Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%]

30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%]

zero dark thirty 2012 pic06
zero dark thirty 2012 pic06

Válečné fil­my to mají u Američanů, kte­ří jsou už tro­chu pře­sy­ce­ni vál­kou, poně­kud těž­ké. Čas od času se ale najde sní­mek, kte­rý je schop­ný tuto bari­é­ru pře­ko­nat a dostat se do šir­ší­ho pod­vě­do­mí. Buď se jed­ná o ori­gi­nál­ní pří­stup či lát­ku, nebo se nao­pak jed­ná o tak zpo­pu­la­ri­zo­va­ný mate­ri­ál, že jeho fil­mo­vá podo­ba láká sama o sobě. A prá­vě to je pří­klad sním­ku, kte­rý se vče­ra dostal do čes­kých kin a za dva dny se podí­vá i na udí­le­ní cen, kde bude bojo­vat hned o pět oce­ně­ní, včet­ně toho nej­pres­tiž­něj­ší­ho, za nej­lep­ší sní­mek uply­nu­lé­ho roku. Podaří se Kathryn Bigelow zopa­ko­vat tri­umf, kte­rý pro­ži­la před tře­mi lety se sním­kem Smrt čeká všu­de?

zero-dark-thirty-2012-img07

Agentka Ústřední zpra­vo­daj­ské služ­by CIA Maya, je po úto­cích na dvoj­ča­ta na pod­zim roku 2001, pře­ve­le­na na ame­ric­kou základ­nu v Pákistánu. Právě odtud se koor­di­nu­je nej­vět­ší hon na člo­vě­ka v novo­do­bých ději­nách. Úkolem agen­tů a vojá­ků v této čás­ti země je odha­lit a dopad­nout nej­hle­da­něj­ší­ho tero­ris­tu na svě­tě, veli­te­le Al-Káidy Usámu bin Ládina. Právě nová posi­la zdej­ší­ho týmu se stá­vá klí­čo­vou oso­bou při vyšet­řo­vá­ní, neboť se nezdrá­há vyu­ží­vat ris­kant­ních tak­tik a nebo­jí se zajít až za hra­ni­ce svých mož­nos­tí. Bude to ale sta­čit aby zasta­vi­la člo­vě­ka, sto­jí­cí­ho za nej­vět­ší hroz­bou pro ame­ric­kou spo­leč­nost? Podaří se jí nalézt a eli­mi­no­vat svůj cíl dří­ve, než bude mít na sta­ros­ti dal­ší živo­ty nevin­ných lidí? Jak se sama brzy pře­svěd­čí, nepřá­te­lé nejsou jen za hra­ni­ce­mi...

Hned z počát­ku si neod­pus­tím poně­kud infan­til­ní vtí­pek vyu­ží­va­jí­cí názvu sním­ku. Přesně těch tři­cet minut je ve sním­ku navíc. Celý, dvě a půl hodi­ny dlou­hý, hon na člo­vě­ka totiž nej­ví­ce strá­dá díky pří­liš­né naře­dě­nos­ti a uvol­ně­né­mu tem­pu, kte­ré zejmé­na upro­střed fil­mu poně­kud kazí dojem napí­na­vé­ho a záro­veň mra­zi­vě chlad­né­ho thrille­ru bez ser­ví­tek. Úvod a závěr se to sna­ží doka­zo­vat, ovšem vata upro­střed poně­kud zchla­dí divác­ké nad­še­ní.

zero-dark-thirty-2012-img03

Nechci zde tvr­dit, že nechá­pu glo­ri­fi­ka­ci zahra­nič­ních médií (pře­ci jen 94% klad­ných recen­zí při prů­měr­ném hod­no­ce­ní 8,6 z 10 mlu­ví za vše), nicmé­ně to bych při­pi­so­val zejmé­na k fak­tu, že se jed­ná o sna­hu ame­ric­ky smýš­le­jí­cí jedin­ce nakr­mit přes­ně tím, co čeka­li. Tedy pro­vo­ka­tiv­ním thrille­rem na vel­mi cit­li­vé téma, kte­rý se nesty­dí za své pří­mo­ča­ré zpra­co­vá­ní, záro­veň však kame­rou rýpe do ože­ha­vé­ho téma­tu a sna­ží se půso­bit nad věcí. Dokonce tu máme i tro­chu té povin­né vlád­ní kri­ti­ky, vše však v rám­ci mezí. Bigelow jed­no­du­še dodá­vá šala­moun­ské řeše­ní, kdy záro­veň ryje do prak­tik nevy­bí­ra­vým způ­so­bem aby při­ži­vi­la veřej­ně pro­bí­ra­ná téma­ta spo­je­ná s vlád­ní­mi roz­hod­nu­tí­mi a prak­ti­ka­mi armád­ních jed­no­tek, záro­veň však ale neza­chá­zí tak dale­ko, aby ve finá­le nemoh­la skr­ze osob­ní zados­tiu­či­ně­ní od toho vše­ho dát ruce pryč s čis­tým ští­tem.

