Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Peníze > 340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi!

340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi!

obrazek 1 banky se pripravuji na krizi

Podnikatelé i domác­nos­ti zís­ka­li mož­nost pod vli­vem koro­na­vi­ro­vé kri­ze odlo­žit dosa­vad­ní splát­ky, ale tato bene­vo­len­ce již brzy skon­čí. Kam se obrá­tit pokud potře­bu­je­te nalé­ha­vě půjč­ku, když vám ji už nepo­skyt­ne ban­kov­ní insti­tu­ce, pro­to­že vás vyhod­no­ti­la jako rizi­ko­vé­ho a nedo­sta­teč­ně bonit­ní­ho kli­en­ta?

obrazek 2 banky se pripravuji na krizi

Domácnosti i firmy se na podzim dostanou do problémů

S mož­nos­tí odkla­du splá­tek při­šel vlád­ní návrh během dub­no­vé kri­ze, kte­rý násled­ně schvá­lil Parlament. Pro ban­ky to zna­me­na­lo postu­po­vat v této věci dle jed­not­né­ho zámě­ru. Možnost odkla­du splá­tek byla vzta­že­na kon­krét­ně na úvě­ry sjed­na­né a čer­pa­né před 26. březnem 2020. Ministryně finan­cí nedáv­no upo­zor­ni­la na to, že vlád­ní pomoc je již potře­ba začít utlu­mo­vat. Podle dostup­ných sta­tis­tic­kých infor­ma­cí se týká aktu­ál­ní situ­a­ce plných 340 tisíc domác­nos­tí a 18 tisíc firem, kte­ré odklad splá­tek kvů­li nemo­ci Covid-19 vyu­ži­ly. Jen u domác­nos­tí dosa­hu­je cel­ko­vý objem odlo­že­ných splá­tek část­ky čtvrt bili­o­nu korun, ale kri­ze při­tom ani zda­le­ka neskon­či­la. Na jaře se citel­né ome­ze­ní sou­vi­se­jí­cí s opat­ře­ní­mi pro­ti šíře­ní koro­na­vi­ru dotkla zejmé­na hotel­nic­tví a gastro­no­mie, situ­a­ce se však v těch­to odvět­vích stá­le nelep­ší a kvů­li epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci je také ome­ze­na otví­ra­cí doba barů a restau­ra­cí ve Středočeském kra­ji a Praze.

Řada sub­jek­tů by tak v krát­kém čase moh­la mít pro­blém se splá­ce­ním svých závaz­ků, pro­to ban­kov­ní i neban­kov­ní spo­leč­nos­ti v této chví­li s kli­en­ty aktiv­ně pro­jed­ná­va­jí indi­vi­du­ál­ní splát­ko­vé kalen­dá­ře, pří­pad­ně jiné řeše­ní. Pokud potře­bu­je­te i vy finanč­ní pomoc a ban­ky Vám nevy­šli vstříc, pak může­te vyzkou­šet tře­ba neban­kov­ní rych­lou půjč­ku na splát­ky. Rychlé půjč­ky totiž vyža­du­jí jen mini­mum admi­nis­tra­ti­vy a k jejich sjed­ná­ní posta­čí jen něko­lik dokla­dů. Využít může­te i inter­net a zažá­dat o půjč­ku onli­ne, abys­te nemu­se­li zby­teč­ně cho­dit na žád­nou poboč­ku a tím ris­ko­vat náka­zu. Tyto půjč­ky, jsou dnes čas­to k mání i zce­la bez poplat­ku a úro­ku zdar­ma na jeden měsíc při jejich včas­ném a řád­ném spla­ce­ní. K jejich schvá­le­ní sta­čí pou­ze nafo­tit občan­ský prů­kaz, tře­ba mobil­ním tele­fo­nem, a vlast­nit ban­kov­ní účet na své jmé­no, pokud chce­te vypla­tit pení­ze na ban­kov­ní účet, pro půjč­ku v hoto­vos­ti na ruku účet nepo­tře­bu­je­te.

