Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > 300: Vzestup říše - SEX a KREV nedělá dobrý film

300: Vzestup říše - SEX a KREV nedělá dobrý film

30003
30003

V porov­ná­ní s prv­ním dílem (300: Bitva u Thermopyl) , kte­rý udě­lal z reži­sé­ra (Zack Snyder) hvězdu, je toto pokra­čo­va­ní hor­ší. Noam Murro, pro něž to byl jeho prv­ní ame­ric­ký vel­ko­film, se sna­ží udě­lat 300 v Řecku a na vodě. Bohužel ani jed­no nefun­gu­je. Příběh se ode­hrá­vá před, záro­veň i po 1. díle, ale bohu­žel se jed­ná stá­le o něko­lik bitev, kte­ré vel­ko­le­post bojov­ní­ků Sparty nepře­kra­ču­je. Ne že by to neby­li bitvy vel­ké, ale Sparta je Sparta 🙂

Pro tyto komik­so­vé fil­my je důle­ži­té, abys­te si v dob­rém zapa­ma­to­va­li jejich hlav­ní před­sta­vi­te­le. Bohužel Sullivan Stapleton v hlav­ní roli řec­ké­ho gene­rá­la Themistoklea mi při­pa­dal jako jeden z tele­viz­ních Spartaků po Andym Whitfieldovi. Necharismatický herec, kte­rý nedo­ká­že ani pořád­ně seřvat své vojá­ky. Jeho pro­slo­vy byly sla­bým odva­rem Sparťanského krá­le Gerarda Butlera.

Eva Green v roli per­ské voje­vůd­ky­ně Artemis je více cha­risma­tic­ká. Její zápor­ná role nej­vět­ší­ho gene­rá­la per­ské říše je vyob­ra­ze­na s pěk­nou zmi­jí něž­nos­tí, kdy kolem sebe veš­ke­ré schop­né vojá­ky odzbro­jí svý­mi úchyl­ný­mi zvy­ky. Začínaje poza­bí­je­ní všech mož­ných opo­nen­tů a kon­če líbá­ním hla­vy pro­tiv­ní­ko­vy setnu­té hla­vy.

Návrat her­ců z prv­ní­ho dílu Rodriga Santora, Leny Headey, pří­pad­ně Davida Wenhama je pou­ze pomoc, jak mít úspěš­něj­ší film, kdy se vrá­tí posta­vy ze spar­ťan­ské bitvy. Perský král Xerxes se uká­že pou­ze na málo chvil. Z pří­bě­hu je jas­ně vidět, že opro­ti prv­ní­mu dílu, kdy jde z něho strach a jeho vojá­ci ho mají za boha, tak v dru­hém je to pou­ze dosa­ze­ná lout­ka, nad kte­rou sto­jí voje­vůd­ci. Asi se mi to jenom nezdá­lo, ale nesví­ti­la z něho ta bož­ská doko­na­lost, jež z něho udě­la­la v prv­ním díle boha. Ani mas­ky neby­ly tak doko­na­lé, kdy je roz­díl v kva­li­tě mas­ky pro spar­ťan­ské­ho zrád­ce. Asi pros­tě film děla­li jiní lidé.

Lena Headey jako spar­ťan­ská krá­lov­na už je jenom dopl­něk. Vůbec nechá­pu nápad scé­náris­tů, že prá­vě on sama zave­lí k posled­ní bitvě, kte­rá bude mož­ná pokra­čo­vat v dal­ším díle. David Wenham bohu­žel už je jenom jako doda­tek, kte­rý nemá ve fil­mu smy­sl.

Naopak chvá­lím malé pomr­ká­vá­ní na fan­dy prv­ní­ho dílu. Kdy Artemis je ado­p­tiv­ní dce­ra per­ské­ho posla, hra­né­ho Peterem Mensahem, kte­rý v krá­lov­ství Sparty skon­čil smr­tí ve stud­ně. Je to veli­ce pove­de­né cameo, kte­ré ani není v titulcích.Snad jsem se nesple­tl. Podezřívám i tvůr­ce fil­mu, že se jim poda­ři­lo sehnat i Gerarda Butlera pro malý záběr spar­ťan­ské­ho krá­le.

Je sice prav­da, že v porov­ná­ní s prv­ním fil­mem je celém sním­ku krve, více bitev. Ale bohu­žel to není k lep­ší­mu. Kdyby to měl být komiks, tak by byly strán­ky celé červené/hnědé, a tak by se moc nevi­dě­lo na akci.

