším v rame­nou. Nemělo by plan­dat, ale záro­veň nesmí být moc těs­né. Měli bys­te být schop­ni nor­mál­ně hýbat ruka­ma. Nemusíte v něm hned dělat shy­by. Nemělo by mít ani hrbo­ly oko­lo rame­nou, odstá­vat na zádech. Pokud jste tře­ba zhub­nu­li nebo při­bra­li, urči­tě sto­jí za to si nechat sako upra­vit, pro­to­že je-li vám sako o dvě nebo tři čís­la vět­ší, ani se ho nepo­kou­šej­te kom­bi­no­vat s džín­sy.

Pravidlo č.3

Pokud jste sako, kte­ré chce­te nosit s džín­sy našli někde ve skří­ni vaše­ho otce a on ho nosil v sedm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí, je na mís­tě opa­tr­nost. Klopy oble­ku mohou být pří­liš svět­lé, může na sobě mít růz­né kapsy, může být i tro­chu retro, může také mít růz­né lemo­vá­ní kolem kapes či má něco na zádech, jako tře­ba vel­ký roz­pa­rek nebo něco, co řve jako dis­co pár­ty osm­de­sá­tých let. Můžeme tedy říct, že ten­to styl sni­žu­je hrubě kva­li­tu saka.

Pravidlo č.4

Spousta oble­ků, kte­ré se nosí s dží­ny mají prouž­ky, kte­ré nevy­pa­da­jí jako blej­zr či sako. Vypadají spí­še jako sako, kte­ré bylo prouž­ko­va­ným oble­kem, což roz­hod­ně není dob­rá kom­bi­na­ce. Ale pokud je to čis­tá námoř­nic­ká mod­rá nebo svět­le šedá či je z tví­du, je to přes­ně to, co potře­bu­je­te! A je to i ta správ­ná lát­ka, pro­to­že vypa­dá jako spor­tov­ní sako. Vypadá jako blej­zr a může­te ho nosit jako sako s dží­ny.

Pravidlo č. 5

Ujistěte se, že dží­ny, kte­ré bude­te nosit se sakem jsou v pořád­ku. Nenoste moc opra­né dží­ny nebo moc vol­né. To vám pros­tě nikdy sedět nebu­de. Nehledáte žád­né plan­da­vé, hle­dá­te dží­ny se správ­nou dél­kou. Mely by se zužo­vat, pro­to­že je chce­te nosit se spo­le­čen­ský­mi bota­mi. Taky nechce­te nosit něco pří­liš svět­lé­ho, správ­nou vol­bou jsou tma­vě indi­go­vé mod­ré dží­ny nebo něco čer­né­ho či obar­ve­nou džín­so­vi­nu.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...