Kritiky.cz > Filmové recenze > 4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019

4 nejpozoruhodnější filmy z Palm Springs 2019

word image 13

Zprávy z fes­ti­va­lů, jako je Sundance, Cannes a Berlinale, si nemů­že nechat ujít žád­ný fil­mo­vý fanou­šek. Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Palm Springs není zase tak popu­lár­ní, tak­že se nic nedě­je, pokud o něm sly­ší­te popr­vé. Akce nicmé­ně pořád ros­te a kaž­dý rok při­lá­ká 135 000 návštěv­ní­ků. Ale 70 % vůbec není z Kalifornie, pro­to­že fes­ti­val se zamě­řu­je pře­váž­ně na zahra­nič­ní nezá­vis­lý film.

Seznam oce­ně­ných sním­ků je toho důka­zem. Najdete na něm mezi sed­mi nomi­na­ce­mi pou­ze dva ame­ric­ké fil­my. Jedná se o doku­men­tár­ní The Biggest Little FarmGhost Fleet. V rám­ci fes­ti­va­lu se udě­lu­jí také tři ceny FIPRESCI, kte­ré můžou zís­kat jen zahra­nič­ní sním­ky. Letos si tuto cenu odnes­lo japon­ské dra­ma Zloději, ital­ská kri­mi­nál­ka Dogman a pol­ské his­to­ric­ké melod­ra­ma Studená vál­ka.

Dnes ale nebu­de­me mlu­vit o zásad­ních momen­tech PSIFF, ale zapá­t­rá­me v archi­vech fes­ti­va­lu, abychom obje­vi­li něko­lik skry­tých kle­no­tů. Půjde nám o šoku­jí­cí a div­nou záplet­ku v pří­bě­hu, kte­rou jsme zatím nikde nevi­dě­li. Tohle jsou naši kan­di­dá­ti:

 1. Winter Flies (Všechno bude)

Žánr: Road movie / dra­ma

Uvedeno: 1. čer­ven­ce 2018 na fes­ti­va­lu v Karlových Varech

Země: Česká repub­li­ka, Slovensko, Slovinsko, Polsko

Režisér: Olmo Omerzu

Scénář: Petr Pýcha

Žánr road movie pat­ří mezi nej­ro­man­tič­těj­ší feno­mé­ny fil­mo­vé­ho svě­ta, pro­to­že po ces­tě do oče­ká­va­né desti­na­ce čas­to dává pro­stor pro neče­ka­ná odha­le­ní. Cesta mívá mno­hem vět­ší význam než samot­ný cíl a fil­mo­ví hrdi­no­vé se při zaží­vá­ní nepří­jem­ných situ­a­cí rych­le vyví­je­jí.

V iko­nic­kých road movie fil­mech ale vět­ši­nou hra­jí páry nebo kama­rá­di, co si vyje­dou autem. Ve fil­mu Všechno bude auto sice je, ale mís­to kla­sic­kých postav tu máme dva nezle­ti­lé chlap­ce (Mára a Heduš) ve věku 12 a 14, kte­ré už neba­ví cho­vat se pod­le dospě­lých a vyda­jí se na samo­stat­nou dospě­lác­kou ces­tu po chlad­ném seve­ru Čech.

Vzhled star­ší dív­ky vyvo­lá­vá během vyprá­vě­ní aso­ci­a­ci s Mexickou jízdou, i když v tro­chu odleh­če­něj­ší ver­zi bez tako­vé­ho důra­zu na ero­tič­no. Řeší se zde spíš otáz­ky dospí­vá­ní a bra­tr­ská morál­ka.

Ve fil­mu se ale neče­ka­ně dozví­te, že to, co se celou dobu ode­hrá­vá na plát­ně, je vlast­ně vzpo­mín­ka Máry, kte­rý se nachá­zí v poli­cej­ní vaz­bě. Ukazuje se totiž, že pří­běh chlap­ce není tak jed­no­du­chý, jak jsme si zpr­vu mys­le­li.

2. Walk to Vegas

Žánr: Komedie

Uvedeno: 11. led­na 2019 na PSIFF

Země: USA

Režisér: Eric Balfour

Scénář: Steve Alper, Vincent Van Patten

Na prů­měr­né­ho gam­ble­ra nahlí­ží­me jako na oso­bu, kte­rá se ocho­mý­tá kolem auto­ma­tů v Las Vegas a dou­fá, že je pora­zí i navzdo­ry způ­so­bu napro­gra­mo­vá­ní a zce­la náhod­né­mu výsled­ku zato­če­ní. Standardní gam­ble­ři v ame­ric­kých kome­di­ích se od toho scé­ná­ře pří­liš neod­chy­lu­jí a někdy i vyhra­jí, ale spíš v kasi­nu necha­jí mili­o­ny.

