#47 - The Last House on the Left (1972)

Wes Craven se na fil­mo­vých plát­nech před­vá­dí sko­ro 40 let, a co si bude­me poví­dat, vychá­zí mu to. Je pros­tě dob­rý a i dnes doká­že při­jít s něčím, co není úpl­ně pro­pa­dák. Zapomeňme ale radě­ji na „Vem si mou duši“ a věnuj­me se jeho prvo­ti­ně.

The Last House on the Left

USA, 1972, 84 minut

Režie: Wes Craven

Scénář: Wes Craven

Hrají:

Sandra Peabody (Mari Collingwood)

Lucy Grantham (Phyllis Stone)

David Hess (Krug Stillo)

Frad Lincoln (Fred „Weasel“ Podowski)

Wes Craven je jed­ním z mužů, kte­ří se do ame­ric­ké horo­ro­vé his­to­rie zapsa­li doslo­va nesma­za­tel­ným pís­mem. S jeho fil­my se v rám­ci 101 nej­lep­ších horo­rů ješ­tě setká­me, a to pře­de­vším pro­to, že z jeho díla se sta­ly doslo­va kul­ty. „Noční můra v Elm Street“ hovo­ří za vše. Ale vrať­me se ke sním­ku, kte­rý má být pre­zen­to­ván zde. „The Last House on the Left“ je Cravenovou prvo­ti­nou a na fil­mu je to jed­no­znač­ně patr­né. Stejně jako sku­teč­nost, že při jeho natá­če­ní měli fil­ma­ři poměr­ně ome­ze­ný roz­po­čet. Pokud se týká herec­tví, moc se tady o ničem str­hu­jí­cím mlu­vit nedá, i když prav­da, dva poli­cis­té svým cho­vá­ním téměř doko­na­le zapa­da­jí do gro­te­sek. Na jed­nu stra­nu si říkám, že to může být zají­ma­vé odleh­če­ní poměr­ně závaž­né­ho a drs­né­ho námě­tu, na dru­hou stra­nu si říkám, že to je ptá­ko­vi­na, kte­rá film ve sku­teč­nos­ti srá­ží do kolen. Ani jed­nou jsem se u výstu­pu poli­cis­tů nepou­smál, dokon­ce ani ner­vóz­ně ne.

Více na Kritiky.cz
Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky Pro všechny, kdo mají rádi kurkumu a chtějí s touto jedinečnou surovinou v kuchyni pracovat ...
Teroristka – Recenze – 50% Marie (Iva Janžurová) je učitelka v důchodu, která žije na vesnici a tráví čas v chatařsk...
John Wick 3 (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) – Recenze – 90% Americký akční thriller John Wick 3navazuje na místě, kde předchozí John Wick 2 skončil – ...
Máte už dost kupovaného chleba? Upečte si vlastní! Tento recept je skutečně jednoduchý a chléb… naprostá mňamka! Také si nedovedete představit snídani bez čerstvého a voňavého chleba? Pokud už máte dost...
#2032: DC komiksový komplet 71: Superman/Batman - Trýzeň DC komiksový komplet 71: Superman/Batman - Trýzeň (Superman/Batman: Torment)Vydalo Eaglemoss...

Příběh je vlast­ně o tom, že se dvě tak tro­chu hip­pie děv­ča­ta roz­je­dou do měs­ta osla­vit naro­ze­ni­ny a při­tom si řek­nou, že by bylo fajn si tro­chu zašlu­ko­vat. A to je při­vá­dí rov­nou do spá­rů násil­ní­ků a vra­hů, kte­ří si s děv­ča­ty pohrá­va­jí, což sle­du­je­me poměr­ně zblíz­ka a v dlou­hých zábě­rech, čímž se film jed­no­znač­ně sna­žil šoko­vat, ale také upo­zor­nit na sku­teč­nost, že 60. léta jsou za námi, a tak nějak už hip­pí­kům odzvo­ni­lo. Ale sem tam se za ně někdo posta­ví, a i když jsou děv­ča­ta mrt­vá, „spra­ve­dl­nost“ se najde. Alespoň ve for­mě pomsty. Film má jed­no­znač­né podob­nos­ti s o šest let mlad­ší kla­si­kou „Plivu na tvůj hrob“.

