30 minut po půlnoci - Největší hon na člověka v historii

30Minut

Dostat se na sto­pu tero­ris­tic­kých vůd­ců je prá­ce zou­fa­le zdlou­ha­vá a výsle­dek není nikdy jis­tý. Film 30 minut po půl­no­ci sle­du­je při prá­ci agent­ku CIA Mayu (Jessica Chastain) od prv­ních tvr­dých výslechů zatče­ných, až po plá­no­vá­ní a zajiš­tě­ní Usámy bin Ládina. Teroristická akce 11. září 2001 a násled­né tero­ris­tic­ké akce na svě­tě nutí agen­ty CIA k hle­dá­ní sebe­men­ších infor­ma­cí o síti tero­ris­tic­ké orga­ni­za­ce. Cílem je dostat se k vůd­cům orga­ni­za­ce a osla­bit tero­ris­tic­kou síť. Není to vůbec jed­no­du­chá prá­ce! Jedním ze způ­sobů, jak zís­kat infor­ma­ce, je muče­ní už zatče­ných tero­ris­tů. Hrubé a natu­ra­lis­tic­ké scé­ny muče­ní sle­du­je i agent­ka Maya. Avšak zís­kat infor­ma­ce jiným způ­so­bem je spíš šťast­ná náho­da nebo je cílem finanč­ní­ho obcho­du. A ne vždy se poda­ří dotáh­nout zpra­vo­daj­skou akci do šťast­né­ho kon­ce. Svým živo­tem musí jed­nu z nepo­ve­de­ných akcí zapla­tit i zku­še­ná agent­ka Jessica (Jennifer Ehle), kte­rá je spo­lu s Mayou nasa­ze­ná jako jed­na z mála žen v boji pro­ti tero­ris­tům.

Rozplétání vazeb, hle­dá­ní a zís­ká­vá­ní infor­ma­cí a neu­stá­lé ově­řo­vá­ní situ­a­ce trvá dlou­hé měsí­ce a roky. Konečně nara­zí na sto­pu k veli­ce vliv­né osob­nos­ti. Způsob uta­je­ní a zabez­pe­če­ní objek­tu, kde se sle­do­va­ná oso­ba ukrý­vá, nasvěd­ču­je, že v domě obehna­ném vyso­kou zdí žije oso­ba, kte­rá se nechce nechat iden­ti­fi­ko­vat a dělá vše pro své uta­je­ní. Vedení CIA veli­ce peč­li­vě a dlou­ho zva­žu­je, jak zís­ka­né infor­ma­ce vyu­žít a zda zahá­jit bojo­vou akci. Film kon­čí rekon­struk­cí obsa­ze­ní úkry­tu a likvi­da­cí Usámy bin Ládina elit­ní jed­not­kou SEAL dne 2. květ­na 2011.

Režisérka Kathryn Bigelow se ve fil­mu vrá­ti­la opět do pro­stře­dí plné­ho nebez­pe­čí na výcho­dě a sle­du­je čle­ny ame­ric­ké CIA při jejich kaž­do­den­ní prá­ci. Není to na prv­ní pohled nijak zají­ma­vá prá­ce. Nechybí tady papí­ro­vá­ní, zkou­má­ní pod­kla­dů z výslechů a sle­do­vá­ní pode­zře­lých osob. Účast na výsle­ších je někdy nut­nos­tí, kte­rá se jeví jako jed­na z mož­ných cest. „Bílí“, a hlav­ně Američané, jsou v někte­rých mís­tech nežá­dou­cí a míst­ní oby­va­te­lé to dáva­jí výraz­ně naje­vo. Jestliže agen­ti CIA hle­da­jí tero­ris­ty, pak se sami dosta­nou na čer­nou lis­ti­nu a hro­zí jim smrt. V tom­to smys­lu se reži­sér­ka opět vra­cí k téma­tu, kte­ré pre­zen­to­va­la již v oce­ně­ném fil­mu Smrt čeká všu­de. I tady se jed­ná o lidech a jejich rizi­ko­vém povo­lá­ní, kte­ré je stre­su­jí­cí a sou­čas­ně doká­že člo­vě­ka ovlád­nout. Hrdinům a divá­kům je jas­né, že bez urči­tých rizi­ko­vých povo­lá­ní by se někte­ré situ­a­ce neda­ly vyře­šit.

