Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > 47. ročník MFF Karlovy Vary: nesoutěžní sekce

47. ročník MFF Karlovy Vary: nesoutěžní sekce

431733 10150598848956924 1666278286 n
431733 10150598848956924 1666278286 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Organizátoři Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary zve­řej­ni­li kom­plet­ní pře­hled fil­mů uvá­dě­ných na letoš­ním roč­ní­ku, kte­rý se usku­teč­ní od 29. červ­na do 7. čer­ven­ce. Nesoutěžní sek­ce Horizonty, Jiný pohled a Deset evrop­ských reži­sé­rů oči­ma Variety jsou již neo­po­me­nu­tel­nou sou­čás­tí pro­gra­mu nej­slav­něj­ší čes­ké fil­mo­vé pře­hlíd­ky. Vedle 51 pre­mi­é­ro­vých sou­těž­ních fil­mů, kte­ré zná­me od minu­lé­ho týd­ne, se nyní divá­ci mohou těšit na dal­ší pří­děl zají­ma­vých pre­mi­ér včet­ně těch, kte­ré už sou­tě­ži­ly tře­ba na jed­nom ze tří nej­pres­tiž­něj­ších evrop­ských fes­ti­va­lů - v Benátkách, Berlíně nebo Cannes.

Ani ten­to­krát nebu­de v Karlových Varech chy­bět letoš­ní vítěz Zlaté Palmy, dra­ma Láska reži­sé­ra Michaela Hanekeho. Rakouský tvůr­ce se drži­te­lem pres­tiž­ní­ho fil­mo­vé­ho oce­ně­ní stal již podru­hé: prv­ní Zlatou pal­mu zís­ka­lo před tře­mi lety jeho psy­cho­lo­gic­ké dra­ma Bílá stu­ha. Grand Prix udě­li­la can­ne­ská poro­ta ital­ské kome­dii Mattea Garroneho Reality show. Už sám název evo­ku­je pří­běh o posed­los­ti obskur­ní tele­viz­ní zába­vou. Konečně Cena poro­ty „zby­la“ na kome­dii se skot­ským dia­lek­tem Andělský podíl od uzná­va­né­ho brit­ské­ho reži­sé­ra Kena Loacha, kte­rý ve své tvor­bě zna­me­ni­tě vykres­lu­je nera­dost­né soci­ál­ní pomě­ry.

Cristian Mungiu, autor oce­ňo­va­né­ho dra­ma­tu 4 měsí­ce, 3 týd­ny a 2 dny, se do Cannes vrá­til se sním­kem Na dru­hé stra­ně kop­ců, kte­rý zís­kal cenu za nej­lep­ší scé­nář a nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon udě­le­nou obě­ma hlav­ním hereč­kám. Cenu pro nej­lep­ší­ho her­ce obdr­žel Mads Mikkelsen za výkon ve sním­ku Hon. Dánský spo­lu­au­tor mani­fes­tu Dogma 95 Thomas Vinterberg nato­čil film na aktu­ál­ní téma, kte­rým je nepo­ra­zi­tel­ná moc lží a pomluv schop­ná oby­čej­né­ho člo­vě­ka spo­le­čen­sky zde­vas­to­vat. Z ostat­ních can­ne­ských titu­lů bude ve Varech k vidě­ní ješ­tě něko­lik - tře­ba nový film rakous­ké­ho pro­vo­ka­té­ra Ulricha Seidla Ráj: Láska, thriller Davida Cronenberga Cosmopolis, nebo dal­ší uho­ze­ná kome­die Wese Andersona s názvem Moonrise Kingdom.

Z fil­mů oce­ně­ných na letoš­ním Berlinale se ve Varech před­sta­ví vítěz Zlatého med­vě­da, doku­ment Caesar musí zemřít, kte­rý nato­či­li kla­si­ci ital­ské kine­ma­to­gra­fie brat­ři Tavianiové. Držitelem Stříbrného med­vě­da se letos stal maďar­ský tvůr­ce Benedek Fliegauf, kte­rý ve sním­ku To jen vítr zpra­co­val sku­teč­né udá­los­ti, při nichž v Maďarsku došlo k nási­lí vůči Romům. Život osa­mě­lé lékař­ky z NDR při­pra­vu­jí­cí se na útěk ze země je námě­tem sním­ku Barbara reži­sé­ra Christiana Petzolda, kte­rý zís­kal v Berlíně cenu za režii.

Legendární rus­ký reži­sér Alexander Sokurov se ve svém nej­no­věj­ším fil­mu poku­sil o adap­ta­ci pří­bě­hu dok­to­ra Fausta a zís­kal za ni v Benátkách Zlatého lva. Ve Varech se z benát­ské­ho fes­ti­va­lu obje­ví ješ­tě dra­ma Alpy řec­ké­ho tvůr­ce Giorgose Lanthimose, jehož pro­vo­ka­tiv­ní dílo Špičák bylo loni uve­de­no v sek­ci Mladý řec­ký film, dále sní­mek Černý kůň od iko­ny ame­ric­ké­ho nezá­vis­lé­ho fil­mu Todda Solondza a ital­ské dra­ma Pevnina Emanuely Crialese.

Několik sním­ků ze sek­ce Horizonty má již ohlá­še­nou dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ru, ale divá­ci 47. roč­ní­ku kar­lo­var­ské­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu je mají mož­nost shléd­nout s před­sti­hem. Totéž pla­tí o fil­mu ze sek­ce Deset evrop­ských reži­sé­rů oči­ma Variety s titu­lem Iron Sky, 6 let vzni­ka­jí­cí váleč­né sci-fi paro­dii, jejíž natá­če­ní se jali finan­co­vat sami fanouš­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,15580 s | počet dotazů: 240 | paměť: 58144 KB. | 15.08.2022 - 09:12:50