3KinoFest a další premiéry na DAFilms

Those who remained 1
Dnes 4. lis­to­pa­du začí­ná onli­ne ver­ze 3KinoFestu - Festivalu stře­do­ev­rop­ských fil­mů. Na DAFilms mohou divá­ci zhléd­nout kom­plet­ní pro­gram letoš­ní­ho roč­ní­ku, kte­rý čítá přes 30 fil­mů. Vrcholem letoš­ní­ho pro­gra­mu je sou­těž­ní sek­ce, kte­rá před­sta­vu­je výběr těch nej­lep­ších fil­mů z České repub­li­ky, Slovenska, Polska a Maďarska. O vítě­zi roz­hod­ne odbor­ná poro­ta v čele s reži­sér­kou Agnieszkou Holland. Mezi 17 sou­těž­ní­mi fil­my si mohou divá­ci pře­hrát napří­klad hoj­ně dis­ku­to­va­ný film Havel reži­sé­ra Slávka Horáka, čer­stvé­ho drži­te­le Slnka v sie­ti za nej­lep­ší film Budiž svět­lo slo­ven­ské­ho reži­sé­ra Marka Škopa, v pre­mi­é­ře uvá­dě­ný pol­ský film I Never Cry reži­sé­ra Piotra Domalewského nebo dobo­vé dra­ma maďar­ské­ho reži­sé­ra Barnabáse Tótha s názvem Ti, kte­ří zůsta­li.
 
Festival trvá do 15. lis­to­pa­du, divá­ci si mohou jed­not­li­vé fil­my pře­hrát za 75 Kč na webu www.dafilms.cz, dále potom na webu Městské knihov­ny v Praze (www.mlp.cz) nebo strán­kách 3KinoFestu (www.3kino.cz). Všechny fil­my jsou uvá­dě­né v ori­gi­nál­ním zně­ní s čes­ký­mi a ang­lic­ký­mi titul­ky.
 
Kromě fes­ti­va­lo­vé­ho pro­gra­mu uvá­dí­me i dal­ší onli­ne pre­mi­é­ry. Mezi nově při­da­ný­mi fil­my mohou divá­ci najít doku­men­tár­ní por­trét své­ráz­né­ho foto­gra­fa ve fil­mu Helmut Newton: Nestoudná krá­sa, por­trét hudeb­ní legen­dy čes­ko­slo­ven­ské popu­lár­ní hud­by ve sním­ku Meky, rekon­struk­ci živo­ta malí­ře Alfonse Muchy v doku­men­tu Svět pod­le Muchy nebo rodin­ný ani­mo­va­ný film Fany a pes.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,66078 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46957 KB. | 23.01.2021 - 18:03:03