#47 - The Last House on the Left (1972)

Wes Craven se na fil­mo­vých plát­nech před­vá­dí sko­ro 40 let, a co si bude­me poví­dat, vychá­zí mu to. Je pros­tě dob­rý a i dnes doká­že při­jít s něčím, co není úpl­ně pro­pa­dák. Zapomeňme ale radě­ji na „Vem si mou duši“ a věnuj­me se jeho prvo­ti­ně.

The Last House on the Left

USA, 1972, 84 minut

Režie: Wes Craven

Scénář: Wes Craven

Hrají:

Sandra Peabody (Mari Collingwood)

Lucy Grantham (Phyllis Stone)

David Hess (Krug Stillo)

Frad Lincoln (Fred „Weasel“ Podowski)

Wes Craven je jed­ním z mužů, kte­ří se do ame­ric­ké horo­ro­vé his­to­rie zapsa­li doslo­va nesma­za­tel­ným pís­mem. S jeho fil­my se v rám­ci 101 nej­lep­ších horo­rů ješ­tě setká­me, a to pře­de­vším pro­to, že z jeho díla se sta­ly doslo­va kul­ty. „Noční můra v Elm Street“ hovo­ří za vše. Ale vrať­me se ke sním­ku, kte­rý má být pre­zen­to­ván zde. „The Last House on the Left“ je Cravenovou prvo­ti­nou a na fil­mu je to jed­no­znač­ně patr­né. Stejně jako sku­teč­nost, že při jeho natá­če­ní měli fil­ma­ři poměr­ně ome­ze­ný roz­po­čet. Pokud se týká herec­tví, moc se tady o ničem str­hu­jí­cím mlu­vit nedá, i když prav­da, dva poli­cis­té svým cho­vá­ním téměř doko­na­le zapa­da­jí do gro­te­sek. Na jed­nu stra­nu si říkám, že to může být zají­ma­vé odleh­če­ní poměr­ně závaž­né­ho a drs­né­ho námě­tu, na dru­hou stra­nu si říkám, že to je ptá­ko­vi­na, kte­rá film ve sku­teč­nos­ti srá­ží do kolen. Ani jed­nou jsem se u výstu­pu poli­cis­tů nepou­smál, dokon­ce ani ner­vóz­ně ne.

Více na Kritiky.cz
Westworld - S02E01: Journey into Night Titulky k první epizodě 2. sezóny seriálu Westworld....
Úžasňákovi Těžko se přít o tom, kdo že je nejlepším akčním hrdinou. Jistojistě je na prvním místě ...
Colette: Příběh vášně (Colette) – Recenze – 50% Francouzská spisovatelka, varietní umělkyně a novinářka Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954),...
Ben Affleck Ben Affleck, celým jménem Benjamin Geza Affleck (* 15. srpna 1972 Berkeley, Kalifornie, USA) je am...
Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky Pro všechny, kdo mají rádi kurkumu a chtějí s touto jedinečnou surovinou v kuchyni pracovat ...

Příběh je vlast­ně o tom, že se dvě tak tro­chu hip­pie děv­ča­ta roz­je­dou do měs­ta osla­vit naro­ze­ni­ny a při­tom si řek­nou, že by bylo fajn si tro­chu zašlu­ko­vat. A to je při­vá­dí rov­nou do spá­rů násil­ní­ků a vra­hů, kte­ří si s děv­ča­ty pohrá­va­jí, což sle­du­je­me poměr­ně zblíz­ka a v dlou­hých zábě­rech, čímž se film jed­no­znač­ně sna­žil šoko­vat, ale také upo­zor­nit na sku­teč­nost, že 60. léta jsou za námi, a tak nějak už hip­pí­kům odzvo­ni­lo. Ale sem tam se za ně někdo posta­ví, a i když jsou děv­ča­ta mrt­vá, „spra­ve­dl­nost“ se najde. Alespoň ve for­mě pomsty. Film má jed­no­znač­né podob­nos­ti s o šest let mlad­ší kla­si­kou „Plivu na tvůj hrob“.

Více na Kritiky.cz
Král | The King Netflix po menší odmlce a pár méně nákladných snímcích připravuje závěr roku ve velkém ...
Zhodnocení roku 2002 až 2003 Tak už náš server překročil bludný kruh malé návštěvnosti, neúspěšných recenzí a čl...
300: Vzestup říše - SEX a KREV nedělá dobrý film V porovnání s prvním dílem (300: Bitva u Thermopyl) , který udělal z režiséra (Zack Snyde...
Roger Waters The Wall - Pro velký zájem přidává Cinema City poslední kinosály, zajistěte si svoje místo včas Dne 29. září ve 20:00 se Česká republika připojí ke stovkám kin po celém světě, aby vše...
Názor na Torena a Ulberta? Kdo má nejlepší hlas? ...

