Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > 300 - 100%

300 - 100%

DSC 2630
DSC 2630

Tak jsem se s komik­sem vrá­til o 10 let zpět. Kdy Zack Snyder nato­čil svůj prv­ní vel­ko­film 300. Je na moti­vy komik­su a já se čte­né ver­zi dostal až se zpož­dě­ním více než dese­ti lety.

Původní komiks vyšel už v roce 1999 a mně tro­cha trva­lo dlou­ho, než jsem k němu dostal. Je to pří­běh o cti, kte­rý je zane­sen v doko­na­lé lát­ce. Frank Miller pat­ří mezi auto­ry, kte­ří doká­žou s mini­mem slov při­nést co nej­vět­ší záži­tek. Je přes­ně je to, co bych oče­ká­val.

Příběh je vel­mi jed­no­du­chý, jak slav­ný král Leonidas se svo­jí armá­dou Sparťanů, kte­rých je pou­ze 300 sko­ro pora­zí armá­du své­ho pro­tiv­ní­ka Xerxesa.

Každá část kni­hy má svo­je přes­né mís­to, od začát­ku, kdy do Sparty při­jíž­dí posel od Xerseovi armá­dy, přes prv­ní boj, až po hrdin­skou smrt slav­ných Sparťanů. Chtělo by se říct, film opi­so­val kni­hu. Ale opro­ti fil­mu, má kni­ha někte­ré pasá­že vyne­chá­ny. Spíše pro účel fil­mu si scé­náris­té domys­le­li někte­ré prv­ky, kte­ré ve kni­ze nejsou.

Grafika je doko­na­lá a autor doká­zal jenom krát­ký­mi slo­vy a jenom gra­fic­ký­mi výra­zy doká­zal vyjá­d­řit čest, kte­rou armá­da Sparty má.

DSC_2631

Netradiční for­mát kni­hy a krát­ká dél­ka přes­ně uka­zu­je to, že obsah kni­hy je nad veli­kost a tloušť­ku kni­hy. Ve knihov­ně vyční­vá a je nut­né na komiks rezer­vo­vat vět­ší mís­to. To, že čtu už čtvr­té vydá­ní, ten­to­krát v pev­né vaz­bě zna­me­ná, že je to komiks vel­mi žáda­ný a kva­lit­ní. A to, že jeho cena je dopo­ru­če­na sko­ro 600, ješ­tě více zna­me­ná, že číst ten­to komiks, ve kte­rém je více nád­her­ných obra­zů, než tex­tů, zna­me­ná pro fanouš­ky Franka Millera to nej­lep­ší, co lze číst.


Scénář a kres­ba: Frank Miller a Lynn Varleyová
Překlad: Jan Kantůrek
Počet stran: 88 širo­ko­úh­lých plno­ba­rev­ných
Vazba:
 váza­ná kniž­ní s mat­ným pota­hem a par­ci­ál­ním lakem
Rozměry:
šíř­ka: 304 mm
výš­ka: 239 mm
šíř­ka hřbe­tu: 9 mm
Věkové dopo­ru­če­ní: 16+
ISBN: 978-80-86839-76-9
EAN: 9788086839769

Knihu seže­ne­te na comicscentrum.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77471 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56645 KB. | 02.07.2022 - 04:07:00