Kritiky.cz > Filmové recenze > 101 nejlepších hororů > #41 - The Devil Rides Out (1968)

#41 - The Devil Rides Out (1968)

Christopher Lee, to je záru­ka toho, že film bude stát za to. Mně sta­čí se na něj dívat a doslo­va se roz­plý­vám. A i ve sním­ku „The Devil Rides Out“ doka­zu­je, že by mohl cha­risma roz­dá­vat jako Santa Claus.

The Devil Rides Out

Velká Británie, 1968, 96 minut

Režie: Terence Fisher

Scénář: Richard Matheson pod­le romá­nu Dennise Wheatleyho

Hrají:

Christopher Lee (Duc de Richeleau)

Charles Gray (Mocata)

Niké Arrighi (Tanith Carlisle)

Leon Greene (Rex van Ryn)

Opět se vra­cí­me do mé milo­va­né Velké Británie, ke stu­diu Hammer a pře­de­vším k reži­sé­ro­vi Terenci Fisherovi a jeho herec­ké­mu oblí­ben­ci (záro­veň i mému obrov­ské­mu herec­ké­mu oblí­ben­ci) Christopheru Leemu. A jak jsem v minu­lé recen­zi psal, že se těším na něja­ký horor, kte­rý bude čis­tě horo­ro­vý, tak jsem se poměr­ně brzy dočkal. Tenhle film, jako ostat­ní fil­my stu­dia Hammer, v nichž si Lee zahrál (snad kro­mě těch s Sherlockem Holmesem), jsou čis­to­krev­ný­mi horo­ry, kte­ré mají horo­ro­vou záplet­ku, horo­ro­vou atmo­sfé­ru, horo­ro­vé kuli­sy a v tom­to pří­pa­dě bohu­žel i poměr­ně děsi­vou hap­py endo­vou poin­tu, z kte­ré se mi sko­ro chtě­lo bre­čet... Ale zde se opět pro­bou­zí moje nechuť k hap­py endům, zvláš­tě k těm, kde zasáh­ne něja­ká síla shů­ry.

Christopher Lee se ten­to­krát nepo­sta­vil po bok své­ho pří­te­le a dlou­ho­le­té­ho kole­gy Petera Cushinga, ale stej­ně skvě­le mu sekun­do­val Charles Gray v roli Mocata, posta­vy odvo­ze­né­ho od nej­vět­ší­ho (nebo ale­spoň nej­zná­měj­ší­ho) mága novo­do­bé his­to­rie – Aleistera Crowleyho. A jed­ná se o posta­vu démo­nic­kou, kte­rá jde přes mrt­vo­ly, aby napl­ni­la ritu­ál při­vo­lá­ní ďáb­la. Což se nako­nec i pove­de, ale jeho plá­ny jsou neu­stá­le niče­ny sku­pin­kou v čele s Christopherem Lee.

„The Devil Rides Out“ je fil­mem o tom, že exis­tu­jí sata­nis­tic­ké kul­ty a sek­ty, a to tak schop­né, že doká­žou při­vo­lat ďáb­la a uspo­ko­jo­vat ho lid­skou obě­ti­nou, v tom­to pří­pa­dě obě­ti­nou mla­dé ženy nebo dítě­te. Ale je nut­né se na film dívat šíře­ji a spo­jit si jej napří­klad s osob­nos­tí Charlese Mansona. Nadpřirozený prvek je pak odsu­nut na stra­nu, ale násled­ky sek­tář­ství nejsou o nic méně bru­tál­ní.

Samozřejmě je jas­né, že k obě­to­vá­ní zmi­ňo­va­né­ho dítě­te nedo­jde, něco tako­vé­ho si netrouf­ne kaž­dý fil­mař a nut­no říci, že „The Devil Rides Out“ je fil­mem ješ­tě poměr­ně umír­ně­ným, kde samot­né obě­to­vá­ní vůbec nevi­dí­me, kro­mě obě­to­vá­ní kozy, kde nás kame­ra nene­chá nahléd­nout na roz­ře­zá­vá­ní hrd­la, ale nechá nás shléd­nout pou­ze na krev chlís­ta­jí­cí do nasta­ve­né­ho pohá­ru. Ano, v této době ješ­tě exis­to­va­ly něja­ké zábra­ny, kte­ré naru­ši­ly až gore fil­my, a to pře­de­vším fil­my z ital­ské pro­duk­ce. I těm se ješ­tě v naší ces­tě po horo­ro­vé his­to­rii bude­me věno­vat.

