Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 3D záznamy z koncertů? U2 už s nimi začalo!

3D záznamy z koncertů? U2 už s nimi začalo!

3d zaznamy z koncertu u2 uz s nimi zacalo

U2 jako prv­ní kape­la na svě­tě nato­či­la záznam ze své­ho tur­né Vertigo kom­plet­ně ve 3D. Podle Bona chce sku­pi­na U2 pro­střed­nic­tvím 3D zázna­mu dovo­lit i mla­dým fanouškům pocí­tit vřa­vu a atmo­sfé­ru jejich kon­cer­tů. Jednak pro­to, že jejich kon­cer­ty jsou vět­ši­nou obsa­ze­né mno­ho měsí­ců dopře­du a jed­nak pro­to, že lís­tek na jejich kon­cert sto­jí něko­lik tisíc.

Pokud si zakou­pí­te záznam z kon­cer­tu ve 3D, HD, nebo půjde­te na U2 3D Vertigo do kina, pak si buď­te jis­ti, i když jde o prv­ní expe­ri­ment natá­če­ní pomo­cí 3D na živém kon­cer­tě, že se jed­ná o jedi­neč­nou podí­va­nou neje­nom díky 3D tech­no­lo­gii, ale také díky více­ka­ná­lo­vé­mu surround zvu­ku, kte­rý pře­ná­ší tak úžas­nou atmo­sfé­ru, že se bude­te cítit tak, jako bys­te byli pří­mo mezi ská­ka­jí­cí­mi divá­ky.

Podle mě je nato­če­ní kon­cer­tu U2 dob­rým kro­kem k posí­le­ní pod­po­ry 3D tech­no­lo­gií. Jak je vidět, tak ten­to záznam z kon­cer­tu skli­dil tako­vý úspěch, jako žád­ný jiný. Můžeme se jen domní­vat, jest­li úspěch zajis­ti­la kape­la U2, nebo nato­če­ní zázna­mu pomo­cí 3D tech­no­lo­gie, ale na tom nezá­le­ží. Důležité je to, že tako­vý­to záznam z kon­cer­tu ve 3D jde nato­čit a lidem se to líbí. To je pod­le mě vel­mi pod­stat­né.

Jak půjde tech­no­lo­gie 3D dál, tře­ba i čes­ké kape­ly se necha­jí inspi­ro­vat U2 a nato­čí své zázna­my z kon­cer­tů ve 3D. Kdo ví, budouc­nost je pro­za­tím ote­vře­ná! Trailer na záznam může­te vidět zde!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76717 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53336 KB. | 25.09.2021 - 23:11:31