Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > 4 nejlepší deskové hry pro 2 hráče

4 nejlepší deskové hry pro 2 hráče

drako1
drako1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Dnes jsme si pro vás při­pra­vi­li krát­ký žeb­ří­ček čis­to­krev­ných des­ko­vých her pro 2 hrá­če, kte­ré u nás vyšly v češ­ti­ně. Jednak pro­to, že je o ně zájem, a dru­hak, pro­to­že jich zase tak moc není. Napočítali jsme jich co by se vešlo na prs­ty na obou rukou a na jed­né noze, a to je paneč­ku pěk­ná bída.

Vybrali jsme pro­to čty­ři nej­za­jí­ma­věj­ší hry pro dva hrá­če z růz­ných žánrů, kte­ré vám může­me dopo­ru­ču­jit na toto léto… i ostat­ní roč­ní obdo­bí.

Blitzkrieg: 2. světová válka ve 20 minutách

Blitzkrieg je fan­tas­tic­ká a jed­no­du­chá žeton­kov­ka posta­ve­ná na prin­ci­pu bag buil­din­gu. Na začát­ku hry dosta­nou oba hrá­či k dis­po­zi­ci pyt­líč­ky, ve kte­rých mají něko­lik typů žeto­nů. Z těch si posle­pu tři vybe­rou, a začnou hru.

Tématem hry, jak již uvá­dí název, je Druhá svě­to­vá vál­ka. Na hra­cí plo­še máte k dis­po­zi­ci cel­kem pět bojišť, od Pacifiku až po Východní Evropu. Ve svém tahu si vždy vybe­re­te jeden z žeto­nů, kte­rý máte za zástě­nou, a umís­tí­te ho do jed­né z oblas­tí. Žetonky se dělí na jed­not­ky pozem­ní, námoř­ní, a vzduš­né. Pozemní jed­not­ky smí­te umis­ťo­vat jen na pozem­ní oblas­ti, námoř­ní na vod­ní plo­chy, a vzduš­né napros­to kam­ko­li.

Během umis­ťo­vá­ní pla­tí, že smí­te polo­žit žeton na libo­vol­né mís­to v prv­ním neza­pl­ně­ném řád­ku v daném bojiš­ti, a zís­kat bonus, kte­rý vám políč­ko nabí­zí. Potom posu­ne­te uka­za­tel pře­va­hy na daném bojiš­ti o tolik, kolik byla síla vaší jed­not­ky, a na kon­ci tahu si dobí­rá­te novou jed­not­ku z pyt­lí­ku. Principielně jed­no­du­ché.

Navzdory tomu, jak je hra snad­ná však nabí­zí spous­tu mož­nos­tí, jak pro­ti­hrá­če nachy­tat. Krom žeto­nů zmi­ňo­va­ných tří typů ješ­tě nabí­zí jed­not­ky, kte­ré mají růz­né spe­ci­ál­ní schop­nos­ti. Generálové a admi­rá­lo­vé při­dá­va­jí sílu pod­le toho, kolik je na daném bojiš­ti vylo­že­no jed­no­tek pozem­ních či námoř­ních, špi­ón kopí­ru­je jinou jed­not­ku, a ato­mov­ka vám dává obří silo­vou pře­va­hu na jed­nom mís­tě, za cenu ztrá­ty pře­va­hy na ostat­ních bojiš­tích.

Do toho zapo­čí­tej­te i solid­ní mix abi­lit, kte­ré vám dáva­jí jed­not­li­vá políč­ka na her­ní plo­še: Výroba vám nadě­lí jeden žeton do ruky navíc, výzkum vám zas při­dá do pyt­líč­ku jeden spe­ci­ál­ní žeton zpro­střed sto­lu - může se jed­nat o sil­něj­ší jed­not­ku, nebo dokon­ce o již zmi­ňo­va­nou ato­mov­ku. Některé schop­nos­ti vám pomo­hou zís­kat pře­va­hu na jiných bojiš­tích, nebo dokon­ce zni­čit sou­pe­ři jed­nu jed­not­ku na ruce - mož­nos­tí je hro­ma­da.

Blitzkrieg je jed­nou z her, kde se vyplá­cí neza­mě­řo­vat se jen na jeden styl stra­te­gie. Každá tak­ti­ka má svo­je díry, a když už si bude­te mys­let, že máte vyhrá­no, sou­peř vám ve dvou tazích vybom­bar­du­je záso­bu zby­lých žeto­nů. Pro hru jed­no­znač­ně hovo­ří jed­no­du­chost pra­vi­del s mno­ha mož­nost­mi. A ti, kte­ří hru zna­jí a už si ji stih­li zami­lo­vat, s můžou těšit na chys­ta­né­ho Caesara od stej­né­ho auto­ra i vyda­va­te­le.

