#39 - Hodina vlků (1968)

Švédský horor není v sou­čas­né době žád­nou novin­kou - sta­čí jme­no­vat „Ať vejde ten pra­vý“. Ale i v minu­los­ti je mož­né najít fil­my, pře­de­vším ty Ingmara Bergamana, kte­ré se k prvot­ní­mu stra­chu také urči­tou for­mou obra­ce­ly.

Hodina vlků

Vargtimmen

Švédsko, 1968, 90 minut

Režie: Ingmar Bergman

Scénář: Ingmar Bergman

Hrají:

Max von Sydow (Johan Borg)

Liv Ullmann (Alma Borg)

Gertrud Fridh (Corinne von Merkens)

Ingrid Thulin (Veronica Vogler)

Pokud je Ingmar Bergman někým, roz­hod­ně ne reži­sé­rem kla­sic­kých horo­ro­vých sním­ků. A už zase mám dile­ma. Je „Hodina vlků“ horo­ro­vým fil­mem? Má smy­sl tako­vý film ška­tul­ko­vat do toho­to žán­ru? Musím říct, že defi­no­vá­ní žán­ru je sku­teč­ně kom­pli­ko­va­né, a pokud bych se měl ome­zit pou­ze na sku­teč­nost, že horor je fil­mem, jehož pri­már­ním smys­lem je vzbu­dit v lidech strach, neza­řa­dil bych „Hodinu vlků“ k horo­rům. A to pře­de­vším pro­to, že jeho smys­lem není vyvo­lat strach. Smyslem fil­mu je uká­zat roz­klad osob­nos­ti, uká­zat to, jak se noč­ní můry mění v den­ní můry, kte­ré muž pro­ží­vá v bdě­lém sta­vu. Není scho­pen se od nich odpou­tat, už není scho­pen odli­šo­vat mezi rea­li­tou a sku­teč­nos­tí. A v prav­dě… nejsme schop­ni odli­šo­vat ani my, i přes­to, že nám v závě­ru dává Liv Ullman urči­té vysvět­le­ní, kte­ré je však násled­nou scé­nou v baži­ně do jis­té míry popře­no.

Více na Kritiky.cz
Tři bratři - 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a...
Zombik – 83 ...
Komiks 134 ...
Komiks 20 ...
Turné Vojtěcha Dyka a B-SIDE BANDU míří do karlínské haly Forum se speciálním hostem Po vyprodaných brněnských koncertech a vystoupeních v moravských městech směřuje Vojtěch Dy...

Tím se tedy dostá­vám k tomu, že „Hodina vlků“ je pro mě vel­mi sil­ným a expre­siv­ním exis­ten­ci­ál­ním dra­ma­tem, kte­ré vyu­ží­vá mnoh­dy až pří­liš reál­né vyob­ra­ze­ní, kte­ré je vel­mi typic­ké pro horor, niko­li však pou­ze pro něj. „Hodina vlků“ tedy pod­le mě nepat­ří k 101 nej­lep­ším horo­rům, pře­de­vším pro­to, že se dle mého míjí s žánrem jako tako­vým a výraz­ně jej pře­sa­hu­je, respek­ti­ve se jej mini­mál­ně dotý­ká. Ale... Ano, je tu jed­no ale. Některé scé­ny, kte­ré se zde vysky­tu­jí, jsou sku­teč­ně horo­ro­vé­ho rázu. A jed­ná se o scé­ny nato­lik sil­né a neza­po­me­nu­tel­né, že se do pamě­ti zapí­ší mno­hem více, než jaké­ko­li jiné scé­ny z kla­sic­kých ame­ric­kých horo­rů. Jedná se pře­de­vším o setká­ní s mla­dým chlap­cem a malí­řo­vo vyrov­ná­ní se s jeho pří­tom­nos­tí, a pak scé­na, kdy si sta­rá paní sun­dá­vá obli­čej, své oči pak odha­zu­je do skle­nek s vínem. Tohle už hod­ně zavá­ní béč­ko­vos­tí, jak by jis­tě hod­no­ti­lo mno­ho kri­ti­ků, ale švéd­ská, potaž­mo evrop­ská kine­ma­to­gra­fie je nato­lik odliš­ná, že tyto scé­ny do fil­mu napros­to doko­na­le zapa­da­jí. Pocity, kte­ré pak film vyvo­lá­vá, jsou růz­no­ro­dé, od nepo­ro­zu­mě­ní, zma­te­ní, až po zhnuse­ní, zdě­še­ní a pří­pad­ně i strach. Ale jak říkám, strach není základ­ní pocit, kte­rý ve vás film vyvo­lá. Spíše sami začne­te uva­žo­vat nad tím, jest­li vás netrá­pí podob­né pro­blémy, jest­li sami nemá­te před­sta­vy, kte­ré vás dopro­vá­ze­jí i za den­ní­ho svět­la.