Více na Kritiky.cz
Zajímavé filmy z letošního Mezinárodního filmového festivalu budou v ozvěnách promítány v Praze a Brně [caption id="attachment_107293" align="alignright" width="300"] Režiséři filmu Švýcarák Daniel...
RECENZE: A Series Of Unfortunate Events    Řadu nešťastných příhod si možná pamatujete jako film v titulní roli s Jimem Carry...
Krasopis – naučte se psát krásně Nyní píšeme na klávesnici počítače, dříve se psalo na stroji. Ještě předtím to bylo per...
Volání divočiny 1 - Putování začíná - přežijí mladí medvědi sami v divočině? Matka medvědice povídala svým dětem příběh. Kallika byla opřená o maminku a bedlivě poslou...
RECENZE: Na špatné straně    Režisér S. Craig Zahler nám servíruje svůj třetí celovečerní film, jehož originální...

Cravenův sní­mek čer­pá z námě­tu, kte­rý pou­žil pro svůj film „Pramen pan­ny“ Ingmar Bergman. Ale kde Bergman doká­zal roze­hrát drs­né psy­cho­lo­gic­ké dra­ma, tady si Craven pohrá­vá spí­še s bru­ta­li­tou, sna­hou šoko­vat a také „vyna­lé­za­vos­tí“ svých hrdi­nů. Ano, děv­ča­ta jsou zabi­ta a jejich vra­zi nachá­ze­jí svůj úkryt v domě rodi­čů jed­né ze zavraž­dě­ných. A rodi­če se samo­zřej­mě dozví, kde je prav­da a roz­hod­nou se pomstít. A tady opět při­chá­zí něco, co je tak tro­chu před­chůd­cem rodin­né kome­die „Sám doma“. Rodiče vez­mou zákon do vlast­ních rukou, hlav­ně tatí­nek vel­mi ori­gi­nál­ním způ­so­bem – roze­sta­ví po domě důmy­sl­né pas­ti, podob­ně jako je Kevin nastra­žil na lupi­če. Přiznám se, že nechá­pu, proč je pros­tě nepo­stří­le­li, ale film by asi neměl tako­vý efekt.

Více na Kritiky.cz
Wonder Woman - Ta, kterou stvořil psycholog William Moulton Marston. Když se v roce 1941 objevil první komiksový příběh o bojovné a nezávislé Amazonce, svět s...
ZLÍNFEST - Červený koberec sobota 26. května 2018 ...
Světová premiéra Rock Of Ages dnes večer na Očku. Úplně zdarma nabídne hudební televize Očko ke zhlédnutí film Rock of Ages, který má dne...
Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát...
Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka Kniha je plná krátkých komiksů s kočkami. Například v části Jak se starám o... se hlavní ...

Problém je, že drs­ná akce není ani tak drs­ná, pro mě osob­ně byly drs­něj­ší scé­ny ve fil­mu „Les lèvres rou­ges“, kte­ré na mě sku­teč­ně sil­ně zapů­so­bi­ly. V pří­pa­dě „The Last House on the Left“ mi při­jde, že scé­ny jsou mír­ně vyčpě­lé, a pokud chtěl Craven šoko­vat, mohl to udě­lat zají­ma­věj­ším a nápa­di­těj­ším způ­so­bem. Ale záro­veň je vidět, že ho hod­ně ome­zo­val roz­po­čet, kte­rý oprav­du nemohl být závrat­ný.

Chvíle, kdy nastu­pu­jí rodi­če je zají­ma­věj­ší a do jis­té míry i vtip­něj­ší. Matka, kte­rá jed­no­mu z vra­hů ukous­ne penis, otec, kte­rý se cho­pí moto­ro­vé pily... Scéna s ukous­nu­tím peni­su je poměr­ně dob­rá a odváž­ná, ale­spoň na svou dobu. Navíc se jí poved­lo zachy­tit ve skvě­lých názna­cích, kde Craven věděl, že není nut­né všech­no uka­zo­vat názor­ně, ale sta­čí jen naťuk­nout. Opět se ale ptám sám sebe, jest­li to bylo dáno Cravenovým mis­trov­stvím ane­bo pou­ze níz­kým roz­poč­tem. Pro mě je „The Last House on the Left“ tro­chu zkla­má­ním a asi jsem od něj čekal tro­chu víc. Ale na dru­hou stra­nu je to poměr­ně pove­de­ný (tím mys­lím prů­měr­ný) sní­mek, kte­rým zača­la kari­é­ra jed­no­ho z horo­ro­vých guru.