Autor: Paolo Mori (Libertalia; Pandemic: Fall of Rome)

Mechaniky: bag buil­ding

Téma: 2. svě­to­vá vál­ka

Obtížnost: leh­ká

Vydavatel: Mindok

Drako

Většina oby­čej­ných hrá­čů před figur­ko­vý­mi fan­ta­sy bojov­ka­mi prchá, sotva zaslech­ne jejich jmé­no. Spousta z nich si vyba­ví slav­ný Warhammer, kde při kaž­dém úto­ku sype­te na stůl kýble kos­tek, a pra­vi­dla jsou neko­neč­né lita­nie tex­tu, ne nepo­dob­né kacíř­ským kode­xům ze zmi­ňo­va­né­ho uni­ver­za.

No a pak je tu Drako. Epický fan­ta­sy duel pro dva hrá­če, s pra­vi­dly tak jed­no­du­chý­mi, že si ho zvlád­ne­te zahrát i se svým dítě­tem. Všechny posta­vy ovlá­dá­te kar­ta­mi, kte­ré jsou pros­té jaké­ho­ko­liv tex­tu, a na sta­rost máte figur­ky nanej­výš tři.

Drako se ode­hrá­vá v malé aré­ně, kte­rá ztvár­ňu­je dou­pě nej­ne­bez­peč­něj­ší­ho tvo­ra kaž­dé­ho správ­né­ho fana­stic­ké­ho svě­ta - rudé­ho draka. Toho se ujme jeden hráč, zatím­co dru­hý si vyzkou­ší roli udat­ných tří trpas­lí­ků. Každá posta­va má jedi­neč­nou schop­nost, kte­rá vám pomů­že vaše­ho opo­nen­ta přelstít, zahnat do kou­ta a vykos­tit jako peče­nou rybu.

Drak může pli­vat oheň, létat, a zblíz­ka vás roz­sá­pe svý­mi ost­rý­mi zuby. Trpaslíci opro­ti tomu spo­lé­ha­jí na svo­je seke­ry a meče, na dál­ku posí­la­jí pozdra­vy kuší, zblíz­ka vrha­jí síť, kte­rá nepří­te­le zne­hyb­ní, a pokud by i to bylo málo, může­te pou­žít ber­serk, kte­rý vám dá navíc jed­nu akci za cenu vlast­ní­ho zra­ně­ní. Jak se boj táh­ne, a ubý­va­jí vám síly, ztrá­cí­te i zmi­ňo­va­né schop­nos­ti. Buďto tak, že vám zahy­ne jed­na z postav, a nebo v dra­ko­vě pří­pa­dě jsou vám např. “při­stři­že­na” kři­dýl­ka až do té míry, že už nemů­že­te létat.

V kaž­dém tahu máte dvě akce, při­čemž za akci se pova­žu­je zahrá­ní jed­né kar­ty a nebo dobrá­ní dvou do ruky. Na kaž­dé kar­tě máte zob­ra­ze­no, zda jde o úto­ky na blíz­ko, na dál­ku, pou­ži­tí schop­nos­ti, a také kolik postav čin­nost smí pro­vá­dět. Ikonografie je to jed­no­du­chá, a pocho­pi­tel­ná i pro osmi­le­té děti, což je věk, od něhož je hra dopo­ru­čo­vá­na.

Drako se mimo jiné­ho dočka­lo i dru­hé­ho dílu, kde najde­te udat­né­ho rytí­ře se dvě­ma lukostřel­ci, kte­ří se posta­ví dvě­ma nebez­peč­ným trol­lům. Figurky z obou her lze libo­vol­ně kom­bi­no­vat, a kaž­dá stra­na má jiné schop­nos­ti.

Autor: Adam Kałuża (K2)

Mechaniky: karet­ní, figur­ko­vá

Téma: fan­ta­sy duel

Obtížnost: leh­ká

Vydavatel: Mindok

Království divů

Království divů je karet­ní hra vychá­ze­jí­cí ze sys­té­mu, kte­rý nám její autor, Frédéric Guérard, před­sta­vil už ve hře Svět divů. Království divů je naroz­díl od své­ho před­chůd­ce urče­no pou­hým dvě­ma hrá­čům. Obojí je posta­ve­né na karet­ním engi­ne buil­din­gu a manage­men­tu zdro­jů.