Síla sním­ku je mimo scé­ná­ře a režie také v tom, že Bergamn zde obsa­dil své dva dvor­ní her­ce – Maxe von Sydowa a Liv Ullmann, kte­ří zde uká­za­li, že jejich schop­nos­ti dale­ko pře­sa­hu­jí kla­sic­ké herec­ké umě­ní a že jsou roz­hod­ně her­ci, kte­rým Bergmanovy fil­my pros­tě sedí. Myslím, že pře­de­vším z hle­dis­ka oce­ně­ní je Bergman vel­mi pod­hod­no­cen. Jeho fil­my, a tím mám na mys­li i herec­ké výko­ny v nich, jsou nato­lik nedo­ce­ně­ny, že je až s podi­vem, jak umí být Hollywood a aka­de­mi­ci sle­pí. Díky bohu za to, že exis­tu­jí i evrop­ské fil­mo­vé fes­ti­va­ly.

Přiznám se, že tím, jak sle­du­ju jed­not­li­vé fil­my, kte­ré jsou sou­čás­tí pub­li­ka­ce „101 horo­rů, kte­ré musí­te vidět, než zemře­te“, začí­nám mít pocit, že Hollywood je ve své pro­duk­ci nato­lik odpor­ně komerč­ní, že je nut­né sku­teč­ně vel­mi dlou­ho hle­dat, aby byl nale­zen něja­ký dob­rý horo­ro­vý film. Hlavně v sou­čas­nos­ti. Filmy zahra­nič­ních auto­rů pak býva­jí sil­něj­ší, zají­ma­věj­ší a ori­gi­nál­něj­ší. Stačí vzpo­me­nout na éru kla­sic­kých horo­ro­vých fil­mů ve Spojených stá­tech, kde se těži­lo pře­de­vším z toho, že lidem se žánr líbí, a tak se natá­če­ly tako­vé pito­mos­ti, kte­ré jsou mnoh­dy dáv­no zapo­me­nu­ty, ane­bo se jed­ná o jed­ny z nej­hor­ších sním­ků vůbec. Nešlo o ori­gi­na­li­tu, ale o pení­ze. A bohu­žel, Hollywood se ani tro­chu nezmě­nil. Snad jen v tom, že jde o ješ­tě vět­ší balí­ky peněz. Ingmar Bergman a jeho „Hodina vlků“ jsou tak pro mě svě­žím větrem, sil­ným sním­kem, kte­rý má jen málo z horo­ru.

Více na Kritiky.cz
Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se s...
Den poté Výzkumy klimatologa Jacka Halla (Dennis Quaid), naznačují, že by globální oteplování mohlo s...
Terapie III – EPIZODA 13: Pondělí 15:00, Lucia ...
Jiří Bruder Jiří Bruder (13. dubna 1928 v Praze - 31.května 2014) byl český herec. Pocházel z uměleck...
Nakládat, odjíždíme! Pro každé malé dítě je průjezd popelářského auta nebo práce bagru událostí, která ovliv...

