Kritiky.cz > Peníze > 340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi!

340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi!

obrazek 1 banky se pripravuji na krizi

Podnikatelé i domác­nos­ti zís­ka­li mož­nost pod vli­vem koro­na­vi­ro­vé kri­ze odlo­žit dosa­vad­ní splát­ky, ale tato bene­vo­len­ce již brzy skon­čí. Kam se obrá­tit pokud potře­bu­je­te nalé­ha­vě půjč­ku, když vám ji už nepo­skyt­ne ban­kov­ní insti­tu­ce, pro­to­že vás vyhod­no­ti­la jako rizi­ko­vé­ho a nedo­sta­teč­ně bonit­ní­ho kli­en­ta?

obrazek 2 banky se pripravuji na krizi

Domácnosti i firmy se na podzim dostanou do problémů

S mož­nos­tí odkla­du splá­tek při­šel vlád­ní návrh během dub­no­vé kri­ze, kte­rý násled­ně schvá­lil Parlament. Pro ban­ky to zna­me­na­lo postu­po­vat v této věci dle jed­not­né­ho zámě­ru. Možnost odkla­du splá­tek byla vzta­že­na kon­krét­ně na úvě­ry sjed­na­né a čer­pa­né před 26. březnem 2020. Ministryně finan­cí nedáv­no upo­zor­ni­la na to, že vlád­ní pomoc je již potře­ba začít utlu­mo­vat. Podle dostup­ných sta­tis­tic­kých infor­ma­cí se týká aktu­ál­ní situ­a­ce plných 340 tisíc domác­nos­tí a 18 tisíc firem, kte­ré odklad splá­tek kvů­li nemo­ci Covid-19 vyu­ži­ly. Jen u domác­nos­tí dosa­hu­je cel­ko­vý objem odlo­že­ných splá­tek část­ky čtvrt bili­o­nu korun, ale kri­ze při­tom ani zda­le­ka neskon­či­la. Na jaře se citel­né ome­ze­ní sou­vi­se­jí­cí s opat­ře­ní­mi pro­ti šíře­ní koro­na­vi­ru dotkla zejmé­na hotel­nic­tví a gastro­no­mie, situ­a­ce se však v těch­to odvět­vích stá­le nelep­ší a kvů­li epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci je také ome­ze­na otví­ra­cí doba barů a restau­ra­cí ve Středočeském kra­ji a Praze.

Řada sub­jek­tů by tak v krát­kém čase moh­la mít pro­blém se splá­ce­ním svých závaz­ků, pro­to ban­kov­ní i neban­kov­ní spo­leč­nos­ti v této chví­li s kli­en­ty aktiv­ně pro­jed­ná­va­jí indi­vi­du­ál­ní splát­ko­vé kalen­dá­ře, pří­pad­ně jiné řeše­ní. Pokud potře­bu­je­te i vy finanč­ní pomoc a ban­ky Vám nevy­šli vstříc, pak může­te vyzkou­šet tře­ba neban­kov­ní rych­lou půjč­ku na splát­ky. Rychlé půjč­ky totiž vyža­du­jí jen mini­mum admi­nis­tra­ti­vy a k jejich sjed­ná­ní posta­čí jen něko­lik dokla­dů. Využít může­te i inter­net a zažá­dat o půjč­ku onli­ne, abys­te nemu­se­li zby­teč­ně cho­dit na žád­nou poboč­ku a tím ris­ko­vat náka­zu. Tyto půjč­ky, jsou dnes čas­to k mání i zce­la bez poplat­ku a úro­ku zdar­ma na jeden měsíc při jejich včas­ném a řád­ném spla­ce­ní. K jejich schvá­le­ní sta­čí pou­ze nafo­tit občan­ský prů­kaz, tře­ba mobil­ním tele­fo­nem, a vlast­nit ban­kov­ní účet na své jmé­no, pokud chce­te vypla­tit pení­ze na ban­kov­ní účet, pro půjč­ku v hoto­vos­ti na ruku účet nepo­tře­bu­je­te.