Zatímco Svět divů ope­ro­val s 5 základ­ní­mi zdro­ji - suro­vi­na­mi, vojen­skou silou, vědou, finan­ce­mi a prů­zku­mem, a ješ­tě 3 zdro­ji uni­kát­ní­mi (krys­ta­li­um, gene­rá­lo­vé a inves­to­ři), Království divů má kro­mě obli­gát­ní­ho krys­ta­lia a vojá­ků pou­hé 4 suro­vi­ny.

Království divů při­stou­pi­lo také k výbě­ru karet o pozná­ní divo­če­ji, než jeho před­chůd­ce, kde se kar­ty dis­tri­bu­o­va­ly mezi hrá­če pomo­cí draf­tu. Zde kaž­dý hráč dosta­ne něko­lik karet sta­veb a jed­nu pohro­mu, kte­rá před­sta­vu­je nega­tiv­ní body na kon­ci hry. Začínající hráč si zvo­lí dvě a může je umís­tit na levou či pra­vou stra­nu ved­le her­ní des­ky. Může je dokon­ce i roz­dě­lit. Druhý hráč si poté jed­nu stra­nu vybe­re a vez­me si všech­ny kar­ty z této oblas­ti, včet­ně těch, kte­ré tam zůsta­ly z před­cho­zích tahů - tepr­ve ty bude moci během hry posta­vit. Další novin­kou jsou žeto­ny pas­tí. Pokud chce hráč do nabíd­ky skry­tě umís­tit kar­tu pohro­my nebo za ni jinou kar­tu nao­pak vydá­vat, oto­čí jeden ze svých dvou žeto­nů pas­tí a polo­ží kar­tu lícem dolů. Jakmile si dru­hý hráč vybe­re, jejich role se pro­ho­dí. Takto si oba vybí­ra­jí cel­kem čty­ři­krát.

Systém bla­fo­vá­ní vám opro­ti draf­tu umož­ňu­je zís­kat více karet, kte­ré se vám hodí, nebo vnu­tit sou­pe­ři kar­tu s nega­tiv­ní­mi efek­ty, pokud jste dosta­teč­ně šikov­ní. Zjednodušeně řeče­no: “Jak to mám sak­ra udě­lat, abych tu dobrou kar­tu dostal zpát­ky?”

Žetony gene­rá­lů a inves­to­rů nahra­di­ly žeto­ny vojá­ků. Ty jsou sice jen jed­no­ho typu, jejich zís­ká­vá­ní je však poma­lej­ší. Vojáci putu­jí totiž nej­pr­ve na cvi­čiš­tě a až poté, při dru­hém spuš­tě­ní téhož efek­tu, do vaší záso­by. Upotřebíte je nejen při stav­bě budov, ale pře­de­vším při likvi­da­ci hro­zeb a plně­ní úko­lů.

Zmiňované úko­ly a hroz­by jsou nový typ karet, kte­ré najde­te jenom v Království divů. Jsou totiž sou­čás­tí tří her­ních modu­lů, z nichž jeden si vždy ke hře musí­te vybrat. Modul hro­zeb před­sta­vu­je mon­stra, kte­rá ohro­žu­jí vaše krá­lov­ství nebo blo­ku­jí vaše zdro­je, rád­ci vám pomá­ha­jí výmě­nou za suro­vi­ny a poslá­ní vám uklá­da­jí nové cíle, kte­ré je potře­ba spl­nit v urči­tém počtu kol.

Právě tyto modu­ly a vzá­jem­ná inter­ak­ce hrá­čů při­ná­še­jí do zaži­tých mecha­nik Světa divů nový, uni­kát­ní nádech výzvy a oprav­do­vé­ho sou­pe­ře­ní.

Království divů je pod­stat­ně kon­flikt­něj­ší a inter­ak­tiv­něj­ší vari­a­cí na původ­ní hru se tře­mi růz­ný­mi modu­ly při­ná­še­jí­cí­mi tři odliš­né her­ní zážit­ky. Vhodné pro všech­ny zákeř­né ško­di­če a hajz­lí­ky, kte­ří tou­ží pomě­řit síly se svým sou­pe­řem na bla­fo­va­cím a zapas­ťo­va­ném poli.

Autor: Frédéric Guérard (It´s a Wonderful World; Les Gardiens de Havresac)

Mechaniky: karet­ní engi­ne buil­ding

Téma: budo­vá­ní fan­ta­sy krá­lov­ství

Obtížnost: leh­ká

Vydavatel: Tlama

Radlands: Gangy pustiny

Radlands je karet­ní hra z (dou­fej­me, že nepří­liš) blíz­ké posta­po­ka­lyp­tic­ké budouc­nos­ti, v níž vyprahlou pus­ti­nou táh­nou gan­gy pan­ká­čů a mutan­tů, a v boji na život a na smrt spo­lu sou­pe­ří o nej­cen­něj­ší zdroj na Zemi - o vodu.

