Kritiky.cz > Speciály > 3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC.

3Bobule - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ LETNÍ KOMEDIE Z PROSTŘEDÍ PROSLUNĚNÝCH MORAVSKÝCH VINIC.

word image 100

PO MNOHA SKLIZNÍCH…

Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba Voříšková) se sta­li maji­te­li vinař­ství a rodi­či roz­pus­ti­lých dvoj­čat. Jenže všed­ní sta­ros­ti doká­žou být občas úmor­né, tak­že v man­žel­ství jim to prá­vě teď moc nekla­pe. Navíc nastá­vá roz­ho­du­jí­cí čas vinař­ské­ho roku, vino­bra­ní. Honza s Klárou mají pro­blé­mů nad hla­vu – ved­le man­žel­ství řeší krá­de­že na vini­cích. Klára boju­je s před­sud­ky oko­lí, kte­ré nevě­ří, že žena může dělat kva­lit­ní víno a pře­kro­čit stín své­ho otce (Václav Postránecký). Ještěže ten ji pro­vá­zí jadr­ně vtip­ný­mi a moud­rý­mi rada­mi coby na slo­vo vza­tý vinař­ský i život­ní guru. Honza se po letech setká­vá s neo­do­la­tel­ným kum­pá­nem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nad­še­ně hrne na návště­vu, aby pomohl se skliz­ní, kte­ré samo­zřej­mě vůbec nero­zu­mí. Přitom se Honzovi zapo­me­ne zmí­nit, že záro­veň prchá před dlu­hy, jež sti­hl nase­kat, a že své­ho puber­tál­ní­ho syna, kte­rý při­jíž­dí s ním, tak tro­chu une­sl. Jirkova pří­tom­nost doká­že spo­leh­li­vě vnést do živo­ta všech oko­lo víta­ný i neví­ta­ný roz­ruch. S věři­te­li a poli­cií v zádech a za pomo­ci sta­rých zná­mých sou­se­dů Kozderky (Miroslav Táborský) a Františka

(Marian Roden) začí­ná série komic­kých omy­lů a nedo­ro­zu­mě­ní.

Stejně jako v pře­de­šlých dvou fil­mech se děj točí kolem Terezy Ramba, Kryšto-fa Hádka, Lukáše Langmajera a Miroslava Táborského. Ve tře­tím pokra­čo­vá­ní jsou už hrdi­no­vé o více než deset let star­ší a řeší i „dospě­lé“ pro­blémy jako chod vinař­ství, rodi­nu a vlast­ní vztah.

„Bylo to moc hez­ké a všich­ni se o mě krás­ně sta­ra­li, pro­to­že to pro mě bylo nároč­něj­ší. Točili jsme na vino­hra­dech, kde bylo i čty­ři­cet stup­ňů, ale omdlí­va­li jiní, já naštěs­tí ne,“ řek­la Tereza Ramba, kte­rá natá­če­la svo­ji roli Kláry i přes vyš­ší stu­peň těho­ten­ství. Jejím par­ťá­kem byl na pla­ce opět Kryštof Hádek. „Mám z toho taky dob­rý pocit. Sice se tady pořád musí­te vyhý­bat nabíd­kám na košt, ale jinak to bylo v poho­dě,“ smál se po natá­če­ní fil­mo­vý Honza.

Spokojený byl i Lukáš Langmajer jako Jirka. „Já jsem si z těch tří dílů tenhle užil nej­víc. Možná i pro­to, že už tro­chu víc rozu­mím tomu, co tady dělám,“ vysvět­lil. „Člověk má pocit, že se vra­cí po letech za pří­buz­ný­mi. Docela mě vydě­si­lo, když jsme se na začát­ku natá­če­ní s kole­gy dopo­čí­ta­li, že od dvoj­ky je to už deset let! Vůbec by mě nena­padlo, že to tak uteklo,“ dodal fil­mo­vý Kozderka Miroslav Táborský.

V nové roli Mira se ve fil­mu před­sta­ví slo­ven­ský herec Braňo Deák a v roli Humpla Michal Isteník. Diváci se opět mohou těšit také na Mariana Rodena

a Radima Nováka, nově na Lumíru Přichystalovou, Tomáše Měcháčka a v dět­ských rolích uvi­dí Šimona Klacla, Annu Krejčířovou a Prokopa Zacha. V men­ších rolích se obje­ví mno­ho špič­ko­vých her­ců v čele s Karlem Rodenem. Ve fil­mu zazní v něko­li­ka obra­zech hlas Václava Postráneckého, jemuž je sní­mek věno­ván.

Film 3Bobule je pro­po­jen s pís­ní Hometown od kape­ly Mirai. A stej­ně jako

v prv­ních dvou fil­mech i v tom­to sním­ku zazní nový song kape­ly Kryštof, kte­rá nahrá­la pro před­cho­zí Bobule a 2Bobule úspěš­né pís­ně Atentát a cyRano. Tentokrát napsal Richard Krajčo duet s názvem Hvězdáři a k jeho nazpí­vá­ní při­zval slo­ven­skou zpě­vač­ku Simu Martausovou. „Tím, že jsme s tímhle pro­jek­tem svá­za­ní už od začát­ku a k obě­ma před­cho­zím fil­mům jsme pís­ně na-točili, při­šlo mi hez­ké fun­go­vat v celé tri­lo­gii. Takže když pro­du­cent Tomáš Vican zavo­lal, jest­li nechce­me zku­sit něco napsat i k tomuhle fil­mu, řekl jsem, že to urči­tě zku­sí­me,“ svě­řil se Krajčo.