Režisérka pra­co­va­la se scé­ná­řem od Marka Boala, kte­rý byl také auto­rem fil­mu Smrt čeká všu­de. Oba fil­my mají spo­leč­ný pohled na rizi­ko­vé pro­stře­dí, ve kte­rých se hrdi­no­vé pohy­bu­jí. Diváci se setká­va­jí se smr­tí a kru­tos­tí v růz­ných for­mách. Civilisté se náh­le mohou změ­nit v bojov­ní­ky nebo v obě­ti. A i když je ve fil­mu 30 minut po půl­no­ci pozor­nost sou­stře­dě­na na hlav­ní žen­skou hrdin­ku, není film nijak jem­ný. Agentka Maya nijak nezvý­raz­ňu­je svou žen­skost a její ver­bál­ní pro­jev je zvo­le­ný až pří­liš hrubě a pro­vo­ka­tiv­ně. Přesto se ve fil­mu obje­ví moment, kdy se na veli­ce krát­kou chví­li roz­plá­če. Autoři fil­mu však nechá­va­jí hlav­ní hrdin­ku zapad­nout do jinak muž­ské­ho svě­ta agen­tů a vojá­ků. Práce agen­tů vyzní­vá jako nároč­né a nebez­peč­né povo­lá­ní.

Tempo fil­mu je zvo­le­no jako pozvol­ný roz­jezd slo­ži­té maši­né­rie při hle­dá­ní stop k tero­ris­tům. Fáze zdlou­ha­vé­ho hle­dá­ní infor­ma­cí a výslechů je ve fil­mu hod­ně dlou­há. Film dostá­vá spád vždy v momen­tě, kdy se agen­ti CIA dostá­va­jí do teré­nu. Ulice plné lidí, nepře­hled­né situ­a­ce a za kaž­dým rohem může čekat stře­lec nebo sebe­vra­žed­ný aten­tát­ník. Vyvrcholením celé­ho fil­mu je rekon­struk­ce doby­tí síd­la Usámy bin Ládina. Do jaké míry se jed­ná o věro­hod­nou rekon­struk­ci, to nechci hod­no­tit. Podařilo se však uká­zat, jak nároč­né mohou tako­vé akce být z hle­dis­ka pří­pra­vy, pře­su­nu na mís­to urče­ní až po opě­tov­ný návrat.

Film ztrá­cí napě­tí prá­vě díky opa­ko­va­ným scé­nám hle­dá­ní důka­zů na videu z výslechů a svým způ­so­bem se divác­ky „pře­jí“ i opa­ko­va­ný výslech s jed­ním z tero­ris­tů.

Na zob­ra­ze­ní napja­té a nebez­peč­né atmo­sfé­ry mezi civi­lis­ty mají divá­ci posou­ze­ní jen něko­lik scén, kte­ré však vyzní­va­jí méně věro­hod­ně, než se poda­ři­lo zachy­tit ve fil­mu ARGO.


Foto: Columbia Pictures

Shrnutí
Video Image
Datum recen­ze
Název polož­ky
30 minut po půl­no­ci
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray
Title
30 minut po půl­no­ci
Description
Dva roky po udá­los­tech 11. září se agent­ka CIA Maya (Jessica Chastain) pře­su­ne z bez­pe­čí washing­ton­ských kan­ce­lá­ří do epi­cen­t­ra honu na Usámu, na ame­ric­kou amba­sádu v Pákistánu. Byť rela­tiv­ní zele­náč, brzy pocho­pí pra­vi­dla hry, do kte­rých pat­ří i muče­ní lidí, kte­ří by moh­li poskyt­nout vodít­ko k dopa­de­ní nej­hle­da­něj­ší­ho tero­ris­ty. Navzdory per­ma­nent­ní­mu nebez­pe­čí a řadě situ­a­cí, kdy jen tak tak vyváz­ne smr­ti ze spá­rů, krok za kro­kem roz­plé­tá slo­ži­tou síť vzta­hů v tero­ris­tic­kých buň­kách, až nara­zí na jmé­no, kte­ré by ji moh­lo při­vést až k samot­né iko­ně tero­ris­tů. Tenhle Abu Ahmed je však stej­ně nepo­la­pi­tel­ný jako Usáma, situ­a­ce se navíc pováž­li­vě mění, Američané v Pákistánu jsou v čím dál vět­ším nebez­pe­čí, samot­ná CIA se dostá­vá pod inten­zív­ní pal­bu poli­ti­ků a veřej­né­ho míně­ní kvů­li nestan­dard­ním vyšet­řo­va­cím meto­dám svých lidí a Usáma, je-li vůbec naži­vu, už vlast­ně niko­ho neza­jí­má. Snad kro­mě Mayi, kte­rá je odhod­lá­na dovést svůj osob­ní boj až do kon­ce
Upload Date
21.02.2013


