Kritiky.cz > Filmové recenze > 101 nejlepších hororů > #43 - Valerie a týden divů (1970)

#43 - Valerie a týden divů (1970)

Valerie

Český film mezi 101 nej­lep­ší­mi horo­ry? Já vím, asi bys­te spíš čeka­li „Spalovače mrt­vol“, ale on se sem dostal nená­pad­ný, ale geni­ál­ní sní­mek „Valerie a týden divů“. Nádherný, poe­tic­ký a odváž­ný. Ano, i tako­vá byla čes­ko­slo­ven­ská, potaž­mo čes­ká kine­ma­to­gra­fie.

Valerie a týden divů

Valerie a týden divů

ČSSR, 1970, 77 minut

Režie: Jaromil Jireš

Scénář: Jaromil Jireš a Ester Krumbachová pod­le pří­bě­hu Vítězslava Nezvala

Hrají:

Jaroslava Schallerová (Valerie)

Helena Anýzová (Babička, Elsa, Matka, Rusovláska)

Petr Kopřiva (Orlík)

Jiří Prýmek (Tchoř)

Musím říct, že pro mě osob­ně je nesku­teč­ně potě­šu­jí­cí, že se mezi 101 horo­ry obje­vil i sní­mek z našich luhů a hájů, respek­ti­ve teh­dy ješ­tě z čes­ko­slo­ven­ské pro­ve­ni­en­ce. A o to více mě zará­ží, že po roce 1968 mohl vznik­nout sní­mek, kte­rý je nato­lik odváž­ný, i když nut­no říci, že niko­li poli­tic­ky jako spí­še z hle­dis­ka inti­mi­ty a sexu­a­li­ty.

Pro mě osob­ně je Jaromil Jireš jed­ním z nej­lep­ších čes­kých reži­sé­rů své doby a musím říct, že jeho „Valerie a týden divů“ mě doslo­va strh­la svou ima­gi­na­cí a nád­her­ný­mi obra­zy, kte­ré jsou divá­ko­vy před­vá­dě­ny. Skoro se mi ani nechtě­lo věřit, že něco tak krás­né­ho je téměř zapo­me­nu­to a já jsem o tom nikdy pořád­ně nesly­šel. Myslím si, že ten­to film je mno­hem více uzná­va­ný v zahra­nič­ní než ve své domo­vi­ně. A je to ško­da, pro­to­že „Valerie a týden divů“ je nato­lik fan­task­ní, horo­ro­vý, pohád­ko­vý a záro­veň sym­bo­lic­ky upřím­ný, že by si jej čes­ká kine­ma­to­gra­fie měla urči­tě pama­to­vat a čes­ký divák by jej měl zhléd­nout. Přiznám se, že jsem asi ješ­tě nevi­děl sní­mek, kte­rý by byl na pome­zí ero­tic­ké­ho fil­mu 70. let a umě­lec­ké­ho díla té nej­lep­ší kate­go­rie.

Jaromil Jireš nám sdě­lu­je pohád­ko­vý pří­běh o Valerii, tři­nác­ti­le­té díven­ce, kte­rou zastih­ne­me ve chví­li, kdy se stá­vá ženou. Nutno říci, že Jaroslavě Schallerové bylo v době natá­če­ní sku­teč­ně 13 let, na což mimo­cho­dem vůbec nevy­pa­dá, ale ješ­tě více je pro mě v dneš­ní době zará­že­jí­cí, že jsou zde její obna­že­né scé­ny, kte­ré by dnes byly pova­žo­vá­ny za mini­mál­ně nevhod­né. Musím říct, že v tomhle jsou někte­ří fil­ma­ři poměr­ně odváž­ní, a pokud je to ku pro­spě­chu věci, jako v tom­to pří­pa­dě, není na tom nic trestu­hod­né­ho. Film je o pozná­vá­ní vlast­ní sexu­a­li­ty a ero­ti­ky kolem sebe. Snímek nepřed­sta­vu­je sex v jeho expli­cit­ní podo­bě, ale dosta­teč­ně na to, aby k němu cen­zu­ra moh­la být přís­něj­ší. Vše je dokres­le­ním toho, jak se dív­ka vyví­jí, jak se mění její chá­pa­ní svě­ta, jak pozná­vá své city a své tou­hy, kte­ré jsou do jis­té míry incest­ní, což je dal­ší ukáz­ka toho, jak odváž­ný může film být, ale přes­to si doká­že zacho­vat for­mu, kte­rou nelze hod­no­tit jinak než jako umě­lec­kou.

