Kritiky.cz > Recenze knih >  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%)

 404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%)

book8594050422551

Sú kni­hy, kto­ré máva­me ulo­že­né v polič­ke a vra­ci­a­me sa k nim opa­ko­va­ne a opa­ko­va­ne. Takou kni­hou, ktorú z rúk člo­vek len tak ľah­ko nepus­tí, je nepo­chyb­ne kni­ha 404 nej­krás­něj­ších oma­lo­vá­nek. Obsahuje 4 veľ­ké zoši­ty maľo­vá­nok, kto­ré uspo­ri­a­da­la a gra­fic­ky upra­vi­la Linda Marečková.

Pri tej­to kni­he máte výho­du, že hoci je v češ­ti­ne, nebu­de­te mať žia­d­ne ťaž­kos­ti s pre­kla­dom, pre­to­že je plná nád­her­ných obráz­kov na vyma­ľo­va­nie. Ozaj, vede­li ste, že v slo­ven­či­ne je slo­vo „maľo­ván­ky“ správ­nym pre­kla­dom čes­ké­ho slo­va „oma­lo­ván­ky“?

Navyše, ďal­šou skve­lou výho­dou tej­to kni­hy jej úžas­né bale­nie, pre­to­že môže byť dar­če­ko­vým boxom, v kto­rom sa nachá­d­za­jú hneď spo­me­nu­té 4 zoši­to­vé maľo­ván­ky. Obsahovo sú z rôzne­ho súd­ka – tak­že sa v nich môže nájsť kaž­dý – od milov­ní­ka man­dál, cez milov­ní­ka prí­ro­dy a milov­ní­ka zvie­rat, až po tých, ktorí milu­jú Paríž. Skutočne, jed­na maľo­ván­ka je plná obráz­kov z paríž­ske­ho pro­stre­dia, krás­ne roman­tic­kých...

book8594050422551

Ťažko pove­dať, kto­rá z maľo­va­niek naj­vi­ac oča­ri­la mňa. Všetky majú svo­je oso­bi­té kúzlo – občas mám nála­du nakres­liť si nie­čo v maľo­ván­ke prí­ro­dy, kto­rá je plná kve­tov, prí­rod­ných motí­vov a kra­ji­niek, ino­ke­dy zasa v maľo­ván­ke zo sve­ta zvie­rat. Vo chvíľach tichej poho­dy sia­ham po man­da­lo­vej maľo­ván­ke a tú „paríž­sku“ si nechá­vam na špe­ci­ál­ne prí­le­ži­tos­ti, na takú moju špe­ci­ál­nu zasní­va­nú nála­du, kto­rá ma občas pochy­tí, keď sedím pri rozvo­nia­vaj­úcom hor­úcom čaji a sní­vam o ďalekých kra­ji­nách.

Jasné, nemu­sí­te si tak sebec­ky ako ja ukryť túto kni­hu maľo­va­niek pred sve­tom. Pokojne sa o ne podeľ­te v kru­hu rodi­ny – pre­to­že je to kni­ha mul­ti­funkč­ná. Skutočne si v nej môžu kres­liť dospe­lí – a budú sa s ňou vyte­šo­vať vo chvíľach poho­dy a oddychu, rov­na­ko však nájde svo­je mies­to aj vo chvíľach voľ­né­ho času a hier u detí. Navyše deti si ňou pre­cvi­čujú aj svo­je schop­nos­ti, roz­ví­jajú sa – nadob­údajú lep­šiu zruč­nosť v kres­le­ní, roz­ví­jajú svo­ju gra­fo­mo­to­ri­ku, záro­veň ale pre­cvi­čujú i svo­ju pozor­nosť, postreh, sústre­de­nie, schop­nosť kon­cen­t­ro­vať sa na nejakú úlo­hu a mať pra­cov­nú výdrž pri nej, byť trpez­li­vým. Obrázok môže­me nechať die­ťa kres­liť samé, ale­bo môže­me kres­liť spo­lu a potom sa maľo­ván­ka sta­ne prí­jem­nou rodin­nou zába­vou, s kto­rou si uži­je­te veľa spo­ločnej rados­ti a poho­dy. Samozrejme, že samot­né kres­le­nie obráz­kov v maľo­ván­kach u detí aj u dospe­lých odb­úra­va stres (podak­torí odbor­ní­ci hovo­ria v tej­to súvis­los­ti až o pro­tistre­so­vej revo­l­úcii) a pod­po­ru­je kre­a­tív­nosť, vedie ku citu pre far­by, uva­žo­va­niu o nich. V súčas­nos­ti naras­tá boom takých­to oma­ľo­vá­nok a pre­to je ten­to nád­her­ný box vhod­ným dar­če­kom pre mno­hých ľudí.

Prajem vám veľa chvíľ poho­dy a zába­vy s tou­to kni­hou.

 • Žánr: výtvar­né umě­ní, kni­hy her a nápa­dů, hob­by - ostat­ní, akti­vi­ty a hry
 • Nakladatelstvi:COOBOO
 • Datum vydá­ní:07.11.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

 • Život a doba soudce A K krátké video 110. ledna 2016 Život a doba soudce A K krátké video 1 https://www.youtube.com/watch?v=Y0fryPB8Jeo Posted in Videa
 • Jistota je kulomet4. ledna 2019 Jistota je kulomet Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
 • JAN HARTL – Kytka14. února 2012 JAN HARTL – Kytka Jan Hartl vystudoval pražskou DAMU. Hrál v Realistickém divadle Z. Nejedlého, v Divadle na Vinohradech, Divadle Za branou II. a nyní je v Národním divadle v Praze. Ve filmu debutoval v […] Posted in Rozhovory
 • Aquaman - Recenze - 80%12. prosince 2018 Aquaman - Recenze - 80% Chlap co mluví s rybama....No tak trochu jo, ale rozhodně ještě mnohem víc. Aquaman je film inspirovaný komiksy DC a pojednává o Arthurovi Currym. Je nutno říct, že i zde (podobně jako u […] Posted in Filmové recenze
 • Far Cry Primal - Lov Velkého zjizveného medvěda19. března 2016 Far Cry Primal - Lov Velkého zjizveného medvěda https://www.youtube.com/watch?v=j-CgEx8szXM Posted in Videa
 • Komiks 1206. července 2019 Komiks 120 Posted in Komiks
 • HW nároky Crysis Remastered: Minimální sestava CPU: Intel...4. září 2020 HW nároky Crysis Remastered: Minimální sestava CPU: Intel... HW nároky Crysis Remastered: Minimální sestava CPU: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3... RAM: 8GB GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 TI /AMD Radeon 470 Prostor: 20GB DirectX: DX11 Doporučená […] Posted in Krátké herní aktuality
 • MÁŠA MÁLKOVÁ5. ledna 2015 MÁŠA MÁLKOVÁ Vystudovala pražskou konzervatoř. Už v průběhu studia hostovala a posléze byla v angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích, účinkovala na scénách řady pražských divadel (Divadlo na […] Posted in Rozhovory
 • Hranice smrti -19. dubna 2011 Hranice smrti - Hranice smrti - Recenze 22.4.2008 premiera-tydne Přečteno: 378 krát […] Posted in Recenze
 • Úhel pohledu14. prosince 2018 Úhel pohledu Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com