Spolupráce s mla­dou slo­ven­skou pís­nič­kář­kou Simou Martausovou vykrystalizo-vala záhy. „Se Simou jsme se domlou­va­li půl roku zpát­ky, že bychom spo­lu něco udě­la­li. Když jsem dostal tuhle nabíd­ku, při­šlo to v pod­sta­tě samo, když jsem tu pís­nič­ku začal sklá­dat. Složil jsem prv­ní dva ver­še a ten dal­ší byl ve slo­ven­šti­ně, tak jsem si řekl, že to pros­tě bude fun­go­vat,“ dodal muzi­kant.

„Celé to bylo vlast­ně tak, že jsem jed­nou Richardovi napsa­la, že se mi moc líbí jeho tvor­ba a že ho obdi­vu­ju. A on se mi za půl roku ozval s tím, že slo­žil tuhle pís­nič­ku, a že mi dokon­ce napsal text ve slo­ven­šti­ně. V tu chví­li bylo jas­né, že do toho ráda půjdu,“ vysvět­li­la Sima Martausová, kte­rá stej­ně jako Richard půso­bí i jako hereč­ka.

„Nikdy neví­te, jest­li se pís­nič­ka sta­ne hitem. Kdyby to kape­ly vědě­ly, nedě­la­ly by nic jiné­ho, než že by sklá­da­ly hity. Nicméně si mys­lím, že tenhle song má jis­tou vnitř­ní sílu a tro­chu jiný zvuk, než na jaký jsou naši fanouš­ci zvyklí. Tak uvi­dí­me,“ uza­vřel Krajčo.

Třetí pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní kome­die napsa­li Matěj Podzimek (Dukla 61, Meta-nol, Ulice, Ohnivé kuře) a Tomáš Vávra (Modrý kód, Vyšehrad, Ulice), režie se ujal Martin Kopp (Bajkeři, Vyšehrad, Tátové na tahu, Ohnivé kuře, Vinaři, Ulice). Hudbu k fil­mu sklá­dá Jan P. Muchow. Za kome­dií z vinař­ské­ho prostře-dí sto­jí opět pro­du­cent a vinař Tomáš Vican, kte­rý kro­mě fil­mů Bobule (2008) a 2Bobule (2009) pro­du­ko­val také sní­mek Bajkeři (2017), dvě série seri­á­lu Vinaři (2014–2015) a kopro­du­ko­val fil­my Lidice (2011) a Martin a Venuše (2013).

Komedie z vinař­ské­ho pro­stře­dí 3Bobule se natá­če­la v létě 2019 v Praze a na již­ní Moravě v loka­li­tách jako Mikulov, Moravská Nová Ves, Klentnice, Sedlec, Bulhary, Strachotín, Dolní Věstonice, Pavlov nebo Zaječí.

Oba před­cho­zí díly Bobulí vidě­lo v kinech 800 tisíc divá­ků a tele­vi­ze Nova je oba pra­vi­del­ně opa­ku­je také na svých obra­zov­kách. Film bude mít pre­mi­é­ru 12. břez­na 2020 a do kin jej uve­de spo­leč­nost Bioscop.

  • 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků25. června 2020 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh […] Posted in Filmové recenze
  • Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule19. srpna 2019 Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule Natáčení komedie z vinařského prostředí začalo v první polovině července sice překvapivě v Praze, ale po třech natáčecích dnech se filmaři přesunuli na jižní Moravu, kde s přestávkami […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule17. července 2019 Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule Překvapivě na Občanské plovárně v Praze začalo natáčení volného pokračování letní komedie 3Bobule z prostředí prosluněných moravských vinic. Scénou vyhlašování vinařských cen se před […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Bobule23. března 2010 Bobule Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži. Vykřesnutá jiskra přeskočí z vína do oka degustéra, který číši přitiskne k ústům a nápoj, dosud pouze zraku a čichu […] Posted in Recenze
  • Bobule15. srpna 2019 Bobule Herecké obsazení: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský […] Posted in Speciály
  • 2Bobule15. srpna 2019 2Bobule 2Bobule jsou dějově volným pokračováním úspěšné filmové komedie Bobule. Vrací se v něm všechny staré známé postavy plus spousta nových tváří. Jirka (Lukáš Langmajer) se v novém příběhu […] Posted in Speciály
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil.9. srpna 2020 Havel - Škoda, že se těsně Miloš Jakeš premiéry nedožil. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny Václava Havla (Viktor Dvořák) od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,42573 s | počet dotazů: 226 | paměť: 52209 KB. | 19.06.2021 - 01:55:53