Radlands se pyš­ní tím, že pochá­zí z hla­vy Daniela Piechnicka, spo­lu­au­to­ra slav­né hry Magic the Gathering, kte­rá si zaklá­dá na sta­vě­ní balíč­ků a kom­by mezi jed­not­li­vý­mi posta­va­mi a jejich schop­nost­mi.

Ti z vás, kte­ří oče­ká­va­jí od Radlands stej­né prin­ci­py, roz­hod­ně nebu­dou zkla­má­ni. Už během prv­ní hry zjis­tí­te, že kaž­dá kar­tu tu má svo­je mís­to, a že kaž­dá výho­da má svou cenu. Páteř vaší armá­dy tvo­ří tři kar­ty tábo­rů, kte­ré si zvo­lí­te na začát­ku hry. Jakmile někte­rý tábor pad­ne, nejen, že se při­blí­ží­te o krok k pro­hře, ale při­jde­te i o mož­nost vyu­ží­vat jeho uni­kát­ní schop­nost. Vaším prvo­řa­dým cílem bude zni­če­ní tábo­rů vaše­ho sou­pe­ře - kdo jako prv­ní ztra­tí tábo­ry všech­ny, bude nemi­lo­srd­ně roz­prá­šen i se svým kme­nem. Jinými slo­vy: pro­hrá­vá.

 

Radlands je naroz­díl od MtG hra uza­vře­ná, což zna­me­ná, že jak ji kou­pí­te, tak je kom­plet. Žádné doku­po­vá­ní pří­dav­ných balíč­ků, žád­né nové edi­ce, kte­ré ruší pra­vi­dla edic před­cho­zích. Dalším kla­dem je vyvá­že­nost. V Radlands nena­jde­te žád­né budo­vá­ní neko­neč­ných armád; bojov­ní­ků může­te mít na bojiš­ti nanej­výš šest. A i když je seši­ku­je­te do ide­ál­ní obra­ny, mohou ji obe­jít nájezd­ní­ci, což je spe­ci­ál­ní for­ma úto­ku, kte­rá trvá zpra­vi­dla dvě kola, a jakmi­le vypr­ší limit, poško­dí vám jeden z tábo­rů, ať už chce­te nebo nechce­te. Nájezdníky jde také samo­zřej­mě popo­há­nět vpřed, a nebo, v pří­pa­dě sou­pe­ře, i zpo­ma­lo­vat.

Zdrojem, kte­rým pla­tí­te v této hře abso­lut­ně za všech­no, od postav po schop­nos­ti, je voda. Té máte od začát­ku tři žeto­ny, a je to váš stá­lý, nevy­sy­cha­jí­cí zdroj pří­jmů. Některé kar­ty vám sice umož­ní odlít si pár pří­dav­ných žeto­nů do rezerv­ní­ho kyb­lí­ku, ale jen na jed­no kolo. Proto si musí­te dob­ře roz­mys­let, jak a kdy kte­rou schop­nost pou­žít, a jakou posta­vu vylo­žit.

Samotné bojov­ní­ky také nevy­klá­dá­te, kam se vám zachce. Je tře­ba počí­tat s tím, že stří­let lze jenom do těch, kte­ří jsou nej­ví­ce vep­ře­du, zatím­co čer­s­tvě zahra­né posta­vy jdou vždy do dru­hé linie obra­ny. Pořadí postav se tak může během boje měnit, např. když něko­ho stáh­ne­te z bojiš­tě záchra­nář­kou, abys­te ho moh­li zno­vu vylo­žit a uplat­nit efekt při vstu­pu na bojiš­tě, vysu­ne­te tím něko­ho jiné­ho do zra­ni­tel­né pozi­ce v prv­ní linii.

Celkově vza­to je Radlands výbor­nou karet­kou s poměr­ně jed­no­du­chý­mi pra­vi­dly a hro­ma­dou mož­nos­tí, kte­rá urči­tě sto­jí za nema­lou pozor­nost.

Autor: Daniel Piechnick (Magic the Gathering)

Mechaniky: karet­ní, resour­ce manage­ment

Téma: Mad Max posta­po

Obtížnost: střed­ní

Vydavatel: Tlama

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,25538 s | počet dotazů: 272 | paměť: 60875 KB. | 30.09.2022 - 23:57:02