Půjčka Everyday plus, jednoduché řešení vašich financí

Půjčka Everyday plus může být řeše­ním v pří­pa­dě, že i na vás dopadly důsled­ky koro­na­vi­ro­vé kri­ze. Půjčené pení­ze lze v tom­to pří­pa­dě zís­kat na coko­li, pro­to­že je půjč­ka bez­ú­če­lo­vá. Máte pro­blém s aktu­ál­ní splát­kou nájmu nebo potře­bu­je­te vyře­šit roz­bi­té auto? Pak tato půjč­ka před­sta­vu­je jed­no­du­chou mož­nost, jak se vypo­řá­dat s nena­dá­lý­mi závaz­ky a výda­ji. Výhodou této půjč­ky je pře­de­vším mož­nost půj­čit si již v rám­ci prv­ní žádosti hned 50 000 Kč v rám­ci stan­dard­ní doby splat­nos­ti, kte­rá činí 61 dní. Jedná se tak o tzv. rych­lou půjč­ku nebo též půjč­ku před výpla­tou, kte­ré jsou typic­ké krát­kou dobou splat­nos­ti. V tom­to pří­pa­dě je však mož­né splat­nost jis­ti­ny i výraz­ně pro­dlou­žit, a to až na něko­lik měsí­ců. Půjčka Everyday plus tak může být pomo­cí ve chví­li, kdy si nejste jis­ti, jak se bude vaše finanč­ní situ­a­ce vyví­jet a zda bude­te v krát­kém čase moci půjč­ku plně spla­tit.

Více infor­ma­cí o půjč­ce Everyday plus, se dočte­te v recen­zi na por­tá­le zoomfin.cz.


Foto: Pixabay

  • Rozvoz květin kurýrem v Ostravě7. září 2020 Rozvoz květin kurýrem v Ostravě Využijte služeb kurýra v Ostravě pro dovážku květin Možná se vám již někdy stalo, že jste se zničehonic ocitli v nouzové situaci, kdy jste nutně potřebovali zajistit květinovou dovážku, […] Posted in Pro ženy
  • Výlety s dětmi2. srpna 2020 Výlety s dětmi Léto je v plném proudu a mnoho rodin vyráží poznávat krásy české krajiny. S malými dětmi to ale může být komplikované – moc toho neujdou a s kočárkem to prostě všude nejde,. Co s […] Posted in Trendy
  • Staňte se nezávislou. Pracujte jako účetní28. července 2020 Staňte se nezávislou. Pracujte jako účetní Narážíte neustále na problém, že nemůžete najít pořádnou práci? Dostali jste výpověď v oboru, který už není perspektivní? Nabízejí vám firmy málo peněz za náročnou pracovní dobu od rána do […] Posted in Pro ženy
  • TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět!26. června 2020 TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět! Westerny patří mezi filmovou klasiku, která má bezpochyby dodnes stále mnoho fanoušků. Po dekády už malí kluci vzhlíželi k neohroženým westernovým hrdinům s kolty u pasu. Je to nepochybně […] Posted in Zajímavosti
  • Dokument o Bitcoinu a kryptoměnách startuje na Discovery Channel TV12. června 2020 Dokument o Bitcoinu a kryptoměnách startuje na Discovery Channel TV Na TV kanálu Discovery channel bude uveden dokument o Bitcoinu a kryptoměnách s názvem Open Source Money. Je to dokument o vzestupu kryptoměn a o blockchainové společnosti DragonChain, […] Posted in Filmové recenze
  • Pouzdra na mobil a ochranná skla: vyznáte se v nich?4. června 2020 Pouzdra na mobil a ochranná skla: vyznáte se v nich? Mobilní telefon je součástí lidského já. Psychologové dokonce tvrdí, že psychické mantinely mezi lidmi a jejich telefony přestávají existovat. A že vzdát se mobilního telefonu a dát ho […] Posted in Pro muže
  • Kde je v Praze nejlepší internet? My to víme3. června 2020 Kde je v Praze nejlepší internet? My to víme Současná doba je ve znamení internetu. Stal se součástí života běžného občana, který internet používá k práci i zábavě. S jeho pomocí je možné v klidu domova objednat zboží a nechat si ho […] Posted in Pro muže
  • Saténové povlečení - luxus, na který si snadno zvyknete31. května 2020 Saténové povlečení - luxus, na který si snadno zvyknete Když se řekne satén, většině z nás se vybaví lesklé polyesterové povlečení, které neustále klouže a je nepříjemné na kůži. Takže raději sáhneme po povlečení z bavlny. Je to prověřená […] Posted in Pro domov
  • Sauna jako součást domova27. května 2020 Sauna jako součást domova Saunu by si doma přál mít každý. A dnes je to i docela možné a dokonce až téměř snadné. Finská sauna je čím dál tím modernější a na trhu jsou i zavedené firmy, které jsou schopné saunu […] Posted in Pro domov
  • Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA27. května 2020 Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA Automobilová doprava představuje pevný článek dopravní infrastruktury a tak si jen málokdo v současné době umí bez auta představit život nebo práci. V minulosti jsme se setkali s dodávkami […] Posted in Pro muže

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com