3:15 zemřeš – Horor podle skutečnosti?

S duchař­ský­mi horo­ry se v posled­ní době doslo­va roz­tr­hl pytel. A zvláš­tě pak s těmi, jejichž hlav­ním moti­vem je dáv­ná vraž­da, pro­kle­tý dům a pomstych­ti­vá duše, kte­ré se ne a ne chtít jít do pek­la. A ne jinak tomu bude ani v tom­to pří­pa­dě.

13. lis­to­pa­du 1974 se v jed­nom ame­ric­kém měs­teč­ku sta­la hrů­zostraš­ná věc. Jeden psy­cho­pa­tic­ký mla­dý muž, vyvraž­dil celou svo­ji šes­ti­člen­nou rodi­nu (včet­ně malé hol­čič­ky) na zákla­dě toho, že mu to údaj­ně při­ká­zal něja­ký hlas v domě. Tato udá­lost se sta­la ve 3:15 ráno, míst­ní­ho času. Podotýkám, že se tak teh­dy sku­teč­ně sta­lo a tyto vraž­dy byly vyšet­řo­vá­ny poli­cií a jas­ně pro­ká­zá­ny. Kdo nevě­ří, ať se někde poo­hléd­ne po doku­men­tár­ním fil­mu o tom­to hrůz­ném činu (já jej viděl a jeho prav­di­vost mohu potvr­dit).

Bohužel, to je tak všech­no z reál­né­ho svě­ta, z čeho auto­ři čer­pa­li. Dále je to jen snůš­ka výmys­lů a rádo­by stra­ši­del­ných scén. Nevím, proč se tím auto­ři hned zpo­čát­ku chlu­bí, když ve sku­teč­nos­ti je prav­di­vých pou­ze asi prv­ních pět minut z celé­ho fil­mu. Ale dob­ře, dej­me tomu.

A o co v 3:15 vlast­ně jde? Je to pros­té, prost­ší, než hov­no v zácho­do­vé míse…

O rok poz­dě­ji po těch­to udá­los­tech se do stej­né­ho domu nastě­hu­je nová rodi­na, kte­rá zde hle­dá štěs­tí a nadě­ji na nový a lep­ší život. A… ano, tuší­te správ­ně. Dům, ve kte­rém rok nikdo nepo­bý­val zno­vu oži­je a dává o  sobě svým novým maji­te­lům pořád­ně znát. Malé dív­ce se zje­vu­je ona mrt­vá hol­čič­ka a sna­ží se ji vše­mož­ně nalá­kat, ať se k ní při­po­jí (napří­klad ji donu­tí jít na stře­chu a sko­čit z ní…). Jejího malé­ho bra­t­ra zase v noci budí ze snu podiv­né zvu­ky a míha­jí­cí se posta­vy v tem­ných zákou­tích. Otci rodi­ny postup­ně začí­ná v hla­vě znít onen podiv­ný a záhad­ný hlas a nutí ho, aby všech­ny zabil. Jediní, kte­ří jsou rela­tiv­ně v kli­du, je mat­ka a její nej­star­ší syn. Tito dva také na závěr sve­dou neleh­kou bitvu pro­ti zhyp­no­ti­zo­va­né­mu otci, kte­rý se je sna­ží zabít. Nakonec všech­no, jak jinak, dob­ře dopad­ne a celá rodi­na ve zdra­ví opus­tí dům, do kte­ré­ho se už nikdy nevrá­tí.

Hlavní poin­tu, proč v domě vlast­ně stra­ší a proč se tajem­ný hlas sna­ží dostat do mys­li otce rodi­ny a donu­tit ho tak všech­ny zabít, jsem si schvál­ně nechal pro sebe, neboť to je na celém fil­mu asi to nej­lep­ší a  nerad bych vás o roz­luš­tě­ní této záha­dy při­pra­vil. Ale jinak, jinak se bude­te nudit!