Půjčka Everyday plus, jednoduché řešení vašich financí

Půjčka Everyday plus může být řeše­ním v pří­pa­dě, že i na vás dopadly důsled­ky koro­na­vi­ro­vé kri­ze. Půjčené pení­ze lze v tom­to pří­pa­dě zís­kat na coko­li, pro­to­že je půjč­ka bez­ú­če­lo­vá. Máte pro­blém s aktu­ál­ní splát­kou nájmu nebo potře­bu­je­te vyře­šit roz­bi­té auto? Pak tato půjč­ka před­sta­vu­je jed­no­du­chou mož­nost, jak se vypo­řá­dat s nena­dá­lý­mi závaz­ky a výda­ji. Výhodou této půjč­ky je pře­de­vším mož­nost půj­čit si již v rám­ci prv­ní žádosti hned 50 000 Kč v rám­ci stan­dard­ní doby splat­nos­ti, kte­rá činí 61 dní. Jedná se tak o tzv. rych­lou půjč­ku nebo též půjč­ku před výpla­tou, kte­ré jsou typic­ké krát­kou dobou splat­nos­ti. V tom­to pří­pa­dě je však mož­né splat­nost jis­ti­ny i výraz­ně pro­dlou­žit, a to až na něko­lik měsí­ců. Půjčka Everyday plus tak může být pomo­cí ve chví­li, kdy si nejste jis­ti, jak se bude vaše finanč­ní situ­a­ce vyví­jet a zda bude­te v krát­kém čase moci půjč­ku plně spla­tit.

Více infor­ma­cí o půjč­ce Everyday plus, se dočte­te v recen­zi na por­tá­le zoomfin.cz.


Foto: Pixabay

  • Vína vinigrandi.cz11. června 2021 Vína vinigrandi.cz Svět miluje skvělá vína od Vini grandi – překlad těchto dvou italských slov, jež použila společnost Vinigrandi jako svůj název, tak nejspíš nikoho nepřekvapí. Znamenají totiž skvělá vína. […] Posted in Články
  • Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku11. června 2021 Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku Patříte mezi ty nešťastníky, co mívají potíže se spaním? Nemůžete dlouho usnout a během noci se budíte a převalujete? A navíc se ráno se při vstávání se cítíte celí rozlámaní? Pak je […] Posted in Články
  • Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ...29. dubna 2021 Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ... Mnoho příznivců kryptoměn argumentuje tím, že kryptoměny jsou lepší, levnější a rychlejší než současné finanční systémy. Často se vyzdvihuje také decentralizace, anonymita nebo skutečnost, […] Posted in Peníze
  • BANKA VÁS ODMÍTLA?24. dubna 2021 BANKA VÁS ODMÍTLA? V současné době je mnoho možností, jak se dostat z finančních problémů snadno a rychle. U nebankovních poskytovatelů získáte úvěr za velice výhodných podmínek. Nebankovní úvěry – rychlá […] Posted in Peníze
  • Investiční mince pro laiky i profesionální investory9. března 2021 Investiční mince pro laiky i profesionální investory Hledáte bezpečnou a zároveň výhodnou investici? Máte pocit, že už jste zkusili své úspory uložit do všeho možného, ale pokaždé jste narazili? Není divu, většina mainstreamových […] Posted in Peníze
  • Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.27. ledna 2021 Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte. Filmový make-up a masky jsou v amerických filmech ty nejlepší. Vybrali jsem 10 neslavnějších filmů, ve kterých pod make-upem a maskou herce vůbec nepoznáte. Hellboy […] Posted in Zajímavosti
  • TOP seriály z produkce Netflixu v roce 202022. ledna 2021 TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020 Rok 2020 nás všechny překvapil, a hlavně zbrzdil a zahnal do našich domovů. Mnoho lidí a firem se potýkalo s ekonomickými problémy a naopak, například velkému zájmu se těšily streamovací […] Posted in Zajímavosti
  • Rozhovory se známými osobnostmi2. listopadu 2020 Rozhovory se známými osobnostmi Každý z nás během svého života objeví zálibu nebo koníček, který ho bude naplňovat. Ať už to jsou automobily, psaní blogu nebo šití. Rozhodně se nemáte za co stydět. Někoho naopak mohou […] Posted in Zajímavosti
  • Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání27. října 2020 Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání V dnešní době se pouští do nějaké formy podnikání stále větší množství lidí. Spousta z nich bohužel velmi brzy neúspěšně skončí. Přitom možná stačilo málo a mohli se i oni zařadit mezi ty, […] Posted in Zajímavosti
  • TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět!26. června 2020 TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět! Westerny patří mezi filmovou klasiku, která má bezpochyby dodnes stále mnoho fanoušků. Po dekády už malí kluci vzhlíželi k neohroženým westernovým hrdinům s kolty u pasu. Je to nepochybně […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48067 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53781 KB. | 29.07.2021 - 21:40:14