Cravenův sní­mek čer­pá z námě­tu, kte­rý pou­žil pro svůj film „Pramen pan­ny“ Ingmar Bergman. Ale kde Bergman doká­zal roze­hrát drs­né psy­cho­lo­gic­ké dra­ma, tady si Craven pohrá­vá spí­še s bru­ta­li­tou, sna­hou šoko­vat a také „vyna­lé­za­vos­tí“ svých hrdi­nů. Ano, děv­ča­ta jsou zabi­ta a jejich vra­zi nachá­ze­jí svůj úkryt v domě rodi­čů jed­né ze zavraž­dě­ných. A rodi­če se samo­zřej­mě dozví, kde je prav­da a roz­hod­nou se pomstít. A tady opět při­chá­zí něco, co je tak tro­chu před­chůd­cem rodin­né kome­die „Sám doma“. Rodiče vez­mou zákon do vlast­ních rukou, hlav­ně tatí­nek vel­mi ori­gi­nál­ním způ­so­bem – roze­sta­ví po domě důmy­sl­né pas­ti, podob­ně jako je Kevin nastra­žil na lupi­če. Přiznám se, že nechá­pu, proč je pros­tě nepo­stří­le­li, ale film by asi neměl tako­vý efekt.

Více na Kritiky.cz
Média, lži a příliš rychlý mozek - Průvodce postpravdivým světem Žijeme v době, kdy je internet i televize plná fake news a hoaxů. Informace, které se k nám ...
Kouzelný park (Wonder Park) – Recenze – 60% Animovaný film Kouzelný park, vzniklý v americko-španělské koprodukci, vypráví o zhruba dese...
#17 - Frankensteinova nevěsta (1935) Frankenstein je legendárním filmem, ale jeho pokračování se může směle zařadit k těm séri...
Film Podivné nebe poukazuje na zlo Norských úřad Polský režisér Dariusz Gajewski uvedl na Febiofestu svůj film Podivné nebe, které se rozhodl n...
Interaktivní Rocky Horror Picture Show se na konci ledna vrátí do Aera Ovacemi ve stoje a nadšenými ohlasy ocenili v listopadu diváci historicky první české uvedení...

Problém je, že drs­ná akce není ani tak drs­ná, pro mě osob­ně byly drs­něj­ší scé­ny ve fil­mu „Les lèvres rou­ges“, kte­ré na mě sku­teč­ně sil­ně zapů­so­bi­ly. V pří­pa­dě „The Last House on the Left“ mi při­jde, že scé­ny jsou mír­ně vyčpě­lé, a pokud chtěl Craven šoko­vat, mohl to udě­lat zají­ma­věj­ším a nápa­di­těj­ším způ­so­bem. Ale záro­veň je vidět, že ho hod­ně ome­zo­val roz­po­čet, kte­rý oprav­du nemohl být závrat­ný.

Chvíle, kdy nastu­pu­jí rodi­če je zají­ma­věj­ší a do jis­té míry i vtip­něj­ší. Matka, kte­rá jed­no­mu z vra­hů ukous­ne penis, otec, kte­rý se cho­pí moto­ro­vé pily... Scéna s ukous­nu­tím peni­su je poměr­ně dob­rá a odváž­ná, ale­spoň na svou dobu. Navíc se jí poved­lo zachy­tit ve skvě­lých názna­cích, kde Craven věděl, že není nut­né všech­no uka­zo­vat názor­ně, ale sta­čí jen naťuk­nout. Opět se ale ptám sám sebe, jest­li to bylo dáno Cravenovým mis­trov­stvím ane­bo pou­ze níz­kým roz­poč­tem. Pro mě je „The Last House on the Left“ tro­chu zkla­má­ním a asi jsem od něj čekal tro­chu víc. Ale na dru­hou stra­nu je to poměr­ně pove­de­ný (tím mys­lím prů­měr­ný) sní­mek, kte­rým zača­la kari­é­ra jed­no­ho z horo­ro­vých guru.