Tento film v sobě kom­bi­nu­je spous­tu pře­de­šlých poči­nů v podob­né tema­ti­ce. Pro pří­klad zmiň­me Vymítač ďáb­la, Záhada Blair Witch, Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou, Kruh, Nenávist. Bohužel, ani přes­to, že toto díl­ko je jakousi smě­si­cí vše­ho pře­de­šlé­ho (a kva­lit­ní­ho), nepo­da­ři­lo se fil­ma­řům dosáh­nout toho, čeho se u tak­to situ­o­va­né­ho fil­mu pros­tě dosáh­nout musí: nemá­te potře­bu a  chuť se bát! A co je to za horor, kte­rý vás nedo­ká­že pořád­ně vydě­sit, div vám vla­sy nevstá­va­jí na hla­vě a mamin­ka volá záchran­ku kvů­li zásta­vě srd­ce? V posled­ních minu­tách už jsem jenom zne­chu­ce­ně seděl na křes­le a čekal na spás­né závě­reč­né titul­ky. Nemůžu říct, že jde o ten nej­hor­ší počin, kte­rý jsem kdy viděl, to roz­hod­ně ne. Chvilkami to s vámi i mír­ně cuk­ne a říká­te si, co bude dál? Jenže pro­blém je v tom, že ono už nic dál není.

Ohrané téma, nud­ní her­ci, nud­ná hud­ba, málo pro­pra­co­va­né efek­ty, div­né cho­vá­ní kame­ry, nezá­živ­ný děj. Jediné plus je při­po­me­nu­tí sku­teč­né udá­los­ti v úvo­du fil­mu, poměr­ně str­hu­jí­cí a zají­ma­vé rozuz­le­ní celé­ho pří­bě­hu a sem tam něja­ká ta lekač­ka.

Je mi líto, ale mé hod­no­ce­ní nebu­de zrov­na nej­pří­vě­ti­věj­ší. Autoři fil­mu zaplá­čou, fanouš­ci pro­mi­nou.

Hodnocení toho­to fil­mu: 2/5 (pod­prů­měr­né)


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Alexander Veliký - recenze16. února 2005 Alexander Veliký - recenze Asi s podobnou bolestí v srdci jako já, musí i fanoušci Olivera Stona sledovat jeho stále krkolomější pád. Stonův nejnovější snímek Alexander Veliký je toho jen dalším důkazem. Proč ta […]
  • Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting26. ledna 2007 Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting Vždy jsem věděl, že jsem se narodil na špatném kontinentu. Knedlo-vepřo-zelo bych hned vyměnil za pravou „čínu“, tělocvik v červených trenýrkách a „jarmilách“ za kung fu a Karlův most za […]
  • Yamakasi 2 – Velká výzva5. května 2005 Yamakasi 2 – Velká výzva Někdy se na pultech videopůjčovny objeví filmy, o kterých jste nikdy neslyšeli. Jestliže po nich ze zvědavosti sáhnete, pak většinou litujete. Přece jen, distributoři už vědí, u kterých […]
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Tetsuo - The Iron man10. září 2006 Tetsuo - The Iron man Myslíte že už jste toho viděli a zažily dost a že vás nic nemůže totálně šokovat, zhnusit a fascinovat zároveň? Tak to jste ještě neviděly totální kousek z japonské kinematografie Tetsuo – […]
  • Vratné lahve - Snadné je žít...24. září 2007 Vratné lahve - Snadné je žít... Josef Tkaloun není běžným pětašedesátníkem. Živí se jako učitel, nezvládá krizové situace se vzpurnými žáky a počítačům rozumí jako koza petrželi. Jeho dny se pozvolna sčítají a víc než […]
  • Avengers: Endgame - Recenze - 100%30. dubna 2019 Avengers: Endgame - Recenze - 100% Jde se do finále! 11 let a 22 filmů to trvalo, než jsme došli na konec. Thanos těsně před koncem vyhrál velikou bitvu, ale tým Avengers se chystá na poslední odpor a vítězství ve válce. […]
  • Stopařův průvodce po Galaxii - recenze1. června 2005 Stopařův průvodce po Galaxii - recenze Daleko předaleko, v jedné z nejvzdálenějších částí galaxie, existuje malinkaté žluté Slunce. Kolem něj pak pomalu obíhá modrá planetka, jejíž primitivní obyvatelé se stále domnívají, že […]