Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > 3:10 Vlak do Yumy -

3:10 Vlak do Yumy -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

3:10 Vlak do Yumy - Recenze
6.3.2008

premiera-tydne

Přečteno: 394 krát

Žánr: Western
Režie: James Mangold
Premiéra v ČR: 6.3.2008

Čím by se dal vyjá­d­řit vel­ký poten­ci­ál, kte­rý v sobě nový film Jamese Mangolda nabí­zí? Tři hvězdy – Russell Crowe, Christian Bale a Peter Fonda za dopro­vo­du úžas­né hud­by Marca Beltramiho v atrak­tiv­ní podí­va­né z divo­ké­ho zápa­du, kte­rou výko­ny všech zúčast­ně­ných tu a tam ale­spoň při­bli­žu­jí eta­lo­nu wes­ter­no­vé kva­li­ty z 60. let. 

Film jde na ruku divá­kům, kte­ří si rádi uží­va­jí herec­ké umě­ní Russella Crowea, což jsme nepo­chyb­ně, až na drob­né výjim­ky, všich­ni. Vždyť tenhle aus­tral­ský chla­pík, jemuž Mangold při­k­le­pl roli pis­tol­ní­ka Bena Wadea, sám o sobě „udě­lal“ osca­ra fil­mům jako Gladiátor a Čistá duše, což hovo­ří za vše. Postavou hlav­ní je však v „Yumě“ herec jiný – Christian Bale.

Toho jsem viděl popr­vé ve sním­ku Americké psy­cho (2000), kde jsem si jej oblí­bil coby šíle­né­ho vra­ha. Zajímavé je sle­do­vat jej nyní v ryze klad­né roli Dana Evanse, kte­rý svým pohle­dem nebu­dí hrů­zu, ale obrov­skou dáv­ku lid­skosti. Je to oby­čej­ný ran­čer, kte­rý tře bídu s nou­zí. Touží za kaž­dou cenu zís­kat zpět nejen svou půdu, ale také respekt svých bliž­ních. Dvojce ústřed­ních před­sta­vi­te­lů si „sedí“ a my se tak po herec­ké strán­ce máme vskut­ku na co těšit.

Při zaostře­ní na pří­běh už počne Mangoldovi jed­no­li­tá hmo­ta vděč­né­ho divác­tva záko­ni­tě koro­do­vat. V jed­no­du­chém pří­bě­hu o morál­ce, cti a jiných wes­ter­no­vých ide­á­lech se to totiž otáz­ka­mi nad cho­vá­ním, pře­de­vším Croweovy posta­vy, jenom hemží. Ben Wade totiž čas­to jed­ná jako neu­vě­ři­tel­ný sebe­vrah – napří­klad když bez­sta­rost­ně klá­bo­sí v baru, do něhož nevy­hnu­tel­ně míří zástu­py stráž­ců záko­na a on ten­to nepří­z­ni­vý fakt musí znát.
Croweovu posta­vu zkrát­ka nebu­de­me na plát­ně moci plně strá­vit, pokud si neu­vě­do­mí­me, že to byl člo­věk, kte­rý nebyl jen vra­hem a lupi­čem, ale chtěl se stát pře­de­vším legen­dou divo­ké­ho zápa­du. A pokud v tako­vém pro­stře­dí chtěl někdo před­sta­vo­vat nesmr­tel­nou legen­du, musel někdy vyne­chat zdra­vý rozum…

A prá­vě pasá­že, kdy Ben Wade jde pro­ti své­mu pudu sebezá­cho­vy jsou veli­ce zábav­né, neboť se v nich hod­ně stří­lí, běhá a v nepo­sled­ní řadě vtip­ně kon­ver­zu­je s Danem Evansem. Když ke vše­mu, co bylo dosud zmí­ně­no, při­poč­te­me dal­ší kla­dy jako aka­de­mi­ky nedo­ce­ně­nou hud­bu Marca Beltramiho (byl sice na Oscara nomi­no­ván, ale soš­ku si odne­sl Dario Marianelli za dle mého názo­ru hor­ší Pokání) a ledo­vé­ho zabi­já­ka Charlieho Prince v podá­ní skvě­lé­ho Bena Fostera, pak už jen sta­čí pře­mýš­let proč to není na plné hod­no­ce­ní.

Zřejmě pro­to, že tem­po pří­bě­hu je dlou­ho pou­ze prů­měr­né a začne gra­do­vat až poz­dě­ji. Závěrečná půl­ho­din­ka vás svým pro­ve­de­ním urči­tě strh­ne a prá­vě tam jsou slav­ná šede­sá­tá léta žán­ru na dosah.
Verdikt: Na film si urči­tě do kina zajdě­te. Zbývá už jen otáz­ka, co dělat v pří­pa­dě spo­ko­je­nos­ti po opuš­tě­ní kinosá­lu. V úva­hu při­chá­ze­jí násle­du­jí­cí vari­an­ty: kou­pit si lís­tek na příští týden, poří­dit si soun­d­track Marca Beltramiho či si film při­po­me­nout ale­spoň něja­kým pěk­ným pla­ká­tem na zdi. Nejlépe pro­vést moc­né troj­kom­bo.
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.67/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.7 z 5 (hod­no­ce­no 6x)

Ivo Petržílek

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Djkoma

9.3.2008 22:57

1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84101 s | počet dotazů: 252 | paměť: 58054 KB. | 08.08.2022 - 15:58:35