Zásadním pro­blé­mem je pro 30 minut po půl­no­ci ale tro­chu něco jiné­ho. Zatímco totiž pře­de­šlý sní­mek Smrt čeká všu­de nabí­zel dosta­tek osob­ní­ho pro­sto­ru a tím i divác­ké zapo­je­ní do pří­bě­hu, zde hra­je prim skva­d­ra více či méně poli­tic­kých figu­rek, mezi kte­rý­mi hlav­ní hrdin­ka klič­ku­je aby dosáh­la své­ho cíle. Ačkoliv tahle hra jed­né pro­ti všem vět­ši­nu času fun­gu­je, občas­né sna­hy vyvý­šit ji na pie­destal nebo zapo­jit do pří­bě­hu dal­ší rádo­by lid­sky smýš­le­jí­cí posta­vy je až pří­liš kře­čo­vi­tá a jedi­ně sním­ku ubli­žu­je. Druhým, dale­ko závaž­něj­ším pro­blé­mem je ovšem atmo­sfé­ra. Když to porov­nám totiž s přímým kon­ku­ren­tem z letoš­ní­ho roku, dale­ko komor­něj­ším Argem, kte­ré je tak­též zalo­že­no na prav­di­vém pří­bě­hu, není těž­ké určit kdo obstál více. Zatímco totiž Argo fun­gu­je svo­ji atmo­sfé­rou až téměř dusi­vým dojmem, zde divák čas­to sle­du­je jen hru na plát­ně, kte­rá se až v samot­ném závě­ru pře­li­je v něco, čemu by se dalo říkat atmo­sfé­ra. Maya poté udě­lá za tím vším emo­ci­o­nál­ní teč­ku ale co s tím?

zero-dark-thirty-2012-pic03

Co tedy s tím­to politicko-akčním thrille­rem? Nic moc. Ačkoliv jde vidět sna­ha všech o to dodat co nej­pře­svěd­či­věj­ší svě­dec­tví o tom jak to všech­no vlast­ně bylo, někde po ces­tě se to všech­no nějak zamo­ta­lo. Ve výsled­ku se k divá­kům dostá­vá poměr­ně extensiv­ní, dvě a půl hodi­ny dlou­hý kus, o poli­tic­kých taha­ni­cích a vyšet­řo­vá­ních, kte­ré ved­ly k dopa­de­ní nej­hle­da­něj­ší­ho zlo­čin­ce na pla­ne­tě. Bigelow to drží režij­ně plně v rukách, Alexandre Desplat hudeb­ně už podru­hé v krát­ké době exce­lu­je (tím prv­ním bylo prá­vě ješ­tě lep­ší Argo), avšak ve výsled­ku to tako­vá bom­ba vůbec není. Spíše zále­ži­tost pro nad­šen­ce než sní­mek do vol­né chví­le.

zero-dark-thirty-2012-img09

Kathryn Bigelow a její pohled na lov nej­hle­da­něj­ší­ho zlo­čin­ce na pla­ne­tě. Pokud čeká­te podob­ně osob­ní záži­tek jako u její­ho pře­de­šlé­ho tri­um­fu, čeká vás stu­de­ná spr­cha. 30 minut po půl­no­ci je spí­še než akč­ně­ji ladě­ný vojen­ský thriller dvě a půl hodi­ny dlou­hou výpo­vě­dí poli­ti­ků a agen­tů, sto­jí­cích za eli­mi­na­cí vůd­ce Al-Káidy. Ačkoliv se všich­ni sna­ží a obsa­ze­ní je také více než sluš­né, v rám­ci dvou hodin a půl je vše roz­měl­ně­no do tako­vé úrov­ně, že to ani vel­mi vyda­ře­ný závěr nedo­ká­že vyžeh­lit.
Hodnocení: 70%

Originál člán­ku: zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62824 s | počet dotazů: 222 | paměť: 56009 KB. | 22.05.2022 - 00:51:32