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Velmi sil­né scé­ny a vel­mi sil­né herec­ké výko­ny, kte­ré sto­jí na výbor­ně posta­ve­ném scé­ná­ři, zvlád­nu­té kame­ře i kom­bi­na­ci růz­ných tech­no­lo­gií sní­má­ní – záběr „oči­ma“ posta­vy, kmi­tá­ní kame­ry z obli­če­je na obli­čej, kdy dochá­zí k poci­tu nepa­t­řič­nos­ti, zma­te­ní, na divá­ka se pře­ná­ší tíha situ­a­ce, jako kdy­by sám seděl v míst­nos­ti s lid­mi, s kte­rý­mi si nemá co říct, kte­rým nero­zu­mí.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Kromě toho, že si sto­jím za svým tvr­ze­ním, že tenhle film není horor, jed­ná se o sní­mek, kte­rý je vel­mi těž­ko stra­vi­tel­ný. Rozhodně to není ten kla­sic­ký film, kte­rý bych dopo­ru­čo­val komu­ko­li ke zhléd­nu­tí po tmě a s přá­te­li. Myslím, že atmo­sfé­ra po zhléd­nu­tí by byla vel­mi odliš­ná než prvot­ní oče­ká­vá­ní.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 9.12.2019


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • #7 - Vrah mezi námi (M)22. dubna 2019 #7 - Vrah mezi námi (M) Tenhle film by se i v češtině měl nazývat prostě M. Je to výstižné, je to tajemné a je to zároveň symbolické pojmenování, které k tomuhle filmu prostě patří. Proto jsem si dovolil ponechat […]
  • #3 - Upír Nosferatu25. března 2019 #3 - Upír Nosferatu Už třetí díl našeho seriálu o 101 nejlepších hororech všech dob nás zavádí k prvnímu a jednomu z nejdůležitějších filmů,v nichž se vyskytuje postava upíra Draculy, i když je pravda, že v […]
  • #49 - Vymítač ďábla (1973)10. února 2020 #49 - Vymítač ďábla (1973) Pokud se mluví o legendárních žánrových filmech, prostě není možné, aby byl "Vymítač ďábla" vynechán. Je silný, je nechutný, je drsný, je fatální. Má všechno, co dokonalý horor potřebuje a […]
  • #53 - Tmavě červená (1975)9. března 2020 #53 - Tmavě červená (1975) Dario Argento je jedním z nejznámějších italských režisérů, který proslavil giallo žánr spolu s Mariem Bavou. "Tmavě červená" je jedním z jeho nejlepších filmů. Tmavě […]
  • #4 - Čarodějnictví v průběhu věků1. dubna 2019 #4 - Čarodějnictví v průběhu věků V našem seriálu, v němž mapujeme 101 nejlepších hororů všech dob, se seznamujeme s filmem, který je ze všeho hlavně dokumentem, zábavným, děsivým a rozhodně na svou dobu hodně […]
  • #46 - Blacula (1972)20. ledna 2020 #46 - Blacula (1972) Já vím, zní to trochu jako divný vtip, když se Dracula přemění v černého hraběte, ale období 70. let bylo v Americe obdobím blaxploitation, a tak se to podepsalo i na žánru. "Blacula" není […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • #54 - Čelisti (1975)16. března 2020 #54 - Čelisti (1975) Steven Spielberg není můj nejoblíbenější režisér, příliš jej ani nevyhledávám, ale nelze mu upřít, že "Čelisti" jsou filmem, který se mu prostě povedl a který byl již tolikrát […]
  • #45 - Les levres rouges (1971)13. ledna 2020 #45 - Les levres rouges (1971) Francouzské osvěžení v podobě hororu "Les lèvres rouges" nám vypráví klasickou legendu, spojenou s ještě jinou pověstí, a dohromady nám dává silný příběh, který doplácí na podivný […]
  • #42 - Noc oživlých mrtvol (1968)23. prosince 2019 #42 - Noc oživlých mrtvol (1968) Klasika George A. Romera, jeden z úhelných kamenů hororu a film, od něhož se odvíjel moderní zombie horor. Tenhle film je plný superlativů a zaslouženě. Nikdy nezůstane zapomenut a jeho […]