Walk to Vegas pod reži­sér­skou tak­tov­kou her­ce Erica Balfoura nabí­zí na toto téma tro­chu jiný pohled. Nevykresluje opi­lé­ho kasi­no­vé­ho pova­le­če ve sty­lu Pařby ve Vegas, ale spíš gam­ble­ra smě­ru­je mimo Vegas. Ty nej­vět­ší sáz­ky se ve sku­teč­nos­ti ode­hrá­va­jí mimo kasi­na a ten­to film před­sta­vu­je sáz­ku z kate­go­rie těch vel­mi šíle­ných.

Příběh je zalo­žen na sku­teč­ném pří­bě­hu her­ce hlav­ní muž­ské role Vincenta Van Pattena, kte­rý je sám náru­ži­vým poke­ro­vým hrá­čem. Vince ani jeho posta­va ničím nepři­po­mí­na­jí stan­dard­ní­ho gam­ble­ra. I v šede­sá­ti má pořád neo­do­la­tel­ný úsměv a atle­tic­kou posta­vu. Žádná whis­ky, dout­ní­ky ani zlo­čin. A moc se ani neví, že se Vince pro­fe­si­o­nál­ně věno­val teni­suin, což s „gam­bler­skou image“ nejde pří­liš dohro­ma­dy.

Ve fil­mu všech­no začí­ná neškod­nou par­tič­kou poke­ru, kte­rou pořá­dá Duke (Vince) pro své přá­te­le. Sázky špl­ha­jí naho­ru. Pomalu při­tu­hu­je. Ke kon­ci jeden z účast­ní­ků nabíd­ne Dukovi sáz­ku. Když za týden dojde ze San Fernando Valley do Las Vegas, dosta­ne 5 mili­ó­nů $. Vince se do této situ­a­ce dostal po jed­nom z poke­ro­vých tur­na­jů, přes­to­že se o tom nikdy veřej­ně nezmí­nil.

3. Tina a Vore

Žánr: Fantasy

Uvedeno: 10. květ­na 2018 v Cannes

Země: Švédsko

Režisér: Ali Abbasi

Scénář: Ali Abbasi, Isabella Eklöf, John Ajvide Lindqvist

Snímek Tina a Vore si odne­sl cenu z Cannes. Převrací celý kon­cept kon­venč­ních fan­ta­sy fil­mů úpl­ně naru­by. Zažijete u něj jed­nu z těch chví­lí, kdy zou­fa­le neče­ká­te, až se sta­ne něco zají­ma­vé­ho, ale spíš v křes­le trne­te a zou­fa­le v pří­bě­hu hle­dá­te posled­ní zbyt­ky čeho­ko­li oby­čej­né­ho. Film neob­sa­hu­je žád­ný nepřed­ví­da­tel­ný zvrat, ale napros­to jinou říši, kte­rá podob­ně jako obě hlav­ní posta­vy není z toho svě­ta.

Všechno začí­ná tím, jak Tina pra­cu­je na švéd­ském cel­ním úřa­du. Díky své­mu mimo­řád­né­mu čichu je skvě­lá v hle­dá­ní paše­rá­ků. Ale hned vás praští do očí její nezvyk­lý, sko­ro až zví­ře­cí vzhled. Tina má údaj­ně vzác­nou gene­tic­kou poru­chou, a pro­to trpí kom­plexem méně­cen­nos­ti, kvů­li kte­ré­mu žije uza­vře­ný život v lese s cvi­či­te­lem psů jmé­nem Roland.

Jednoho dne na hra­ni­cích potká cizin­ce, kte­rý se jí vzhle­dem nápad­ně podo­bá. Oba oka­mži­tě ucí­tí vzá­jem­nou při­taž­li­vost, a když Tina potká Voreho podru­hé ve měs­tě, che­mie mezi nimi vystře­lí až do oblak. Následující udá­los­ti odha­lu­jí Tinino sku­teč­né já. Jedná se o pro­jev jina­kos­ti osla­vu­jí­cí svým způ­so­bem pozi­ti­vi­tu těla, gen­derquee­ro­vou identi­tu a nor­skou myto­lo­gii. Na poza­dí poli­cie vyšet­řu­je pří­pad dět­ské por­no­gra­fie, při kte­rém Tina pomá­há.

