340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi!

obrazek 1 banky se pripravuji na krizi

Podnikatelé i domác­nos­ti zís­ka­li mož­nost pod vli­vem koro­na­vi­ro­vé kri­ze odlo­žit dosa­vad­ní splát­ky, ale tato bene­vo­len­ce již brzy skon­čí. Kam se obrá­tit pokud potře­bu­je­te nalé­ha­vě půjč­ku, když vám ji už nepo­skyt­ne ban­kov­ní insti­tu­ce, pro­to­že vás vyhod­no­ti­la jako rizi­ko­vé­ho a nedo­sta­teč­ně bonit­ní­ho kli­en­ta?

obrazek 2 banky se pripravuji na krizi

Domácnosti i firmy se na podzim dostanou do problémů

S mož­nos­tí odkla­du splá­tek při­šel vlád­ní návrh během dub­no­vé kri­ze, kte­rý násled­ně schvá­lil Parlament. Pro ban­ky to zna­me­na­lo postu­po­vat v této věci dle jed­not­né­ho zámě­ru. Možnost odkla­du splá­tek byla vzta­že­na kon­krét­ně na úvě­ry sjed­na­né a čer­pa­né před 26. březnem 2020. Ministryně finan­cí nedáv­no upo­zor­ni­la na to, že vlád­ní pomoc je již potře­ba začít utlu­mo­vat. Podle dostup­ných sta­tis­tic­kých infor­ma­cí se týká aktu­ál­ní situ­a­ce plných 340 tisíc domác­nos­tí a 18 tisíc firem, kte­ré odklad splá­tek kvů­li nemo­ci Covid-19 vyu­ži­ly. Jen u domác­nos­tí dosa­hu­je cel­ko­vý objem odlo­že­ných splá­tek část­ky čtvrt bili­o­nu korun, ale kri­ze při­tom ani zda­le­ka neskon­či­la. Na jaře se citel­né ome­ze­ní sou­vi­se­jí­cí s opat­ře­ní­mi pro­ti šíře­ní koro­na­vi­ru dotkla zejmé­na hotel­nic­tví a gastro­no­mie, situ­a­ce se však v těch­to odvět­vích stá­le nelep­ší a kvů­li epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci je také ome­ze­na otví­ra­cí doba barů a restau­ra­cí ve Středočeském kra­ji a Praze.

Řada sub­jek­tů by tak v krát­kém čase moh­la mít pro­blém se splá­ce­ním svých závaz­ků, pro­to ban­kov­ní i neban­kov­ní spo­leč­nos­ti v této chví­li s kli­en­ty aktiv­ně pro­jed­ná­va­jí indi­vi­du­ál­ní splát­ko­vé kalen­dá­ře, pří­pad­ně jiné řeše­ní. Pokud potře­bu­je­te i vy finanč­ní pomoc a ban­ky Vám nevy­šli vstříc, pak může­te vyzkou­šet tře­ba neban­kov­ní rych­lou půjč­ku na splát­ky. Rychlé půjč­ky totiž vyža­du­jí jen mini­mum admi­nis­tra­ti­vy a k jejich sjed­ná­ní posta­čí jen něko­lik dokla­dů. Využít může­te i inter­net a zažá­dat o půjč­ku onli­ne, abys­te nemu­se­li zby­teč­ně cho­dit na žád­nou poboč­ku a tím ris­ko­vat náka­zu. Tyto půjč­ky, jsou dnes čas­to k mání i zce­la bez poplat­ku a úro­ku zdar­ma na jeden měsíc při jejich včas­ném a řád­ném spla­ce­ní. K jejich schvá­le­ní sta­čí pou­ze nafo­tit občan­ský prů­kaz, tře­ba mobil­ním tele­fo­nem, a vlast­nit ban­kov­ní účet na své jmé­no, pokud chce­te vypla­tit pení­ze na ban­kov­ní účet, pro půjč­ku v hoto­vos­ti na ruku účet nepo­tře­bu­je­te.