Ve sním­ku jsou momen­ty, kte­ré lze pova­žo­vat spí­še za odka­zy na fil­my niž­ší kate­go­rie, pro mě osob­ně je to posta­va Graciána, u níž je mi pro­tiv­né její herec­tví, spí­še diva­del­ní a málo uvě­ři­tel­né, jinak ale hod­no­tím sní­mek sku­teč­ně vel­mi pozi­tiv­ně a jsem vel­mi potě­šen tím, jak nád­her­né fil­my se v čes­ko­slo­ven­ské kine­ma­to­gra­fii skrý­va­jí. Film je horo­ro­věj­ší než mno­hé ame­ric­ké sním­ky a má poe­ti­ku, kte­rou moder­ní horo­ry postrá­da­jí. Čerpá z kla­sic­kých čes­ko­slo­ven­ských pohá­dek, jež jsou horo­ro­věj­ší než fil­my, kte­ré si na stra­chu sku­teč­ně zaklá­da­jí. Pro mě osob­ně je nadá­le jed­nou z nej­ho­ro­ro­věj­ších pohá­dek „Sedmero krkav­ců“ (prav­da, to už je čes­ký film), nebo pohád­ka „O prin­cezně Nastěnce a léta­jí­cím šev­ci“.

„Valerii a týden divů“ hod­no­tím jed­no­znač­ně pozi­tiv­ně, pro­to­že podob­né obra­zy jsem v žád­ném jiném fil­mu nevi­děl, i když prav­da, Tchoř tro­chu při­po­mí­ná Nosferatu, ale na tom bych nevi­děl nic špat­né­ho. A musím říct, že poe­tič­těj­ší zná­zor­ně­ní prv­ní men­stru­a­ce se bude těž­ko hle­dat.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Nádherné scé­ny, kte­ré se vrý­va­jí do pamě­ti, úžas­ná schop­nost spo­jit žán­ry, kte­ré se sice nevy­lu­ču­jí, ale v sou­čas­né době nejsou pří­liš spo­jo­vá­ny – pohád­ka a horor.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Nemám co vytknout. Snímek může být nároč­něj­ší na pocho­pe­ní a sle­do­vá­ní, je spí­še sle­dem obra­zů než jed­no­li­tým dějem a logič­nost je sno­vá, což nemu­sí kaž­dé­mu sedět, ale i přes­to je „Valerie a týden divů“ sním­kem, kte­rý zane­chá­vá dojem.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 6.1.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela15. května 2019 Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je jisté, že se mnozí z nás na nové dítko jednoho z nejúspěšnějších filmařů české moderní vlny jen […]
  • Hoteliér15. srpna 2018 Hoteliér Film Hoteliér není pouhý záznam zkoušení hry, ale především intimní pohled do vztahů mezi jejími jednotlivými protagonisty. Nejde ani o klasický dokument, protože hranice mezi hraním, […]
  • Hoteliér - 65 %5. listopadu 2013 Hoteliér - 65 % Herec Pavel Landovský má života plné zuby, nemoci mu ztrpčují každý den a nejraději by se vším skončil. Má však kolem sebe lidi, kterým stojí za zájem a úctu. Herecký kolega a režisér Jan […]
  • Novinářská projekce filmu Hoteliér25. října 2013 Novinářská projekce filmu Hoteliér Člen naši redakce se zúčastnil novinářské projekce filmu Hoteliér. Přinášíme Vám unikátní fotografie slavných herců  a osobností. Napřiklad Jan Kačer, Josef Abrhám ml. nebo i František […]
  • Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode4. prosince 2018 Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode Ve velkofilmu Jan Žižka se to doslova hemží světově uznávanými hereckými osobnostmi. Producent a režisér Petr Jákl prozradil, komu byla svěřena role krále Zikmunda, přezdívaného „liška […]
  • 812231. května 2012 Konec srpna v hotelu Ozon (1966) Film, o kterém jsem se na těchto stránkách už zmiňoval. Do jisté míry se jedná o ojedinělý zjev v československé kinematografii, na nějž vzdáleně navazuje snad pouze Poslední přesun. […]
  • Swing Kids (1993)24. června 2014 Swing Kids (1993) Swing Kids je americký film odehrávající se v roce 1939 v nacistickém Německu. Matně si pamatuji, že jsem jej už kdysi viděl na obrazovkách čerstvě se narodivší TV NOVA v hlavním vysílacím […]
  • Spalovač mrtvol (1968) - Některé filmy by si člověk prostě neměl nechat ujít, i když na něj budou mít hodně depresivní dopad.19. února 2019 Spalovač mrtvol (1968) - Některé filmy by si člověk prostě neměl nechat ujít, i když na něj budou mít hodně depresivní dopad. Legendární československý film, kterému jsem se dlouho vyhýbal, snad ze strachu, jak moc se o něm mluví, jak moc je to skvělý film, nemluvě o tom, že i na databázích je velmi dobře […]
  • Petr Jákl získal do svého filmu držitele dvou Oscarů Michaela Caina7. září 2018 Petr Jákl získal do svého filmu držitele dvou Oscarů Michaela Caina Po americké hvězdě Benu Fosterovi odhalil režisér Petr Jákl další herecké eso, které se objeví v jeho historickém velkofilmu Jan Žižka. Pro svůj film získal jednu z největších osobností […]
  • Slunce, seno, jahody – česká klasika11. srpna 2018 Slunce, seno, jahody – česká klasika Kultovní česká komedie, kterou každý Čech mohl vidět už několikrát, ale stejně se na ni rád podívá ještě jednou. Režisérovi Zdeňku Troškovi se podařilo natočit film, který v televizi běží […]