Christopher Lee je ve své roli skvě­lý, stej­ně jako obvykle, dává jí nad­po­zem­skou sílu, ale stej­ně tak lid­skost – je una­ven a dostá­vá se do situ­a­ce, kdy neví, co má vlast­ně udě­lat. Jeho démo­nic­ký pro­těj­šek je stej­ně cha­risma­tic­ký, jeho pohled je doslo­va hyp­no­tic­ký a posta­va Mocaty se neza­sta­ví vůbec před ničím, což doka­zu­je i sna­hou obě­to­vat dítě, když mu prv­ní mož­nost nevy­šla.

Osobně se při­znám, že mě stu­dio Hammer tro­chu zkla­ma­lo v tom, jak zůstá­vá u toho, že krev zob­ra­zu­je, ale pou­ze v umír­ně­né rovi­ně. V tom­to ohle­du se fil­my nepo­su­nu­ly od dob fil­mů „Dracula“ ane­bo „Frankenstein“, kte­ré Terence Fisher nato­čil. Snímky si drží svůj stan­dard, i když musím říct, že ze závě­ru „The Devil Rides Out“ jsem sku­teč­ně zkla­ma­ný. Přišel mi laci­ný. Ale jinak film doce­la fun­gu­je, jed­ná se o skvě­lou ukáz­ku toho, jak pro­ti sobě boju­jí bílá a čer­ná magie, ritu­á­ly jsou před­sta­vo­vá­ny poměr­ně názor­ně a ve své celé dél­ce, stej­ně jako zaří­ká­vá­ní, kte­ré je vět­ši­nou pro­vá­dě­no Chrisem Lee. V tom­to ohle­du se jed­ná o pokro­ko­vý film, kte­rý je jed­ním z nej­lep­ších satanských/čarodějnických horo­rů – urči­tě své doby, pokud ne vůbec. Konkurovat by mu mohl napří­klad The Wicker Man, ale o tom poz­dě­ji. (Ano, s Chrisem Lee se ješ­tě urči­tě setká­me.)

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Výborné herec­ké výko­ny v hlav­ní klad­né i zápor­né roli, skvě­le ukot­ve­né zna­los­ti o bílé a čer­né magii, a to nato­lik, že film je uvě­ři­tel­ný a je poměr­ně vhod­ným před­chůd­cem pro mis­trov­ský kou­sek v rám­ci satan­ských fil­mů – Vymítač ďáb­la. „The Devil Rides Out“ je poměr­ně vhod­nou teč­kou za půso­be­ním stu­dia Hammer v žeb­říč­ku nej­lep­ších horo­ro­vých fil­mů všech dob.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Možná se tro­chu nabí­zí, že v dneš­ní době nic moc nové­ho pod slun­cem, již exis­tu­jí expli­cit­něj­ší horo­ro­vé sním­ky, ale „The Devil Rides Out“ je sním­kem sta­rým 40 let a přes­to má svou úro­veň. Pro mě je sla­bým momen­tem již zmi­ňo­va­né finá­le.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 23.12.2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.

  • #24 - Dracula (1958)19. srpna 2019 #24 - Dracula (1958) Dracula je jednou z nejčastěji se na plátně objevujících postav. Z těch hororových jednoznačně. Christopher Lee je zase jedním z nejznámějších představitelů transylvánského hraběte. Film […]
  • #61 - Halloween (1978)4. května 2020 #61 - Halloween (1978) Klasický slasher, který se nesmazatelně zapsal do historie. John Carpenter zase dokázal, že téměř cokoli natočí, to se stane legendou. Halloween Halloween USA, 1978, 91 […]
  • #42 - Noc oživlých mrtvol (1968)23. prosince 2019 #42 - Noc oživlých mrtvol (1968) Klasika George A. Romera, jeden z úhelných kamenů hororu a film, od něhož se odvíjel moderní zombie horor. Tenhle film je plný superlativů a zaslouženě. Nikdy nezůstane zapomenut a jeho […]
  • #22 - Bad Seed (1956)5. srpna 2019 #22 - Bad Seed (1956) Horory mají mnoho podob, ale ty, v nichž vystupují děti jako zosobnění zla, jsou velmi znepokojující. Dětská naivita a nevinnost jsou v rozporu se zlem, které dýmá kdesi uvnitř. The Bad […]
  • #8 - Frankenstein29. dubna 2019 #8 - Frankenstein Legendární monstrum, legendární Boris Karloff, legendární film. Co víc si člověk může přát? Frankenstein je jedním z těch hororů, které se musí řadit mezi ty nejlepší. […]
  • #6 - Dracula15. dubna 2019 #6 - Dracula Dracula z roku 1931 je v podstatě průkopníkem zlaté éry hororů, které patřily především 30. léta 20. století. A hlavně, tohle je i první skutečná adaptace legendární knihy Brama […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com