Půjčka Everyday plus, jednoduché řešení vašich financí

Půjčka Everyday plus může být řeše­ním v pří­pa­dě, že i na vás dopadly důsled­ky koro­na­vi­ro­vé kri­ze. Půjčené pení­ze lze v tom­to pří­pa­dě zís­kat na coko­li, pro­to­že je půjč­ka bez­ú­če­lo­vá. Máte pro­blém s aktu­ál­ní splát­kou nájmu nebo potře­bu­je­te vyře­šit roz­bi­té auto? Pak tato půjč­ka před­sta­vu­je jed­no­du­chou mož­nost, jak se vypo­řá­dat s nena­dá­lý­mi závaz­ky a výda­ji. Výhodou této půjč­ky je pře­de­vším mož­nost půj­čit si již v rám­ci prv­ní žádosti hned 50 000 Kč v rám­ci stan­dard­ní doby splat­nos­ti, kte­rá činí 61 dní. Jedná se tak o tzv. rych­lou půjč­ku nebo též půjč­ku před výpla­tou, kte­ré jsou typic­ké krát­kou dobou splat­nos­ti. V tom­to pří­pa­dě je však mož­né splat­nost jis­ti­ny i výraz­ně pro­dlou­žit, a to až na něko­lik měsí­ců. Půjčka Everyday plus tak může být pomo­cí ve chví­li, kdy si nejste jis­ti, jak se bude vaše finanč­ní situ­a­ce vyví­jet a zda bude­te v krát­kém čase moci půjč­ku plně spla­tit.

Více infor­ma­cí o půjč­ce Everyday plus, se dočte­te v recen­zi na por­tá­le zoomfin.cz.


Foto: Pixabay

  • Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti?30. listopadu 2020 Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti? Máte pocit, že vás stále častěji škrábe v krku? Do toho máte suchou pokožku, pálí vás oči a nemůžete se zbavit chronické rýmy, opakující se laryngitidy či častých zánětů průdušek? Své […] Posted in Pro ženy
  • Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto!26. listopadu 2020 Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto! Nudíte se? Tak to tedy vážně nemusíte. Vyrobte báječný vánoční dárek, kterým potěšíte každého ve svém okolí. Máte-li chytrý telefon nebo počítač plný pěkných fotek, je to jasné: můžete se […] Posted in Návody
  • Kam uložit fotografie?9. listopadu 2020 Kam uložit fotografie? Pro tuto dobu nejoptimálnější variantou, jak uložit své fotografie, je zálohování do tzv. "cloudu", na internet, kde si fotografové můžou své fotografie bez problémů prohlížet a nesdílet […] Posted in Jak...
  • Rozhovory se známými osobnostmi2. listopadu 2020 Rozhovory se známými osobnostmi Každý z nás během svého života objeví zálibu nebo koníček, který ho bude naplňovat. Ať už to jsou automobily, psaní blogu nebo šití. Rozhodně se nemáte za co stydět. Někoho naopak mohou […] Posted in Zajímavosti
  • Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání27. října 2020 Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání V dnešní době se pouští do nějaké formy podnikání stále větší množství lidí. Spousta z nich bohužel velmi brzy neúspěšně skončí. Přitom možná stačilo málo a mohli se i oni zařadit mezi ty, […] Posted in Zajímavosti
  • Sex se přesouvá stále více i na internet24. října 2020 Sex se přesouvá stále více i na internet Sexuální služby existují od tehdy, jak existuje samotné lidstvo. Jen se časem změnila forma odměny a také způsob, jakým jsou vyhledávány. Sex je přirozenou součástí našich životů. V […] Posted in Pro muže
  • Potřebujete nové boty, ve kterých můžete vyrazit na trek do hor nebo na procházku do přírody?20. října 2020 Potřebujete nové boty, ve kterých můžete vyrazit na trek do hor nebo na procházku do přírody? Nešlápnete vedle, když si vyberete trekové boty od značky I-CAX. Při chůzi v terénu a v horách oceníte zpevněnou podrážku, která chrání vaše chodidla, ať je terén sebenáročnější. Navíc je […] Posted in Pro muže
  • 7 kvalitních knížek, které letos nadělit manželovi k Vánocům15. října 2020 7 kvalitních knížek, které letos nadělit manželovi k Vánocům Rok 2020 bude za chvíli minulostí a je pomalu na čase začít přemýšlet o tom, čím potěšit svůj milovaný protějšek na Vánoce. V současnosti jsou možnosti případného kulturního vyžití značně […] Posted in Pro muže
  • Rozvoz květin kurýrem v Ostravě7. září 2020 Rozvoz květin kurýrem v Ostravě Využijte služeb kurýra v Ostravě pro dovážku květin Možná se vám již někdy stalo, že jste se zničehonic ocitli v nouzové situaci, kdy jste nutně potřebovali zajistit květinovou dovážku, […] Posted in Pro ženy
  • Výlety s dětmi2. srpna 2020 Výlety s dětmi Léto je v plném proudu a mnoho rodin vyráží poznávat krásy české krajiny. S malými dětmi to ale může být komplikované – moc toho neujdou a s kočárkem to prostě všude nejde,. Co s […] Posted in Trendy


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,98352 s | počet dotazů: 214 | paměť: 43073 KB. | 03.12.2020 - 21:17:45