30 minut po půlnoci - Největší hon na člověka v historii
Hodnocení: 2.8 - ‎4 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Temné stíny - Johnny Depp v režii Tima Burtona. Tentokrát jako upír13. května 2020 Temné stíny - Johnny Depp v režii Tima Burtona. Tentokrát jako upír Temné stíny vstupují do života rodiny Collinsů na tajemné usedlosti na kraji města Collinsport. Režisér Tim Burton si tentokrát pro svou upírskou pohádku pro dospělé vybral historii lásky […]
  • Matrix Reloaded - Wake up Neo... again.30. září 2018 Matrix Reloaded - Wake up Neo... again. Když před čtyřmi lety vpadl do kin film neznámé dvojice režisérů a scénáristů, který nás utvrdil v tom, že vše okolo nás je ve skutečnosti výplodem počítačového programu, jen málokdo mohl […]
  • 30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%]22. února 2013 30 minut po půlnoci | Zero Dark Thirty [70%] Válečné filmy to mají u Američanů, kteří jsou už trochu přesyceni válkou, poněkud těžké. Čas od času se ale najde snímek, který je schopný tuto bariéru překonat a dostat se do širšího […]
  • Kick-Ass 2 - kdo že je ten Jeff Wadlow, co nahradil Matthewa Vaughna?17. července 2019 Kick-Ass 2 - kdo že je ten Jeff Wadlow, co nahradil Matthewa Vaughna? Mladá, šestnáctiletá Mindy, nastupuje na střední školu a není nijak nadšená. Mezi spolužáky se necítí dobře a hlavně mají úplně jiné zájmy a záliby. Mindy má totiž dvojí identitu: je […]
  • Král Artuš - Nuda, nuda, nuda!9. května 2020 Král Artuš - Nuda, nuda, nuda! Král Artuš ve službách římského impéria? Tak tohle lze opravdu jen stěží strávit.Snad nikoho neurazím a nedotknu se jeho citů, když řeknu, že tento film je absolutní pič…..! Poslední dobou […]
  • Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii28. prosince 2018 Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii Agent bez minulosti (2002) a Bournův mýtus (2004) ukázali, že ve vodách špionáže se neumí čvachtat jen Bond, James Bond, ale jsou tu i jiné „ryby“. A jednou z těch nejlepších byl i Jason […]
  • Kód Enigmy (The imitation game) - perfektní jednohubka17. prosince 2018 Kód Enigmy (The imitation game) - perfektní jednohubka Benedict Cumberbatch už mnohokrát potvrdil, že je jako herec neuvěřitelně adaptabilní. Zahrál Sherlocka, zahrál si Stephena Hawkinga a namluvil jednoho pořádného draka. A má nějakou kliku […]
  • Král Artuš30. srpna 2004 Král Artuš Podle kdysi daného dědičného slibu museli rytíři kulatého stolu 15 let sloužit Římu. Příběh začíná právě po uplynutí této doby, kdy se Artuš se s vými rytíři vrací do pevnosti, aby od […]
  • Král Artuš19. srpna 2004 Král Artuš Historikové si po staletí mysleli, že je král Artuš pouze mýtem, avšak tato legenda byla založena na skutečném hrdinovi, jehož život byl rozvrácen vnitřním bojem mezi osobními ambicemi a […]
  • Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 4425. května 2015 Spisovatel Tom Rob Smith představil svou knihu a film Dítě 44 Na tiskové konferenci, která předcházela předpremiérové projekci filmu Dítě 44 v neděli 24.5.2015 v Městské knihovně v Praze, odpovídal spisovatel na otázky zvědavých diváků. Kniha Dítě […]
Další naše články...