Více na Kritiky.cz
Didaktika předškolního vzdělávání - příručka pro učitele i studenty Úroveň předškolního vzdělávání je v naší republice velice dobrá. V mateřské škole je ...
Výherci knihy Tři bratři Vyhlašujeme vítěze knihy Tři bratři....
#1908: Vlad 3: Rudá zóna - 50 % Vlad 3: Rudá zóna (Vlad: Zone rouge)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2003. Pů...
Inferno - ZAJÍMAVOSTI - Zobristův smrtící virus vyrobili rekvizitáři dle následujícího receptu: 40 % vody, 30 % ro...
Star Wars: Síla se probouzí Co říct v prvním odstavci na sedmé Star Wars. Historie se bude opakovat.J.J. Abrams rebootnul S...

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Poměrně drs­né scé­ny, stup­ňu­jí­cí se napě­tí. Některé bru­ta­li­ty jsou poměr­ně ori­gi­nál­ní, navíc sní­mek zachy­cu­je zají­ma­vé téma – má rodič prá­vo pomstít smrt své­ho dítě­te? Pravda, šlo by to udě­lat i sofis­ti­ko­va­něj­ším způ­so­bem, jak nazna­čil zmi­ňo­va­ný Ingmar Bergman.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Jsou lep­ší sním­ky, roz­hod­ně tako­vé, kte­ré se věnu­jí pomstě. Zároveň je zde spous­ta zby­teč­nos­tí – mlu­vím zejmé­na o poli­cis­tech, kte­ří mi byli sku­teč­ně pro­tiv­ní. Na dru­hou stra­nu jsem ale uví­tal zají­ma­vé kon­tras­ty (scé­na a jí pod­kres­lu­jí­cí hud­ba, stří­dá­ní muče­ní a pří­prav na naro­ze­ni­no­vou osla­vu).

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 3.2.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Prokletí - Cursed21. června 2006 Prokletí - Cursed Wes Craven a Kevin Williamson. Hvězdné duo hororového žánru paradoxně dost často tento filmový styl paroduje. Daří se jim jak vyděsit, tak si pohrát s klišé hrůzu vyvolávajících titulů. […]
  • #13 - The Old Dark House3. června 2019 #13 - The Old Dark House Filmy o strašidelných domech mají vždycky své kouzlo. Některé jen proto, že jsou to brakové podivnosti. Ale některé dokážou zaujmout. Starý temný dům je jedním z těch případů a je nejen […]
  • #17 - Frankensteinova nevěsta (1935)1. července 2019 #17 - Frankensteinova nevěsta (1935) Frankenstein je legendárním filmem, ale jeho pokračování se může směle zařadit k těm sériím, jejichž druhé díly jsou lepší anebo alespoň stejně dobré jako díly první. Frankensteinova […]
  • #31 - Karneval duší (1962)7. října 2019 #31 - Karneval duší (1962) "Karneval duší" je trochu jiným černobílým hororem, což je dáno dokumentárními prvky. Přesto - anebo právě proto - se snímek nesmazatelně zapsal do historie světového hororu. […]
  • #23 - The Curse of Frankenstein (1957)12. srpna 2019 #23 - The Curse of Frankenstein (1957) Studio Hammer dalo světu nový pohled na hororová monstra, oživilo klasiku 30. a 40. let a ukázalo, že Velká Británie je hororovou velmocí a že monstra stále mají svůj potenciál. The Curse […]
  • #38 - Viy (1967)25. listopadu 2019 #38 - Viy (1967) Ruský horor není úplně pojem, který by ve světě něco znamenal, rozhodně se při něm nerozezní v hlavě zvonečky jako ve chvíli, kdy se řekne japonský, americký nebo britský horor. Ale přesto […]
  • #22 - Bad Seed (1956)5. srpna 2019 #22 - Bad Seed (1956) Horory mají mnoho podob, ale ty, v nichž vystupují děti jako zosobnění zla, jsou velmi znepokojující. Dětská naivita a nevinnost jsou v rozporu se zlem, které dýmá kdesi uvnitř. The Bad […]
  • #39 - Hodina vlků (1968)2. prosince 2019 #39 - Hodina vlků (1968) Švédský horor není v současné době žádnou novinkou - stačí jmenovat "Ať vejde ten pravý". Ale i v minulosti je možné najít filmy, především ty Ingmara Bergamana, které se k prvotnímu […]
  • #8 - Frankenstein29. dubna 2019 #8 - Frankenstein Legendární monstrum, legendární Boris Karloff, legendární film. Co víc si člověk může přát? Frankenstein je jedním z těch hororů, které se musí řadit mezi ty nejlepší. […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]