4. Cold Sweat (Araghe Sard)

Žánr: Sportovní/drama

Uvedeno: 3. úno­ra 2018 na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Fajr

Země: Írán

Režisér: Soheil Beiraghi

Scénář: Soheil Beiraghi

Zatímco moder­ní západ­ní femi­nist­ky boju­jí pro­ti „skle­ně­né­mu stro­pu“ sexis­tic­kým rekla­mám v médi­ích a domá­cí­mu nási­lí, ženy ze střed­ní­ho výcho­du boju­jí, aby si vyslou­ži­ly posta­ve­ní plno­hod­not­né lid­ské bytos­ti. V Íránu ženy nemů­žou změ­nit víru, nemů­žou mít psa, nemů­žou ini­ci­o­vat roz­vod a dokon­ce mají zaká­zá­no i jet do zahra­ni­čí bez svo­le­ní man­že­la či otce. Cold Sweat pojed­ná­vá o srd­ce­ryv­ných důsled­cích těch­to absurd­ních záko­nů.

Afrooz Ardestani je hvězda a kapi­tán­ka per­ské­ho fut­sa­lo­vé­ho národ­ní­ho týmu. Spolu se svý­mi spo­lu­hráč­ka­mi dosáh­ne na vítěz­ství a kva­li­fi­ku­jí se do finá­le Poháru asij­ských náro­dů v Malajsii. Afrooz plná eufo­rie z toho­to vítěz­ství se na zápas, na kte­rý čeka­la více než 11 let, vel­mi pil­ně při­pra­vu­je.

Na letiš­ti ji ale zasta­ví pohra­nič­ní­ci a sdě­lí jí, že man­žel, se kte­rým už neži­je, jí nedo­vo­lil opus­tit zemi. O důvo­du se zde nemlu­ví, ale pod­le záko­na ani není vyža­do­ván. Tím začne její vyčer­pá­va­jí­cí ces­ta k dosa­že­ní svo­bo­dy v zemi, kde stát­ní čini­te­lé sil­ně favo­ri­zu­jí muže.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Oslavte s námi český film a buďte hrdí na naše filmaře, vzkazují organizátoři 32. ročníku festivalu Finále Plzeň divákům22. března 2019 Oslavte s námi český film a buďte hrdí na naše filmaře, vzkazují organizátoři 32. ročníku festivalu Finále Plzeň divákům Finále Plzeň zveřejňuje program svého 32. ročníku, který proběhne od 11. do 16. dubna v Plzni. I v letošním roce je filmová přehlídka především oslavou českého filmu a jeho tvůrců – jako […]
 • Co si nenechat ujít v Plzni31. března 2019 Co si nenechat ujít v Plzni Finále Plzeň se tradičně stává místem, které si filmoví tvůrci zvolí pro první uvedení svého díla. Letošní 32. ročník filmového festivalu Finále Plzeň uvádí ve svém programu 11 premiér a […]
 • Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?18. září 2019 Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje? Když už chceme hubnout, neměla by nás zajímat jen účinnost diety, ale i to, zda se po ní nedostaví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tváře s něčím, co po pár dnech či týdnech přijde […]
 • Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít18. září 2019 Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít Dnešní doba nahrává globalizaci. Když je to potřeba, díky internetu je možné vyhledat velké množství cizojazyčných materiálů a návodů. Někdy ale stačí i jen obyčejná delší konverzace s […]
 • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • Dům míří na prestižní festival do Palm Springs26. října 2011 Dům míří na prestižní festival do Palm Springs Praha, 26. října 2011 – Film Dům před necelým týdnem konečně vstoupil i do českých kin. Jeho úspěšné tažení po mezinárodních festivalech tím ale zdaleka neskončilo. Snímek mladé […]
 • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
 • Ohlédnutí za sexy Art Film Festem Košice 201924. června 2019 Ohlédnutí za sexy Art Film Festem Košice 2019 Východoslovenské Košice žily letos především Mistrovstvím světa v ledním hokeji. Základnu si na zdejším zimním stadionu zřídil mimo jiné slovenský reprezentační výběr, aby potěšil […]
 • Suprhrdina - Superhero Movie25. dubna 2008 Suprhrdina - Superhero Movie Chcete ukázat, že máte dobrý vkus, co se týče filmové tvorby? Zkritizujte nějakou parodii, která vznikla v poslední době. A obvykle uděláte dobře, protože „skvosty“ jako Děsnej doják nebo […]