S naho­tou a to je úpl­ně stej­né. Mnozí recen­zis­té, Fuka a dal­ší, chvá­lí, že tam má Eva Green full-frontal a sou­lo­ží. To také bylo v díle prv­ním. A dokon­ce i hez­čí a více vzru­šu­jí­cí. Nahá prsa uká­za­la nejen Leny Headey, ale celé tělo uká­za­la Kelly Craig jako Orákulum.

Ke ško­dě ame­ric­kým cen­so­rům je i nut­nost, aby muž­ské čás­ti těla neby­ly zob­ra­ze­ny vůbec. Sullivan Stapleton je také v jed­né chví­li nahý. Ale sna­ha, aby bylo zakry­to to vše, co se nesmí zob­ra­zit, je až hod­ně vidi­tel­ná. Na všech zábě­rech je vidět až vel­ká sna­ha, aby to nepo­hor­ši­lo veš­ke­rou nemo­der­ní spo­leč­nost. Hlavně ame­ric­ké záko­ny a cen­so­ry, kte­ří by film odsou­di­li mimo kina.

I král Leonidas byl nahý, ale zakry­tí jeho muž­ské chlou­by bylo veli­ce chyt­ré, sko­ro mimo­cho­dem, kdy si urči­tě mno­ho žen před­sta­vo­va­lo, jaké­ho má.

Bohužel mne v porov­ná­ní s prv­ním dílem celá nová 300 zkla­ma­la. Nedám ji ani prů­měr­né hod­no­ce­ní. Moc si toho neza­slou­ží, pro­to­že nato­čit film trva­lo tak dlou­ho a je vidět až moc vel­ká sna­ha, aby to bylo lep­ší než před­cho­zí prv­ní díl. Snaha tvůr­ců se nevy­pla­ti­la a z pře­hršle sna­hy je vel­ký pád. Bohužel až na 40 % hod­no­ce­ní fil­mu. Nezachrání to ani nahá prsa, více krve a bitvy na vodě.

Recenze byla napsá­na: 8.3.2014


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • 300: Vzestup říše - 40 %8. března 2014 300: Vzestup říše - 40 % Druhý díl  300 šel tento týden do kin. Po dlouhém čekání, kdy už v roce 2006 natočil Zack Snyder svůj první velkofilm. V roce 2012 se natáčel díl druhý a přes rok trvalo, než se udělaly […] Posted in Filmové recenze
  • Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK10. března 2014 Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK V roce 2006 Zack Snyder natočil komiks od Franka Millera. Jeho stylizaci si vzal za svou a s pomocí počítačů, několika méně slavných herců a samozřejmě zeleného plátna natočil svůj velice […] Posted in Filmové recenze
  • Soutěž s filmem 3007. března 2014 Soutěž s filmem 300 Březnová soutěž s filmem 300: Bitva u Thermopyl na DVD. Sponzor soutěže: [adrotate banner="13"] Stačí odpovědět správně 4 odpovědi a nejpřesněji tipnout počet odpovědí a můžete […] Posted in Soutěže
  • Souboj Titánů19. června 2020 Souboj Titánů Perseus (Sam Worthington) – syn boha vychovávaný člověkem – neuspěje v záchraně své rodiny před Hádem (Ralph Fiennes), pomstychtivým bohem podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Elvis – Recenze – 90 %27. června 2022 Elvis – Recenze – 90 % Životní portrét Elvise Presleyho se dočkal významného filmového zpracování naposledy v roce 1979, kdy jej coby televizně vyhlížející a nepříliš záživný životopisný projekt natočil s Kurtem […] Posted in Filmové recenze
  • Austrálie21. června 2022 Austrálie Baze Luhrmanna nemusíme asi douho představovat, stačí připomenout dva jeho nejvýznamnější a oba kontroverzní projekty Moulin Rouge! a Romeo + Juliet. Snaží se vyšlapovat na nová území a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Moulin Rouge21. června 2022 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Elvis - 80 %21. června 2022 Elvis - 80 % Složitá dynamika mezi Elvisem Presleym (Austin Butler) a jeho manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks), která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Praha je hvězdou v debutovém traileru k filmu 'The Gray Man'24. května 2022 Praha je hvězdou v debutovém traileru k filmu 'The Gray Man' Do očekávaného uvedení The Gray Man na Netflixu zbývají dva měsíce a po zhruba 15 sekundách záběrů, které se v lednu mihly v propagační ukázce Netflixu z roku 2022, právě vyšel první […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69732 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56777 KB. | 30.06.2022 - 12:43:49