Více na Kritiky.cz
Jana Eyrová - 80%  Charlotte Brontëová napsala roku 1847 klasickou milostnou romanci, která ve svých časech ohro...
Vyčerpávající exkurze do světa bot Pokud se zajímáte o módu a zvlášť o její historii, tahle knížka by určitě neměla chybět...
Mr. & Mrs. Smith Chcete to na rovinu? Takže bez okolků. Všechno jednou skončí. A stejně tak i šťastné manže...
Matyáš Valenta, herec Jaké je to být Vojtův mladší brácha? Skvělý. I když já mu ve filmu dost škodím a lezu n...
Poklad na Stříbrném jezeře - Der Schatz im Silbersee (1962) Koncem padesátých a počátkem šedesátých let procházel německý filmový průmysl hlubokou k...

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Poměrně drs­né scé­ny, stup­ňu­jí­cí se napě­tí. Některé bru­ta­li­ty jsou poměr­ně ori­gi­nál­ní, navíc sní­mek zachy­cu­je zají­ma­vé téma – má rodič prá­vo pomstít smrt své­ho dítě­te? Pravda, šlo by to udě­lat i sofis­ti­ko­va­něj­ším způ­so­bem, jak nazna­čil zmi­ňo­va­ný Ingmar Bergman.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Jsou lep­ší sním­ky, roz­hod­ně tako­vé, kte­ré se věnu­jí pomstě. Zároveň je zde spous­ta zby­teč­nos­tí – mlu­vím zejmé­na o poli­cis­tech, kte­ří mi byli sku­teč­ně pro­tiv­ní. Na dru­hou stra­nu jsem ale uví­tal zají­ma­vé kon­tras­ty (scé­na a jí pod­kres­lu­jí­cí hud­ba, stří­dá­ní muče­ní a pří­prav na naro­ze­ni­no­vou osla­vu).

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 3.2.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Prokletí - Cursed21. června 2006 Prokletí - Cursed Wes Craven a Kevin Williamson. Hvězdné duo hororového žánru paradoxně dost často tento filmový styl paroduje. Daří se jim jak vyděsit, tak si pohrát s klišé hrůzu vyvolávajících titulů. […]
  • #13 - The Old Dark House3. června 2019 #13 - The Old Dark House Filmy o strašidelných domech mají vždycky své kouzlo. Některé jen proto, že jsou to brakové podivnosti. Ale některé dokážou zaujmout. Starý temný dům je jedním z těch případů a je nejen […]
  • #17 - Frankensteinova nevěsta (1935)1. července 2019 #17 - Frankensteinova nevěsta (1935) Frankenstein je legendárním filmem, ale jeho pokračování se může směle zařadit k těm sériím, jejichž druhé díly jsou lepší anebo alespoň stejně dobré jako díly první. Frankensteinova […]
  • #31 - Karneval duší (1962)7. října 2019 #31 - Karneval duší (1962) "Karneval duší" je trochu jiným černobílým hororem, což je dáno dokumentárními prvky. Přesto - anebo právě proto - se snímek nesmazatelně zapsal do historie světového hororu. […]
  • #23 - The Curse of Frankenstein (1957)12. srpna 2019 #23 - The Curse of Frankenstein (1957) Studio Hammer dalo světu nový pohled na hororová monstra, oživilo klasiku 30. a 40. let a ukázalo, že Velká Británie je hororovou velmocí a že monstra stále mají svůj potenciál. The Curse […]
  • #22 - Bad Seed (1956)5. srpna 2019 #22 - Bad Seed (1956) Horory mají mnoho podob, ale ty, v nichž vystupují děti jako zosobnění zla, jsou velmi znepokojující. Dětská naivita a nevinnost jsou v rozporu se zlem, které dýmá kdesi uvnitř. The Bad […]
  • #38 - Viy (1967)25. listopadu 2019 #38 - Viy (1967) Ruský horor není úplně pojem, který by ve světě něco znamenal, rozhodně se při něm nerozezní v hlavě zvonečky jako ve chvíli, kdy se řekne japonský, americký nebo britský horor. Ale přesto […]
  • #39 - Hodina vlků (1968)2. prosince 2019 #39 - Hodina vlků (1968) Švédský horor není v současné době žádnou novinkou - stačí jmenovat "Ať vejde ten pravý". Ale i v minulosti je možné najít filmy, především ty Ingmara Bergamana, které se k prvotnímu […]
  • #8 - Frankenstein29. dubna 2019 #8 - Frankenstein Legendární monstrum, legendární Boris Karloff, legendární film. Co víc si člověk může přát? Frankenstein je jedním z těch hororů, které se musí řadit mezi ty nejlepší. […]
  • #54 - Čelisti (1975)16. března 2020 #54 - Čelisti (1975) Steven Spielberg není můj nejoblíbenější režisér, příliš jej ani nevyhledávám, ale nelze mu upřít, že "Čelisti" jsou filmem, který se mu prostě povedl a který byl již tolikrát […]